Múltunk – politikatörténeti folyóirat 38. (Budapest, 1993)

1. szám - Vita - Feitl István: Zavarok Nagy Imre és Kádár János kormányainak archontológiája körül

VITA FEITL ISTVÁN ZAVAROK NAGY IMRE ÉS KÁDÁR JÁNOS KORMÁNYAINAK ARCHONTOLÓGIÁJA KÖRÜL Kevés olyan újkori magyar segédtudományi kézikönyv van, amely alaposabb munka lenne Bölöny József Magyarország kormányainak adatait tartalmazó archontológiájánál. Ennek az 1848-1992-es időszakot átfogó új kiadása nem­rég jelent meg az Akadémiai Kiadó gondozásában. Ma, a történeti forráskiad­ványok dömpingje és a - sajnos nem kifizetődő - kritikai kiadások szinte teljes megszűnése idején jó érzés kézbe venni egy olyan kötetet, amelynek szerzője nemcsak vallja, de saját műve tekintetében is megvalósítja a tudományos kriti­kai vizsgálat érvényesítésének szigorú követelményeit. A mű az évek, és lassan most már az évtizedek során nemcsak bővült, de adatait folyamatosan korrigál­va mind megbízhatóbb segítőtársává vált a történészeknek és történelemtaná­roknak. Az 1992-es kiadást végiglapozva joggal remélhetjük, hogy ez az önkor ­rekcióra való képességet és lelkiismeretességet, szorgalmat, figyelmet magas fo­kon követelő adatgyűjtés és rendszerezés Bölöny József halála után Hubai Lász­ló munkájában folytatódik. Négy kiadás után szakfolyóiratban már csak azért sincs értelme könyvismer­tetésnek, mert alig hiszem, hogy sok olyan történész vagy történelemtanár van Magyarországon, akinek könyvespolcán ne lenne ott a könyv legalább egyik ki­adása. A korábbi nyomtatásoktól való eltérésekről pedig Bölöny József 1987-es és Hubai László 1992-es rövid előszava pontos tájékoztatást nyújt. így - mint­egy a szerkesztés tradíciójához híven - néhány kritikai észrevétellel igyekszem segíteni a következő, ötödik kiadás tökéletesebbé tételét. Az elmúlt évek változásai nyomán szabadabbá vált levéltári kutatási lehetősé­gek olyan forrásegyüttesekbe engedtek betekintést, amelyek segítségével meg­kísérelhetünk pontosabb képet nyerni a XX. századi magyar kormányokban végbement változásokról, amelyeket pusztán könyvtári anyagokra, hivatalos la­pokra, a sajtóra, s visszaemlékezésekre hagyatkozva teljes biztonsággal nem le­hetett feltárni. Ilyennek tekinthető a második (1956. október-novemberi) Nagy Imre-kormány és az első (1956. novemberi-1958. januári) Kádár-kor­mány néhány archontológiai problémája. Lezárni e kérdéseket ma sem lehet, mert a minisztertanácsi és a Nagy Imre-per iratai, a Köztársasági Elnöki Hiva­tal Irattárában őrzött elnöki tanácsi dokumentáció, a korabeli sajtó és a vissza­emlékezések együttesének - hiányos és ellentmondó - információi nem teszik lehetővé minden részletkérdésben az egyértelmű állásfoglalást.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék