Múltunk – politikatörténeti folyóirat 47. (Budapest, 2002)

3–4. szám - TANULMÁNYOK - Barta Róbert: A brit Konzervatív Párt 1918 és 1945 között

BARTA RÓBERT A brit Konzervatív Párt 1918 és 1945 között A brit Konzervatív Párt történetével az angolszász történetírás beha­tóan foglalkozott ám a két világháború közötti korszak bizonyos kér­déseit csak a legutóbbi évtizedek kutatásai érintették. 1 A hazai törté­netírás - elsősorban a kutatási nehézségek miatt - alig foglalkozott a témával, a magyar nyelven megjelent múvek nagyrészt általánosan elemzik a korszak brit belpolitikáját vagy a brit-magyar kapcsolat­rendszer vizsgálatára szorítkoznak. E tanulmányban áttekintem a párt szervezeti felépítését, struktu­rális változásait ismertetem vezető szerveinek feladatkörét, elemzem parlamenti képviselőinek társadalmi összetételét. A Konzervatív Párt sikereinek összetevőit kutatva megvizsgálom, hogy milyen módsze­rekkel vett részt a belpolitikai életben, hogyan működött a választási propaganda, milyen volt a konzervatív ideológia az 1945 előtti évek­ben, hogyan igyekezett megnyerni a nőket és a munkásságot Elsősorban az utóbbi években megjelent angol nyelvű történeti szak­irodalmat használtam fel. Nagy segítséget jelentett néhány, a témával kapcsolatos publikálatlan bölcsészdoktori disszertáció is, továbbá az oxfordi Bodleian Library (Conservative Party Archive) iratai. 2 1A témakör egyik legjobb ismerője, Róbert Blake The Consevative Party from Peel to Thatcher című művében (Fontana Books, 1985.) részletesen foglalkozik a két világhá­ború közötti brit Konzervatív Párt történetével és jól használható bibliográfiát is közöl. A szerző 1998-ban, könyve 2. kiadásában egészen 1997-ig tekintette át a párt történe­tét The Conservative Party from Peel to Major címmel. Lásd még Stuart R. Ball Baldwin and the Conservative Party: The Crisis of 1929-31. Yale University Press, London, 1988.; High and Low Politics in Modern Britain. Szerk.: Michael Bentley-John Stevenson. Clarendon, Oxford, 1983.; Basil Campbell: The Iron Ladies. Why Do Women Vote Tory? Virago, London, 1987.; Conservative Essays. Szerk.: Michael Cowling. Casell, London, 1978.; Blaise Jessop: Traditionalism, Conservativism and British Political Culture. George Allén and Unwin, London, 1974.; Ross J. McKibbirv The Ideologies of Class. Social Relations in Britain 1880-1950. Clarendon, Oxford, 1990.; The Politics of Reappraisal, 1918-1939. Szerk.: Gillian Peele-Chris Cook. MacMillan. London, 1975.; Charles J. Wrigley: Lloyd George and the Callenge of Labour. Harvester, London, 1990.; Peter Clarké-. Hope and Glory-Britain 1900-1990. Allén Lane. The Penquin Press, 1996. 2 A bölcsészdoktori disszertációk közül elsősorban: John M. McEweru The Unionist and Conservative Members of Parliament (1914-1939). University of London, Ph. D.,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék