Múltunk – politikatörténeti folyóirat 47. (Budapest, 2002)

3–4. szám - TANULMÁNYOK - Barta Róbert: A brit Konzervatív Párt 1918 és 1945 között

A párt szervezeti felépítése A brit Konzervatív Párt szervezete az első világháború idejére hosz­szú fejlődés eredményeként alakult ki. Ennek áttekintése már csak azért is szükséges, mert enélkül nehezen érthető a párt két világhá­ború közötti nagy tömegbefolyása, társadalmi kapcsolatai, a párton belüli vezetési stílus és hatalmi hierarchia. Természetesen a párt szervezeti fejlődése az első világháborút követő évtizedekben is foly­tatódott hiszen intézményei folyamatosan változtak, alakultak, iga­zodva a belpolitikai követelményeihez. így van ez napjainkban is. Klasszikus, XIX. századi kategóriákat használva, a brit Konzervatív Párt részei a következők voltak: a párt országos vezetői, a parlamenti párt (Conservative-Unionist MP's), az országos aktivistahálózat és az országos tagság, illetve támogatók. A párton belüli politikai szerveze­tek, mint minden tömegpártban, itt is két fő célt szolgáltak: országos szinten mozgósítani a választói tábort megszervezve így a pártveze­tés támogatását valamint fórumot biztosítani a legszélesebb körű véleményeknek, politikai céloknak és elképzeléseknek, s közvetíteni azokat a pártvezetés felé. 3 A Konzervatív Párt 1867 után alakította ki országos szervezeteit és stabil intézményrendszerét E folyamat első lépcsője a párt országos szervezetének a létrehozása volt (National Union of Conservative and Constitutional Associations - NUCCA, 1867). Ez a szerveződés való­jában a választókerületek pártszervezeteinek (constituency associations) föderációja volt abból a célból, hogy a párttagságot or­szágos szervezetbe fogja össze. A szervezet arra volt hivatva, hogy a pártvezetés akaratát közvetítse a tagság felé, s emellett fóruma le­gyen a párttal kapcsolatos javaslatoknak, véleményeknek, követelé­seknek. A szervezet élén a Central Council (Központi Tanács) állt amely az Executive Committeevel (Végrehajtó Bizottság) együtt irá­nyította a párt országos szervezetét és megszervezte a párt éves kon­ferenciáit (Annual Party Conference). 1959.; John A. Ramsden: The Organization of the Conservative and Unionist Party In Britain 1910-1930. University of Oxford, Ph. D. 1975.; Dávid A. Jarvis: Stanley Baldwin and the Ideology of the Conservative Response to Socialism, 1918-31. Lancaster University, Ph. D. 1991. A Conservative Party Archive (CPA - Bodleian Library - Oxford) anyagai közül főleg a Conservative Central Comittee Minute Bookjai. a párt éves jelentései (Minute on the Annual Meetings) és a sokszínű választási propa­gandaanyag volt nagy hasznomra (Pamphlets and Leaflets. John Johnson Collecüon). 3 John A. Ramsden: 1. m. 4-5. o.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék