Múltunk – politikatörténeti folyóirat 48. (Budapest, 2003)

2. szám - TANULMÁNYOK - Lévai Csaba: Progresszivizmus és relativizmus: Carl Lotus Becker és az amerikai „relativista" történetírás

nyában Becker „oly teljes mértékben reprodukálta" Croce nézeteit ami az „eszmei plágium gyanúját kelti", hiszen sem ekkor, de későb­bi munkáiban sem hivatkozott az itáliai gondolkodóra. Mi több, 1938-as megnyilatkozásában is kifejezetten tagadta, hogy Croce Esz­tétikája befolyásolta volna. 6 2 Természetesen nem maradhatott annyiban az egyik legjelentő­sebbnek tartott amerikai történész plágiummal gyanúsítása. Hayden White kelt Becker védelmére. Megállapította, hogy Croce „Teória e storia della storiografia" című művéről 1922-ben írott recen­ziójának kéziratában Becker arról is említést tett hogy mikor és mi­lyen körülmények között ismerkedett meg az olasz gondolkodó mun­kásságával, valamint arról írt hogy miért nem találta mej*felelőnek a könyv címének angol fordítását. 6 3 Ami az első problémát illeti, erről Becker az alábbiakat írta: „Benedetto Croce nevét olyan összefüggésekben láttam futólag emlí­teni, hogy abból nem derült ki számomra, hogy egy kevésbé jelenté­keny reneszánszkori költőről vagy - s persze ez a jobbik eset - a tár­sadalmi forradalom valamiféle újdonsült ünnepelt prófétájáról van-e szó. Könyvének címe alapján úgy tűnt hogy törtéri észnek kell lennie. Amikor a könyv megérkezett némileg ijedten vettem észre, hogy ezek közül egyik sem, hanem elismert és fontos modern filozó­fus... Sajnos nem tudtam, hogy mi az, ami miatt Benedetto Croce fi­lozófiája olyan jól ismert. Nemcsak az látszott tehát szükségesnek, hogy figyelmesen elolvassam az új könyvet.., hanem az is, hogy el­6 2 Uo. 339. o. Croce történetelméleti nézeteit magyarul lásd Benedetto Croce: A szel­lem filozófiája. Válogatott írások. Gondolat Kiadó, Budapest 1987. 549-639. o. Becker a „Teória e storia della storiografia" című gyűjteményes kötetről készített recenziót (History as the Intellectual Adventure of Mankind. New Republic, 1922. április 5. 174-176. o.). 6 3 A Becker által ismertetett Croce-mű angolul „History: Its Theory and Practice" (Történelem: elmélet és gyakorlat) címmel jelent meg, ami eltért a pontos fordítástól: Theory and History of Historiography (A történetírás elmélete és története). White vé­leménye szerint a cím körüli kavarodás lehetett az oka annak, hogy 1938-ban, „tizen­hat évvel később, amikor a művet felsorolta azon könyvek között amelyek leginkább befolyásolták, három cím is ott volt a fejében" (ti. az olasz eredeti, a téves angol válto­zat és a pontos angol verzió). Ennek az lett a vége, hogy olyan címet adott meg (History and the Writing of History, amely egyiknek sem felelt meg pontosan. White úgy vélte, hogy ez meglehetősen közel állt az olasz eredeti jelentéséhez, vagyis Becker nyilvánva­lóan erre a Croce-műre gondolt Ez pedig azt jelenti, hogy nem szándékosan említett rossz címet Hayden White: Note: Croce and Becker: A Note on the Evidence of Influence. History and Theory, 1971. 2. sz. 222-227. o.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék