Munkás, 1899. június-december (2. évfolyam, 23-53. szám)

1899-06-04 / 23. szám

v ?/ /*** s Tt- y ***/ II. évfolyam. Pécs, 1899. junius hó 4-én. Világ összes proletárjai egyesüljetek! Marx. S*oea5Íáldemokrata társadalmi és kö^^a^dasá^i íietilap. ' ^0)3 Megjelenik minden vasárnapon. IJlöfizetésii <14$ : Egész évre 4 korona, félévre 2 kor., negyedévre 1 kor., egy hóra 34 fillér. Egyes szám ára 8 fillér. Az ipari és földmivalö munkások közlönye. Felelős szerkesztő: Szabó József. Kiadótulajdonos: Varga Ferencz. j Szerkesztőség és kiadóhivatal: Makár-utcza 76. szám. Pénzküldcményék Horváth József nevére (Pécs, Mezőszél-utcza 32. sz.) küldendők. — Tudomásul. Ezennel köztudomására adom lapunk olvasóinak, hogy a „Munkás“ felelős szer­kesztőségéről lemondtam és a pártszervezetből kiléptem. Tisztelettel Schmira Károly. — Figyelem! Elvtársainknak és lapunk bará­tainak köztudomására hozzuk, hogy ezentúl a lapra vonatkozó mindennemű levelezések kizárólagosan Szabó József (Makár-utcza 76.) czimére küldendők. :— Épitő-munkások ide figyeljetek ! Ma vasár­nap, junius hó 4fén délelőtt fél 10 órakor a Gyár-utcza 7. szám alatti kerthelyiségben nyilvános épitőmunkás-gyülés tartatik, melynek napirendje: .4 munkanélküliség. Agi­táljátok tömeges megjelenésre. Testvéri üdvözlettel Aae egybeliivólr. Előfizetési felhívás! Munkások ! Elvtársak ! Egy éve múlt, hogy pártlapunk a „M u n k ás“ legelőször megjelent. A pécsi és környékbeli munkások ezen egy év alatt megmutatták, hogy a véres verejtékkel megkeresett, nélkülözhető filléreikkel fenn tud­ják tartani az ő igazságos, szent ügyüket erélye­sen védő szocziáldemokrata programmot valló lapjukat a „Munkás“-t, melyet a hatalmon levő baglyok csufondáros huhogatással fogadtak és minél előbbi megsemmisítésére törtek. Nem szükséges elmondanunk, hogy a „Mun kás“ mennyi üldözésen ment keresztül és mily anyagi áldozatokba került ezen egy év alatt, hisz olva­sóink úgy is tudják ezt. Most, egy küzdelemteljes év lefolyása után, a hűséges, kipróbált előharczos: a „Munkás“ azzal a felszólítással fordul a pécsi és környék­beli elnyomott, jogtalan proletárokhoz, hogy a jövőben is támogassák, mindenfelé terjesszék ezen egyetlen fegyverüket, hogy továbbra is i küzdhessenek vele az elnyomatás, határtalan 1 kizsákmányolás ellen, hogy egy hasznos tanács­adójuk legyen kétséges helyzetükben, mely egyúttal reményt nyújt, kitartásra int és uj erőt, bátorságot önt az élet nehéz küzdelmeiben csüg­gedni kezdő szivekbe, p Munkások ! Elvtársak ! A ti üldözött szó­szólótok, a „Munkás“, mint a múltban, úgy a jövőben is hűségesen beszámol minden héten a Pécs és környékbeli munkásság elnyomatá­sáról, sérelmeiről és elmondja nektek, hogy mit tőgyetek, miként igyekezzetek szabadulni az egyedül reátok nehezedő járom alól és meg­mutatja a helyes utat, melyen haladnotok kell s mely czélhoz vezet. Irgalmatlanul ostorozza a gazságot, a jogbitorlást, védve a munkásság igazságos ügyét. A „Munkás“ egy éves múltja megmu­tatta, hogy nincs rászorulva a dicséretre. A pécsi és környékbeli munkások ismerik ezt a lapot, tudják, hogy páratlan igazmondásának, őszinteségének, az igaz nemes ügy érdekében tanúsított határt nem ismerő harczkészségének és a munkásnéphez való ragaszkodásának kö­szönheti egy éves fennállását. Munkástársak ! Elvtársak ! Mint a múltban, úgy a jövőben is a ti gondjaitokra kell bíznunk a „M u n k á s“ fennállását; őrködjetek fölötte ezután is, mert hisz a ti közös érdekeiteket védelmezi önfeláldozólag. Igyekezzetek odahatni, hogy a jövőben is fennálhasson és folytathassa ; dicsőséggel megkezdett harczát a szenvedő jog­■ W“ A munkásképző-egylet juniálisa az üszöghi erdőben junius 4-én. £A mu^fyáss^'g ' .jr^íkla, a jövő ^ templomaépuIT*' Lassale.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék