Munkás, 1900 (3. évfolyam, 1-51. szám)

1900-01-07 / 1. szám

Szerkesztősig' es kiadóhivatal: Mezőszél-utcza 34. szám. Pénzküldemények Horváth Józsei nevére (Pécs, Mezőszél-utcza 32. sz.) küldendők. Megjelenik minden vasárnapon. lSlőíii5eté.si dii : Egész évre 4 korona, félévre 2 kor., negyedévre 1 kor., egy hóra 34 fillér. Egyes fjzám ára 8 fillér. Az ipari és földmivelö munkások közlönye. Felelős szerkesztő: Schmidt Gyula. Kiadótulajdonos: Varga Ferencz. Felliivás! Munkások! Elvtársak! Minthogy az eddigi szocziálisztikus mun­kásmozgalmaknál láttuk, hogy az uralkodó osz­tály mennyire szivén viseli a munkásnép sanyarú helyzetet, szükséges, hogy az elvtársak előtt megvilágítsuk „a törvény, jog és igazság“ kor­szakát. Ezért e hó 7-én vasárnap délelőtt fél 10 órakor a Gyár-utcza 7. szám alatti Novák-féle ven­déglő nagytermében népgyüiést tartunk a következő napirenddel : I. Az eddigi szocialisz- tikus mozgalom és a kormány. Munkástársak ! Elvtársak! Daczára mindazon üldözéseknek, melyben a jobblétért és jogaiért küzdő munkásságot részesítette a tőkés osztály, kell, hogy a múltak példáján okulva még nagyobb erővel szervezkedjünk a kivívandó czélunkért. Tehát jöjjetek el mindnyájan! Testvéri üdvözlettel az egybehívok. Éhinség és még valami. A „Pesti Napló“ múlt hó 20-an megjelent számában a Mármaros megyében kitört éhín­ségről a következőket Írja: „Most, hogy az időjárás rosszra fordult, az idei silány termés rohamosan kedi éreztetni hatását. A vármegye közigazgatási bizottsága legutóbbi rendes havi ülésén, melyen báró Roszner Ervin főispán elnökölt, behatóan foglalkozott a várható Ínség enyhítésének módozataival. Elhatározták, hogy a segítségre szorulókat összeírják s olcsó tengerit és burgonyát fognak köztük kiosztani. A belügyminisztertől 40.000 frt előleget kérnek a kiosztandó élelmiszerekre ; a kereske­delmi miniszterhez felírnak, hogy juttassa mun­kához az ínségeseket s engedjen kedvezményes vasúti szállítást a kiosztandó terményekre. A földmivelésügyi minisztertől olcsó vetőmagot kérnek a tavaszra. A lelkészeket pedig felkérik, hogy a hatóságot intsék takarékos­ságra és józan életmódra“ Ugyancsak a múlt hó 15-én, a „Nemzeti Szemle“ 24-ilc számában, Magyarország fő- és középiskolai tanáraihoz a felsőbb népnevelés ügyében egy felhívás bocsájtatott ki, melyből a bennünket közelebbről erdekelt főpontokat szintén ide iktatjuk bemutatásául, azon az egész vonalon ellenünk megindított harcznak, melylyel a szocziáldemokrata eszmét nemcsak útjában feltartóztatni, hanem azt teljesen kiirtani iparkodnak. A felhívás igy hangzik : „Önökhöz, hazánk művelődésének nagy­érdemű és tudós harezosaihoz fordulunk, ment. Elvtársak! Olvassátok és terjesszétek a pártlapokat! III. évfolyam. »ljécs, 1900. január hó 7-én. 1. szám :5*>s j1 ' A munkásság azon szikla, melyen a jövő templomaépül! Lassale. Világ összes proletárjai egyesüljetek! Marx. S^oo^ildemokrata társadalmi és köi5ga25daság:i r' ■' ' ­hetilap..

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék