Munkás, 1901 (4. évfolyam, 1-52. szám)

1901-01-06 / 1. szám

Megjelenik minden vasárnapon. Ivlííflaetómi ellj s Égési évre 4 korona, félévre 2 kor., negyedévre 1 kor., egy hóra 3-4 tiller. Egyes szám ára 8 fillér. Az ipari is íiiAánli munkásak közlünye. Felelőa szerkesztő: Schmidt Gyula. Kiadótulajdonos: Varga Ferencz. Felhívás uj előfizetésre! Munkások! Elvtársak! Régi és elismert tény, hogy az igazságos eszme hirdetésének, a tudomány ismertetésének s terjesztésé­nek, az igazságnak, a közvélemény megnyilatkozásának , kellene, hogy a sajtó legyen leghűbb kifejezője. És négis mit keii tapasztalnunk? — azt, hogy mainapság open az ellenkezőjét látjuk; mert az olyan eszmét, uitly a nép helyzetének őnsáras óa ->ö-ét ■'ne irányulna, minden kigondolható módon iparkodnak kicsinyíteni, sőt elnyomni. A valódi tudományt pedig? — holmi krajezáros ponyvairodaimi — úgynevezett — „művekben“ tárják az olvasó elé, hogy ezáltal eltereljék figyelmét az olyan lapoktól és olvasmányoktól, melyek kihatóak a nép helyzetének felismerésére. Hát az igazság? — ennek lefújtak a jelen korban. Pedig mily szépen hangzik e szó: igazság! Csak­hogy e pausálés, vigéces világban hiába keressük, mert ma nem az igazság, hanem a „tekintély“, az ön­kény és a pénz az a domináló szer, nii az embereket igazgatja. Igazság az, hogy az emberiség egy kis töredéke, az ország lakosságának 5 százaléka bir csak politikai jogokkal ? Igazság az, hogy a nép kénytelenitve van hazá­jának elhagyására, a kivándorlásra, midőn a katonaság fenntartására száz és száz milliókat dobálnak oda évenként ? Igazság az, amidőn a törvények ellenére a nép kénytelen elszenvedni egyes önhatalmukban elbizako­dott emberek önkénykedését a törvények semmibe sem vételét? Igazság az, hogy a kapitalizmus dédelgetésére száz és százezreket fordítanak akkor, midőn a nép nyomora a legmagasabb fokra emelkedett? És igazság az, hogy az adónak legnagyobb része éppen azokat terheli a legjobban, akiknek a jövedelmük a legkevesebb ; s ha nem tudják megfizetni, adóhátralék fejében még az utolsó vánkosát is elviszik? Nem, ez nem igazság ! Különben ezeket az igazságtalanságokat folytat­hatnék még tovább is, legyen azonban egyelőre ez is elég. Hát a közvéleménynyel hogyan vagyunk? sem mivel sem különben. Mert a polgári sajtó legnagyobb része a közvéleményt a személyes kultuszra fekteti ő.'Jötte az a „közvélemény“, ami a kapitalizn. r'h'v". Előszeretettel etetik a „tekintélyek“, r, • pedig a nép, a tulajdonképi közvélemény :rá.... nép, a munkálkodó nép előtte semmi mert ez n hoz a konyhára semmit. A nép, a „csőcselék“ érdek*., figyelmen kívül hagyja; legfeljebb „üt“ egyet rajta, mintha mondaná: pusztulj előlem, mert te nem vagy „tekintély“, mely előtt alázatosan hajlongani lehet. Előttem azok a „tekintélyek“ akinek szekeréttolom, ha mindjárt ezek a „tekintélyek“ összeférhetetlenek is. Munkások! Elvtársak! Fölöslegesnek tartjuk, hogy lapunk irányát bővében fejtegessük, tudjátok, hogy lapunk a „Munkás“ oly fegyver a kezetekben, mely­től prüszkölnek azok, akiknek az igazság nem tetszik ; de azért titokban mégis olvassák, mert az igazság hal­lásában ritkán van részük ! Es tudjátok azt is, hogy az igazság kimondásától nem rettenünk vissza! Igen az igaz-ágot kimondjuk bátran, minden félelem nélkül és ostorozzuk kíméletlenül mindazt, mi az igazsággal össze nem fér ! Üldözzenek bár miként is bennünket, azért ki fogjuk Írni tovább is az igazat, mert az igazságnak előbb vagy utóbb mégis győzni kell! Mi nem keressük azt, hogy elleneinknek tetszik-e vagy nem ! Három dolgot ismerünk, mi előttünk szent: igaz­ság, tudomány és a mindent megteremtő nép érdekel Ezért küzdöttünk eddig és ezért fogunk tovább is küz­deni, ha támogatni fogtok bennünket! A ti támogatástokra szükségünk van, mert mi nem vágjunk kapitalisták, hogy sajátunkból képesek lenénk a „Munkás“-t fentartani! Elég legyen, ha érdeketekben a síkra kilépünk minden meghunyá zko- dás nélkül ! Elvtársak! Olvassátok és térj eszmétek a pártlapokat! “W Ilii. évfolyam. •jjyjf y QAr?V . , , ■ v.y, KB 1 januar ,ho o-an. » 1. szám. A munkásság Wzon -szíkía, melyre a jövő templomaépül! Lassalle. Világ összes proletárjai egyesüljetek! Matat. Sarooidóldemokraítt társadalmi és kö«g:aajdaíság;i lietllap. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Mezőszél-utcza 34. szám. Pénzküldemények a kiadóhivatalba (Pécs, Mezőszéi uteza 34 sz.) küldendők.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék