Munkás, 1903 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1903-01-04 / 1. szám

Megjelenik minden vasárnapon. Blíífíaseléwl ilij : Egész évre 4 kor. 80., félévre 2 kor. 40., negyed évre 1 kor. 20..egy hóra 40 fillér. Egyes szám ára 10 fillér. ki ipari és föidinlvelő munkásak közlönye. Felelős szerkesztő: Schmidt Gyula. "Kiadótulajdonos: Varga Ferencz. Szerkesztés-ég- es .-kiadóhivatal Mezőszél-utcza 23. szám. Pénzkükiemények. a kiadóhivatalba (Pécs, Mezőszél-utcza 23. sz.) küldendők. Előfizetésre való felhívás. Munkások! Elvtársak! A „Munkás“, ez a ti kipróbált és hatalmas fegy- vertek az 1903-ik évvel immár hatodik évfolyamába lép. Fennállása óta sok viharnak ellentáüí, sok küzdel­meken ment keresztül, de mindig megállta helyét. Ti tudjátok, mily czélt tűzött ki maga elé. mily7 köteles­ségeket teljesített. A „Munkás“ soha sem riadott vissza, ha a ti érdekeitek megvédéséről volt szó; soha sem csügge­dett, hogy a nép. a ti ügveiteket előbbre vigye, de langpallosként villogott és csapott le mindég, amidőn elleneitek megtámadtak s megmutatta, merre haladja­tok, hogy e romlott gazdasági és társadalmi rendszert lerázhassátok magatokról. Hiszen ti alapítottátok a „Munkást“, kellett is hogy értetek lépjen síkra és fel­vegye a küzdelmet azok ellenében, akik a ti elnyo­mástokon, a ti szorgalmatokon nőttek nagygyá, gya­korolják a hatalmat fölöttetek. Hogy sokan akadtak, szövetkeztek a „Munkás“ elnyomására, azt fölösleges bővebben magyaráznunk, azt ti is tudjátok. Csakhogy a „Munkás“ soha sem ismert félelmet, meghunyász- kodást, hanem felemelt fővel haladt megkezdett utján, az igazságért küzdve és ha útjában megakarták aka­dályozni, kíméletet nem ismerve osztotta csapásait, mert csak egy volt előtte szent: az igazság és ettől eltán- torodni soha sem fog! Munkások! Elvtársak! Ami munkát teljesített is a „Munkás“ eddig, nem elég, mert ezután lesz még csak nagy szükség a „Munkás“-ra. Igen, ezután, mivel a hatalmasok maguk is belátják, és mintegy kényszer­nyomást gyakorlunk rajtuk, hogy a nép ügyével foglalkozniuk kell, ami pedig a munkássajtónak tud­ható be legjobban, mert azt nem szabad feledni, hogy a munkássajtó az a hatalom, mely elől kitérni nem lehet: üt, vág, harap és a legnagyobb nyomást gyakorolja. Ámde, hogy a »Munkás« tovább fennállhasson, a ti készséges támogatástokra van szükség. Jól tudjátok, hogy a »Munkás*-nak pénzalapja nincs, szubvencziók- ban nem részesítik, pausálékkal nem traktálják, egye­dül tőletek függ fennállása. A szeptember hó 7-en megtartott pártértekeziet kimondotta, miután a lap előállítási költsége tetemes költségbe kerül és az eddigi előfizetési összeg mellett a lap fenn nem tartható, 1903. év január l-Jől a lap árát emelni kell. Meg­állapította az értekezlet, hogy az emelés a munkásság anyagi viszonyaihoz mért legyen, annyi, hogy a »Mun­kás« fentartható legyen, mert a „Munkás“ elejtése, megszűnése a legnagyobb csapás lenne a nép zömére, a munkájával kenyerét megkereső népre.Nag^oi. kevés­sel emeltük fel a lap áráf, hogy minden munkás járathassa, előfizethessen rá. Munkások! Elvtársaik ! Gyüjtsetek a „Munkásra“-ra minél több előfizetőt, hiszen a ti erde Mek, hogy a „Munkás“ tovább is küzdhessen, oktasson, tanítson Ahol megfordultok, minden vendéglőben, kávéházban kereskedésben követeljétek, hogy ott legyen a „Munkás“ de ne hiányozzon egyetlen munkás asztaláról sem. Daczára, hogy a lap ára emeltetett, az előfizetési ár még is oly csekély, hogy a legszegényebb anyagi viszonyok között élő is előfizethet rá. Egész évre 4 korona 80 fillér, (2 frt. 40 kr.) Fél évre 2 „ 40 „ (1 „ 20 „ ) Negyedévre 1 „ 20 „ (— „ 60 „ ) Egy hóra — „ 40 „ (— 20 „ ) Fel tehát az uj előfizetésre, hogy a „Munkás“ a dolgozó nép e hatalmas fegyvere tovább is védő paizsa lehessen az elnyomott és kizsákmányolt népnek és küzdelmével boldogabb jövőt teremthessen. Elvtársi tisztelettel a „Munkás“ szerkesztősége és kiadóhivatala. Az összes elvtársak figyelmébe. Januárius hó 11-én (vasárnap) délelőtt fél 10 órakor a Gyár-utcza 7. sz alatti vendéglő nagy­termében pártérteke25let tartatik, melyre kéretnek az elvtársak minél nagyobb számban megjelenni. A pécsi pártszervezet vezetősége. Elvtársak! Olvassátok és terjeszszétek pártunk lapjait!

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék