Munkás, 1908. június-december (11. évfolyam, 23-52. szám)

1908-06-07 / 23. szám

A népoktatás. Amilyen az iskola, olyan az ország. Székében hangoztatják ezt az állítást, mert természetszerűnek, kétségkivülinek találja mindenki azt a befolyást, melyet az iskola egy ország sorsára, fejlődé­sére, jövendőjére gyakorol. Mégis fordítva tán még jobban áll ez az igazság és úgy hangzik: amilyen az ország, olyan az iskolája. Mivel pedig az iskola ismét a jövendőt készíti elő, ez az oka annak, hogy rendesen nagyon lassú menetben következik be egy állam föllendülése, mivel a remélt jobb kor különb nemzedékét nem készíti elő az iskola. Csak akkor válna gyorsan valóra a szebb jövő, csak akkor következnék be az erős föllendülés, ha az előretörekvő irány vehetné kezébe az iskolákat és ezzel a mindennél hatalmasabb fegyverrel lenne harcosa, előkészí­tője a biztosabb, az erősebb jö­vendőnek. Minden polgári államban egy osztály kezében van az uralom. Ez kétségtelen igazság, melynek megdöntésére még a legagyafurtabb burzsoá okoskodás sem lenne képes. Ez az osztály a tőkések osztálya, mely egyik államban mint készpénzzel rendelkező tőke, a másikban mint nagybirtok, a har­madikban ismét másképen jelent­kezik. Mi sem természetesebb, minthogy az uralkodóosztály törek­vése állandóan az, hogy a mostani viszonyok örökösen fennmaradja­nak, hogy a munka mindig ren­delkezésre álljon a tőke éhes kizsákmányolása számára. Az ural­kodó osztály célja tehát az, hogy rávegye az elnyomottakat, törődjék bele, nyugodjék meg a mostani helyzetében és tűrje tovább is azt az elnyomatást, mely a tőke szá­mára a profitot termeli. Szóval az a törekvése, hogy a nagy töme­geket minél teljesebb sötétségben tartsa. Ez a cél és ennek meg- valósitására felhasznál, megragad minden elképzelhető eszközt. Az eszközökben pedig nem kell sokáig keresni. Van egy intézmény, amely önmaga kínálja jel magát, mint leghatékonyabb eszközt és ez a római pápa egyháza. És általában az összes egyházak, me­lyek nem átallják azt hirdetni, hogy ,,a nép uralkodási joga semmi józan elven nem alapul", meg azt, hogy a szegénynek nem szabad zúgolódni szegénysége miatt. Nem tehetett volna tehát a maga szem­pontjából okosabbat a kizsákmá­nyoló oszlály, minthogy erre a felkinálkozó intézményre bizta az iskolákat, a jövő fejlődés letéte­ményeseit. És ezt is tette. Magyar- ország iskoláinak túlnyomó nagy része a felekezetek kezében van és ezen ténynyel párhuzamosan megállapíthatjuk, mint okozatot azt a tényt, hogy az ország lakos­ságának túlnyomó többsége olyan sötétségben él, hogy zok-szó néikül tűri elnyomatását, szabad prédája a tizezerholdasoknak és uszály­hordozójának, a klérusnak. Az ő törekvésük az, hogy sötétség legyen, melyben eligazodni lehetetlen. A legteljesebb tudatlanság, ha még írni, olvasni sem tud valaki. És /Magyarország, ez a boldog haza, bővelkedik az ilyen emberekben, a lakosságnak szinte fele távol áll i e legelemibb tudástól, természetes tehát, hogy öntudatra ébredni, eszmélni képtelen. Ha pedig mégis iskolába kerül valaki, az sem merit sok hasznot belőle. Mert nem természeti igazságokat, a munka értékét, megbecsülését tanulja ott, nem szerez fegyvert az elnyomott proletariátus osztályharcára, hanem alázatosságot, béketiirést, az iga viselésének szükségességét tanulja és ez készteti arra, hogy állati sorsába éltének végéig bele­törődjön. Amilyen az ország, olyan az iskolája. Nálunk a földbirtok, a a nagytőke érdekének céljaira van az ország berendezve, mi sem természetesebb, mint hogy eszerint rendezték be az iskolákat is. A felekezetek, a klérus, az osztály­uralom ezen leghatékonyabb táma­szai tartják kezükben a népoktatást és igy lesz ebből a nép felvilágo­sítása helyett annak örök sötét­ségbe való sülyesztése. Ezért nem várunk semmit attól sem, ha mindjárt kimondják tör­vényileg, hogy ingyenes lesz a népoktatás. Bizonyos, hogy ennek ingyenesnek kell lenni, de helyes mederbe az iskolai nevelés csak úgy kerül, ha kivétetik a feleke­zetek kezéből. A felekezeteknek, a papoknak semmi közük ne legyen az iskolához Ha egy, a vallási babonáktól mentes felnevelt embert sikerül nekik az ő meny­beli boldogságot ígérő eszméiknek megnyerni: rendben van. De nem szabad nekik oda dobni szabad préda gyanánt a zsenge ifjúságot, melynek Ítélő képessége még nincs, bírálni nem tud, tehát kész igaz­ságnak fogadja el a babonákat, a meséket, sőt mivel a gyermekkori benyomások a legerősebbek, ezek­től eltérni többé éltük végéig is alig tudnak. Ha gondolkodó, erős nemzedé­ket akarunk, másfélének kell lenni XI. évfolyam. _____ Pécs, 1908. junius 1/j 23. szám. y/ Megjelenik minden vasárnad Előfizetési díj: Egész évre 4 kor. 80 fill. Fél évre 2 kor. 40 fill Negyed évre 1 kor. 20 fill. Egy hóra 40 fill. Eeves szám ára 10 till. Világ összes prole­tárjai, egyesüljetek! Marx. A munkásság az a szikla, melyen a jö.ő temploma épül! Lassale. Szociáldemokrata társadalmi és közgazdasági hetilap. Az ipari és földmivelőmunkások közlönye. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Radnics-utcza 23 - i k szám. Felelős szerkesztő: Szőke Sándor. Kiadótulajdonos: Pajor Sándor. Mindennemű pénzek e czimre küldendők : Szőke Sándor, Pécs, Radnics-utcza 23. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék