Munkás, 1910. június-december (13. évfolyam, 25-52. szám)

1910-06-19 / 25. szám

Szociáldemokrata politikai hetilap, az Ipari-, földmioelö- és bányamunkások kdzISnye. Előfizetési-díj: Egész évre 4 kor. 80 fill., fél­évre 2 kor. 40 fill.,, negyed évre 1 kor. 20 fill., egy hóra 40 fill., egyes szám ára 10 fill. Felelős szerkesztő: Szóke Sándor. Kiadótulajdonos: Pozsgai Ferenc. Mindennemű pénzek e címre küldendők: Pozsgai Ferenc Makár-utca 74. szám. ' Vidéki levelek, közlemények : „Munkás“ szerkesztősége Zrinyi-utca 13. szám cimzendők. Felhívás Pécs város polgárnitioz és munkásaihoz! Ne mondjatok le népek arról, ami megillet, habár küzdelem árán lehet is csak hozzájutni. A válasz­tási jognak gyakorlása nem kivált­ságokat illet, mert hisz a válasz­tott képviselők mindenkit képvi­selnek. Bár kisajátították maguk­nak az osztályok e jognak gya­korlását annyira, hogy a minden­kit képviselőt csak kevesen válasz­szák. Ezen igazságtalanság fel­ismerése után a proletárság, a szegények, az elnyomottak pártja minden erejével oda hat, hogy ez megszüntettessék, a kormányzás népparlament által történjék. A szociáldemokrata pártnak ezen agitációja a polgárság körében is mind nagyobb tért foglal le magá­nak úgy, hogy más aktuális kérdés a politika világában alig található. Akik azelőtt még idegenkedtek ettől, azok a mi meggyőzésünk által már ligát alakítottak és bár tőlünk távol, de az ezért való küzdés utjain együtt vagyunk. A polgárság szine java az általános, egyenlő és titkos választójog ligájában összpontosítja erejét. Sok helyütt ezen liga megalakult már és mint nekünk jelentették, Pécsett, junius hó 19-én fogja munkáját megkezdeni. Mi soha a segítést vissza nem utasítottuk és ha a jelen alkalom­mal is fölismerjük ennek hasznos oldalát, ügyünk és célunk sikere j ; érdekében örömmel üdvözöljük a látogatókat. Polgárok! Munkások! E hó 18-án, szombaton este 7 óra 43 perckor fognak városunkba érkezni a választási liga vezető férfiai, báró Bánffy Dezső mint a liga elnöke, Faber Oszkár, Maié­ter István dr. mini.regannyi har­cosai a becsületes népjogoknak. Másnap, 19-én vasárnap dél­előtt 10 órakor a városi torna- csarnok melletti téren (kedvezőtlen idő esetén a tornacsarnokban) nyilvános népgyülés fog tartafni, melyen a liga tagjai fogják nyilvánítani Magyarország­nak tűrhetetlen állapotait és az általános, egyenlő és titkos választójog szükségességét. Városunk polgárait és munká­sait felkérjük, hogy úgy a vendé­gek megérkezésénél, mint pedig a népgyülésen nagy számmal jelen­jenek meg, hogy megnyerje ezen liga részünkről azt az elismerést, mely őket megilleti. A néppárt pusztulása. Ha megkérdezzük önmagunkat, hogy mi eredményt lehet felfedezni a mostani választások után, nehéz volna megnevezni azokat, melyeket eredménynek állíthatunk. A munka­párt többségre jutása nem az, mert eszközei, melyekkel ezt elérhették, > piszkos, undorító, no meg azért is mert azon pártban összegyülemlett „politikusok“ nem fogják Magyar- országnak gazdasági állapotait javí­tani. Hogy az agráristák vagy a merkantilisták összeszámlálhatnak a parlamentben bizonyos számú elv­barátokat, ez ép oly keveset vál­tozata? eddigi agráruralmon, mintha megnevezés nélkül elszórtan lézen­genének a száztornyu országházban. A Justh-pártnak tagvesztesége épp oly kevéssé meglepő, minta Kossuth- pártnak elhasalása. És ha még any- nyira siránkoznak is a letűnt dicső­ség után a hazaffyak azon társa­ságaiban, nem változtat a megtörtén­ten hamarjában semmi.Reménységük a függetlenségi elemeknek még lehet, mert az alkalom nemsokára meg fog adatni arra, hogy beváltsák programmjuk egyik pontját, hogy bűnbánóan helyrepótolják, amit ga­rázda uralmuk mézes napjaiban el­felejtettek. Hát mi az eredmény? — kérdezik a kiváncsiak. Ugye tud­nak polgártársak arról, hogy Magyar- ország sokfajta politikai pártjai közé befészkelte, becsempészte magát egy úgynevezett „néppárt“. No hát, ez a néppárt mielőtt a születése min­denki által észrevétetett volna, le lett taposva, megsemmisült. Igaz, hogy nem véglegesen még, de fon­ják már azt a gyékényt, melybe betakarják, hogy bűzös maradvá­nyát leengedjék a mélységbe. Amikor nagyszájú hírnökei tele- kürtölték a félvilágot, hogy a kato­licizmus (?) iolyton szaporodó ellen­Egyesülésben rejlik az erő.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék