Munkás, 1911 (14. évfolyam, 1-53. szám)

1911-01-01 / 1. szám

XIV. évfolyam. Pécs, 1911. januá Szociáldemokrata politikai hetilap, az ipari-, földmivelő- és bányamunkások közlőn] Előfizetési díj : Egész évre 4 korona 80 fillér, félévre 2 korona 40 fillér, negyedévre 1 korona 20 fillér, egy hóra 40 fillér. — Egyes szám ára 10 fillér. Felelős szerkesztő: Minker Ádám. Kiadótulajdonos: Pozsgai Ferenc. Mindennemű pénzek e cíi Pozsgai Ferenc, Makár Vidéki levelek, közleményt szerkesztősége Zrinyi-u. 1 * ik év. Egész kies. .apát ych 14 évvel j ezelőtt a szociáldemokraták pec&l tá- j bora. Az akaraterő azonban megvere­kedett a hatalmasokkal. Legyőzte az ezerféle akadályt, mert áldozatkészség ve’* a szocializmusnak alapja. Nem volt könnyű még igy sem az alkotás. De azért alkottak elődeink nagyszerűt és a legjobbat: a helyi szociáldemok­rata pártnak egy lapot, amellyel hir­detni lehet az igazságot, üldözni a rosszat, ostorozni a károsat. Ijedve dugták össze fejüket az uj szellemtől irtózók, amikor a „Munkás“ első példányszáma a kezekbe kerüli. Pedig hasznosat, jót szolgált. Először igaz, csak társadalmi, gazdasági lap volt, mert a magyar sajtószabadság (!) \ megköveteli a kauciót, ha a lap a po­litikai dolgokba is f>e akar avatkozni. Tizenkét év kellett ahhoz, hogy olyant alkossunk, melyre politikai lap állít­ható. Két éve mullott már annak, hogy azt Írhattuk: „uj forduló pontra került a „Munkás“ ; arra, hogy nyílt és titkos ellenségeinkkel sikeresebben fogunk megküzdhetni.“ És hogy ezt a sikere­sebb küzdést megtehettük, le kellett tennünk tízezer koronát, hogy a ma­gyar osztályuralomnak kezében legyen az összeg, amellyel megfenyegethet mindenkor. Az eredmény azért eléretett. Amit a kis csapat 14 évvel ezelőtt megkezdett, azt mi nemcsak megtar­tottuk, hanem fejlesztettük. Nagy ered­mény voit. Ámde megállást nem sza­bad ismernünk. Ha eddig eljutottunk, j fel kell törekedni, igényünket ki kell elégíteni, lépést kell tartanunk a fej- ' iődéssei. Ma már nem szabad arról beszél- \ nu'n'h, hogy a meglevőt megtartsuk, j A magya.észégi munkásság az utolsó években küiutiJsen sok megpróbálta-: tásnak volt kitéve. > gazdasági válság,! a politikai alakulatok i'.o.-.d kikezdték velünk, ránk törtek. Az ipán pcu.~ás, a koldusság azért idéztetik elő, hogy az elégedetlenek kibőjtöltessenek. Fel; is használják ellenünk mindenkor azi uralmon levők. A kapitalisták, a mun- ; kaadók mind szervezetten kezdenek velünk szembe szállni, erre a kor­mányhatalom is segíti. A kormány­zásba pedig jogtalanságunknál fogva beleszólásunk nincs. Éppen most indul meg az általános, egyenlő, titkos vá­lasztójogért az élet-halál harc. Ilyenkor pedig tömören, erősen kell együtt álla- nunk. Egyébként tanulnunk elődeink­től áldozatkészséget, munkakedvet, másrészt pedig megbecsülést. Annak a sajtónak a megbecsülését, melyet 14 évvel ezelőtt elvtársaink kezdeményez­tek. A „Munkás“ most, az uj előfizetési év kezdetén az­zal a felhívással szól hozzátok mun­kástársak és olvasók ; ne idegenkedje­tek a fáradságtól. Nézzetek körül: a reakció, az agráristák és klerikálisok mindnagyobb mértékben akarnak ter­jeszkedni. Azért teszik ezt, mert mi nyomukban vagyunk igazainkkal és az ő uralmuk napjai megvannak szám­lálva. Ök könnyen áldoznak, vagyo­Egyesülésben rejlik az erő. nukból jut és marad is. Mi szegények, nincstelenek önerőnkből tettünk min­dent. Most is önmagunk feladata, hogy hogy a politikai lappá vált „Munkást“, mely eddig hetenkint egyszer birta csak a jograblók és érdekhajhászók körmeit megkopogtatni, ez évben leg­alább kétszer tehesse. Kevés gondol­kozással rájöhet mindenki, mit vész­iünk azzal, hogy csak heti lappal ren­delkezünk. Ke-vv.; fáradtsággal pedig változtatni lehet. Csck akarni kell ! Akarni kell, hogy minden munkástár­sunk, olvasónk legalább egy uj előfi­zetőt szerezzen. Ha ezt megfesszük, akkor némileg megelégedetten mehe­tünk át a tizennegyedik évfolyamba és örömmel emlékezhetünk vissza elő­deink, a lap-alapitók hagyományára. Előfizetési árak: Egész évre .... 4 80 kor, Fél évre....................2 40 „ Negyed évre .... 1.20 „ Egy hóra . . . , . —40 „ Lakájok napja. A mai nap, az uj év napja, a hódolatok és alázatos fejhajtások napja. Nem csupán a nagy ma­gánéletben, hanem inkább a hi­vatalos, a politikai események rendezőinél, a főhivatalnokoknál, a politikusoknál játszódnak le e napon érdekes színjátékok. Ámu­lattal és visszafojtott lélegzettel várják is a nagyhangú kijelenté-

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék