Munkás, 1912 (15. évfolyam, 1-52. szám)

1912-01-07 / 1. szám

Szociáldemokrata politikai hetilap, az ipari-, földművelő és bányamunkások közlönye. Előfizetési riij: Egész évre 4 korona 80 fiitér, félévre 2 korona 40 fillér, negyedévre 1 korona 20 fillér, egy hóra 40 fillér. — Egyes szám ára 10 fillér. A „Munkás“ szerkesztősége, kiadóhivatala és a szociáldemokrata párttitkárság telefonszáma: 541. .......— Mindennemű pénzek e címre küldendők Pozsgai Ferenc. Makáf-utca T*>. sz. Vidéki levelek, közlemények: „Munkás" szerkesztősége Zrínyi-u. 13. cimzendfik ki épitömunkások. i itt a tél és az idő mindig szi-1 gorubbra fordul, miáltal a mun­kásság megélhetésé mindinkább nehezebbé válik. A jéghideg szél végigsüvit az állványok .kozott és: ez Szomorúvá, ''elkeseredetté teszi az épitőmunkásokat. Nem azért, mert hideg van, mert fáznak, ha-! nem azért, mert bántja őket az a gondolat, hogy abba kell hagyni a munkát hetekig, sőt talán hó­napokig. Es hogy éppen télviz idején kell ennek megtörténnie, í amikor a megélhetés amúgy is sokkal nehezebb, mint nyáron. Miből szerezzék be a melegebb | ruhát, a tüzelőanyagot és az élei-: miszereket ? Ez a kérdés cikázik át a tél beálltával minden épitőmunkás agyán. És honnan jöjjön rá a felelet? Mi megmondjuk. Ép úgy, mint a kérdés magától a nélkü­löző munkástól ered, úgyszintén a felelet is magától a megélhe­téssel küzdő munkástól várható. Előbb azonban minden épitőmun- kásnak tudatával kell birnia mos­toha osztályhelyzetének. Az épitömunkások munkaal­kalma teljesen ki van szolgáltatva az idő szeszélyének. Ha tartósabb esőzés áll be, vagy lehullik az első hópehely, akkor a munka j megszűnt, nincs kereset. Ennek következtében az épitömunkások! szinte szabályszerűen ki vannak téve évrői-évre a több hónapi! munkanélküliség veszélyének. _Es I ehhez hozzájárul még az a kö-j rülmény is, hogy munkanélküli- í ségük éppen arra az időszakra) esik. amikor csaknem mindenj szakmában munkapangás van ésl így más téren sem futhatnak ke-1 réséihez. Es ha imitt-amott mégis kínálkozik néhanapján valami munkaalkalom, a fizetett munka­bér csak annyi, — hogy igy mondjuk — mint egy csöpp eső­víz a száraz sivatagban. Melyik épitőmunkás ne tudná ezt a saját keserű tapasztalatai­ból? Mindegyik tudja, hogy egész éven át csupán csak arra a keresetre van utalva, amelyhez a nyár folyamán hozzájuthat. Az épitőmunkásnak annyit kell — illetve kellene — keresnie nyáron át, hogy ebből télen is megéljen. Azonban nyári keresete is csak éppen annyi, hogy abból magát és családját fenntarthatja. Ha tehát az öntudatos épitő­munkás mindezt megfontolja és belátja, úgy tudnia kell, hogy csak egyetlen ut van, mely a tisztességes megélhetés felé ve­zet : magasabb munkabért kivívni,; hogy abból, amit nyáron át ke­res, maradjon valamicske télre, a munkanélküliség idejére is. Ehhez egy szükséges : föltétien j szolidaritás. Hiszen számtalan példa bizonyltja, hogy csakis erős szervezettséggel, öntudatossággal,; szolidaritással és kötelességtudás­sal lehst lerakni azt az alapot, a melyen a tisztességes megélhetés föltétele épül. Épitö munkások ! Bérharc előtt álltok, tehát kétszeresen vegyétek fontolóra az itt leírtakat! Az ujesztendő uj harc kezdetét jelenti a pécsi épíiőmunkásokra nézve. Ebben a harcban győzni csak úgy lehet, ha az épitőmun- kások mindegyike megteszi köte­lességét. Minden épitőmunkásnak ott kell lenni a szervezett mun­kásság táborában. A munkaviszo­nyok megjavítása még sok küz­delembe kerül. A kollektiv szer­ződésért kilátásba helyezett harc­ban kettőzött erővel kell küzdeni és nagy elszántsággal szembe­szállni egyik-másik pécsi építési vállalkozó önző törekvéseivel. A kutyaszövetség maradványait össze kell törni teljesen, hogy még hír­mondó se maradjon belőle. A magyarországi épitőmunká- sok az elmúlt esztendőben meg­becsülésre méltó eredményeket értek el a munkaviszonyok meg­javítása terén. Az ország épitö- munkásai csaknem mindenütt kol­lektiv szerződéssel birnak. Ezekért a kollektiv szerződésekért folyt harcok sikeresen végződtek, ami a kutyaszöveíség gyengülését és feltartózhatatlan pusztulását je­lenti. Ezeknek a harcoknak a sikere lelkesítse és buzdítsa a pécsi épitőmunkásokat is elszántságra és kitartásra. Olvassátok és terjesszétek a „Munkás“ lapot.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék