Munkás, 1919 (22. évfolyam, 1-13. szám)

1919-01-04 / 1. szám

XXiS. évfolyam 1. szám Pécs, 1919. január 4. szombat. ÜH EtÍFIZETÍS! /S F|ész évié 12.— Fiíl évre 6.— Pfefyed évre 3.— Fc»y Mra 1.- Feyes rzám ára 24 fillér. Szociáldemokrata politikai hetilap, a szervezett ipari, földmivefö- es bányamunkások pécsi közlönye SzWkMítÍMJ kladéhlnttl és a sziclíldi«»k' rali fárttttKér- ság tilif M- száma 5*1 ___ M indennemű pénzek, levelek és egyéb kül- temények s „MUNKÁS1* szerkesztőségébe 3b= Zrínyi-utca 13. eimre küldendők. Felelős? szerk.: SZABÓ JÓZSEF. Kiadja: ::: A pécsi szociáldemokrata pártszervezet. Szövegoldali hirdetéseket nem közlünk. A hirde­tési rovatban közölt hirdetések díja tarifánk szerint számittatik. -+ Hirdetéseket csak pén­tek délelőtt a óráig veszünk fel. Uj esztendő virradt az ötéves világháborútól megszenve­dett, agyongyötört s riia ’ is nehéz napokat élő Magyarországra, ft reménykedés és biza­lom kell, hogy töltse bé sziveinket az uj esztendő hajnalán, habár borús is az ég fejettünk és nehéz küzdelmekre van is kilá­tásunk az elkövetkezendő időben, az uj Magyarországot megteremtő nagy munka korszakában, ftz elmúlt esztendő utolsó hó­napjainak forradalmi tényei megszabadították az országot a régi elnyomó rendszer átkától, ft forradalom elkergette a reakciós uralmat királyostól, mindenestői. Megszüntette az oktalan vérontást és uj államformát, uj kor­mányzati rendszert alkotott az emberi, jogok, az egyenlőség és politikai demokrácia alap­ján. Magyarország ma nem a régi már. CJj utakon halad annak belső kormányzata és uj nemzetközi élet megteremtésén fáradozik külügyi politikája, ft kormányt átvett demo­kratikus pártokból alakult népkormány min­den igyekezetével azon fáradozik, hogy a belső rendet, a helyzet konszolidálódását elősegítse, ft november 16-iki nemzetgyűlés határozata szerint már több uj néptörvényt léptetett életbe, melyek mind a demokrácia szellemében való jogforrások és szociális alkotásokéalapköveinek tekinthetők, ftz uj választójog, a sajtószabadság, az esküdt- biróság, stb., mint demokratikus alkotások, amelyekhez csatlakozik számos más intéz­kedés, mely a nép szociális, kulturális és gazdasági helyzetét, valamint az ország belső rendjének -biztosítását vannak hívatva elő­segíteni, Nagy nehézségek tornyosulnak azonban a hormányzat elé ezekben a napokban még, az tagadhatatlan. Ezek között elsősorban a megszállás körülményeit kell kiemelni, mely tenger gondot és kellemetlenséget jelent az ország ügyeinek sikeres intézése körül, ftz ántárrt-államok súlyos fegyverszüneti feltételei már magukbavéve sok tekintetben megkötik a kormány kezét. Ehhez járul azonban még az a körülmény, hogy az ország egyes részeit megszálló idegen csapatok, mint a csehek és románok, ném tartják tiszteletben a kö­tött megállapodásokat, hanem imperialista törekvéseikkel még a békekongresszus előtt olyan helyzetet akarnak teremteni, mely sehogy sem egyeztethető össze a Wilsoni elvekkel, mely megcsúfolása a népek önren­delkezési jogának. Ezek a külső viszályok aztán gazdaságilag is megbénítják az ország belső rendjét, mert a megszállott területek­kel és a szomszédos országokkal való for­galmat lehetetlenné teszik, ami által iparun­kat nem láthatjuk el elsősorban szénnel, azután a szükséges nyersanyaggal és más fontos segédanyagokkal, ftz árucsere, mely az egyes államok kölcsönös gazdasági életé­nek, létének főfeltétele, meg van igy bénítva, ami tenger sok bajnak és rendetlenségnek íj kútforrása. De emellett nem kisebb baj az a tény maga sem, hogy a határokon ennek folytán még mindig fegyverek ropognak, vér folyik, amiből pedig unoSuntíg elég volt már ötödfelévig minden népe számára. ft belső politikai helyzet sem valami rózsás. Itt egyik oldalon a politikai túlzás és a má­sikon a maradiság gátolja a helyzet kialaku­lását, tisztázódását, ft szociáldemokrata-párt, amely az októberi forradalomnak a fő lökő- eröt megadta, a helyzettel számolván, vállal­kozott a kormányban való résztvételre, ftzzal a számítással tette ezt, hogy habár a helyzet ma még nem érett teljesen arra, hogy prog­ramja szerint való" íetjes államberendezkedést igyekezzen nyomban megvalósítani, de a helyzetnek megfelelő reformok keresztülvite­léhez feltétlen ragaszkodnia kell. ft velünk kooperáló polgári pártoknak némely árnya­latai azonban még ezt a _ mérsékelt politi­kánkat is soknak tartják. Ők minden áron látszatreformokért agitálnak és ez az egyenet­lenkedés. kormányválságot kormányválságra halmoz- ft másik oldalon a munkásság egy ’töredékének túlzása nehezíti a helyzetet. Ezek nem számolva a tényleges erőviszonyokkal és a fejlődés mértékével és olyan célok ér­dekében, forgácsolják szét az erőket, ame­lyeknek megvalósításúra a dolgok ma még nem érettek meg s amelyeknek' erőszakos utón való megvalósításához semmi remény nem táplálható; ellenben kiszámíthatatlan zavarok, felfordulás következne el az ország­ban, mely veszélyeztetné ' még azokat a vív­mányokat is, amelyeket mérsékelt taktikával különben elérhetne a munkásság. ft polgári elem haladásellenes viselkedése a Károlyi-párt ismert jobboldali frakciójának akciójában jelentkezik. Ezek az urak, Lová- szyval az élükön, mindenáron azt a mesét akarták elhitetni- a világgal, hogy az ántánt tuldemokratikusnak találja a mostani kor­mányt; nyilván azt akarták ezzel mondani, hogy a szociálisták lépjenek ki abból s ala­kuljon tisztán polgári elemekből álló kor­mány. Ez persze a demokratizálódás meg­hamisítása kedvéért való akciónál nem egyéb. Őnekik sok a szociáldemokraták földbirtok- és adóreformpolitikája és nem tetszik a hadsereg demokratizálódását célzó törekvése. Vagyis ők azt akarják, hogy a polgárság vezetőszerepe továbbra is csorbítatlan marad­jon, ami végeredményben a munkásság jogtalanságának nagy részben való fentartását jelentené, ft szociáldemokrata-párt azonban történelmi hivatását felismerve, nem hajlandó félreállni ma az ő útjukból. . Hazug szédel­gésnek bélyegzi az ántánt vieményérői szóló mesét és továbbra is azon az utón kíván haladni, melyet a mai helyzet neki megje­lölt. Ez az Ut az, hogy programjának mind­azon pontjait, amelyekre a helyzetet már megérettnek látja, megvalósítsa. Ezért úgy a polgári pártok konzérvativjaival, mint a munkások túlzó rétegével szembehelyezkedik és igyekszik a munkásosztály nagy többsé­gének támogatásával olyan politikát folytatni, mely nem akarja sem a munkás-diktaturát megvalósítani, de nem fogja engedni azt sem, hogy a polgárság diktatúrája térjen vissza ismét az államkormányzatban. Ha tehát úgy a polgári konzervatívok, mint a munkásság túlzó szektája rájönnek arra a belátásra, hogy a szociáldemokrata­párt mai politikája az az okos középút, amely legalkalmasabb arra, hogy az ország belső helyzete mielőbb megszilárduljon, rendeződ­jön, akkor nagyban megkönnyitik a kormány helyzetét úgy befelé, mint kifelé. Ellenben végveszedelemnek teszik ki az országot, • ha továbbra is ezt a széthúzást és belső rendet­lenséget szolgálják, ami eddig is lehetetlenné tette, hogy a forradalom vívmányait kellő­képpen hasznosíthassuk és biztosíthassuk az ország minden lakosának javára. Maximális árak, melyeket1 a szerb parancsnokság megállapí­tott és 1918. dec. hó 28-án hatályba léptetett. Sertés- és marhahús. Élő sertés kg.-ja •• ...... .> ... .................... 7.50 S ertéshús ......... ......................... 10. — S ertészsír kg.-ja...................................... 13 — N yers szalonna.................................... 11.— V ereshurka kg.-ja................................... 6.— D isznósajt ............................................. 10.— Vöröskolhászfélék ...................... 14.*­E lőmarha kg.-ja....................................... 4.— M arhahús kg.-ja...................... ........... • 8.— B orjúhús B. oszt. betegeknek.............. 10.— Birkahús .......................................... 7.— L óhus kg.-ja ......................................... 3.— V adhús árak. Oz, szarvas és vadhús kg.-ja.............. 6.— Nyúl darabja........'................................ 6.— S zárnyas állattok. Rántani való csirke párja ................. 3.— T yúknak kg.-ja ........................... 4.— ^udnak (kövér) kg.-ja......................... 8.— H alárak. Elsőrendű halak.(vágott) kg.-ja... 10.— M ásodrendű halak kg.-ja................. 2 — 5.— K onyhai vetemények. Burgonya kg.-ja • • ■ ■ •................ : • • • • —.30 B ab kg.-ja ■ •................................. 1.20 Borsó kg.-ja ............:.......................... 1_ Lencse kg.-ja ......................................... 2.50 Vöröshagyma kg.-ja........................ •• -40 F okhagymáé kg.-ja.......................... 2.— Z öldség kg.-ja.................................. -45 Savanyú káposzta kg.-ja ..................... 110 S ávanyu répa kg.-ja....................... l-~ Tej, tejfel, túró és vaj árak. Teljes tej vidéken ab vasút ............. 1.— T eljes tej vidéken helyt átvéve.......... —.90 T eljes tej pécsi kereskedőnél............. 1-20 T ejfel literje ......................................... 5.— Polgári túró kg.-ja .............................. 4.40 T ejcsarnoki túró kg.-ja ......... 3.60 R endes vajnak kg.-ja ......................... 13.50 T eavajnak kg.-ja ........,•..............24. ­T ojásnak darabja ....................................-“--.50 ( Lábbeli (cipő) árak. Rendelt férficípö anyaggal együtt • .110.— Rendelt női cipő anyaggal együtt 100. Rendelt gyermekcipő „ „ 45 80. Készáru férfi cipő......................... 60 — 70. Készáru női cipő ......................... 45—65.— K észáru gyermekcipő ................. 25—45.-­T alpalás féri és női cipő, anyaggal együtt ............. 12.— T a[palás férfi és női cipő, anyag nélkül 7.20 Rőfőeáru. Mosókelme egy méter .. .. -............• • 10.— V ászonkelme egy méter..................... 10 — C lott egy méter........................ 12.50 Kanavász egy méter.......................... • 8. • • Z ephir I. rendű egy méter........... 15.— Z ephir II. rendű egy méter .............. 12.— Cérnaceug 110 cm. széles, egy méter 32.— Zöld kötényvászon egy méter .......... 7.50 Selyem fejkendö egy darab • • • 20 40.— Clott fejkendö darabja................. 8 — 12.50 G yapjú fejkendö darabja.... ..............40. M osó fejkendő darabja ■•••......... 4—5-50 P aplan L rendű darabja............... 40.— P aplan II. rendű darabja............... 25,—

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék