Lyka Károly szerk.: Művészet 5. évfolyam (Budapest, 1906)

6. szám - Lederer Sándor: A Szépművészeti Múzeum olasz mesterei I. - A velencei festők

.-1 szépművészeti múzeum olasz mesterei jadékával, aki az időközben úgy látszik eladó­sodott családot újra vagyonossá teszi s a bárói, grófi, őrgrófi címekkel ékesíti. Übiit MDCCXIII. jegyzi meg tovább a felirat, a kép tehát való­színűleg nem készült az ábrázoltnak élte idején. Erről bizonykodik a fej és a kéz gyártmány­szerű, fogyatékos előadása is. Lehetetlen, hogy ezt ugyanaz a vérbeli művész festette, akitől a szemben elhelyezett fiatal festő erős fajsúlyú képe származik. Számos arcképe közt a bergamói képtárban néhány elsőrangú. Az egyik a magisztrátus valamely tagja, ülő alak fehér parókával, a másik önarckép idősb korából (1733), a harmadik gyermekifjú, irónnal a kezében. Három jeles arcképét őrzi a milanói Poldi Pezzoli gyűjte­mény. Bergamovidéki magántulajdonban levő képmásai is e téren elért jeles rangjáról tanús­kodnak. Íme, Fra Vittore Ghislandi, a berga­mói helyi nagyság, legjobb műveiben közel jár ahhoz, hogy mintegy középhelyet foglaljon el Murillo és Velázquez stílusa közt. A szomszéd Brescia, amely Bergamóval csak­nem egyidejűleg, 1426-ban került Velence bir­tokába, egyike volt a velencei tartományok legnépesebb városainak. Gazdag volt s harcias. Madre feconda d'animi guerrieri — - mondja RidolH. Midőn Gaston de Foix rohammal beveszi, Bayard lovag 22,000 halottról beszél. Történetének nagy drámái nem csekélyebb csudálatot keltenek bennünk, mint jeles mes­terei. Művészete virágkorának három cinque­centista főmestere, akiket két-két festmény képvisel nálunk Pulszky vásárlásai révén: Moretto da Brescia, Romanino és Savoldo. Többféle értékelésen kellett átesniük, míg végre jogukhoz jutottak. A legutóbbi még ma is más néven szerepel képtárunkban. E három bresciai művész közül Moretto a legfiatalabb, Savoldo valószínűleg a legidősb. Savoldo születése éve ismeretlen, mivel azon­ban Pietro Aretino egyik, 1548 decemberében kelt levelében e művész ,.decrepitudine"-jéről beszél, 1 arra következtethetünk, hogy idősb volt Romaninónál, aki egy ugyanazon évből 1 Bottari: Raccolta di lettére. Milano 1822. III. k. 170.1. való polizza d' estima-n 63 évesnek mondja magát 1, azon túl pedig még 18 évet élt s tehát aligha bánthatta akkor még az aggkór. Moretto - Alessandro Bonvicino — viszont az 1548-iki adóbecslés alkalmával „mi Alessandro pittor di etá di anni circa cinquanta"-nak mondja magát, 2 1498-ban született Bresciában, még pedig Ardesióból származó szülőktől, úgy hogy egy hasonnevű elődje 18 évvel előbb Alessandro Ardesio néven szerepel. 3 Midőn Gaston de Foix, mint már említettük, 1512-ben rohammal bevette Bresciát, a zsák­mányoló katonák hajlott korú festőre akadtak, aki mélyen elmerült a munkájába. Midőn zsák­mányt követeltek tőle, antik nagyságra emlé­keztető nyugalommal utasította őket a fele­ségéhez: intézzék el ezt a dolgot az asszonynyal. E festőFioravante Ferramola volt, tanítómestere Brescia két legnagyobb művészének, Moretto­nakés Romaninónak. Savoldo viszont, Romanino idősb kor- és talán iskolatársa is, már jókor Velencében telepedik le, s ott Giambellino kései művein s utóbb Tiziano munkáin nevelkedik. Moretto és Romanino teljes díszben tündök­lik a bresciai templomokban gazdag sorozatú oltárképpel: valóságos múzeumai ezek az ő műveiknek, azután a Museo Martinengóban, ahova a Galéria Tosio értékesebb darabjai is kerültek. Egy fiatal szent mellképéről, 131. sz., akiben sz. Alajost vélik látni, s amelyet Pulszky Moroni műve gyanánt vett, három évvel ezelőtt Gustavo Frizzoni dr. biztos ítélettel megállapította, hogy Moretto keze munkája s ezt az attribuciót készséggel elfogadta a gyűjtemény igazgató­sága. A névcserének ama ritkán ismétlődő esete történt itt, amidőn a tanítómester művét egy tanítvány művének tartották, holott ez rendesen fordítva szokott történni 4; ez az 1 Közli Fenaroli: Dizionario degli artisti breseiani. 1877. Docum. 1'., 285. 1. Ez az adat azonban nem egye­zik pontosan Romaninónak ugyanott közölt korábbi beösmercseivel, mert 1517-ben 83 evesnek, 1534-ben 47 évesnek mondja magát. Születési éve tehát 1484—1487 közt látszik ingadozni. 2 Fenaroli, Docum A. 265. lap. ­1 U. ott., 36. 1. 4 így például a müncheni Pinakothek 1123. sz. (Fut. Hanfstángel) képe, ülő pap terdképe ma is Moretto nevén szerepel a katalógusban. A londoni National Galleryben 395

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék