Református gimnázium - Bethlen kollégium, Nagyenyed, 1877

STEIN JÁNOS erdélyi muzeumegyleti könyvárus és kiadónál megjelent és ugyanott kaphatók. Bodola Sámuel. Keresztyén hittan, melyet legújabban átdolgozott és az Y-ik.és Yl-ik gymn. osztály számára sajtó alá rende­zett Garda József. Ara 70 kr. Brassai Sámuel. A föld egyes részeinek földirati ismertetése. B. S. kézirataiból újabb adatok szerint kiadta Kovácsi Antal. Fűzve 50 kr. Kötve 6Ö kr. —- Hogy keljen a latin hajtogatást észszerűen, gyorsan és si­keresen tanítani. Adalék minden 11tin grammatikához. Táb­lázattal egész ivén. Ara 40 kr.------- Ingyen tanító franczia nyelvmester. A franczia nyelvet szintoly könnyen, mint alaposan megtanulni kívánó magyar ifjaknak ajánlja B. S. Ara 1 írt. —— Laelius. Hogy kell és hogy nem kell magyarázni az isko­lában az autorokat ? Ara 50 kr. ____- Logika lélektani alapon fejtegetve. II. javított kiadás. Ára 1 frt 50 kr.- . Okszerű vezér a német nyelv tanulásában. I, rész: Az egy­szerű és egyszerűen bővített mondat. Ára fűzve 72 kr. Kötve 90 kr. XL rész: A tovább bővített mondat és a mondatfűzés. Ára fűzve 72 kr. Kötve 90"kr. Buzogány Áron. A föld egyes népeinek s országainak ismerte­tése. Brassai Sámuel természeti földiratának második vagy polgári része. Fűzve 60 kr. Kötve 70 kr. Csányi Ferencz. A görög irodalom története. Ára 1 frt. Fleury Lame. A hajdankör története. Növendék ifjaknak. For­dította Szilágyi Sándor. Ára 70 kr.- Róma és a római birodalom történetei. 2 részben. L. F. után francziából Szabó György. 2 frt. Garda József. Görög régiségtan (Antiquitas graeca. aoytdoyia.) A tanuló ifjúság számára. 50 kr.------- Katékhetika, vagy népszerű vallástanitás. Theologusok, buzgó lelkipásztorok és néptanítók számára. 80 kr.------- Lelkipásztori göndvisoléstan. Lelkipásztori theologia, vagy Cura Pastoralis. Papnövendékek és lelkészek számára. 1 frt. Gergely Lajos. Magyar helyesirástan. Tanodái és magán hasz­nálatra. 80 kr.------- Magyar nyelvtan. Elemi tanodáknak. Ötödik átnézett kia­dás. A m. kir. közoktatásügyi minisztérium által a népisko­láknak ajánlott tankönyv. Fűzve 40 kr. Kötve 50 kr.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék