Nagy Iván: Magyarország családai. Czímerekkel és nemzékrendi táblákkal. 3. kötet (1858)

Deczky család - Dédácsi család - Dedinszky család

Deczky — Dedinszky. 269 Baranyai Décsi János Sallustius munkáinak fordítója 1596. Décsi Sámuel (szül. 1748. f 1816.) rimaszombati orvos, többi közt a „Magyar Kurir" szerkesztője, és az „Osmanographia" irója. Décsi Antal Miskolczon ügyvéd, a mult század végén több történeti és közjogi (magyar s latin) könyv szerzője 1784—1796-ban '). Deczky család. Bihar vármegye nemes családai közé soroz­tatik. 1806-ban élt Nagyváradon D e c z k y M i h á 1 y 2). Dédácsi család. Erdély kihalt családa. Közülök Dédácsi Illés (Elias de Dedaacz) mint királyi ember emlittetik 1453-ban a Hunyadiak adománylevelében 3), melyben Görgény várát kapák. Dedinszky család. Árva vármegye törzsökös régi családa. Hajdan nevök Lucsan volt. Lucsan Miklósnak fiai Bálás és Péter I. Lajos királytól 1355-ben nyerték királyi adományban Árva megyében a Hodocsin patak körül fekvő völgyet, melyben épiték azon helységet, mely D e d i n a n o b i 1 i u m-nak neveztetik, és ezen D e d i n a helységtől vette a Dedinszky család veze­ték- és előnevét, és a család egy ága D e d i­n á n jelenleg is birtokos. Később a család elszaporodván, több vár­megyébe elterjedt, mint Nógrád, Zólyom, Pest, Csongrád , Temes és Bács vármegyébe. A csa­lád nagyobb része evang. vallású , csupán egy ága katholikus. Amazok közül a legrégiebb időktől többen papi pályán állottak. Czimere a családnak itt láthatólag kék mezőben hármas dombon korona fölött könyö­kölő férfi-kar, kivont kardot tartva. A paizs felső szögleteiben jobbról hold , balról csillag ragyog. A paizs fölötti sisak koronáján szintén pánczélos kar könyököl kivont karddal. Foszladék jobbról arany-kék , balról ezüst-vörös. A kath. ágnak néhány izen családfája a következő : ') L. életekről adatokat Danielik Magyar irók II. 58—59. 2) B. Vay László Német Hivség 887. 1. 3) Gr. Teleky Hunyadiak kora X. 397. lap.

Next

Regisztráció   
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék