Református tanítóképző, Nagykőrös, 1911

I. A nagykörösi és dunamelléki ref. tanítóképezdéröl. JELENTÉS az 1902. február 21-én kelt, 225. számú püspöki leirattal közölt, 1891. február elsői, 14699. sz. vall. közokt. miniszt. intézvény alapján. I. A tanítóképezde 1910—1911. évi állapota. 1. Tanárok. A) 1. Hegymegi Kiss Kálmán, igazgató. Született 1843-ban Porcsalmán, Szatmár vármegyében. Tanárrá lett Nagykőrösön 1875- ben. Mint rendes képezdei tanár, tanítja : a vallástndományokat az 1 IV. osztályban hetenként 8 órán, a történelmet I. 11. 111. osz­tályban 7 órán, az alkotmánytant a IV-ik osztályban 2 órán. Heti óráinak száma 17. (Ezenkívül 1 istenitiszteleti óra és több óra hospitálás.) — Felavatott ref. lelkész, a kecskeméti ref. egyházmegye és a dunamelléki ref. egyházkerület közgyűlésének és tanügyi bi­zottságának tagja, a kecskeméti ref. egyházmegye rendes- és a szatmári ref. egyházm. t. b. tanácsbirája, a ref. zsinat tagja, s az Orsz. Paedagogiai Könyvtár és Tanszermuzeumi Bizottság kültagja. 2. Losonczy László, ref. lelkész-jellegü tan. képezdei rendes tanár. Született 1841-ben, Nagykőrösön, Pest vármegyében. Tanárrá lett Nagykőrösön, 1873-ban. Mint rendes tanár tanítja: a nevelés- tudományokat az I—-IV. osztályban, hetenként 11 órán, az egész­ségtant a IV. osztályban, heti 1 órán, elnököl a képezdei növen­dékek tanítási gyakorlatain a gyakorló iskolában s azok bírálatánál, heti 8 órán. Heti óráinak száma 20. A kecskeméti ref. e. m. tan- ügybízottságának tagja s a dunamelléki ref. egyházkerület közgyű­lésén a tanképezde pótképviselője.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék