Református tanítóképző, Nagykőrös, 1921

Az 1921 — 22. iskolai év története. Az 1921—22. iskolai év megnyitása szept. hó 1-én a tantestület évmegnyitó gyűlésével, — illetve szept. hó 5-én a református templom­ban tartott ünnepi istentisztelettel történt rneg. A tanítás és nevelés munkáját különösebb mértékben nem gátolta semmiféle körülmény s általánosságban elmondható, hogy eltekintve egy pár mozzanattól, min­den zökkenés nélkül jutottunk el az isk. év befejezéséhez. Személyi változások. A múlt évben elhunyt boldog emlékezetű főpásztorunk, főtiszteletü és méltóságos dr. Petri Elek püspök helyére az egyházkerület bizalma főtiszteletü és méltóságos dr. Ravasz László püspök urat választotta meg. Őt, mint egyik fenntartó testületünknek, valamint intézetünk felettes hatóságának elnökét, mély tisztelettel, szívből fakadó szeretettel és a szebb jövendő bátorító reménységével üdvözöljük e helyen is. Az egyházkerületi közgyűlés tanítóképző intézeti szakosztályába az 1921. évi őszi egyházkerületi közgyűlés a lemondott Kontra János he­lyére Vince Elek esperest választotta meg. a kecskeméti tanítónőképző- intézet képviselésével pedig Ollós Sarolta igazgatónőt bízta meg. (202 sz. határozat.) Az igazgatótanács tagjai közül elhalt Muraközv Gyula, akinek helye jelenleg még nincs betöltve. A tanári testületben két tanszék várt az isk. év folyamán betöltésre. Az egyikre, az uj gyakorló iskolai tanszékre, a nagykőrösi ref. egyház­tanács Visontay János kiskunfélegyházai ref. kántor-tanítót választotta meg, aki állását 1922. febr. 16-án el is foglalta. E tanszék teendőit az I. félévben Makay Zádox oki. tanító végezte. A másik tanszék (termé­szetrajz-földrajzi) betöltése még folyamatban van. Ennek a tanszéknek óráit részint a tantestület tagjai, részint pedig két óraadó: dr. Gaál László és Olasz Imre főgimn. tanárok látták el. Utóbbi csak az I. félévben. Az isk. év második felében, 1922. ápr. 24-től kezdődőleg dr. Juhász Vince rendes tanár, mint hivatalos képviselőjelölt, a nagykőrösi ref. egy­háztanácstól a választások idejére szabadságoltatott. Óráit a tantestület tagjai látták el a vallástani órák kivételével, melyeket Horváth József főgimn. tanár, mint óraadó, vett át az egyháztanács megbízása alapján. A gyak. isk. osztottá, illetve vegyessé-téteiével előállott a szüksége annak, hogy az idejáró leánynövendékeknek női kézimunka tanításáról gondoskodás történjék. Erre a feladatra az egyháztanács Kádár Borbála oki. e . isk. tanítónőt alkalmazta, mint óraadót.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék