Állami polgári gimnázium, Nagyszalonta, 1942

I. Isii olást It fiitílljia. A nagyszalontai m. kir. állami gimnázium 1711-ben alapíttatott, mint a debreceni református kollégium filiáléja. Az eltelt két és egy­negyed évszázad folyamán az iskola többféle átalakulásokon ment át : hol református, hol községi gimnázium volt, majd 4, illetőleg 6 osz­tályú polgári, utóbb újra 4 osztályos gimnázium. 1907-ben a magyar ál­lam Nagyszalonta községtől átvette az akkori 4 osztályos községi gim­náziumot azzal, hogy Nagyszalonta város teljes, 8 osztályú főgimnázium céljainak megfelelő épületet emel, a magyar állam pedig fokozatosan kifejleszti a 4 osztályos gimnáziumot 8 osztályúvá. így 1907. szeptem­ber 1-én nyílt meg az V. osztály és 1910-ben lett teljes 8 osztályú fő­gimnáziummá. A felszabadulást követő első iskolai évben 7 osztályú volt intézetünk, de az 1941—42. tanévben már 8 osztályúvá fejlődött ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 1942. évi január 3-án kelt 65.7121941. V. 1. számú rendeletével a nagyszalontai m. kir. állami gimnáziumnak Arany Jánosról való elnevezéséhez hozzájárult. II. A íanév története. 1. Iskolánk az 1942—43. tanévben. I. Félév. Alakuló érte­kezlet : augusztus hó 30-án. Augusztus 30. és 31-én különbözeti magán- vizsgálatot és magánvizsgálatot tartottunk. Javítóvizsgálatot szeptember 2-án. Szeptember 2~7-ig a pótbeíratásokat tartottuk meg. Szeptember 9-én Yeni Sancte, utána évnyitó a tornateremben, majd tisztelgő elvo­nulás a nemzeti lobogó előtt, végűi az osztálytermekben osztályrende­zés, törvény olvasás, órarendhirdetés. Évnyitó beszédet mondott az igaz­gató, a zászló előtt buzdító beszédet mondott Ravasz Dezső dr. igazgató- helyettes. Szeptember 15-én magánvizsgálat. Október 30-án rendkívüli határidős magánvizsgálat. December 12. és 22-én különbözeti magán- vizsgálat és magánvizsgálat. Az I. félév min; rendeletre 1943. február hó 27-én végződött. II. Félév. Március hó 1-én megindult a inunka és június hó 2-ig tartott. Március 24-én rendkívüli magánvizsgálat. Május 8-án utolsó tanítási nap a Vili. osztályban, „ballagás“. Május 10—14. összefoglalá­sok a VIII. osztályban. Május 14. VIII. o. magánvizsgálat Május 15., 17., 18. írásbeli érettségi vizsgálat. Június 2-án V.K.M. rendeletre utolsó tanítási nap, június 4—5-én összefoglalások az I—VII. osztályban. Jú­nius 7—9-én szóbeli érettségi vizsgálat. Június 7—11-én különbözeti magánvizsgálat és magánvizsgálat. Június 11-én bizonyítványok, jutal­mak kiosztása. Június 12-én beiratások. Június 15—17-én különbözeti magánvizsgálat és magánvizsgálat. A tanév lefolyása nem volt zavarta­lan. Nagy nehézséget okozott a hiányzó magyar-, francia-, természettan- mennyiségtan szakcsoportú tanárok, a hosszabb ideig tartó betegszabad­ságon levő Petruea György és Lphóczky József tanárok, valamint a ka­tonai szolgálatot teljesítő jantyik János h., Cuk István h. tanárok és Ravasz Dezső dr. r. tanár, igazgatóhelyettes helyettesítése. Kornya Sán­dor igazgató június 15-én vonult be katonai szolgálattételre. Hivatali ügykörét azóta Koháry Béla dr. r. tanár igazgatóhelyettes látja el. 2. Változások a tanári testületben. Bihary Károly h. tanárt — 2

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék