Állami főgimnázium, Nagyszeben, 1878

Tanodái értesítés 1879 I. Taiarazet. A. Tanári személyzet. A jelen tanévben a tanári kar nagy veszteséget szenvedett: egyik tagja, Mezey István, elhalt 1879-iki február 21-én. Mezey István született Kolozsvárit 1823-iki április 15-én. Eredetileg ref. vallásu lévén, korán térhetett át a r.-kath. hitre, s már 1841-ben kegyes tanitórendi papnövendék lett szülővárosában s mint ilyen végezte 1848-ban a bölcsészetet és theologiát. Az 1848/9-iki korszak mozgalma öt is kisodorta a szerzet magányos falai közül a világ nagy zajába: a papnövendékből gazdatiszt lett Túróéban, de régi hivatásának engedve az érsekujvári tanító ké- pezdében a néptanítói pályára avattatta fel magát 1851-ben. Ugyan ott alkalmazva is lett mint főelemi tanító, s azután Duna- földvárott hasonló minőségben. 1861-ben a m. kir. helytartó tanács Lőcsére nevezte ki helyettes tanárnak a kir. kath. főgymnasiumhoz, és 1868-ban az államvizsgálatnak is eleget tevén lett ugyan oda ministeri rendelettel rendes tanárrá kinevezve. Egy régen táplált vágya teljesült, hogy az erdélyi bércek közé visszatérhessen, midőn 1873-iki augusztusban kelt minist, rendelettel a lőcseitől a nagy­szebeni kir. főgymnasiumhoz lett áthelyezve. Halálát kilenc napig tartó rohamos tüdőgyuladás előzte meg. Temetése február 23-án az ifjúság és tanári kar részvéte mellett ment végbe; ehhez csat­lakoztak a helybeli elemi, közép és felső tanodák testületéinek kép­viselői és az elhunytnak számos barátjai s tisztelői. Sírjánál Palczer Károly, főgymnasiumi tanár megható szavakban adott tanártársai és tanítványai gyászérzelmeinek kifejezést. Maga után egy özvegyet hagyott hátra. Az elhunytnak tantárgyát február 12-ike óta a szokásos helyettesítési díjazás reménye nélkül a tanári kar a tanév befejez- téig vállalta el, miután kinevezett utódja az ő helyét csak a jövő tanév kezdetével fogja elfoglalni. Egy másik akadályt a tanári működésben okozott Or may Sándor rendes tanár ideigl. eltávozása; e tanév elején t. i. alig volt befejezendő egy éves önkéntességi kötelezettségét, a boszniai 1*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék