Napi Magyarország, 1997. december (1. évfolyam, 2-12. szám)

1997-12-17 / 2. szám

W Ára: 38, Ft _ ______ ._____ _ 1997. December 17. gÄGYARORSZAG ■£: felelős szerkesztői: }~ . I Nagykövetek az integrációs bizottság elnökénél MDF-közvélemény-kutatás Az EU-tagság nem csak papírforma Elsöprő ellenzéki fölény földügyben — Luxemburg súlyos, akár örténelminek is mondható jelen- ősége, hogy az uniós tagállamok .•lkötelezték magukat több közép­európai ország, köztük Magyarország tagsága mellett - fejtette ki lapunknak Orbán Viktor, a parlament európai integrációs bizottságának elnöke tegnap, miután az országházban a bizottság megbeszéléseket folytatott a Budapestre akkreditált EU-tagállam- ok nagyköveteivel. A Napi Magyaroszágnak nyilatkoz­va Michel Carlier belga nagykövet kiemelte: a csatlakozási folyamat nem egyszerű papírforma, kemény tárgyalások előtt állnak a tagjelölt országok. Mit jelent ez a döntés a volt tag­jelölt Magyarországnak? - kérdeztük a Fidesz elnökét.- Az 1991-ben aláírt társulási megállapodás, amely eddig szabály­ozta az Európai Unióhoz való vis­zonyunkat, az unió részéről nem tartalmazott elkötelezettséget arra nézve, hogy később, mintegy a tár­sulási viszony lezárásaképp teljes jogú tagjává szeretné fogadni a tag­jelölteket. Szomorkásán megjegyezhetjük, hogy a most, Luxembourgban elhangzott mondatot mi nem 1997- ben, hanem 1991-ben vártuk volna az Európai Uniótól, de jobb későn, mint soha - mondja bölcsen a mag­yar, és ez erre á helyzetre is igaz. Folytatása a 9. oldalon A Magyar Demokrata Fórum Sajtóirodája felkérésére egy közvéle-mény- kutató cég 1997. november 25-27. között telefonos köz­vélemény-kutatást végzett. A felmérés célja annak vizsgála­ta volt, miként véle-kedik a lakosság a kül-földiek földtu­lajdonlásáról megrendezendő ügydöntő népszavazásról. A meg-kérdezett személyek kiválasztása az ország egész területéről véletlenszerűen történt. A közvélemény-kutatás során két kérdést tettek fel. * 1. Részt venne-e az ellenzék által kezdeményezett népszavazáson a külföldiek magyarországi földtulaj­don-szerzésének ügyében? 2. Ha részt venne, támogatná-e az ellenzék azon törekvését, hogy külföldiek Magyarországon se magán- személyként, se társaság tagjaként ne szerezhessenek földtulajdont? Az ellenzék a földtulajdon védel­mében a legnagyobb támogatottság­ra a falvakban élők köréből számít­hatna, éspedig a részt venni szándé-kozók közül 90,85 százalék szavazatára. Őket követik a vidéki városok lakói 85,76 és a fővárosiak 82,4 százalékos igenlő válaszukkal. Iskolai végzettséget tek­intve az ellenzék törekvésének támogatásában a sort a szakmunkások vezetik - 92,26% -, alig kevesebb, mint 1 százalékkal követik őket az általános iskolát végzettek 91,22% -, de kiugró a magasabb végzettségűek részéről várható támo­gatás is: az érettségizetteknek 85,97, míg a felsőfokú diplomát szerzett válaszadók 82,12 százaléka voksolna igennel az ellenzék kérdésére. Folytatása a 3. oldalon Történelmi NATO-ülés Brüsszelben Aláírták a csatlakozási jegyzőkönyvet Parlamenti mérleg A török kormány már korábban elkötelezte magát a NATO keleti bővítése mellett, és eleget kíván tenni e kötelezettségének - közölte Ismail Cem török külügyminiszter tegnap. A NATO külügyminisztere­inek ülése előtt tartott sajtóérteke­zletén ugyanakkor Cem nem tudott kezességet vállalni a török parla­ment cselekedeteiért. Mint minden NATO-tagállamnak, Törökországnak is meg kell erősíte­nie a cseh, lengyel és magyar csat­lakozási jegyzőkönyvet, amelyeket tegnap délután három órakor írtak alá a szövetség brüsszeli közpon­tjában. A szövetség tizenhat tagállamának külügyminiszterei a NATO dön­téshozó tanácsának keretében ültek össze tegnap, szokásos decemberi találkozóján. Javier Solana főtitkár megny­itóbeszédében történel-minek minősítette az ülést, egyebek között a jegyzőkönyvek aláírása miatt. A kétnapos megbeszélés egy részén ott lesznek a meghívott országok külügyminiszterei is. Folytatása a 9- oldalon A törvényhozás döntő mértékben járult hozzá a stabil kormányzáshoz, a demokratikus jogállam működéséhez - jelentette ki tegnapi évzáró sajtótájékoztatóján Gál Zoltán, az Országgyűlés elnöke. Elmondta: a Tisztelt Ház ez idáig 465 új törvényt fogadott el, ami már most harminchárommal több, mint az előző parlament által megalkotott jogszabályok összessége. Gál szerint a pártok közötti konfrontáció nem lépte túl azt a határt, ami természetes egy többpárti demokráciában. Úgy vélte, hogy ebben a ciklusban az előző négyéves periódusnál nagyobb szerepet kapott a gazdaság stabilizá­ciója. Sikerként könyvelte el, hogy belátható közelségbe került hazánk euroatlanti integrációja. Külön kiemelte az alapszerződések aláírásá­nak és a nyugdíjrendszer átalakításá­nak fontosságát.- Hét év óta most első ízben nincs szükség rendkívüli ülésszakra, a Ház az adótörvényeket és a költségvetést is időben elfogadta - mondta a par­lament elnöke. A Napi Magyarország a sajtótájékoztatót követően arra volt kíváncsi, hogy a többi parlamenti párt frakcióvezetője miként látja a T. Ház ’’teljesítményét. PÁRTVÉLEMÉNYEK A 3. OLDALON Az egészségbiztosító a jobb ellátásért Nem illúziókra, hanem a magyar valóságra kell építeni az egészség- biztosítási tevékenységet - jelen­tette ki Kovács Pál, az Egészségbiztosítási Önkormányzat elnöke az önkormányzat tegnapi közgyűlésén. Mint elmondotta, a bombariadós önkormányzati válasz­tás óta az önkormányzat intézkedési tervek sorát dolgozta ki több terüle­tre vonatkozóan a minőségi munka javítása érdekében. A közgyűlés megtárgyalta az idei költségvetési év első kilenc hónapjá­nak teljesítését, megvitatták a kintlevőségek behajtásának lehetőségeit, valamint a Nyugdíjbiztosításának Önkor­mányzatnak azt a javaslatát, hogy bizonyos - mindkét biztosítót érintő - kérdésekben működjenek együtt. Zárt ajtók mögött - órákig tárgyalt a közgyűlés a Club Aliga luxusüdülő sorsáról. Mint ismeretes, az üdülőkomplexumot egy minapi par­lamenti döntést követően a Kincstári Vagyoni Igazgatóságnak kell átadniuk értékesítés végett. Folytatása a 3. oldalon Olcsón, részletre értékesítenék a szenes erőműveket? A szénbányászat lélekharangja Tocsik-per kérdőjelekkel Tegnap Szokai Imrének, az ÁPV Rt. igazgatósága volt elnökének a meghallgatásával folytatta a Fővárosi Bíróság Tocsik Márta és társai bün­tetőügyének tárgyalását. A második hete tartó perben eddig Tocsik Márta jogásznő, Liszkai Péter, az ÁPV Rt. volt jogtanácsosa és Lascsik Attila, az igazgatótanács tagjának meghallgatása fejeződött be. A Diós Erzsébet tanácsvezető bíró birtokában lévő iratok szerint Tocsik Mártát és Liszkai Pétert különösen nagy kárt okozó csalás bűntettével, valamint magánokirat-hamisítás vét­ségével vádolja a Fővárosi Főügyészség. Szokai Imre, Lascsik Attila, Bessenyei Zoltán és Spanyol József, az ÁPV Rt. igazgatóságának volt tagjai ellen különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hanyag kezelés vétsége a vád. Boldvai László szocialista országgyűlési képviselő, valamint Vitos Zoltán és Budai György üzletemberek ellen befolyással üzérkedés vétsége miatt emeltek vádat. Folytatása a 3. oldalon A Magyar Villamos Művek (MVM) Rt. Igazgatósága, eleget téve az Álla­mi Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság (APV) Rt. Igaz­gatósága felkérésének, december 23-ra összehívta az MVM Rt. köz­gyűlését, amelynek napirendjén a bakonyi, a vértesi és a pécsi szenes erőművek részvényeinek értékesí­tése szerepel. A hír zavart és megdöbbenést okozott az ener­getikai szakemberek körében. A Magyar Energetikai Társaság (MET) választmánya pedig tegnap sajtótájékoztatón tiltakozott a priva­tizáció ellen. A tiltakozás oka: az idén nyáron kormánykörökből többen úgy nyilatkoztak, hogy a vil­lamosenergia-ipar privatizációja nem folytatódik. Ezzel szöges ellen­tétben áll az MVM Rt. december 23-i közgyűlésének feladata. Mi az oka a szakemberek megdöbbenésének? - kérdezte lapunk dr. Járosi Mártont, az MVM Rt. volt vezérigazgatóját, a MET elnökségi tagját. Vitathatatlan tény, hogy Csiba Judit privatizációs miniszter az idén július 10-én a Kossuth rádióban azt mondta: ebben a kormányzati cik­lusban már biztosan nem adják el az energiaszektor, még állami kézben lévő nagy vállalategyüttesét. Folytatása az 5. oldalon A Fidesz példátlan inszinuáció- nak tartja az Economist Intelligence Unit írását, amelyben az áll, hogy az egykor liberális Fidesz-MPP (...) tovább sodródik a jobb­oldali populizmus felé. Azt is megfogalmazzák: Orbán hat­alomra kerülésével fagy állna be a szomszédos országokkal fenntartott kapcsolatokban, bonyolítva Ma-gyarország EU- és NATO-csatlakozási kilátá­sait. A Fidesz magyarázatot vár az állításokra. A Tisza-tó jövője A Heves megyei Területfejlesztési Tanács egyetért azzal a kormány­határozat-tervezettel, amelyet a közlekedési tárca készített a Tisza-tó komp­lex fejlesztéséről. A kormány kiemelt üdülőterületté kívánja nyilvánítani a Tisza-tavat, illetve a tervezet szerint a kiskörei vízierőmű a jövőben is álla­mi tulajdonban marad, és a működéséből származó hasznot a régió fejlesztésére fordítják. ^^^^^^|!óígPéPS!5e!SÍPH^^^Ívá^^SfílBHsegíe!ső y vezetését. Azt a látszatot igyekezett kelteni, hogy a bűnözés térnyerése ezzel orvosolható. A számítás a jelek szerint nem Vélemény jött be - írja cikkében Demeter Ervin az MDF frakcióvezetője. Egyelőre helyükön maradhatnak azok a kopjafák, melyeket 2 az 1956-os forradalom Széna téri harcainak emlékére állítot- tak, a tervezett filmpalota építéséről szóló döntést pedig a Belpolitika választások utáni időre halasztották. Dr. Mezey György, a BVSC klubigazgatója bejelentette, nem IC) hosszabbítja meg december 31-én lejáró szerződését. Sport Elképzelehető, hogy a magyar futball ezzel elveszíti leg­nevesebb szakemberét.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék