Napi Magyarország, 1998. január (2. évfolyam, 1-26. szám)

1998-01-02 / 1. szám

Ára: 38 Ft • 1998. január 2., péntek • II. évfolyam, 1. szám • Második kiadás • Napos szerkesztő: G. Fehér Péter AGYARORSZÁG POLGÁRI NAPILAP ....................................... .. .......... „ Tízmilliárd forinttal nőtt a kár Határtalan vámjátékok Petárdák ezrei durrogtak szilvesz­ter éjszakáján és az új év első nap­ján. A szigorú vám- és pénzügyőri ellenőrzés dacára jött az áru Ausztri­ából vagy Németországból. Persze a petárda csak egy a sok közül, ráadá­sul idényjellegű portéka, amiben a csempészek „utaznak”. Utaznak és horogra akadnak, éppúgy, mint a vámorgazdák, a devizaszabály-sér­tők vagy a deviza-bűncselekményt elkövetők. A Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságának (VPOP) szóvivője, Laczó László la­punknak elmondta, míg 1996-ban 18 ezer 313 esetben, közel 32 milli­árd forinttal károsították meg az „ügyeskedők”, a bűncselekményt el­követők a magyar államot, addig ta­valy november 30-ig mintegy 42 milliárd forinttal. A kár értéke nőtt, az esetek száma viszont „csak” 13 ezer 11 volt. Ezernyi trükkel próbálnak meg túljárni a vám- és pénzügyőrök eszén a csempészek, a vámjogsér­tők. Az utóbbiak a vámbiztosíték megfizetése helyett hamisított pos­tai befizetési csekkekkel operálnak. Az sem ritka, hogy a külföldön vett áru számláját készséggel bemutat­ják, csakhogy azon az előlegként be­fizetett összeg 10-20 százaléka sze­repel. Már nem meglepő, hogy az ukrán határszakaszon munkanélkü­lieket utaztatnak, cigarettát hozat­nak velük. Folytatása az 5. oldalon Nem lesz sztrájk a MÁV-nál A vasutasok aláírták a megállapodást A tavalyi év utolsó napján aláírták a vasutas-szakszervezet képviselői és a MÁV Rt. vezetői a vasúti dolgozók 1998. évi bér- és foglalkoztatási kér­déseit szabályozó megállapodásokat. Sipos István, a MÁV vezérigazgató­ja az aláírást követően bejelentette: a vasúttársaság munkavállalói ennek értelmében a bértábla szerinti alap­érték 14,7 százalékkal megemelt összegét kapják jövőre. Ehhez járul a soros előléptetésben részesülő dol­gozók automatikus bérnövekedése. Mindez összességében bruttó 16 százalékos átlagbéremelést jelent. Ez némileg több, mint a munkáltató ko­rábbi ajánlata. A vasutas dolgozók - vasutasnapi jutalomként - az 1997. évihez hasonlóan az éves személyi alapbérük hat százalékát kapják meg. Ezen felül a termelékenységi mutató javulása esetén éves bérük egy százaléka is megilleti őket. Megállapodás született arra vonat­kozóan is, hogy - az eddigieknek megfelelően - a mozdonyvezetők baleset-mentességi jutalma a tárgy- negyedévben kifizetett személyi alap­bér négy százaléka lesz. A munkálta­tó kötelezettséget vállalt, hogy csak mérsékelt ütemben csökkenti a vas­úttársaság létszámát, 21 000 forintra emeli a minimálbért, 1400 forintra növeli az étkezési hozzájárulást. A MÁV-nál 2001. január 1-jéig fokoza­tosan 7,8 órára (7 óra 48 perc) csök­ken a napi munkaidő, növekszik a különféle pótlékok és jutalmak ös­szege, az eddigieknél nagyobb gon­dot fordítanak a mozdonyvezetők és más munkavállalók munkahelyi kö­rülményeinek javítására. MTI Visszatekintés az óesztendőre II. János Pál áldást oszt a vatikáni Szent Péter-székesegyházban tartott hagyományos újévi miséjén II. János Pál pápa tegnap szentmisét mutatott be a ró­mai Szent Péter-bazilikában, s felszólította a világ felelős vezetőit: tegyenek konkrét kezdeményezéseket annak érdekében, hogy vessenek véget a nők és a gyermekek elleni erőszaknak. A pápa elítélte a nők és a gyermekek elleni erőszak terjedését - emelte ki az MTI. A Szentatya szerint „az emberi jogok egyik legelterjed­tebb megsértéséről van szó, ehhez járul még a prostitú­cióra kényszerítés és a gyermekpornográfia, valamint a gyermekek dolgoztatása, kizsákmányolása rabszolgatar­tó körülmények között.” A pápa újévi miséjén nyugtalanságát fejezte ki a kor­rupció fokozódása miatt. Az emberi jogok egyetemes nyilatkozata aláírásának idén esedékes 50. évfordulója Fotó: MTI - Külföldi Képszolgálat kapcsán a pápa drámainak nevezte a tényt, hogy napja­inkban is nyíltan megsértik e jogokat - elnyomással, konfliktusokkal. Mindenkit - egyéneket, családokat és nemzeteket - felszólított, hogy éljenek igazságban, és küzdjenek a békéért. E felelősségtől senkit sem lehet mentesíteni - mond­ta. II. János Pál pápa, azzal a felhívással fordult a világ­hoz, hogy a globali-záció, azaz a világgazdaság egységes­sé válása az igazságosság és a szolidaritás jegyében tör­ténjék. Ezt megelőzően, hagyományos év végi hálaadó misé­jében II. János Pál szentévvé nyilvánította a 2000. esz­tendőt. Ebből az alkalomból a történelem eddigi legna­gyobb zarándoklata várható Rómában. Bella István, a Magyar írók Szö­vetsége Költői Szakosztályának elnö­ke 1997-et jó, sikerekben gazdag esztendőnek értékelte Langer Iván, a közműveket és Közszolgáltatókat Ellenőrző Civil Szövetség elnöke nagy sikernek tartotta, hogy a Közművekkel jó kapcsolatot tudtak kialakítani. Czére Zsolt, az Ifjúsági Demokrata Fórum ügyvezető elnö­ke az ifjúsági szervezetek csökkenő pénzforrásaira hívta fel a figyelmet, és azt nehezményezte, hogy a támo­gatási rendszer az MSZP-hez közel álló szervezeteknek kedvez. Skultéty Tamás, a Hallgatói Önkormányzat­ok Országos Köre elnöke felemás­nak értékelte az elmúlt évet. Folytatás a 3. oldalon Tegnap este Pozsonyban lezuhant a légi mentőszolgálat helikopte­re. Négy felnőtt és egy gyermek meghalt. A gép Alsókubínból (Dolny Kubín) szállított bete­geket Pozsonyba, amikor az ál­latkert közelében, a kórháztól alig kétpercnyire szerencsétle­nül járt, A katasztrófa részletei egyelőre nem ismertek. Belgrád fél befolyásának elvesztésétől Polgárháborús zsarolás Montenegróban Milo Djukanovics montenegrói miniszterelnök szerint Momir Bulatovics távozó köztársasági el­nök szembesült a politikai hatalom elvesztésének érzésével, s most pol­gárháborúval zsarolja a kisebbik ju­goszláv tagköztársaság polgárait. Djukanovics, akinek - miután októ­berben megnyerte az elnökválasz­tást - január 15-én kellene átvennie az államfői tisztséget, a Belgrádban megjelenő Nasa Borba ünnepi szá­mában közzétett nyilatkozatában hangsúlyozta: Bulatovics elvesztette realitásérzékét, amit az is bizonyít, hogy az államfő olyan „kozákgyűlé­seken” akarja visszaszerezni hatal­mát, amelyeken manipulált hívei mellett a már ismert „szemfényvesz­tők” is részt vesznek majd - idézte az MTI. „Tudjuk, hogy Bulatovics köz­pontja és pénztára Montenegrón kí­vül van. Amennyiben ki akarják próbálni azt, mennyire vagyunk készek meg­védeni az alkotmányos rendet, ak­kor Bulatovicsnak és barátainak tud­niuk kell: nem csak politikai jellegű következményekre számíthatnak azok, akik elvetik a politikai harc parlamentáris és intézményrendsze­ren belüli formáit” - jelentette ki Djukanovics, aki szerint az a tény, hogy a Bulatovicsot támogató jugo­szláv vezetés nagyon komoly erőfe­szítéseket tesz a montenegrói de­mokratikus reformok megakadályo­zása érdekében, arra utal, hogy Belgrád fél a tagköztársaság szövet­ségen belüli új, aktív szerepétől. „Az eddigi köztársasági vezetőknek kö­szönhetően Montenegró mostanáig nem zavarta a belgrádi vezetést. A jövőben azonban Montenegró nem nyugszik bele abba, hogy a csatlós szerepét játssza” - idézte Djukano- vicsot a Nasa Borba. Juhok akol nélkül A kistermelők békaperspektívából tekintenek a bankokra - Ó állítja lapunknak nyilatkozva Szita András, vecsési gazdaje­-----‘— gyző. Véleménye szerint ez egyaránt érvényes a beruházási Gazdakör pályázatokra, illetve az azzal kapcsolatos lebonyolításra, hitel­akciókra, valamint a tőkepótló hiteltámogatásra is. Huszonöt éves a géntechnológia Paul Bergnek, a kaliforniai Stanford University kutató-tanárá- nak 1972-ben sikerült két különböző organizmus 10. örökítőanyagát egyesítenie: ezt a huszonöt évvel ezelőtti sikeres--------kísérletet tekinthetjük a géntechnológiai kutatások kezdetének. Tudomány Furcsa egybeesés, hogy éppen a jubileumon történt újabb áttörés a tudomány e területén: Skóciában klónozott bárány „született”, s ez számos újabb kérdést vet föl. Sávolt Attila az Australian Openen Sávolt Attila, a magyar tenisz Davis Kupa-válogatott huszon- 1 / két éves játékosa, pályafutása során először vesz részt az 14. ausztrál nemzetközi teniszbajnokságon, az Australian SpORT Openen. A melbourne-i torna előtt azonban még két, kemény borítású pályán vívott versenyen is elindul, hogy for­mába lendüljön. Tisztelt Olvasóink! Örömmel értesítjük Önöket: aki vidéken, a helyi postahivatalban, Bu­dapesten a Magyar Posta Rt. Hírlapüzletági Igazgatósága kerületi ügy­félszolgálati irodáin személyesen 1998. január 10-ig előfizet, annak fél hónaptól - január 16-tól - is felveszik az előfizetését, illetve kézbesítik a napilapot. A fentiek a Hírlapüzletági Igazgatóság rugalmassága nélkül nem jöhettek volna létre. Új előfizetőinket ezúttal is köszöntjük! II. János Pál az erőszak terjedéséről Felelősség az elesettekért

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék