Napi Magyarország, 1998. február (2. évfolyam, 27-50. szám)

1998-02-02 / 27. szám

Kuncze szerint Hornnak lejébe szállt a közös siker ' Szelektív szocialista párti történelemvizsgálat °vt^ Kezdődik áz utolsó ülésszak A héten dől el, hogy március vagy április közepéig dolgozik a Ház Rohammunka előtt a parlament Az Országgyűlés ma kezdi meg - választások előtti - utolsó tavaszi ülésszakát. A képviselők asztalán még 19, a kormány által benyújtott, és kilenc sürgősség­gel kért törvénytervezet van. Bár a héten dől el, hogy az MSZP ja­vasolta március, vagy a Fidesz szerint ideális április közepéig dolgozik-e a T. Ház, az idő min ­denképpen rövid. A parlamenti pártokat arról kérdeztük, elegen­dőnek tartják-e a rendelkezésre álló időt a munka elvégzéséhez. Pusztai Erzsébet (MDNP) el­mondta, hogy teljesen irreális­nak tartják az előzetes tervet, és benne azt, hogy néhány törvény- tervezetnek még száma sincs. azaz be sincs nyújtva a T. Ház elé. A kormány jogalkotási programjában sajnos nem ez az első ilyen rohammunkaeset, így ment át a parlamenten többek között a nyugdíjtörvény is. Csintalan Sándor (MSZP) szerint amennyiben a parlament nem válik kampányfórummá, az egyes pártok programjának nép­szerűsítésére szolgáló helyszín­né, akkor reményei szerint be le­het fejezni a törvényhozó mun­kát. Egy rendszerváltó parlament mindig le van maradva, de a helyzetet nem látja kritikusnak. Pokorni Zoltán (Fidesz) úgy gondolja, az idő rövidsége igen­is a munka rovására megy. A ---------------—— Elnökbotrány Dudapesti szemmel Demszky nem Clinton ) Az eltérő kulturális felfogás ; miatt szinte a lehetetlenséggel 'határos megértetni a magyarok- ' kai, miért kényszerülhet lemon- , dásra az amerikai elnök pusztán azért, mert esetleg szexuális kapcsolata volt egy fiatal fehér házi gyakornokkal - írta a The ^Washington Post hétvégi kom­mentármellékletében megjelent budapesti jegyzetében Susan Milligan - adta hírül az MTI. Az újságírónő Demszky Gá­bor esetét hozta fel a különböző megítélés és hozzáállás bemuta­tására, megírva, hogy a főpol­gármester egy nálánál jóval fia­talabb nőt vett el, miután első fe­lesége elvált tőle, és hozzáment ) a politikus kampányfőnökéhez. „Továbbra is jó barátok mind Xa négyen, olyannyira, hogy az , első feleség és kampányfőnök férje vigyázott Demszkyék gye­rekére, miközben ők síelni men­tek. Ilyesfajta szappanoperasze­rű megoldás eleve lehetetlenné tenné a főpolgármester számára, hogy politikai karriert fusson be az Egyesült Államokban” - írta, hozzátéve, hogy ezzel szemben a magyarokat nem érdekli Demszky Gábor magánélete. A szerző szerint Magyaror­szágon elképzelhetetlen, hogy közvita tárgyává tegyék egy ve­zető politikus intim részének ál­lítólagos sajátosságait, ahogy az Bili Clinton esetében történt - nem utolsósorban azért, mert a helyi sajtó nem vájkál a politi­kusok magánéletében. „Szinte sosem látni fotókat a választott köztisztviselők felesé­géről, hajviseletük változását taglaló cikkekről már nem is be­szélve: ugyanis senkit sem érde­kel. Nincs állandó sajtócsapat, amely mindenhová követné Horn Gyula miniszterelnököt. És egyetlen európai vezető sem megy nyaralni nyakába lihegő sajtókísérettel” - vélekedett Susan Milligan. A pápa az élet tiszteletéről Londonderryi évforduló Az olasz katolikus egyház huszadik eve ünnéplifebruár 1 -lén az Élet napját, s az ese­ményről tegnap megemléke­zett II. Janos Pál pápa is, Á katolikus egyházfő a vasár- napi Urangyala imádság után el­mondott beszédében úgy fogal­mazott, hogy bár az elmúlt két évtizedben bizonyos szempont­ból erősödött az emberi élet ér­tékei iránti érzékenység a társa­dalomban, ennek ellenére ma is néhány súlyos veszély fenyege­ti, legelső helyen az abortusz. A pápa szerint az élet értékeinek felülkerekedéséhez az is kell, hogy ezeket megfelelő módon tudatosítsák az emberekben. Az élet tiszteletére nevelők között az első helyen a szülők állnak, de a sajtónak, a tömegtá­jékoztatásban dolgozóknak is rendkívül nagy a felelősségük. II. János Pál éppen ezért azzal a felhívással fordult hozzájuk, hogy „továbbítsák a pozitív ta­núbizonyságokat, tárgyilagosan tájékoztassanak az emberi élet­tel és az élet méltóságának tisz­teletben tartásával kapcsolatos problémákról”. Madeleine Albright amerikai külügyminiszter és Jasszer Arafat palesztin hatósági elnök liét végi találkozóját elhomályosították az iraki események. AttörésAárgyalásukon nem történt, a palesztinok továbbra is csak a Ciszjordániából történő izraeli kivonulást értékelnék a béke jeleként Fotó: MTI - Külföldi Képszerkesztőség Katolikusok ezrei emlékeztek meg tegnap, az észak-írországi Londonderryben, a 26 évvel ez­előtti „véres vasárnapról”, amikor brit katonák lelőttek 14 fegyverte­len katolikus tüntetőt. A menet élén a meggyilkoltak hozzátarto­zói haladtak, kezükben fehér ke­resztet tartva. Az emlékezők tö­mege a város katolikus negyedé­be, Bogside-be vonult, ahol a Sinn Fein, az IRA politikai szárnyának vezetői mondtak beszédet. Tony Blair brit miniszterelnök csütörtö­kön bejelentette: nemzetközi jogi vizsgálatot kezdeményez az északír történelem egyik legsöté­tebb napján, 1972. január 30-án történtek ügyében. A „véres vasár­napon” a londonderryi katolikus közösség polgárjogi harcosai tün­tettek a bírósági ítélet nélküli in­ternálások ellen, szembeszegülve a tiltakozó megmozdulásokra vo­natkozó brit tilalommal. MTI 1-oto: nagy Béla kormány által beterjesztett ja­vaslatok között vannak az őszi időszakról áthúzódók, de van­nak vadonatújak is, amelyek tar­talmát nem ismerik. Nem sze­rencsés az sem, de gyakran elő­fordul, hogy az egyik héten be­terjesztett törvénytervezetet a következő héten rohamtempó­ban el is fogadják. Mint elmond­ta, javaslatot tesznek arra, hogy a házbizottság fogadjon el egy zárónapot, aminek legmegfele­lőbb időpontja április közepén lenne. Addig viszont a lehető legtöbb T. Ház előtt lévő terve­zetet meg kell tárgyalniuk. Sok a tervezet... Folytatás a 3. oldalon Az MSZP és a kormány so­hasem hazudott. A szocialista politikának ma nincs alternatí­vája. Az ellenzék alkalmatlan a kormányzásra. Az Antall-kor- mány idején 500-700 milliárd forintos állami vagyon porladt szét. 1998 és 2002 között dől el, hogy fel tudunk-e zárkózni Európához A jobboldal gyűlölködő po­litizálásával szemben az MSZP érveket állít. A fentie­ket az MSZP Országos Vá­lasztmányának és frakciójának kibővített ülésén jelentette ki Horn Gyula. A miniszterelnök szerint a jobboldali ellenzék alkalmatlan a kormányzásra, mivel nincs programja és megfelelő szakér­tői gárdája. A múltat tekintve a kormány­fő megjegyezte: az MSZP a múltból csak azt vizsgálja, ami a jelent is befolyásolja. Az előző kormány működése során Horn szerint 500-700 milliárd forintos áliami vagyon tűnt el, és 5-7 milliárddal több kárpótlási je­gyet adtak ki, mint amire konk­rét határozat volt. Az ellenzék támadásait alap­talannak tartja a pártelnök. A Xénia Láz elleni kampányt pél­dául a gyermekek és a fiatalok elleni támadásként értékelte. Szelektív... Folytatás a 3. oldalon Dr. Funk Sándor, a budapesti Nyíró Gyula Kórház drogambu­lanciájának vezetője, betegeitől több olyan esetről szerzett tudo­mást, miszerint a rendőrségen meg nem engedett módszerek­kel hallgatják ki, illetve kény­szerítik vallomásra a drogfüggő­ket. A BRFK sajtófőnöke - mi­vel az ügyet titkosították - nem nyilatkozott egyik laptársunk azon értesüléséről, hogy kény­szervallatás miatt három, kábí­tószerügyekkel foglalkozó nyo­mozót vett őrizetbe az ügyészsé­gi nyomozóhivatal. Egyik országos napilapunk január 31-i számában megjelent értesülések szerint a Budapesti Ügyészségi Nyomozóhivatal pénteken, a Funk-ügy kapcsán, kényszervallatás gyanújával őrizetbe vette a Budapesti Rendőr-főkapitányság szerve­zett bűnözés elleni három, kábí­tószeres ügyekkel foglalkozó nyomozóját. Dr. Funk Sándor, a budapesti Nyíró Gyula Kór­Nézeteltérések az Öbölben ház drogambulanciájának ve­zetője a Napi Magyarország­nak elmondta: páciensei több­ször panaszkodtak arról, hogy a rendőrség különböző meg nem engedett módszerekkel bírja vallomásra a drogfüggő betegeket. Hozzátette: egy kábítószer- függő, ha vallomásáért drogot ígérnek, idővel bármit hajlan­dó beismerni. ^i Cellából... '/ folytatás a 2. oldalon A többség ellenzi a beavatkozást Irakban Az amerikai és brit hivatalos állásponttal szemben szinte min­den nagyhatalom és a térségben érintett állam ellenzi a katonai beavatkozást Irakban. Made­leine Albright amerikai külügy­miniszter a hét végén a Közel- Keletre érkezett. A térségbeli államok közül Szaúd-Arábia bejelentette, hogy egy esetleges Irak elleni támadás­hoz nem használhatják létesítmé­nyeit. Miután Törökország a na­pokban hasonló kijelentést tett, a rendelkezésre álló amerikai erő a felére csökkent, a továbbiakban „csak” a repülőgép-hordozókon állomásozó 150 gép jöhet így szá­mításba. Borisz Jelcin utasítására viszszatért tegnap Bagdadba a tér­ségbeli orosz diplomáciai erőfe­szítésekért felelős küldött, Viktor Poszuvaljuk is. Moszkva határo­zottan ellenzi a katonai beavatko­zást, megfigyelők szerint Poszu­valjuk az ENSZ-határozatok be­tartására sarkallja az iraki vezetést. Kofi Annan, az ENSZ főtitká­ra előterjesztésében az „olajat élelmiszerért” program kiszéle­sítését kezdeményezte, hogy az embargótól sújtott iraki lakosság nélkülözését enyhítsék. Információink a 8. oldalon ota:MAr.YARnii,sy,Áfí Ara: 38 Ft • 1998. Február 2., hétfő • II. évfolyam, 27. szám • Második kiadás • POLGÁRI NAPILAP ■íi ...................................... wm—m——mm É ■mhéí mm t 7 I Az SZDSZ nem vállalja a kudarcot A*" Az SZDSZ a pártot az MSZP tegnapi frakció- és választmányi ülé­sén Horn Gyula részéről ért bírálatra válaszul közlemény kiadására kérte az MTI-t. Ebben Kuncze Gábor kifejti: számítani lehetett arra, hogy Horn Gyulának fejébe száll a koalíciós kormány közös sikere. Folyamatosan érzékelhető volt a kormányfő azon igyekezete, hogy a szükséges és elkerülhetetlen gazdasági megszorításokért az SZDSZ- re hárítsa a felelősséget. Elfogadhatatlan az a koalíciós munkameg­osztás, mely szerint a sikerekért az MSZP, a kudarcokért az SZDSZ felel. Kuncze különösnek tartja, hogy Horn éppen akkor fedezi fel a közvéleményt egyébként joggal foglalkoztató bajokat, amikor a kö­zös koalíciós kormányzás eredményeként bekövetkezett gazdasági növekedés már kézzelfoghatóan megmutatkozik. _ V12. u ? * 2 Á fi / f / r ri* 11\ rin V i ^ 1 A Ä ^ 1 ^ Drogot ígértek a terhelő vallomásért?^' A nyomozók őrizetbe vételét titkosították a Funk-ügyben V \ ry f € j Nj A | I * k I ! ÁJ $ I VN \i \ V\ Erőmű a város peremén A Csepeli Erőmű Rt. területén angol érdekeltség- 5. ben épülő gázturbinás erőművet azért tervezték 390 Gazdaság megawattosra, mert négyszáznál már országos szintű engedélyt kellett volna kérni. A miniszterelnöki rögtönzések következményeiről A fáma szerint miniszterelnökünk kapott egy háttér- 7. anyagot, hogy spontán beszédét precízebben adhassa Vélemény elő. Ebben pedig az szerepelt, hogy a „nyugdíjasok in­gyen utazhatnak a Mahart járatain”. Enquist-ősbemutató Per Olov Enquist kortárs svéd drámaíró művét, a 9. Képcsinálókat mutatta be a Thália Színház Csiszár Külpolitika Imre rendezésében. Enquist-darab nem más, mint nyíltszíni feltárulkozás, kitárulkozás, önvallomás.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék