Napi Magyarország, 1998. április (2. évfolyam, 77-101. szám)

1998-04-01 / 77. szám

£ r' \ C\ nj X 4 I if K 1 ....."™.""""....™. ........... ._ ^ /- 7 ^>'/\/\ iv[0. tv Nem a szármtógép „bokrosodott meg” < ErVeÍíVésíthetŐCk^ A cédula kétszer kopogtatott6 a nemzeti érdekek Kenessev Miklós. Négrád megye 4. egyéni vál«sytnki»rii- ^ létében, Balassagyarmaton és küriiyékéOjfüggetlen jelöltként indul a májusi választásokon. Az ajánlószelvények átvizsgálása közben meglepetten fedezte tek hogy egy személvtől két ajánlást is kapott. Rövid időn belül többen is jelezték neki, hogy két ko­pogtatócédulát találtak postaládájukban. Egyikük elmondotta, hogy a két küldemény egy napon, de különböző időpontokban érkezett. talosan megsemmisítették. A cédulák kézbesítését a posta vé­gezte. A TÁKISZ-tól kaptak bi­ankó kopogtatócédulákat is. Eb­ből azoknak jutott, akik a név­jegyzék összeállítása után köl­töztek a választókörzet területé­re, illetve akik valami oknál fogva nem kaptak cédulát, vagy elvesztették azt. Biankó­szelvényt csak hivatalos jegy­zőkönyv felvétele mellett kap­hat valaki. A biankószelvények ugyanazzal a betűtípussal ké­szültek, mint a „duplumok”, ám a biankószelvények felső sarkában nem szerepel a számí­tógép által adott „rendszám” és a választókerület sincs feltün­tetve. A jegyzőnő elmondotta, hogy a kettős példányokról ér­tesítést nem kapott, eddig négy Kizárható, hogy a számító­gép „bokrosodott” meg, hiszen a két ajánlószelvény különbö­ző betűtípusokkal készült. Bo­nyolítja a helyzetet, hogy Kenessey Miklós több tucat olyan ajánlószelvényt kapott, amelyeket a vastagabb betűtí­pussal nyomtak. \ Tatár Kis Sándorrté, a balas­sagyarmati önkormányzat jegy­zője megdöbbent a megduplá­zott ajánlószelvények láttán. A hivatal összeállította a választói névjegyzéket és elküldte Salgó­tarjánba a Területi Államháztar­tási és Közigazgatási Szolgálat­nak (TÁKISZ). Az ajánlószel­vényeket és választási értesíté­seket ott nyomtatták ki, majd visszaküldték Balassagyarmat­ra. A hivatal átvizsgálta a ko­pogtatócédulákat, kivették azo­kat, amelyek címzettje időköz­ben elhunyt, más körzetbe köl­tözött. Ezeket a cédulákat hiva­párt adta le összegyűjtött aján­lószelvényeit, amelyeket folya­matosan ellenőriznek, de eddig semmilyen rendellenességet nem észleltek. Ha valaki két ajánlást adna le, mindkettőt ér­vénytelenítik. Összegezzük röviden a té­nyeket. Balassagyarmaton töb­ben két kopogtatócédulát kap­tak. Mindkettő hivatalosnak lát­szik. A másodpéldányokat azon a gépen nyomtatták, amelyen a biankószelvényeket is. Az a kö­rülmény, hogy a küldemények különböző időpontban érkeztek, arra utal, hogy a másodpéldá­nyokat nem a posta kézbesítette. Az ügy hivatalos kivizsgálá­sához írásbeli bejelentés szük­séges. . A Ugró Miklós ^ÁÍlam^dóság I1 Nem időszerű? ! A mobiltelefonok lehallgatá­sát" szolgain pásztázórendszer orosz államadósság terhére érke- zett Oroszországból. __E tényt a vám- és pénzügyőrség munkatár­sa megerősítette, a vámeljárást az Ipari Minisztérium engedélyezési főosztálya által kiállított igazolás alapján végezhették el. A minisz­térium engedélyezési főosztály­vezető-helyettese, Bán Tibor ez­zel szemben lapunknak elmond­ta: polgári célokra használatos eszközök behozatalára - így a pásztázórendszerre - nem szük­séges engedélyt kérni. A tárca sajtóosztálya írásbeli tájékozta­tást juttatott el lapunkhoz, amely­ben felsorolta, milyen polgári célra felhasználható eszközöket szállítottak eddig hazánkba, ezek között azonban a pásztázórend­szer nem szerepel. Áz államadós­ság hasznosítására lehetőséget kapókkal a Magyar Államkincs­tár köt szerződést, ahol tehát min­den információ rendelkezésre áll, azonban Thuma József elnök el­zárkózott a nyilatkozattól, s az ipari tárcának „dobta a labdát”, nevezetesen Kökényné Ivanics Annamária osztályvezetőnek, aki persze külföldön tartózkodik, s 6-ától újra oda készül, nem lesz ideje nyilatkozni. Ezt viszont már helyettese, Bácsi Ferenc közölte, nem csodálkozik, hogy senki sem vállalkozik interjúra, hiszen az adósságállomány kérdése nem időszerű a választások előtt. Büntetnek Koszovóért ENSZ-források közlése sze­rint a Biztonsági Tanácsban kép­viselt országok megállapodtak annak a határozatnak a szövegé­ben, amely fegyverszállítási em­bargóval sújtja Jugoszláviát a koszovói válság miatt. Bár az orosz küldöttség hét­főn újabb kifogásokat emelt a tervezet bizonyos részei ellen, a zárt ajtók mögött megtartott konzultációkon sikerült megál­lapodni az egyeztetett szöveg­ben. Orosz kérésnek megfelelő­en például kikerült a tervezetből az az eredeti megfogalmazás, amely szerint a koszovói válság elmélyülése veszélyezteti a nemzetközi békét és biztonsá­got. A tervezet egyidejűleg fel­szólít a koszovói terrorista cse­lekmények támogatásának és az illegális fegyverszállításoknak a beszüntetésére. A szerb-albán oktatási egyez­mény keretében a pristinai albanológiai intézet albán veze­tői tegnap este eközben vissza­kapták Jovo Todorovics szerb oktatási minisztertől a több éve más célra használt intézmény kulcsait. Gál Zoltán, az országgyűlés elnöke bemutatta a sajtó képviselőinek a Parlament új, zártláncú televíziós közvetítő rendszerét, amely 586 millió forintba került Fotó: MTI - Soós Lajos __________ ^ T V| 2 V ? BŐVEBBEN A 2. OLDALON A leváltott iskolaigazgátókért Két magyar iskola igazgató- en nem értesítették a hivatalt ar­jának leváltása ellen tüntettek ról, hogy az egynyelvű, csakis tegnap este a Szlovákiái szlovákul kiállított iskolai bizo- Bátorkeszih a TEevTrimarnm Ai — nyítványokat a diákok - szüleik Párkány közti térségben fekvőd egyetértésével - nem vették át. falvak magyar lakosai. Novák A szülők a leváltott iskolaigaz- Ferehcet és Varga. Lajosf a gatók helyébe kinevezett új bátorkeszi és a búcsi magyar is- igazgatók előtt elállták az isko- köIaTgázgatóiát a járási hivataf laépületekhez vezető utat és az- oktatási osztályának vezetője óta is strázsálják mindkét iskola váltotta Te. Döntését azzal indo- bejáratát. Az új igazgatók elte- kolta, hogy január végén, a fél- kintettek attól a szándékuktól, évi bizonyítványosztást követő- hogy a helyüket elfoglalják. évi bizonyítványosztást követő­{Tv-f Az új magyar parlamenti képviselő nyilatkozata í ti Vá V Kárpátalja - választások után 1 /V\ A kisebbségi oktatási rendszer megőrzése, a földkérdés és a Ma­gyarországgal való kapcsolattartás - e problémákat látja a leg­égetőbbnek a kárpátaljai magyarok frissen megválasztott parla­menti képviselője, Kovács Miklós, aki az ukrajnai választások eddig ismert eredményéit is kommentálta Tápunknak. A Napi Magyarország kérdé­sére válaszolva a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöki tisztségét is betöltő politikus úgy vélte: a vá­lasztások eredményei valószínű­leg nem befolyásolják a magyar kisebbség érdekeinek érvényesí­tését. - Azt persze nem tartom kizártnak, hogy például a balol­dal kevésbé forszírozza a kizá­rólag ukrán tannyelvű oktatást - tette hozzá Kovács Milkós. (A kisebbségi iskolarendszer fenn­tartását az utóbbi időben kérdé­sessé tette az oktatási minisztéri­um ellenkező értelmű „koncep­ciója” - a szerk.) A baloldali pártok fő szavazóbázisa ugyanis az ország keleti része, ahol a sokmilliós orosz kisebbség él, míg az ellenzék inkább az or­szág nyugati, túlnyomórészt ukránlakta felére támaszkodhat - magyarázta Kovács. Választások ... Folytatás a 9. oldalon Frunda György a románi hí kormlnyValtisróP\£^ Újra működhetcwv a reformkoalíció Romániának olyan határozott, pragmatikus miniszterelnökre van szüksége, aki végig tudja vinni a koalíciós kormány prog­ramjában meghirdetett reformfolyamatot, a gazdaság szerke­zetváltását és kézben tudja tartani a végrehajtó hatalom csapa­tát - nyilatkozta a Napi Magyarországnak Frunda György, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség szenátora. Az új kor­mányfő személye még nem ismert, de arról már tegnap meg­egyezés született, hogy az 1996-os bukaresti koalíció újra műkö­dőképes. A marosvásárhelyi szenátor kiemelte: csak jót tud mondani a távozó kormányfőről. Victor Ciorbea becsületes ember, de a gazdasági reformok terén voltak mulasztásai. Egy nyugodtabb időszakban kitűnő miniszterel­nök lett volna és kétségtelen, hogy sokan visszasírják majd a későbbiekben - jellemezte a le­mondott Ciorbeát Frunda György. A bukaresti kormányfői po­zícióval kapcsolatban továbbra is csak találgatások vannak. A Kereszténydemokrata Nemzeti Parasztpárt várhatóan a mai nap folyamán nevezi meg saját je­löltjét a miniszterelnöki poszt­ra. Frunda György szerint Radu Vasile, a KDNPP főtitkára a legesélyesebb jelölt, de nem tartotta kizártnak, azt sem, hogy meglepetést hoz a kineve­zés. Amennyiben minden rend­ben és az alkotmánynak megfe­lelően történik, a jövő hét fo­lyamán már a parlament által is elfogadott új kormánya lesz Romániának. Újra... Folytatása a 9. oldalon Brüsszelben eldördült a startpisztolya Megkezdődött tegnap Brüszszelben az Európai Unió és a csatlakozni kívánó országok első cso­portja - Magyaror­szág, Csehország, Lengyelország, Észt­ország, Szlovénia és Ciprus - közötti tár­gyalássorozat. A nyi­tó találkozókon vala­mennyi kelet-európai tárgyaló ország utalt arra, hogy a közössé­gi joganyag átvételére 'njzonyos területeken várhatóan átmeneti időszakot vagy kivé­telezést kér. Ciprus aligha folyamodik eh­hez az eszközhöz. Ideális fejlemények esetén Észtország és Szlovénia esetében is megtörténhet, hogy nem kell élniük a lehetőséggel - jóllehet az EU is elismeri, hogy a könnyítés helyenként jogos lehet, de korlátozottnak kell lennie. Hans van den Broek, az Euró­pai Bizottság bővítési felelőse a A bővítési folyamat sikerére emelte poharát a brit és a magyar külügyminiszter a belga fővárosban Fotó: MTI - Külföldi Képszerkesztőség találkozók után elmondta: lehe­tőséget lát arra, hogy a tárgyalá­sok érdemi szakasza, az átmene­tekről és könnyítésekről szóló al­kudozás már a közösségi jog­anyag áttekintésének befejezése előtt megkezdődjön. Ez kelet­európai diplomaták szerint gyor­síthatja a tárgyalásokat. Brüsszelben... Beszámolónk a 9. oldalon . M AGYA R ftR S7,Áfi Ara: 38 Ft • 1998. ÁPRILIS 1., SZERDA • II. ÉVFOLYAM, 77. SZÁM • MÁSODIK KIADÁS • _________________________POLGÁRI NAPILAP Segíthet a lengyel példa az EU-csatlakozásban Lengyelország az utóbbi három évben már elérte azt a hét szá­zalékos gazdasági növekedést, amelynek a feltételeit Magyaror- j szágon még csak a jövőben szeretné elérni a Fidesz, pedig ott igen hosszú időn át - a hetvenes évek végétől a rendszerváltásig - tartó pangás előzte meg a mai sikereket. Az eltérő fejlődés okai­ról Szilágyi Balázzsal, az MTA Világgazdasági Kutatóintézet­ének kdzgaszdászával beszélgettnnk _ j ix,' Lengyelország elérte, hogy megfelelt a maastrichtl kritéri- felhalmozódott adósságait umnak, tehát a GDP hatvan szá- erőteljesen csökkentsék, zaléka alatt van. Nálunk ez a lehetőség miért Ám ott is alkalmaztak csak a vágyálmokban me- sokkterápiát, még erőtelje­rülhetett fel? sebbet'is, mint nálunk. Ez A rendszerváltás idején óriási milyen hatással volt a gaz­adósságválságban volt az or- daságra? szág, így a már egy évtizede tar- A sokkterápia lényegében tó fizetésképtelenség után az nem tért el az itteni megoldások- adósságok csökkentése látszott tói, s ott sem ez oldotta meg a az egyedül járható útnak, a hite- lengyel gazdaság problémáit, lezők akkor már hajlandóak vol- csak az egyensúlyi problémák tak erre. Azt is számításba kell megoldásában segített. Liberali- jvenni, hogy más volt a hitelezői zálták az árakat, a kereskedel- kör. Lengyelország hitelezői ja- met, így egyik napról a másikra varészt államok voltak, ame- piaci viszonyok alakultak ki, s lyekkel könnyebb megegyezni, ennek nyomán jelentős, körül- Igy 1991-ben sikerült a felére belül húsz százalékos visszaesés csökkenteni az adósságot, 1995- volt még 1990-91-ben is. ben pedig a lengyel adósság már Folytatás az 5. oldalon 1- \(l -- ■ /I Postabanki alap-tőkeemelés J Az egészségbiztosító nemet mondott jPénzJjiányáhan az F.gészséghiztosítási Ön- Most azonban ez a probléma is megoldódik, kormányzat (EBÖI ez alkalommal nem vesz hiszen, ha végrehajtják az alaptőke-emelést felé- részt a Postabank Rt. alaptÖKe-emeleseben - re csökkenhet az egészségbiztosító tulajdonhá- döhföit tegnap az önkormányzat közgyűlése. nyada a bankban. 'Az EBO, amely 1994-ben az ingyenes va- Az Alkotmánybíróság várhatóan a jövő héten gyónj uttatás keretében kapta meg a pénzintézeti határoz arról az önkormányzati beadványról, részvényeket, ezután is 4,1 milliárd forint értékű amelyben a Club Aliga üdülőkomplexum visz- postabanki papírral rendelkezik majd. szadásának alkotmányosságát kérdőjelezi meg. Az utóbbi években a biztosító több alkalom- Mint ismeretes, a parlament tavaly szavazott ar- mal is részt vett a Postabank alaptőke-emelésé- ról, hogy az egészségbiztosítónak vissza kell ad- ben. A tavalyi tranzakcióba 2,5 milliárd forinttal nia a kincstárnak a korábban vagyonjuttatás ke- szálltak be, amelynek eredményeként az egész- rétében megkapott üdülőt. ségbiztosító korábbi 9,9 százalékos tulajdonré- A Pénzügyminisztérium a Postabankkal tör- sze 17,59 százalékra emelkedett. A tőkeemelés- tént konzultációt követően úgy értesült, hogy az sei azonban a tulajdonszerzés mértéke mégha- első negyedévben már nyereséget tud felmutatni ladta a törvényben engedélyezett 15 százalékot, a hitelintézet - mondta eí Balázs Agnes a hírügy - A pénztárfelügyelet ezért az efölötti részre elide- nökségnek. genítési kötelezettséget írt elő. További részletek a 6. oldalon

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék