Napi Magyarország, 1998. május (2. évfolyam, 102-126. szám)

1998-05-02 / 102. szám

A szenátus jóváhagyta a NATO-bővítést ^ Amerikai igen az integrációra Az amerikai szenátus - közép-európai idő szerint tegnap, a-hak nali órákban - meggyőző többséggel jóváhagyta a Csehország. Lengyelország és Magyarország NATO-csatlaknzásárnl beter­jesztett ratifikációs határozatot. A bővítésre nyolcvan szenátor adta a szavazatát, és csak tizenkilenc ellenezte. A jóváhagyáshoz kétharma- ország törvényhozási, illetve ál- dos többségre - hatvanhét sza- lamhatalmi szerve ratifikálta a vazatra - volt szükség. A hon- csatlakozási jegyzőkönyvet, atyák egyenként, a helyükről A végső szavazás előtt a sze- felállva nyilvánították ki, hogy nátus elutasított számos, a hatá- igennel vagy nemmel szavaznak rozattervezethez beterjesztett ki- - jelentette az MTI. egészítő javaslatot, köztük a há­A kedvező kimenetelű szená- rom legjelentősebbet, amely el- tusi döntéssel elhárult a legfon- lenzői szerint gátat vethetett vol- tosabb törvényhozási akadály a na a kiszélesítés folyamatának, hármak csatlakozásának útjából. megkötötte volna az amerikai Az Egyesült Államok az ötödik elnök kezét és alááshatta volna NATO-tagország, amely szente- az európai stabilitást, sítette a bővítést: előzőleg Kana- Az Egyesült Államok infor­da, Dánia, Norvégia és Német- mációs Szolgálatának,tájékoz­Vaclav Havel a ratifikációról Az amerikai szenátus jelentő­sen hozzájárult a kapcsolatok szorosabbra fűzéséhez a közép­európai államokkal, és az új sta­bilitás alapjainak lerakásához az euro-atlanti térségben - így érté­kelte a tegnap hajnali szavazás eredményét az ausztriai Inns­bruck egyetemi klinikáján lába­dozó cseh államfő. A cseh elnök egyébként valószínűleg május 6- án, szerdán tér haza Prágába az innsbrucki kórházból - a tiroli lé­gi mentőszolgálat szállítja majd, ha a terv szerint halad felépülése. Fenyeget a terror Az amerikai külügyminiszté­rium megítélése szerint Irán to­vábbra is a nemzetközi terroriz­mus egyik fő támogatója, függet­lenül attól, hogy Mohammed Hatami személyében mérsékelt irányvonalú politikus került az elnöki székbe. A tárca csütörtö­kön közzétett éves jelentése alá­húzta, hogy a terrorista csoportok tevékenysége továbbra is súlyos fenyegetést jelent a világ bizton­ságára nézve - jelentette az MTI. Az összeállítás alapján tavaly összesen 304 terrorista cselek­mény történt a világban, valamivel több, mint 1996-ban. A támadások követelte halálos áldozatok száma azonban csökkent, méghozzá 221- re a tavalyelőtti 314-ről. A külügyminisztérium válto­zatlanul hét országot tart nyilván azoknak az államoknak a listá­ján, amelyek ellen az Egyesült Államok tilalmakat alkalmaz a nemzetközi terrorizmus hivata­los szintű támogatása miatt: Irán, Líbia, Kuba, Irak, Észak- Korea, Szudán és Szíria. A jelentés kiemelte, hogy Mohammed Hatami megválasztá­sa nem hatott ki a terrorcsoportok­nak nyújtott iráni segítségre, és Te­herán politikai magatartása válto­zatlan ezen a téren. Washington vé­leménye szerint Irán keze legkeve­sebb tizenhárom merényletben volt benne, elsősorban azokban, ame­lyeket Irak északi felében követtek el az iráni ellenzéki mozgalom és kurd szervezetek vezetői ellen. A terrorcselekményeket részben iráni ügynökök hajtották végre, részben olyan szervezetek - például a Hezbollah - emberei, amelyekkel Teherán együttműködik. A külügyminisztériumi beszá­moló szerint Havanna többé már nem szít fegyveres felkeléseket Latin-Amerikában. Az összeállí­tás alapján a terrorakciók egyhar- mada Kolumbiában zajlott le, de többségük gazdasági létesítmé­nyek ellen irányult, és nem köve­telt emberi áldozatot. i lAÍM.Besz4eíe?Órtíán Viktorral >\Két értékrend csatája tatása szerint a Budapestre akkreditált nagykövet, Peter Tufa a jeles eseményt Wa­shingtonban követte végig. A diplomata az eredmény kihir­detését követően méltatta a Magyar Honvédség NATO irányban tett lépéseit és a poli­tikai élet teljes spektrumának támogatását a tagság érdeké­ben. Külön említést tett a bos- nyák béketeremtésben vállalt magyar feladatokról és a taszári bázis felajánlásáról. Véleménye szerint az eddig felmutatott eremények miatt Magyarország különleges helyzetre számíthat a szövet­ségben. (Jy J. Amerikai... / ^ Folytatás a 8. oldalon A legfrisebb közvélemény­kutatások szerint nyolc nappal az országgyűlési választások előtt még mindig teljesen nyílt a verseny a két legesélyesebb erő, a Fidesz-Magyar Polgári Párt, il­letve a hatalmon lévő szocialista utódpárt között. Bár az elmúlt hetekben készült felmérések a Fidesz erősödését, s az MSZP gyengülését mutatják, ma a fele­lősségtudattal bíró kutatók nem mernek egyértelmű nyilatkoza­tokat tenni a győztes személyé­ről. E hét elején, a most hivatal­ban lévő miniszterelnököt kér­deztük elképzeléseiről, az elmúlt négy évről, most pedig Orbán Viktort, a Fidesz miniszterelnök­jelöltjét szólaltatjuk meg. A beszélgetésben a pártelnök kifejti véleményét arról, a jelen­legi kormányzóknak miért kell távozniuk. Beszél továbbá azok- • ról az elképzelésekről, amelyeket választási győzelmük esetén el­sőkként valósítanának meg. Ezek között szerepel az adó- és társa­dalombiztosítás jelenlegi terhei­nek a csökkentése, az állampol­gár biztonságának a megteremté­se, de célul tűzték ki a munkanél­küliség megfékezését is. A Fidesz az elmúlt tíz eszten­dőben a fiatal ellenzékiek kis pártjából, politikai gyakorlatot szerzett, polgári értékeket szem előtt tartó, a választók szinte minden rétegét és korosztályát széles körben képviselő, határo­zott és megalapozott politikai programmal rendelkező párttá vált, amely érett a kormányzati szerep vállalására. , X , y orbáíí... / V> FOLYTAI* AS A 4. OLDALON A kormány csütörtöki ülésén tájékoztatást hallgatott meg a pos­tabanki tőkeemelés fejleményei­ről. A kormányszóvivő kifejtette: április elején született egy kor­mányhatározat, amely a postaban­ki tőkeemelés kétféle módját vá­zolta föl. Az egyik egy angol be­fektető hozzájárulásával magyar tőkeemelés, a másik pedig tisztán állami tőkeemelést tartalmazott. A Postabank közgyűlése ennek meg­felelően a zárt körű alaptőke-eme­lés mindkét variációjára lehetősé­get adott. A kormány információi szerint az angol befektető cég nem tudta produkálni azokat az okmá­nyokat, amelyek egy banki tőke­emeléshez elengedhetetlenül szükségesek lettek volna, ezért a testület úgy döntött, hogy az ápri­lisi határozat másik módját vá­lasztja, azt, amely a 24 milliárd fo­rint összegű tőkeemelést teljes egészében állami eszközökből va­lósítja meg. A tőkeemelés egyéb feltételei nem változtak. Az állam mint tulajdonos az üzleti tervben, valamint a stratégia kialakításában olyan irányzatot képvisel majd, amely a bank eredményes műkö­dését segíti elő. A kabinet a továb­biakban sem zárkózik el attól, hogy az angol cég - amennyiben teljesíti a befektetés összes felté­telét - későbbi időpontban tőkét emeljen a bankban vagy a Magyar Fejlesztési és Hitel Bank által le­jegyzett részvényeket vásárolja ki. A kabinet csütörtöki ülésén rendeletet alkotott a szociálisan hátrányos helyzetben lévő csalá­dok adósságterhének enyhítésé­re és lakhatási körülményeinek javítására - hangzott el az ülést követő tájékoztatón. , A KORMÁNYÜLÉS. .J A 3. OLDALOljK A Singer and Friedlander szerint nem a postabanki tőke­emeléshez benyújtott dokumep- tiírnokkal voliaFeTegedetlenek^ riiagyir~~H5tó§igok---r^t8z8lto fegnagjjaz^ MlL kérdésére-Enn- donBan az S and F nemzetközi "igazgatója. —y-\_ Victor Sega! arra a'csütörtöki budapesti bejelentésre reflek­tált, hogy a tőkeemelést állami forrásokból hajtják végre. El­mondta: a magyar félben „azért támadt az az érzés, hogy a . Singer and Friedíandernek nincs meg a szükséges minősí­tése” az ügylethez, mert a ház más befektetőket képviselt. A magyar bankfelügyelet azonban azt a követelményt támasztja, hogy a Postabankban 15 száza­léknál nagyobb részt birtokló befektetők saját maguk vásárol­ják meg a részvényeket - mond­ta Segal, inkább technikai, sem­mint dokumentáció? jellegűnek minősítve a problémát, s közöl­te, hogy „folytatódik a munka az ügyleten”. Megerősítette, hogy a bank „ez idő szerint” változatlanul a tranzakció részé­nek tekinti magát. Arra a kérdésre, hogy mi lesz az S and F következő lépése, Victor Segal csak annyit mon­dott, hogy „leülünk ügyfeleink­kel, s megnézzük, miként lehet teljesíteni a feltételeket”. Az ÁPV Rt. a Postabankban közvet­lenül legalább 1,7, maximum 2 milliárd forintos tőkeemelést hajt végre, - tájékoztatott tegnapi rend­kívüli ülését követően a vagyon­kezelő. A szervezet igazgatósága továbbá határozott arról: reorgani­zációs és válsagKezeiési kerete ter­hére legalább 6,5 milliárd forint öszszegű tőkeemelést hajt végre a MFB-ben a Pénzügyminisztérium megbízásából, illetve megvásárol­ja a PM által a Szerencsejáték Rt.- be apportált 4,5 milliárd forint névértékű Kereskedelmi és Hitel­bank Rt. részvénycsomagot. A "> A Közel-Kelet a legvalószínűbb piac Magyar Szuhojok eladósorban Jemen, Libia illetve Szíria is célországa lehet annak—a-43 darab Szu-22 csapásmérő/fel- derítő repülőgépnek, amelvfc két a Magyar Honvédség had­rendjéből tavaly történt kivo­násuk után eladásra kínál a honvédelmi tárca. A Magyar Néphadsereg állo­mányában 1984-ben rendszere­sített 12 szovjet gyártmányú együléses Szuhoj Szu-22M3-as és 3 darab Szu-22UMK-3-as kétüléses harci repülőgép a ha­zai katonai repülés modem - szuperszonikus - korszakának kétségtelenül legnagyobb harc­értékű, földi célok ellen legha­tékonyabban alkalmazható esz­köze volt. A rendszerváltást kö­vetően azonban a Honvédelmi Minisztérium tervezésében - a szigorúan védelmi jellegű dokt­rína jegyében - a taszári „Für- készdarázs” század üzemeltette gépeket lassanként háttérbe szorították. Az alkatrészután­pótlás nehézségei, a magas költségek mind hozzájárultak ahhoz, hogy az elsorvasztott századot - a típusra 1996 nya­rán már mindössze 3 pilótának volt jogosítása - 1997 márciu­sával kivonják a hadrendből. Mivel a Szu-22-esek különle­ges szerepét - precíziós csapás­mérés, rádióelektronikai harc, felderítés - természetesen nem pótolja jelenleg semmi a Ma­gyar Légierőben - a lépés a ka­pacitások drámai mértékű csök­kenését vonta maga után. A gépek érdekes sorsában azonban van egy ellentmon­dásoktól hemzsegő mozzanat. 1995-96-ban a védelmi tárca 600 millió forintért generál ja­vítást végeztetett 6 darab gé­pen az állományból - egy év­vel a „búcsú” előtt! Már akkor többen sejtetni engedték, hogy az értékesítés megkönnyíthe- tőségét szolgálta a lépés, hi­szen a befektetésből a gépeket eladó Honvédség már nem húzhatott hasznot. j Magyar Szuhojok... ‘ í Folytatás a,2, oldalon A 14-es oldalszámú,1995-ben a Dunai Repülőgépgyárban nagyjavított Szu-22-es Pápán várja sorsának alakulását Fotó: Zord Gábor László A Legfelsőbb Bíróság csütör­tökön Kunos Pétert, a már meg­szűnt Agrobank volt vezérigaz­gatóját két év börtönre, Kovács Mihályt, a bank egykori elnökét három év próbaidőre felfüg­gesztve másfél év szabadság- vesztésre ítélte. Kunos Péter, aki a per első­rendű vádlottja volt, másfél mil­lió forint, míg Kovács Mihály másodrendű vádlottat kétmillió forint pénzbüntetéssel sújtották. A Legfelsőbb Bíróság jog­erős ítéletével megváltoztatta az első fokon eljáró Fővárosi Bíró­ság tavaly júniusban hozott fel­mentő ítéletét. A Legfelsőbb Bíróság 11 rend­beli gazdálkodó szervezet önálló intézkedésre jogosult dolgozója által bűnszövetségben, üzletsze­rűen elkövetett vesztegetés bűn­tettében állapította meg Kunos Péter, mint tettes és Kovács Mi­hály, mint bűnsegéd bűnösségét. n) Kunos... Folytatás$2. oldalon it m i r • * Kó'zp'XJÄfLxxiv Választási benzinalnir A motorbenzinek naevkeres- kedéTmi ara május 5-töl 1 forint- tal emelkedik a Mól Rt. értesíté- serálapján^-erről tájékoztatta ■MaCó András, az Arai Hungária Kft, ügyvezető igazgatója a táv­irati irodaL , Az ügyvezető igazgató sze­rint az alacsony kiskereskedelmi árrés következtében várhatóan minden hálózat ennek megfele­lően követi majd az üzemanyag- árakat. Az emelés oka többek között az - fogalmazott Makó -, hogy a rotterdami tőzsdén az áp­rilis eleji árakhoz képest a hónap végére 4 dollárral erősödtek az áral^, növelve a maj^yar impor­tot. A 95-ös euro super a hónap eleji 156 dolláros tonnánkénti árról 160 dollárra, a dízel pedig 137 dollárról 141 dollára emel­kedett - közölte az Arai Hungá­ria ügyvezető igazgatója. A Mól Rt. néhány órával ké­sőbb cáfolta a jövő heti árdrágu­lás tényét. A közlemény szerint az rt. a piaci körülmények és a világpiaci termékárakban bekö­vetkezett változások alapján nem tartja indokoltnak az ár­emelést, és erről csütörtök este tájékoztatta is nagykereskedelmi partnereit. Az Alkotmánybírósághoz fordul jogorvoslatért a Képző- és Iparművészek Érdekképvise­leti Egyesülete, amely 1989-es megalakulása óta a művészek által összegyűjtött alapítványi vagyon elherdálásának megaka­dályozását tekinti legfőbb fel­adatának.^ Az egyesület fellépé­sét az Állami Számvevőszék vizsgálatának 1996-ra elkészült eredménye indokolja, amely a Magyar Alkotóművészeti Köz- alapítvány gazdálkodásában az 1992 július és 1995 december közötti időszakban 850 milliós vagyonvesztést állapított meg. Az egyesület aggodalmát fokoz­za, hogy a Fővárosi Ügyészség 1998. januárjától lezártnak te­kinti az ügyet, noha eddig még nem derült fény arra, hogy ki is felelős a jelentős hiányért. Az Állami Számvevőszék a Napi Magyarországnak nyilatko­zó számvevő igazgatója szerint a vizsgálat kimutatta, hogy a vesz­teségből 500 millió forint való­ban gondatlan gazdálkodás ered­ményeképp tűnt el; az ORFK pe­dig azért volt kénytelen abba­hagyni a nyomozást, mert nem bizonyítható, hogy mindez szán­dékosan következett volna be. Köddé váltak... Folytatás a 11. oldalon ^MAGYARORSZÁG Ara: 38 Ft » 1998. május 2., szombat • II. évfolyam, 102. szám • Második kiadás • POLGÁRI NAPILAP----------------------------------------TTT7 Postabanki tőkeemelésíu Megnyugodhatnak a lakáshiteladósok? 4 MÁ I Keresi a megoldást az S and F < Kunos mosolyog ux a bíróság ítéletén jUttt Két év börtön az Agrobank volt vezérigazgatójának / 850 milliós vagyonvesztés <-■ Köddé vált felelősök

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék