Napi Magyarország, 1998. augusztus (2. évfolyam, 179-203. szám)

1998-08-01 / 179. szám

1998. AUGUSZTUS 1., SZOMBAT • II. ÉVFOLYAM, 179. SZÁM • MÁSODIK KIADÁS Új rendőrfőkapitány ái u Budapesten ' \l*«.-1 Személycserék a BRFK élén Mától Kökényesi Antal a VIII. kerületi kapitányság vezetője az új budapesti rendőrfőkapitány. Elődje, Berta Attila dandártábor­nok rendelkezési állományba ke­rült, a jövőben a Belügyminiszté­rium közigazgatási titkárságán dolgozik - jelentette be tegnap Orbán Péter országos rendőrfő­kapitány a BRFK állománygyűlé­sén. Tóth László ezredest, Buda­pest eddigi közbiztonsági főigaz­gatóját a különleges mobil cso­port vezetőjévé nevezték ki. Lá­zár János, Berta Attila bűnügyi főigazgató helyettese pedig ugyanezen funkcióban tevékeny­kedik majd az Országos Rendőr- főkapitányságon. A főváros köz- biztonsági főigazgatói posztját Bokányi István III. kerületi rend­őrkapitány vette át. Orbán Péter kijelölte Sági Zoltán ORFK sajtó- szóvivő utódját is Garamvölgyi László személyében. A személyi változásokat illetően újságírói kérdésre az országos főkapitány elmondta: azokról kizárólag a belügyminiszternek tartozik in­doklási kötelezettséggel. Kökényesi Antal mindaddig teljes jogkörrel jár el, amíg a Fő­városi Önkormányzat helyben­hagyja kinevezését. Bár az ön- kormányzatnak nincs vétójoga, de ha nem felel meg neki az új főkapitány, más személyre is ja­vaslatot tehet. Mind Orbán, mind Kökényesi a parancsnoki fegyelmet és példa- mutatást hangsúlyozta, mindket­ten elváljék a BRFK vezetőitől és beosztottjaitól egyaránt, hogy ma­radéktalanul betartsák a legfel­sőbb vezetéstől kapott utasításo­kat. Célul tűzték ki a belső korrup­ció viszszaszorítását és a szerve­zett bűnözés elleni hatékonyabb fellépést. Remélik, hogy idővel a rendőrök több erkölcsi elismerés­ben részesülnek a társadalom ré­széről. Kökényesi elmondta, hogy a célok eléréséhez rendkívül sok pénz szükségeltetik, ami jelenleg nem áll rendelkezésre. Bökönyi István közbiztonsági főigazgató megjegyezte: a rendőrök nyelvi képzésére több időt és pénzt kell fordítani, mert ezen a téren nagy hátrány tapasztalható. Kitűzték az önkormányzati választás időpontját Októberben voksolhatunk Göncz Árpád köztársasági el­nök októbe' 18-ra tűzte ki az ön- kormányzati választások idő­pontját. A vasárnapra eső őszi napon nemcsak polgármesterre, önkormányzati képviselőre, ha­nem kisebbségi önkormányzat­okra is voksolhatunk. Budapes­ten természetszerűleg a szavazó­lapok kiegészülnek még a főpol­gármester-jelöltek névsorával is. A három kormányzó, koalíciós párt a fideszes Latorcai Jánost, a szabaddemokraták Demszky Gá­bort, a szocialisták pedig Katona Bélát jelölik főpolgármesternek. A parlamenti pártok közül egye­dül a MIÉP nem nevezte még meg jelöltjét. A 3153 település legtöbbje élére négy évvel ez­előtt, független polgármesterek kerültek. Ez várhatóan ősszel sem lesz másképpen. Október 18-án a választópolgároknak há­rom szavazatot kell leadni (a fő­városiaknak négyet). A választás nincs részvételi arányhoz kötve. Összeállításunk a 3. oldalon-/ U Vjp ) Romániai tudósítónkCEataky István jelenti: Egyesek félnek a jó viszonytól 1 ^-(Markolaz Orbán-látogatás visszhangjáról A román politikai elit, a koalíció vezetése felismerte azt, amit az egész koalíciónak fel kellene ismernie, vagyis, hogy Románia számára rendkívül fontos a Magyarországgal fenntartott jó vi­szony - nyilatkozta Markó Béla, a Romániai Magyar Demokra­ta Szövetség elnöke, a marosvásárhelyi Népújság tegnapi számá­ban közölt interjújában. nki Pataky István jelenti: Az RMDSZ vezetője szerint egyesek szándékosan próbálják megrontani a magyar-román vi­szonyt. Az Orbán Viktor minisz­terelnök első megnyilatkozásait és romániai látogatását követő heves magyarellenes sajtókam­pány irányított, szándékos volt. Ez azt jelenti, hogy vannak Ro­mániában és valószínűleg Ro­mánián kívül is olyan erők, ame­lyek félnek a két ország közötti jó viszonytól - nyomatékosította a szövetségi elnök. Markó úgy véli, Magyaror­szágnak vannak közvetlen és köz­vetett befolyásolási lehetőségei a bukaresti kisebbségpolitikára. Az eszközök politikai jellegűek, ami azt jelenti, hogy Magyarország megszólalhat a nemzetközi fóru­mokon, s azok révén gyakorolhat befolyást Romániára. Ilyen szem­pontból fontos, hogy Magyaror­szág a térség hiteles országai kö­zé tartozik - hangsúlyozta az RMDSZ első embere, hozzátéve: a magyar kormányzat is beleütkö­zik egy olyan nemzetközi norma- rendszerbe a kisebbségi kérdések terén, amely eléggé általános és elvi jellegű, tehát konkrét, egyér­telmű válaszokat ritkán kínál. A magyar érdekvédelmi szö­vetség kormányzati szerepválla­lásával kapcsolatban Markó fon­tosnak tartotta ismételten cáfolni azt a kialakult tévhitet, hogy az RMDSZ-nek csak egy része vál­lalkozott a kormányzásra. 'VrXö- ^ \1Tarthatatlan volt az eddigi üzletpolitika Felügyeleti biztosok a Postabanknál Tarafás Imre (balra), Járai működésű pénzintézetet akar . A kormány csütörtöki ülésén úgy döntött, hogy a több, mint 75 százalékos állami tulajdonban lé­vő Postabank teljes vezetésének felmentését javasolja. Ezzel össz­hangban az Állami Pénz- és Tő­kepiaci Felügyelet biztosokat ne­vezett ki a bank tevékenységének átmeneti irányítására - jelentette be tegnap sajtótájékoztatón Járai Zsigmond pénzügyrmnTszfer. Miként kifejtette, az intézke­Zsigmond és Kovács Almos (jobbra). A kormány erős, stabil Fotó: MTI - Rózsahegyi Tibor désre azért kerül sor, mert nem tartható, hogy miközben a Posta­bank tavaly 13 milliárd forint veszteséget halmozott fel, az idei első félévben változatlanul rossz üzletpolitikát folytatott. Ingatlan­üzletei változatlanul kétesek, illet­ve túlzottan befektetésorientált te­vékenységet folytatott a menedzs­ment, ami mögött már nem biztos, hogy a fedezet is rendelkezésre áll. Járai Zsigmond sajtótájékoz­tatóján beszámolt arról, hogy a bank teljes vezetését és felü­gyelőbizottságát felszólították a lemondásra. Tarafás Imre, a felügyelet el­nöke elmondta, hogy az utóbbi időben fokozott bizonytalanság övezte a bank vezetőit, ami veszé­lyeztethette a működést, illetve a most folyó - két évenként sorra kerülő - felügyeleti ellenőrzés so­rán az utóbbi napokban olyan in­Jövőt épít a múltba révedő jankovics Marcell a nemzeti kultúráról \U7 Hámori József a nemzeti kulturális örökség minisztere tegnap megbízta Jankovics Mar­cell Kossuth-díjas filmrendezőt, művelődéstörténészt a Nemzeti Kulturális Alap elnöki teendői­vel. Ezt követően az Europalia Hungária 1999 brüsszeli feszti­vál miniszteri biztosává nevezte ki Hankiss Agnes József Attila- díjas írónőt. Az eseményen jelen volt Várhegyi Attila politikai és Pröhle Gergely közigazgtási ál­lamtitkár is. A kultusztárca vezetője el­mondta, hogy nagy felelősség­gel járó feladatra sikerült ráven­niük Jankovics Marcellt - aki­nek megbízatása augusztus el­sejétől szól hisz az Alap jónéhány kuratóriumának idén három és fél milliárd forint el­osztásáról kell döntenie a be­ÁK ■■ nyújtott pályázatok alapján, a kulturális élet valamennyi terü­letén; s ez az összeg reményeik szerint jövőre emelkedni fog. A Nemzeti Kulturális Alap ilyen­formán nemcsak a kultúra, ha­nem a nemzet fölemelkedésé­ben is nagy szolgálatot teljesít a művészeti és művelődési élet támogatásával. Hámori József megítélése szerint szükség lesz némi ki- egyenlítésre a különböző kollé­giumok között, s az új elnökre vár a kuratóriumok közötti el­osztási rendszer .további nor­malizálása. Tevékenységükben a „Virágozzék minden virág”, azaz a változatosság és sokszí­nűség elvének kell érvényesül­nie. T‘ I,. £ \ki^C\ t/" JÖVQT ÉPÍ/... Folytatás a 10. oldaéon /Törökországi buszbaleset Kfont? * Mégis van magyar áldozat Elek József isztambuli magyar konzul tegnap reggel a törökor­szági Antalya üdülőhely kórházá­ból arról tájékoztatta az MTI-t, hogy az előző napi autóbusz-sze­rencsétlenségnek sajnos van egy magyar áldozata és egy sérültje. Egy 38 éves hőig}' különböző töréseket szenvedett, 15 éves fia pedig életét v esztette a súlyos ka­rambolban, amikor a turistákat szállító autóbusz szemből ütkö­zött egy nagy teherautóval. Az ál­dozatok azonosítására tegnap reg- 11 gél került sor. Az autóbusz utasai közül négyen vesztették életüket. Nehezítette az azonosítást, hogy a négy holttest között kettő teljesen hasonló korú, 15 év körüli fiú volt, szinte azonos hajszínnel, na­gyon hasonló öltözetben. A Törökországban történt au­tóbaleset magyar sérültjének kórházi költségeit, hazaszállítá­sát az Európai Utazási Biztosító fedezi. A cég segítségnyújtási partnere, az Europ Assistance Kft. folyamatosan nyomon kö­veti a sérült állapotát, és amint lehet, hazaszállíttatja. formációkhoz jutottak, amelyek önmagukban is szükségessé tették a felügyelet beavatkozását. így került sor a hét fos felügyeleti bi­zottság kirendelésére. A bizottság hivatalosan au­gusztus 31-éig látja el feladatát, de az augusztus 7-ei közgyűlés után, amikor minden bizonnyal új menedzsment kerül a bank élé­re, a biztosokat visszahívják. Ad­dig is üzletpolitikai illetve hitel- politikai kérdésekről nem dönte­nek, feladatuk az ország második legnagyobb lakossági bankjának normális, zökkenőmentes műkö­désének biztosítása. Járai Zsigmond a hosszú távú elképzelésekről elmondta, hogy erős, stabil működésű pénzintézet kialakításán fáradoznak, vélhető­en egy-két évig állami kézben ma­rad a Postabank. Az állam feltőké­síti, ha erre szükség van, és amint azt határozottan leszögezte: a be­tétesek pénze teljes biztonságban van. A közelgő közgyűlésről szól­va Varga Mihály, a Pénzügymi­nisztérium politikai államtitkára elmondta, hogy a bank igazgató­ságának elnökévé Madarász Lászlót, vezérigazgatójának Auth Henriket javasolják. A felü­gyelőbizottság elnöki posztjára Urbán László várományos. U­Felügyeleti... // Folytatása az 5. oldalon : j-------------------------V t'TY \ lUjAU/uni-------------------­, Párbeszédre van szükség Koszovóban ‘ Románia Rugovát támogatja^ ’ TIA'iV mélyek hazatelepítésében. A ju- i (J1 goszláv elnök a tárgyaláson LO megerősítette, hogy a nemzetkö- , , , zi szervezetek, köztük az ENSZ 1 A 1 Menekültügyi Főbiztosságának i f és a Nemzetközi Vöröskereszt- A)>£Áí nek a képviselői teljesen szaba­don közlekedhetnek az albán UvHpy többségű szerbiai tartományban. A dél-tiroli térség illetve a né­metországi tartományok által él­vezett autonómiához hasonló ön- kormányzat megadását sürgette Koszovó számára tegnap Tiraná­ban Andrei Plesu román külügy­miniszter. Az albániai politikai vezetőkkel folytatott egynapos tárgyalássorozat után nyilatkozó román politikus hangsúlyozta: „Koszovó ügye nem tekinthető szerbiai belügynek, a válság az egész térség problémája. Romá­nia támogatásáról biztosítja az Ibrahim Rugóvá által képviselt kiegyensúlyozott álláspontot”. Humanitárius... * . Tudósításunk a 9. oldalon Szerb rendó'r figyeli az albán segélyszállítmányokat Pristina közelében Fotó: MTI - Külföldi Képszerkesztőség ^MAGYARORSZÁG 38 Ft • 1998. AUGUSZTUS 1., SZOMBAT • II. ÉVFOLYAM, 179. SZÁM • MÁSODIK KIADÁS • POLGÁRI NAPILAP A koszovoi válság megoldását célzó szerb-albán párbeszéd fel­újításának lehetőségeiről tárgyalt tegnap Belgrádban Szlobodan Milosevics jugoszláv államfő és Christopher Hill, az Egyesült Ál­lamok macedóniai nagykövete. A belgrádi rádió közlése sze­rint a tárgyalófelek egyetértettek abban, hogy késlekedés nélkül fel kell újítani a május végén meg­szakadt párbeszédet, ehhez azon­ban szükség van arra is, hogy a koszovói albánok képesek legye­nek egységes tárgyalócsoportot és tárgyalási platformot létrehozni. Hill, aki a hét elején találko­zott a Koszovói Felszabadítási Hadsereg (UCK) vezetőivel is, a menekültek hazatérésének lehe­tővé tételét sürgette, s ezzel kap­csolatban a két politikus megál­lapította: az állami szervek a jö­vőben is együttműködnek azok­kal a nemzetközi szervezetekkel, amelyek részt vesznek az ottho­nuk elhaevására kénvszerült sze­j Ql TRANSZFI tmjbm

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék