Napi Magyarország, 1998. szeptember (2. évfolyam, 204-229. szám)

1998-09-01 / 204. szám

_>A Napi Magyarország birto­kába jutott információk szerint Nikolits István, a nemzetbizton­sági hivatalokat a Horn-koF- mánv ideién felügyelő" egykori miniszter sok tekintetben terjes y zűrzavart hagyott maga után. Er- ' re utal a Fidesz vezető politiku- sairól végzett titkos és teljesen szabálytalan adatgyűjtés kap- , csán a nemzetbiztonsági szak­ai ' szolgálatok által alapított, civil TÚ vállalkozásként működtetett y. úgynevezett fedővállalkozások kérdése is. Az 1996-ban elfoga­dott nemzetbiztonsági törvény értelmében a fedővállalkozások működésével kapcsolatos összes kérdést a nemzetbiztonságért fe­lelős miniszternek rendeletben kell szabályoznia. Nikolits két­éves működése alatt adós ma­radt e rendelet megalkotásával olyannyira, hogy a nemzetbiz­tonsági bizottság egyik zárt ülé­sén az exminiszter e cégek léte­zését is tagadta, állítása szerint a fedővállalkozások Jiájózatát nz. Antall-kabinet idején szétverték, fedőváliakozások nincsenek. Fedővállalkozások márpedig az­óta is működnek, ez a teljesen nyilvános céginformációs rend­szerek tanulmányozása után is joggal feltételezhető, hiszen a cégadatokban olyan személyek nevei is felbukkanak, akik a nemzetbiztonság különféle szakszolgálatainál jelenleg is vgjető pozíciókat töltenek be. s' yNíaeCiTs... 'O ^^L^TATÁS^^gLDALON / Kétséges a Nádor 95 Rt. tevékenysége ' 1 A Nincs engedély a behozatalra Npm vnlt, pt mnct »sincs birtokában a Nádor 95 Rt. azoknak az engedélyeknek, amelyek szerint olyan eszközökkel foglalkozhat­na, mint például a mobiltelefonokat lehallgató rendszer — 'sült kormányzati körökből a Napi Magyarország. Információ- ink szerint a súlyos bűncselekménynek számító, engedély nélkü­li importálás ügyében a Nádor 95 ellen a Gazdasági Minisztéri­umban még áprilisban vizsgálat indult, amelyet felsőbb utasítás­ra azonban néhány nap alatt leállítottak. Egy, neve elhallgatását kérő, magasrangú kormánytisztviselő lapunkat úgy tájékoztatta, hogy a Nádor 95 Rt. a mai napig nem rendelkezik azokkal az engedé­lyekkel, amelyek birtokában olyan eszközökkel foglalkozhat­na, mint például a mobiltelefo­nokat lehallgató „pásztázórend­szer”. Értesüléseink szerint a Gazdasági Minisztérium (illetve elődjének) Haditechnikai Kül­kereskedelmi Osztálya, illetve Exportellenőrzési Osztálya y amelyek az érvényben lévő ren­delkezések alapján az engedé­lyeket kiadhatnák - nem vett nyilvántartásába Nádor 95 nevű céget, holott a haditechnikai és a nemzetbiztonsági szempontból „kényes” eszközök, berendezé­sek ki- és behozatalával csak azok a cégek foglalkozhatnak, amelyek a két illetékes miniszté­riumi osztály négyféle érvényes engedélyével rendelkeznek. Nincs bitgepélye... Folytatás AJaÍlüalon amerikai elnök ma érkézig Moszkvába v Leszavazták Csernomirgyint Elsöprő arányban - 253 „nem” szavazattal, 94 „igen” ellenében, 105 képviselő nem vett rész a sza­vazáson - elutasította a tegnap es­ti első fordulóban az orosz tör­vényhozás alsóháza, az állami du­ma Viktor Csernomirgyin kor­mányfői kinevezését. A belpoliti­kai válság közepette ma érkezik hivatalos tárgyalásokra Moszkvá­ba Bili Clinton amerikai elnök. Az orosz baloldali ellenzék vezérei gyakorlatilag zsákutcába juttatták a tárgyalási folyamatot, annak ellenére, hogy az orosz ál­lamfő példa nélküli engedmé­nyeket tett számukra - közölte tegnap az orosz elnöki sajtószol­gálat, hangsúlyozva, hogy Borisz Jelcin nem vonja vissza Viktor Csernomirgyin miniszterelnöki jelölését, s szükség esetén má­sodszor és harmadszor is őt ter­jeszti elő a kormányfői posztra. Jelcin a Kremlben Viktor Csemomirgyinnel találkozott, majd Gennagyij Szeleznyowal, az alsóház elnökével is megbeszélést folytatott a válságról. Az orosz el­nök elutasította a törvényhozás­nak azt a kérését, hogy néhány nappal halasszák el a szavazást, s abba sem egyezett bele, hogy sze­mélyesen mutassa be miniszterel­nök-jelöltjét a törvényhozásban. Jelcin augusztus 23-án me­nesztette Szergej Kirijenko kor­mányát, s nevezte ki ügyvezető has\- Gábor, a 96 százajékr ban állami tulajdonú Bábolna Rf. vezerigazgatoia megpróbálta- utasítani Szenczi Ferencet, a Hungária Novo Kft, ügyvezetőd, iet, hogy az altala megszahotL­Orderker Rt-tői, s így vállalja ár azt veszteséget, amelyért Nagy Gábornak az ÁPV Rt. előtt kel- fene. felelnie. Ugyanis a Bábolna Rt. május 28-án - az ÁPV Rt. előtt titokban tartva - 816 millió forintos készfizető kezességet vállalt az Orderker Rt. közrak­tárjegy-vásárlására, a cég azon­ban nem tud fizetni a jegyeket eladó Hungária Novónak. Nagy Gábor - a kezünkbe ke­rült, augusztus 26-i levele sze­rint - arra utasította a kevesebb mint egyharmadrészt bábolnai Jelcin jelöltje az első forduló­ban leverte a lécet Fotó: MTI - Külföldi Képszerkesztőség miniszterelnöknek Viktor Csernomirgyint, akit öt hónapja váltott le. Áz alkotmány értel­mében az államfő nevezi ki a miniszterelnököt, az alsóház egyetértésével. Az állami dumá­nak egy héten belül kell véle­ményt nyilvánítani, s a jelölt el­fogadásához egyszerű szótöbb­ség elegendő. Az alsóház há­romszor utasíthatja el az államfő jelöltjét, ezt követően viszont az elnök szélnek eresztheti a tör­vényhozást, s előrehozott vá­lasztásokat írhat ki. Ajíumának... Folytatás ft Sááldalon A parlamentben tegnap délelőtt megkezdődött az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának rendkívüli ülése. Keleti György, a bizottság szocialista elnöke a Fidesz vezető politikusaival kapcso­latos titkos és törvényellenes adatgyűjtés kivizsgálására hívta össze a testületet. Az ülésre meghívást kapott Orbán Viktor miniszterelnök is, akit Kövér László a titkosszolgálatokat felügyelő tár­canélküli miniszter helyettesített. A bizottság munkája a napirend elfogadása nélkül ért véget ____ (. /, (^Összeállításunk a 3, oldalon W Y'sClbüh ZJŰ KVTt, i^TO: HATLACZKI tiALAZS Törvénytelen mentési i kísérlet Bábolnán A vezérigazgató egy magáncéget utasítottv tulajdonban lévő Novo ügyveze­tőjét, hogy közel 300 millió fo­rint kárt okozva saját magának, vásárolja meg az Orderker egy éve közraktárban álló 17 ezer tonna étkezési búzáját és 12 ezer tonna sörárpáját. A levél szerint a Novónak a búzáért 13 ezer fo­rintot, a sörárpáért pedig tízezer forintot kellett volna adnia ton­nánként. Meglepő, hogy Nagy ezeken felül még azt is kikötöt­te, hogy a Novo a megvásárolt gabonát a Bábolna Rt. raktárai­ban helyezze el. Jogi szakértők szerint Nagy mentési kísérlete sérti a gazdasági társaságokról szóló törvény több passzusát is, hiszen nincs joga egy magáncé­get üyen utasításokkal ellátni. _/ Törvényjelen... 'y&> Folytatás /^oldalon Pokolgép pusztított Algírban Pokolgép robbant tegnap egy algíri piactér közelében, 17 ember meghalt, 61 pedig meg­sebesült. A hatalmas robbanás a Bab el-Ved negyedet rázta meg, amely az iszlám fanatiku­sok egyik fellegvárának szá­mít. Az AP hírül adta azt is, hogy a kormány előzőleg kö­zölte: ma 48 irodát nyit szerte Algériában, ahol a hozzátarto­zók információkat adhatnak el­tűnt szeretteikről, segítve az utánuk való kutatást. Emberi jogi csoportok ösztö­kélték a hatóságokat, hogy te­gyenek konkrét lépéseket az el­tűnések föltárására. Ezek a szer­vezetek szemtanúk beszámolói alapján azt állították, hogy a hadseregnek köze van az elmúlt hat évben regisztrált több ezer eltűnés legalább egy részéhez. Becslések szerint 1992 óta 75 ezer embert öltek meg, beleértve az iszlám harcosokat, polgári személyeket és a biztonsági erők tagjait is. tv------- r—5 MR - lemondott a kuratórium elnökhelyettese (yl v Életkorára hivatkozva lemondott tisztségéről Juhász László, a Ma­gyar Rádió Közalapítvány kuratóriumának elnökhelyettese - közölte [a. Agárdi Péter elnök tegnap az elnökség ülését követően az MTI-vei. Tá­vozik az ellenőrző testület elnöke, Halasi Tibor is, aki az ÁPV Rt. igaz­gatói tisztsége miatt megnövekedett feladatait jelölte meg indokként. A magyar FBI fekete bárányai 1 Nj A III/III-as Horváth tábornok és a múlt nemzetbiztonsága T A titkosügynökök fő koordi­nátora, a rettegett III/III-as ügy­osztály csoportfőnöke, mint egy imbolygó kérdőjel közeledik. Egy lendület előre a bottal, egy lépés utána, kézfogása bizonyta­lan és tartózkodó. Minden moz­dulatában ott a kín, szemében gyanakvás, szavaiban visszafoj­tott indulat. A rendszerváltás nagy vesztese. Mondja is, igaz- talanul meghurcolták, s hogy pár száz emberen nem lehet szá- monkémi ötven évet. A valódi felelősök ma jól és nyugodtan élnek, tőle meg úgy húzódik el mindenki, mintha leprás lenne. Több diplomával, kilenc éve nem tud elhelyezkedni. A nagy „zuhanásba” sok kollégájával együtt ő is belerokkant, barátai - akik annak idején körbedongták - elfordultak tőle. Magára ma­radt. Most könyveket ír, emléke­zik, mérleget készít, s olykor vá­dol. Reméli, hogy a történelem majd helyére tesz mindent. Negyvenkét évig dolgoztam a szervezetben, tettem a dolgom, de magamra soha nem gondoltam - mondj a Horváth József nyugal- mazott tábornok. Meg egyszer” nem csinálnám végig, mert a be- ‘ csületességnek ma nincs ára, csak kiszolgáltatottá teszi az embert. Amikor a Duna-gate botrány ki­robbant, a sok jó barátból senki nem volt, aki megkérdezte volna, „te, mondd csak, hogy is volt ez az egész tulajdonképpen?” Azt mondja, ma már nem csinálná végig. Akkor sem lenne párttag, ha aranyat ígérnének. Egy emberöltőn át hitt az ideológiában, hit­te, hogy társadalmi érdeke­ket szolgál, s csak később jött rá, hogy csoportérde­kek kiszolgálójává vált. Negyvenkét év azonban több mint elég a tapaszta­latgyűjtésre. Miért nem ug­rott ki időben? Arra gondoltam, ha egy em­bernek 20 év kell ahhoz, hogy felnőtté váljon, az új társadalmi berendezkedésnek is időt kell adni, hogy olyan lehessen, ami­lyennek meghirdette magát. Olyan ez így utólag, mint ami- kor az ember bemegy az alagút- \) ba, s addig megy, amíg meg nem . látj a a kij áratot... r. „ / , FolytatásJCwÍldalon ■AjfcltUf.YARflRSZAff Ara: 38 Ft • 1998. SZEPTEMBER 1., KEDD • II. ÉVFOLYAM, 204. SZÁM • MÁS0D1IK KIADÁS • POLGÁRI NAPILAP Nikolits zűrzavart^ hagyott maga után Zárt ajtók mögött a magyar watergate-ügy - Csalódott szocialisták //>v^ A koalíció egy külön bizottság mellett A Siemens nyert( U.. V-wiV. v A német Siemens nyerte meg a Honvédelmi Minisztérium ál­tál tavaly októberben meghir­detett, mintegy félmilliárd forint értékű telefonfejlesztési nálvá-. zatoL Ezt tegnap Szabó János honvédelmi miniszter, a koráb­ban nagy vihart kavart meghívá­sos tenderen részt vett cégek képviselői előtt jelentette be. Második helyre az amerikai Lucent Technologies pályázatát sorolta. Szabó János utasítására a HM beszerzési hivatala és a Siemens szakértői a napokban megkezdik a szerződés részlete­Folytatás/^oigalqn^

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék