Napi Magyarország, 1998. október (2. évfolyam, 230-255. szám)

1998-10-01 / 230. szám

m t ■: ' ' \ szocialisták életben akarják tartani Haldoklik a Kurír­Fotó: Talum Attila mintegy százmillió forintos vesz­teséget „termel”, s arról is, hogy a Postabank új vezetése nem kí­vánja támogatni a sajtóport- folióját, de arra nem számítottak, hogy eladás helyett a megszünte­tést választják. Guba állítása sze­rint több befektető is érdeklődött a 70-80 munkatárssal dolgozó Kurír megvásárlásának feltételei iránt, de tárgyalások még nem folytak. Mint elmondta, a Postabank vezetése nem tudott vagy nem akart választ adni arra a kérdés­re, amely arra irányult, mekkora a Kurír napi vesztesége. Ezen információ hiányában pedig ért­hető, hogy a befektetők elálltak vételi szándékuktól. A lap megszűnése súlyos/jogi problémákat vet fel, hiszen nem tisztázott az előfizetők, valamint az újságban található keresztrejt­vén) ek és egyéb játékok megfej­téseit beküldők kártalanítása, va­lamint az elmaradt nyomdai költ­ségek kifizetésének módja - kö­zölte Guba, majd hozzátette: sok munkájuk lesz a jogászoknak. Szűcs Gábor főszerkesztő úgy nyilatkozott, hogy személy szerint ő rendelkezik lapkiadási joggal, így ma akár „Csütörtöki Kurír”, holnap pedig „Pénteki Kurír” címmel saját finanszíro­zásból jelenhet meg a lap. Teg­nap késő este Guba Zoltán a fő­szerkesztő kijelentésével kap­csolatban elmondta: elképzelhe­tő, hogy ma négyoldalas terjede­lemben jelenik meg az újság. A Kormányfő munkaebédje Találkozó^ a befektetőkkel Magyarország gazdasága a tervezett koL- ányintézkedések man a legátláthatóbb lesz térségben - jelentette ki tegnap Orbán Vik- •r miniszterelnök. az Amerikai Kereskedel- í Kamara budapesti munkaebédjén. Ki néri kai üzletemberek szerint fontos lenne abilizálni a gyakran változó gazdasági sza- ílyozókat, amit a miniszterelnök megígért, ondván: a kormány célja az, hogy a befek- tésekhez megfelelő gazdasági klímát te- mtsen. Elsődleges cél a feketegazdaság sszaszorítása. A privatizáció folytatódik, de nem min- jnáron. A kormány meg fogja kérni az el­lőtt vállalatok árát. A forintleértékelés foly- tódik, de mértéke csökken. Járai Zsigmonc snzügyminiszter szerint az ország pénz- gy i leg stabil, devizatartalékunk jelenleg 8,8 illiárd dollár. Az orosz válság csak érintő- gesen hat hazánkra. A KGST összeomlást lején a jelenleginél jóval nagyobb válság íjtotta a keleti tömb országait, de Magyar- rszág még abból is sikeresen kilábalt zirják László, a Bankers Trust Rt. számos nerikai befektetőt hazánkba invitáló elnöke :erint Orbán Viktornak az esedékes ameri- ű kőrútján jó alkalma nyílik arra, hogy mgsúlyozza: Magyarország gazdaságilag a már nem mosható egybe Oroszországgal z a legfontosabb, amit az amerikai üzletem- ;reknek el kell hinniük. A tőzsdei befekte- >kre várhatóan nem számíthat Magyaror- :ág, de a szakmai befektetőkre igen - iondta a bankelnök. / Cikkünk az 5. oldalos V7 • JútMAf.YAR0RS7Í(l Ára: 38 Ft i • 1998. OKTÓBER 1., CSÜTÖRTÖK • II. ÉVFOLYAM, 230. SZÁM » MÁSODIK KIADÁS »______________________________________t POLGÁRI NAPILAP Kormányalakítási tárgyalások Pozsonyban Meciar visszavonul u <^hj Vladimír Meciar tegnap este bejelentette: leköszön kormányfői tisztségéről, és az új parlament megalakulásakor vagy nem teszi le a képviselői esküjét, vagy az esküje után adja vissza a mandá­tumát. Mint mondta, januárig senkivel sem akar szót váltani. Pozsonyban tegnap kétoldalú A Magyar Koalíció Pártja el- kormányalakító tárgyalássoro- sóként a Dzurinda vezette SDK- zat kezdődött a választásokon val ül asztalhoz a mai nap folya- 93 mandátummal minősített mán. Arra számítanak, hogy a többséget szerzett ellenzék két jövő hét végéig mind a négy el- pártja között. A Jozef Migas ve- lenzéki párt az asztalra teszi a zette baloldali SDL tegnap Mi- saját pogramtervezetét és a kor- kulás Dzurindával, az eddigi el- mányzati együttműködés alapel­lenzék legerősebb pártja, a veit. A Magyar Koalíció Pártja Szlovák Demokratikus Koalíció nem éri be annyival, hogy kívül- (SDL) vezetőjével és kormány- ről támogassa a jelenlegi ellen- főjelöltjével tárgyalt a kor- zékből felálló majdani kor­mányalakításról. A jelenlegi el- mányt: határozottan ott akar len- lenzék négy évig talpon marad- ni az új kabinetben - jelezték ni képes, stabil kormányt akar tegnap az MKP vezetői, létrehozni - nyilatkozták egybe- lvan Gasparovic házelnök hangzóan. Megállapodtak, hogy tegnap kijelentette, hogy Vladi- a jövő hét elejéig előkészítik a mír Meciar nem kíván kormányt kétoldalú koalíciós szerződés alakítani, de a Meciar vezette tervezetét, és külön dokumen- Demokratikus Szlovákiáért tumban rögzítik a majdani kor- Mozgalom más, kormányalakí- mány programnyilatkozatát tással szintén megbízható sze- felvázoló elveket is. Azonban a mélyeket is tartogat a soraiban, négy ellenzéki párt addig is folytatja tárgyalásait. j / Bqvebben a 9. oldalon Bukaresti kormánydöntés a magyar egyetemről Az RMDSZ kiléphet a kabinetből A román kormány tegnapi ülésén elvi döntést hozo A>,T, hogy de­cent bér"közepére Petőfi-Schiller elnevezéssel ma^ k^^émet nyel- f) vérröEfági iTiuIHkukurális állami egyetemet alap, ak Romániá­ban. Az érről szóló határozat az oktatási minisztéi .umot bízta meg az egyetemalapítás folyamatának elindításával és irányításával. A kormányhatározat hivata- operatív tanácsának ülése idején los közlését követő hét napon került nyilvánosságra, belül munkacsoport alakul. Eb- A kormánykoalícióból való ben a nemzeti kisebbségvédelmi kilépés módozatairól kezdett hivatalnak és az oktatásügyi mi- ugyanis tanácskozást tegnap este nisztérium felsőoktatási főigaz- a Romániai Magyar Demokrata gatóságának öt tisztviselője kap Szövetség Operatív Tanácsa. (A helyet a Petőfi-Schiller egyetem megbeszélések lapzártakor még öt fos ideiglenes vezetése mel- tartottak. - A szeríc.) Az RMDSZ lett. Az egyetem ideiglenes ve- szeptember elején állította vá- zetőségének tagjait az oktatási laszút elé koalíciós partnereit, miniszter nevezi ki a nemzeti ki- mivel úgy látta, hogy azok a kö- sebbségvédelmi hivatal javasla- zös kormányprogramban vállalt tára. ígéretekkel ellentétben nem kí­A munkacsoportnak novem- vánják megadni a nemzeti ki- ber 15-ig kell elkészíteni javas- sebbségek számára az anya- latát az egyetem felállításáról, nyelvükön oktató állami egye- Az egyetemek létrehozását jóvá- temhez való jogot. A szövetség hagyó akadémiai bizottság no- közölte, hogy a koalíciós társak vember 30-ig készíti el jelenté- vagy teljesítik szeptember 30-ig sét az új tanintézetről. korábbi ígéreteiket, vagy a szö­Az akadémiai bizottság jelen- vétség kilép a koalícióból, tésének megfelelően az oktatási Az RMDSZ által szabott ha- minisztérium december 15-ig a táridőig semmi olyan pozitív kormány elé terjeszti jóváha- fejlemény nem történt, ami gyásra a Petőfi-Schiller állami alapot adhatott volna a szep- egyetem ideiglenes működési tember eleji döntés felülvizs- engedélyéről szóló határozatot, gálatára. . A kormárjyhatározat az RMDSZ Továbbiak a 9. oldalon ' l 'j Újvidéki tudósítónk! fiuszton András jelenti: Koszovóban folytatódik a szerb agresszió ^ Belgrád továbbra is hadiállapotot tart fennO° Annak ellenére, hogy a szerbiai parlament ülésén a miniszterel­nök több napja bejelentette a terroristaellenes akciók befejezését és a biztonsági alakulatok fokozatos visszavonását, a térségbe lá­togató diplomaták, közöttük a nemzetközi összekötő csoport nagykövetei is kételkedtek a szerb agresszió beszüntetésében. Belgrádban és Pristinában to- képviselőházban csaknem száz- vábbra is eltérően ítélik meg a százalékos támogatást kapott a kialakult helyzetet. A szerb ha- kormány jelentése, ugyanakkor a talmi körök kitartanak állításuk parlamenten kívüli ellenzék sze­mellett, miszerint befejeződtek a rint illúziókeltésről van szó, a rendteremtési akciók, ugyanak- honatyák csak az egyre reálisabb kor az albánok és a tartományba külföldi fenyegetések hatására látogató külföldi diplomaták to- álltak ki a biztonsági alakulatok vábbra is arról számolnak be, visszavonása mellett, de a parla- hogy Koszovóban folytatódtak ment egyéb döntései azt igazol- az albán települések elleni tárna- ják, hogy a hatalomnak továbbra f dások. sincs semmilyen hatékony terve A szerbiai kormánypár-tok a válság megoldására. 1 és a hozzájuk közel álló erők Továbbra sincs... nem győzik hangoztatni, hogy a Folytatás a 9. oldalon A Kurír munkatársai főszerkesztőjüket figyelik A Postabank felfüggesztette a tulajdonában lévő Kurír című na­pilap további finanszírozását - jelentette be Németh Krisztina, a bank sajtófőnöke -, ami a lap megszűnését jelenti. Guba Zoltán, a napilap szerkesztője a Napi Magyarországnak eímoncííü: mar több hete számítottak a Postabank tőkemegvonására, de arra nem, hogy ez ilyen hirtelen következik be. j , acy,y _. Mint ismeretes, két nappal ciónkat a Kurír rnunkatársai is”9 ezelőtt már a csődbe ment megerősítették. Globex Rt. is megszüntette a Ké- A Kurír szerkesztőségében pes Európa, a Reform, valamint tegnap délután értesültek a lap a Képes Anna című lapok kiadá- megszűnéséről Kőhalmi sát. Információink szerint a Ku- Alfrédnétől, a Postabank alelnö- rír megszűnésének bejelentését kétől és Németh Krisztinától, a követően megjelent a szerkesz- bank jelenlegi — korábban tőségben a Xénia-láz-botrányból Kuncze Gábor belügyminiszter - elhíresült Schmuck Andor szoci- sajtófőnökétől. Guba Zoltán el- alista országgyűlési képviselő, mondása szerint nem adtak meg­aki több MSZP-s képviselőtársa felelő magyarázatot a Kurír meg- nevében támogatást - és pénzt - szüntetésére. Bár tudtak arról ­(yDvP olitikui csatározások ; áldozatává válhat a Gresham A lakók is az eladását szorgalmazzák Határozatképtelenség miatt nem született e)adni nem tudják lakásaikat. Több éve döntés az V. kerületi önkormányzat éj- élnek abban a reményben, hogy idén ta- 1 szakába nyúló keddi testületi ülésén az Ián rendeződik a Gresham sorsa, eladják, ! Öreg Hölgynek is becézett Gresham-pa- s a befolyó pénz egy részéből lakásokat 1 lota sorsáról - közölte tegnap Karsai vásárolhatnak maguknak - mondta a pol- > Károly (Fidesz) kerületi polgármester, gármester. Ha a Gresco Rt.-vel megköt- < Több ellenzéki képviselő egybehangolt jetne az adásvételi szerződés, nemcsak a : obstrukciója akadályozta meg a már lakok, hanem az önkormányzat is jól jar- 1 , , , . , , ,. na, hiszen a kartalanitasokat leszámítva i nyolc eve húzódó úgy vegleges rendezeset ,egkevesebb 2,5 millárd forint bevétele , szolgáló szerzodestervezet elfogadását. származna, és 1,2 millió dollár értékben , részvényeket kapna - jelentette ki Karsai , Az ellenzékiek azzal érveltek, hogy Károly, stratégiai kérdésekkel csak az önkor- A 12 ezer négyzetméteres épület meg- ( mányzati választások után felálló új testű- vásárlásától a sokadik sikertelen testületi let foglalkozzon, s szerintük a szerződő tárgyalás ellenére sem áll el a Gresco ‘ fél, vagyis a Gresco Rt. nem rendelkezik Részvénytársaság - közölte lapunkkal megfelelő összegű anyagi fedezettel. A Fejér W. Béla, magyar származású kana- Fidesz-MDF-es koalíció és az MSZP a dai vállalkozó, az rt. vezérigazgatója. El- ’ Gresham-palotában lakókkal - akiket mondása szerint szánalmasak és hamisak 1 meghívtak a nyílt ülésre - karöltve az azok a vádak, miszerint a Gresco nem épület mielőbbi értékesítését szorgalmaz- tudja vállalni a szerződéstervezetben fog- i ták. laltakat. Az rt. a korábban vevőként fel- : 1 ^ Karsai Károly polgármesterjl apunknak merült, s tulajdonában lévő Oberoi Rt.-vel < elmondta: a Belváros Jövőjéért Egyesület és a szállodalánccal rendelkező Four i és a Magyar Polgári Szövetség képviselői- Season vállalattal kíván luxusszállodát ; , írnek az a céljuk, hogy a valóságot nélkü- létrehozni a Gresham-palotában. Ajánla- , ^■Möző kijelentéseikkel felhívják magukra a tunk - tette hozzá - az önkormányzatnak, ] választópolgárok figyelmét, nyilvánossá- a lakóknak, nejünk, vevőknek, és nem ] got kapjanak a sajtóban. Az épületben utolsósorban Budapestnek is hasznára } élők egyöntetű óhaja az, hogy minél lenne. előbb megszabaduljanak lakásaiktól, s A budapesti Bank Center befektetője- | kártalanítsák őket. A szecessziós palota ként is ismert Fejér W. Béla kijelentette: a omladozik, elavult fűtésrendszere van, Gresham megvásárlása esetén azonnal ne- amelynek kompenzációs finanszírozása kilátnánk Európa egyik legszebb épületé- : több tízmillió forintos terhet ró az önkor- nek felújításához. Erre a szerződésben is1 1 mányzatra. A lakók sem megvenni, sem kötelezettséget vállaltak.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék