Napi Magyarország, 1998. november (2. évfolyam, 256-280. szám)

1998-11-02 / 256. szám

2 < sT >■ yZo ^MAGYARORSZÁG 38 Ft / • 1998. NOVEMBER 2., HÉTFŐ » II. ÉVFOLYAM, 256. SZk/Á» MÁSODIK KIADÁS • ( __________POLGÁRI NAPILAP Magyar elnökség az ET-ben A magyar külpolitika óriási lehetőséget kap azzal, hogy az elkövetkező fél évben hazánk tölti be az Európa Tanács mi­niszteri bizottságának soros el­nöki tisztét - jelentette ki Martonyi János tegnap Buda­pesten az MTI munkatársának. A külügyminiszter abból az alkalomból nyilatkozott, hogy november 3 -4-én Strasbourgban részt vesz a szervezet külügymi­niszteri szintű ülésén, amelyen Magyarország átveszi az 1999. május 7-ig tartó elnökséget az ET miniszteri bizottságában.- Az Európa Tanács rendkívül fontos intézmény, komoly szere­pe volt abban, hogy a kontinensen működik a jogállamiság és embe­ri jogok védelme - hangsúlyozta a magyar diplomácia vezetője. Martonyi János kiemelte: az Európa Tanács hozzájárult ah­hoz, hogy a közép- és a kelet­európai térség országaiban meg­indult a demokratikus fejlődés, létrejöttek a demokrácia alapin­tézményei, a jogállamiság, az emberi jogok védelme.- Magyarországnak kiemelt szerepe lesz abban, hogy ezeket az értékeket továbbadja, s a folya­matot minden rendelkezésére álló eszközzel segítse — szögezte le. Várható, hogy a magyar elnök­ség alatt indul meg a Kisebbség- védelmi Keretegyezmény és a Re­gionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája végrehajtásának ellenőrzése, s létrehozzák az em­beri jogi biztosi intézményt.- Ezek a térségben élő ma­gyar kisebbségek szempontjából is kedvező folyamatok - közölte Martonyi János. Hozzátette: a magyar elnökség különleges hangsúlyt fog adni ennek a té­mának. ,x ^ _ f) Húszéin legújabb szakítása Irak felfüggesztette együttműködését a fegyverzetellenőrökkel /7W Az ENSZ Biztonsági Tanácsa szombat este egyhangúlag elfoga­dott nyilatkozatban ítélte el Irakot amiatt, hogy a bagdadi veze­tés beszüntette az együttműködést az UNSCOM-mal, vagyis az ENSZ-ellenőrök azon csoportjával, amely Irak biológiai és vegyi fegyverkészleteinek, valamint hordozórakétáinak felszámolását lenne hivatott figyelemmel kísérni. A testület megállapította, hogy a szombati iraki bejelentés a Biz­tonsági Tanács korábbi döntései­nek nyílt megsértését jelenti. Fel­szólította Irakot, hogy haladéktala­nul és feltételek nélkül tegye újra lehetővé a helyszíni ellenőrök munkáját. A BT nyilatkozata, amit min­dig a soros elnök olvas fel nyilvá­nosan, többnyire (mint most is) zárt ülés után, súlyát tekintve nem ér fel a BT-határozattal, hiszen a testület valamennyi tagjának az ál­láspontját úgy hozza közös neve­zőre, hogy nem ír elő kötelező ma­gatartást egyetlen állam vagy ál­lamcsoport számára sem, míg a határozat nemzetközi, jogilag kö­telező erővel bír, annak ellenére, hogy nem feltétlenül minden BT- tag ért vele egyet - elég a minősí­tett többség, valamint az, hogy a BT egyetlen állandó tagja se sza­vazzon ellene. Az amerikai ENSZ-misszió ügyvivője, Peter Burleigh úgy nyilatkozott, hogy meglepő volt Irak lépése. Az UNSCOM egyébként arról tájé­koztatta a világszervezet testületét, hogy az ellenőrcsoporttal Bagdad­ban azt közölték, semmilyen tevé­kenységet nem engedélyeznek számukra, de nem szólították fel őket az ország elhagyására. Az orosz külügyminisztérium is nyugtalanságát fejezte ki Irak azon döntése miatt, hogy területén véget vet az ENSZ fegyverellen­őrei tevékenységének. A Moszkvában közzétett sajtó- közleményben az orosz külügymi­nisztérium arra figyelmeztet, hogy Bagdad szombati lépése „meg­hiúsíthatja az iraki probléma ren­dezését célzó további erőfeszítése­ket”, s egyben sérti a korábban megkötött -magállapodásokat, amelyek megnyitották volna az7 utat a nemzetközi büntetőintézke­dések feloldásához. Moszkva ugyanakkor remé­nyét fejezte ki, hogy „Bagdad is­mét alaposan mérlegeli majd dön­tésének valamennyi negatív kö­vetkezményét”, a feszültség kiéle­ződésének komoly veszélyeit, hi­szen csakis az ENSZ-szel és a vi­lágszervezet különbizottságával, az UNSCOM-mal folytatott együttműködés felújítása biztosít­hatja az iraki helyzet rendezését. Mint ismeretes, Oroszország is támogatta az iraki döntést elítélő ENSZ BT-határozatot. A brit külügyminisztérium szó­vivője teljes mértékben elfogad­hatatlannak nevezte az iraki veze­tés döntését, hogy Bagdad meg­szakítja az együttműködést az ira­ki vegyifegyverprogram ENSZ- ellenőreivel. A The Sunday Telegraph vasárnapi lap értesülése szerint Irak titkos megállapodást kötött Szíriával az iraki olaj szank­ciósértő csempészéséről röviddel ezelőtt. 0 / Irak... /n Folytatás a 8. oldalon Lépés a jövőbe | Csatlakozás a nyugati energiarendszerhez ' Pozsonyi tudósítónkÍJÍTomaiIstván*jelentÍT Szlovák verseny tiltás, (X_ (JJ pNMWV f<JC Aó io Nenéz lesz behozni a lemaradásokat Mikulás Dzurinda, aki két éve a kassai maratonon is indult, és tisztességes idő alatt teljesítette a 42 kilométeres távot, most olyan iramot diktál a pénteken megalakult új szlovák kormány­nak, mintha pár hét alatt akarna négy évet behozni. r A Magyar Villamos Müvek Rt. (MVM Rt.) hazánk energia- ellátásának egyik főszereplője. Jelenleg is állami tulajdonban van, jóllehet szemléletében, működésében inkább már a pi­acgazdaságjellemzőit hordozza magán. A nyugat-európai villamos- energiarendszer-egyesülés, az UCPTE társult tagként felvette az MVM Rt. tagjai sorába. Ez pedig egy jelentős lépés, hiszen a magyar cégjogilag is az egye­sített nyugat-európai villamos hálózat részévé válik. A döntés értelmében a cseh, a lengyel és a szlovák villamos társasággal Centrel néven létrehozott egye­sülés tagjai csatlakozhattak az UCPTE-hoz, a társulás egészé­re érvényes jogokkal. A több­éves műszaki és diplomáciai előkészítés után már 1995 őszén megvalósult a fizikai ösz- szeköttetés az UCPTE és a Centrel között. Egy évvel ké­sőbb - sikeres próbaüzem után - megkezdte működését a Centrel társaságainak varsói elszámolóközpontja. - A ma­gyar villamosenergia-ellátás hosszú távú biztonsága, az energiapolitikai célkitűzések, valamint európai uniós integrá­ciós törekvéseink egyaránt megkövetelték a társuláshoz való csatlakozásunkat. Ennek előfeltétele az volt, hogy erő­műparkunkból ne hiányozzanak az üzemzavar esetén gyorsan igénybe vehető tartalékkapaci- ( tások, elsősorban a szekunder ( tartalékok - hangoztatták ko­rábban az MVM vezetői a Litéren és Sajószögeden augusz­tus végén átadott tartalékerő­művek beindításakor. Az akko- , ri közlések szerint az UCPTE előírásainak megfelelően úgy- ^ anis egy esetleges üzemzavar létrejöttét követően mintegy 10 percig vehető igénybe a ha­zai és a nemzetközi kisegítés, azután az adott rendszernek saját forrásaiból kell a hiányt fedeznie. ÖSSZEÁLLÍTÁSUNK A 6. OLDALON Fen^égetések a béke útján fe A Hamas/ széhntéues muzulmán mozgalom tegnap válaszcsa-. pást helyezett kilátásba a palesztin hatóság ellen, ha az nem hagy fel a szervezet elleni akcióival, mana a szervezet pedig ismét el­ítélte az október 23-án aláírt palesztin-izraeli megállapodást. A Héibollali líUHncsüí Jasszer Arafat meggyilkolására szólított. A kabinet első, szombati ülé­sének programja csak a külföld számára lehet kissé furcsa, a szlovák polgárok többsége egyetértett vele. A közszolgálati médiumok átalakítását, valamint a helyhatósági választások idő­pontjának december 19-re törté­nő kitolását lehetővé tevő tör­vénymódosításokat hagyott jóvá a kormány, mindkettőt sürgőssé­gi eljárással kívánja az összeülő új parlament elé terjeszteni. Ami a választásokat illeti, megállapították: Meciar a nyár folyamán módosította az önkor­mányzatokról szóló, valamint az önkormányzati választási tör­vényt, amelyről az Alkotmánybí­róság nemrégiben megállapítot­ta, hogy több pontban is ellenté­tes az alaptörvénnyel. (A magya­rok számára különösen a képvi­selőjelöltek számára bevezetett. etnikai-nemzetiségi kulcs volt sérelmes.) Ha november 13-14-én az alkotmányellenes törvény alapján mégis megtartanák a vá­lasztásokat, akkor az eredmé­nyek bírósági úton támadhatók lennének, több száz polgármes­ter és önkormányzat legitimitása is megkérdőjelezhető lenne. December 19-ig a kormány javaslata alapján e törvényt a parlamentnek összhangba kell hoznia az alkotmánnyal, s a szervezőmunka jelentős részét is elölről kell kezdenie. Tegnapig egyébként az új szlovák kor­mányt alkotó négy párt mind­egyike eldöntötte, hogy a tör­vényhozásban kiket ültet azok helyére, akik a pénteken hivatal­ba lépett Dzurinda-kabinet tag­jai lettek. Dinamikus... Folytatás a 9. oldatos/ A Hamász katonai szárnyának röplapon terjesztett figyelmezteté­se kilátásba helyezte, hogy a moz­galom aktivistái a palesztin rend­őrök ellen fordíthatják fegyverei­ket. „A palesztin hatóság folytató­dó megtorló intézkedései a Hamász és az Ezeddin al-Kasszem Brigádok ellen arra késztetheti a Hamász fiait és katonai szárnyát, hogy a durva nyomás miatt ne hallgasson vezetői utasításaira, és szükség esetén háborúját és fegy­vereit a palesztin hatóság appará­tusa ellen fordítsa” - áll a Hamász katonai szárnyának burkolt fenye­getést tartalmazó közleményében, amelyet eljuttattak a Reutershez is. A palesztin hatóság házi őrizet­be helyezte Ahmed Jaszin sejket, a Hamász vezetőjét és letartóztatta a szervezet több tagját, miután a Gá­zai övezetben egy öngyilkos me­rénylő csütörtökön autóba rejtett pokolgéppel meggyilkolt egy iz- 'raeli katonát, és kis híján belehaj­tott egy zsidó telepesek skolás gyerekeit szállító autóbuszba. Arafat elítélte a merényletet, amelynek elkövetését a Hamász vállalta magára. Az október 23-án aláírt Wye Plantation-i megállapodásban mind a palesztin hatóság, mind Iz­rael vállalta, hogy szembeszáll a békefolyamatot akadályozó terror- cselekményekkel. Netanjahu... Folytatás a 8. oldalon c Ismét hapirendeíá iex Pokol Folytatódik az adó- és a tb-törvény vitája •O'Vsj? Az Országgyűlés máLptériá- ris ülésén folytatódik a helyi adókról, a gépjárműadóról, vala­mint a személyi jövedelemadó­ról (szja) szóló törvényjavasla­tok módosításának általános vi­tája. Az szja-ról szóló javaslat szerint az adókulcs évi 400 ezer forint jövedelemig 20 százalék, 400 ezer forinttól egymillió fo­rintig 30 százalék, míg az egy­millió forintot meghaladó össze­geknél 40 százalék. A családpo­litikai intézkedéssorozat egyik ^lfe§Eobb elemeként adókedvez­mény jár a gyermekek után. En­nek megfelelően a kormány két változatot dolgozott ki. Az A- variáns szerint egy és két gyer­mek mellett havi 1200 forint, míg három vagy több gyermek esetén gyermekenként 2300 fo­rint adókedvezményben része­sülnének a családok. A B-vál- tozat esetében ez az összeg 1300, illetve 1700 forint lenne. A gépjárműadóról szóló tör­vény módosítását egyrészt az infláció, másrészt az EU-csat- lakozással járó jogharmonizációs feladatok teszik szükségessé. A javaslat szerint az adómérték törvényi minimuma száz kilo­grammonként 400-ról 600 fo­rintra, maximuma 800-ról 1200 forintra emelkedne. Az ülésnap végén a képviselők folytatják Pokol Béla kisgazda honatya önálló indítványának vitáját, amelyet valószínűleg le is zárnak. Ismét... q j Folytatás a 3. oldalon 1 Emlékezünk. Van egy nap minden évben, immár kereken ezer esztendeje, amikor eltávozott szerette­inkre gondolunk. Kilépve a napi hajszából, felidézünk egy arcot, egy emléket, egy hangot, és öröm­mel, fájdalommal, olykor önváddal gondolunk elhunyt családtagjainkra, barátainkra. Ámbár pogány - kelta - eredetű az emléknap, 998. november 2-án Odilo cluny-i apát hivatalos egyházi ünnep rang­jára emelte, és azóta összkeresztény ünnepként tartjuk számon a halottak napját. Ilyenkor virággal borítjuk el a sírhantokat, mécsest, gyertyát gyújtunk örökkévaló lelkűk emlékére. Amint egyszer majd, előbb vagy utóbb a mi emlékezetünkre is megteszik ugyanezt a mi hozzátartozóink, barátaink. Előbb vagy utóbb... Fotó: Somoskövy Béla ftpüLőtér : taxi -aoüu ft ví taxilooo o ioooom ww'&m L wm iff a r, _ - 3 ... ^ ^^ ;— 'L '-Mi. T « &—_—_—-..... ü —_

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék