Napi Magyarország, 1999. március (3. évfolyam, 50-75. szám)

1999-03-01 / 50. szám

ei mCYARORSZAG »J^^gjCyftRCIUS 1., HÉTFŐ » III. ÉVFOLYAM, 50. SZÁM » MÁSODIK KIADÁS POLGÁRI NAPILAP Kónya Imre az RTL-ügyről Államigazgatási úton kell dönteni Ha az államigazgatási eljárás ke­retében az ORTT mégis arra a meg­állapításra jut, hogy a törvény által előírt mindkét feltétel fennáll, és így felbontja a szerződést a döntés ellen az RTL bírósághoz fordulhat amit a sz^ára kedvezőtlen döntés esetén az írisz Tv is megtehet. „Rendkívül szerencsétlennek tartanám, ha az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) enged­ne az egyre erősödő politikai nyo­másnak, és felmondaná az RTL Klub műsorszolgáltatási szerző­dését. Ilyen kötelezés ugyanis nem található a Legfelsőbb Bíró­ság múlt héten hozott ítéletében” - nyilatkozta lapunknak Kónya Imre. aki médiaügyekkel foglal­kozó ügyvédként és politikusként is hangsúlyozza: az ítéletben fog­laltak miatt csupán államigazgatá­si eljárás megindítására köteles a médiahatóság. Ennek során a dön­tést szuverén módon kell meghoz­nia, ebbe a politikának nem sza­bad beleszólást engedni. „Való igaz, hogy a Legfelsőbb Bíróság ítéletének indoklásában a „Jogállamban minden hatóság saját hatáskörében, szuverén módon járd..” bíróság jogi álláspontjaként szere­pel az, hogy az ORTT által elkö­vetett jogsértés a műsorszolgálta­tási szerződés felmondásával or­vosolható, ám ez csupán egy jog- értelmezés, amely nem köti a tes­tületet” - fogalmaz a jelenleg mé­diaügyvédként tevékenykedő MDNP-s politikus. Kónya Imre leszögezte: az ORTT-nek tehát ál­lamigazgatási eljárás keretében meg kell vizsgálnia, fenáll-e olyan tényállás, amely a médiatörvény rendelkezései szerint az RTL Klub televízióval kötött műsorszolgál­tatási szerződés felmondását kö­veteli meg. Kónya Imre emlékez­tetett arra, hogy a hatályos média- törvény értelmében két feltételnek kell teljesülnie ahhoz, hogy a szer­ződést a médiahatóság felbonthas­sa: egyrészt bizonyítani kell, hogy a szerződést eleve nem lehetett volna jogszerűen megkötni, más­részt azt is igazolni kell, hogy a jogsértő állapot jelenleg is fennáll. A jogász szerint ez utóbbi feltétel nem teljesül, mivel az RTL Klub működése megfelel a törvények­nek. „Szerintem tehát a Legfel­sőbb Bíróságnak az ítélet indoko­lásában kifejtett álláspontja téves, ez a tévedés azonban semmiféle következménnyel nem jár, hiszen az indoklásban lévő megállapítá­sokat az ítéletből nem kell végre­hajtani. Jogállamban minden ha­tóság saját hatáskörében, szuverén módon jár el és értelmezi a törvé­nyeket” - tette hozzá Kónya Imre. Kónya. .. Folytatás a 3. oldalon 9 9 0 5 0 "771418 "0430 1 9 Gátépítések közmunkából Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség és a Pro Patria Egye­sület szombati nagygyűlésére érkezik. Beszámolónk a 3. oldalon Fotó: Koncz György A magyar gazdaság 1999-ben - és reményeim szerint az utána következő három-négy eszten­dőben - a polgárok számára egyre több lehetőséget nyújtó időszak előtt áll. Ez az idén is 4-5 százalékos gazdasági növekedést jelent - mondta a kormányfő a Magyar Rádió Vasárnapi újság című mű­sorában. Orbán Viktor a magyar gazdaság állapotáról nyilatkoz­va mindehhez hozzátette: - Mi­után bővül a magyar gazdaság, és ez egyre több esélyt nyújt a polgárok gazdasági aktivitása számára, ezért lényegében a gazdaságpolitikában is jó irány­ba mennek a dolgok. Az esetleges pótköltségve­tést illetően - amelyet az ellen­zék vetett fel - a miniszterelnök kijelentette: Az év fordulója pénzügyi-költségvetési szem-, pontból mindig zavaros. Én azt mondom, várjuk meg az első negyedév végét, nézzük meg, hogy a második negyedév első felében milyen számok mutat­koznak, és akkor térjünk vissza erre a kérdésre - jelentette ki Orbán Viktor. Leszögezte: a mostani gazdasági helyzetben a minisztériumok vezetői ne re­méljenek pótlólagos forrásokat, az ország most nincs ebben a helyzetben. Gátépítések... Folytatás a 3. oldalon Itt az ideje a fiatalításnak A Magyar Művészeti Akadé­mia szombati közgyűlésén két szempontból is megújulást sür­getett a tagság. Egyrészt, ahogy Makovecz Imre elnök is el­mondta, még hatékonyabban kell képviselni az alapszabály­ban is rögzített ars poeticát. Ne­vezetesen: az Akadémia a ma­gyar kultúra hagyományainak folyamatosságát kívánja őrizni, így a Nemzeti Kulturális Örök­ség Minisztériumához benyúj­tottak egy javaslatot, amely az Akadémia köztestületté alakulá­sáról szól. Másrészt Gyurkovics Tibor alelnök hangsúlyozta: el­kerülhetetlenné vált a belső megújulás, a fiatalítás, a hazai és nemzetközi kapcsolatok megerősítése. A közgyűlés új ta­gok felvételéről is döntött, meg­szavazta Berki Viola festőmű­vész, Korniss Péter fotómű­vész, Péri József ötvösművész, Réber László grafikus, Benkő Samu kolozsvári művelődéstör­ténész beiktatását. Az Akadé­miai aranyérmet idén Benkő Sa­mu kapja. Június 30-áig lehet benyújtani az Akadémia millen­niumi pályázatára az irodalmi, filmes, képzőművészeti és zenei alkotásokat. Súgóból... Beszámolónk a 10. oldalon Elítélték a koncepciós pereket Kongresszusra készülnek a romániai magyarok A Romániai Magyar Demokra­ta Szövetség 1999. május 15-16- án tartja Vt. kongresszusát, a szé­kelyföldi Csíkszeredán - döntöt­ték el az RMDSZ belső parla­mentjének, a Szövetségi Képvise­lők Tanácsának tegnap véget ért marosvásárhelyi ülésén. Határoz­tak arról is, hogy az 519 kongresz- szusi küldött közül 229-et az RMDSZ területi szervezetei vá­lasztanak. A kormányzati tisztsé­get betöltő RMDSZ-politikusok, a szövetség vezető testületéinek tag­jai egyben kongresszusi küldöttek is lesznek, és saját küldöttekkel képviselteti magát az RMDSZ if­júsági szervezete, a Magyar Ifjúsá­gi Tanács. A marosvásárhelyi tanácsko­zás több nyilakozat és állásfog­lalás elfogadásával ért véget. Nyilatkozatban ítélték el, hogy az elmúlt időszakban „az etni­kai diszkrimináció minden je­gyét magán viselő koncepciós perekef’ folytattak Romániá­ban. A nyilatkozat ezek példájaként említette, hogy hat kézdivásárhe- lyi magyart ítéltek el amiatt, hogy a városban 1989 decemberében a feldühödött tömeg megölt egy milicista tisztet. A brassói ügyész­ség beidézte a tavalyi alsócsemá- toni fórum több résztvevőjét. Egy rágalmazást perben kirívóan sú­lyos pénzbüntetésre ítélték a Har­gita Megyei Tanács magyar nem­zetiségű elnökét. Az SZKT állásfoglalásban hívta fel a figyelmet arra, hogy a román Országos Audiovizuális Tanács túllépte jogkörét, és alkot­mányos jogokat korlátozott, ami­kor határozatban kötelezte a nem román nyelven sugárzott rádiós és televíziós műsorok szinkron- tolmácsolását, illetve román nyel­ven való feliratozását. Vita... Folytatás a 9. oldalon Feszültségkeltő pénzhiány Sikerült feszültséget kelteni a Szlovákiában élő nemzeti ki­sebbségek és etnikai csoportok között. Az ok természetesen a kisebbségi kultúrák támogatá­sára szánt kevés pénz, valamint ennek a kevésnek az elosztási módja. A kabinet már elfogadta az idei évre szóló rendkívül takarékos, restriktiv költségvetési tervezetet, azzal, hogy március 15-ig még le­het némi változtatást eszközölni, de azt követően már a parlament elé kerül a büdzsé. A legutóbbi kormányülések viharosak voltak, a kiszivárgott hírek szerint nem­csak az egészségügyi tárca veze­tője, hanem Harna István építés­ügyi miniszter is lemondással fe­nyegetőzött. Igaz, Hatna később tagadta, hogy ezt a lehetőséget hi­vatalosan is felvetette volna. Programnyilatkozatában a Dzu- rinda-kabinet évi 14 ezer lakás felépítése mellett kötelezte el ma­gát, de a tárcának szánt keretből ennek a felét vagy harmadát sem lehet teljesíteni. Egyesek - talán nem egészen alaptalanul - szán­dékosságot lámák a mögött, hogy azoknak a reszortoknak, amelye­ket magyar miniszterek vezemek, még a szűkös lehetőségeken belül is aránytalanul keveset szánnak. Két ilyen tárca van: az építésügyi meg a környezetvédelmi. A ké­nyesebb ügy a lakásépítés, amely­nek szociális vonzatai felkorbá­csolhatják a kedélyeket. A sikerte­lenségért a közvélemény nem a kormányt, hanem a magyar mi­nisztert fogja hibáztami. Kevés... Folytatás a 9. oldalon Deutsch Tamás a MOB alelnöke lett Évmilliárd forint az olimpiai mozgalomra Az ifjúsági és sportminisztert, Deutsch Tamást mint az állami sportirányítás első számú vezetőjét, a Magyar Olimpiai Bizott­ság (MOB) alelnökévé választották. Erről a MOB vasárnapi, bu­dapesti közgyűlésén döntöttek a küldöttek, amikor az alapsza­bály módosítása során azt is megszavazták, hogy ezentúl vala­mennyi minisztériumnak lesz egy-egy delegáltja az így 190 főre bővülő testületben. Az ifjúsági és sportminiszter első MOB-alelnöki felszólalásá­ban összegezte azokat a forráso­kat, amelyek közvetlen állami támogatásként már idén az olim­piai felkészülést szolgálják: ösz- szesen mintegy egymilliárd fo­rint áll az élsport rendelkezésé­re. Deutsch Tamás bejelentette: június elején költözik a Wesselé­nyi utcai új épületébe az ISM, de a Hold utcai székházat szeretnék továbbra is sportcélokra hasz­nálni, esetleg otthont adhat a MOB-nak is. A minisztérium és a MOB közötti szoros együttműködést jelzi, hogy Deutsch Tamás ta­nácsadó testületének vezetője Schmitt Pál lesz, és mintegy 30 élsportoló, szakvezető, sport- szakember kap helyet a testület­ben. Az alakuló ülés március 13-án lesz. Sokkal... Folytatás a 11. oldalon A Jordániái fővárosban tárgyalt tegnap Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő II. Abdalláh királlyal. Ammáni hivatalos források szerint a megbeszéléseken elsimították az abból adódó nézeteltéréseket, hogy Netanjahu egy csütörtöki nyilatkozatában megkérdőjelezte Jordánia elkötelezettségét az Izrael­hez fűződő békés viszony iránt Fotó: MTI - Külföldi Képszerkesztöség ■ ■ ■■ ■ ■ Hiiwi ■ HpäP' atf ■ ■ ■ ■■ ■ jji■ Ji.m T

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék