Napi Magyarország, 1999. április (3. évfolyam, 76-100. szám)

1999-04-01 / 76. szám

Fedél és élelem nétkQI äinacedon határon A szövetséges erők még több célpontot bombázhatnak Javier Solana, a NATO főtit­kára felhatalmazta Wesley Clar­kot. az európai szövetséges erők főparancsnokát, hogy terjessze ki a jugoszláviai célpontok öve­zetét, és fokozza a légicsapások ütemét - jelentette be tegnap Jamie Shea, a szövetség szóvi­vője. Cáfolta azonban, hogy a NATO már megkezdte volna a csapások harmadik fázisát, a Koszovótól északra eső területe­ken lévő, nem légvédelmi cél­pontok bombázását. Igor Ivanov orosz külügyminiszter eközben kijelentette: a NATO agresszió­jával teljes diktátumát akarja el­érni a Balkánon, szerinte pedig csak kis lépésekkel lehet közelí­teni a megoldáshoz. Ma utazik Bonnba Martonyi János külügy­miniszter, ahol az EU-trojka ál­lamai és a Jugoszláviával szom­szédos államok külügyminiszte­rei megvitatják a koszovói hely­zetet. A NATO szóvivője tegnap be­jelentette, hogy Jevgenyij Pri­makov orosz miniszterelnök belg­rádi közvetítési kísérlete nem ho­zott elegendő eredményt. Szlo- bodan Milosevics ]ugosÄä\ elnök feltételei elfogadhatatlanok, és a szövetség eltökélten folytatja ak­cióját - hangöztatta Shea. A NATO katonai szóvivője, David Wilby tábornok bejelen­tette, hogy a szövetség eddig már 30 jugoszláv harci gépet semmisített meg a földön vagy a levegőben. Az elmúlt napon a NATO nem szenvedett vesz­teséget - tette hozzá, elismer­ve azt is, hogy az időjárás ne­héz, és megnövekedett a koc­kázat is. Az orosz fekete-tengeri flotta egy felderítő hajója pén­teken elindul az Adriára, hogy közvetlenül a hadműveletek körzetében gyűjtsön informá­ciókat, elemezze a helyzetet ­jelentette ki Igor Szergejev vé­delmi miniszter tegnap Moszk­vában, Igor Ivanov külügymi­niszterrel közösen tartott sajtó- értekezletén, belgrádi és bonni tárgyalásaikat követően. Az orosz marsall nemzet- biztonsági érdekekre hivatkoz­va indokolta a kémhajó kikül­dését, és jelezte, hogy további hat orosz hajó képezi majd az orosz hajórajt a térségben (a hat hajó jelenleg felkészül, még nem született parancs ki­futásukról). A Beta magánhírügynökség közlése szerint 4.20 órakor há­rom robbanást észleltek a jugo­szláv főváros peremvidékén, majd negyedórával később még egyet. A lakosság tájékoztatását szolgáló központ egyik illetéke­se a Bétának elmondta, hogy Ja- kovót és Borcát érte támadás. Belgrádban szerdán 0.48 óra­kor szólaltak meg ismét a légitá­madás veszélyére figyelmeztető szirénák. A támadás első hullá­mában - háromnegyed három és három óra között - négy robba­nás zaja hallatszott a főváros­ban. Légiriadó volt az éjszaka Újvidéken, Nisben és Podgo- ricában is. Küldöttség élén hamarosan a jugoszláv fővárosba utazik Jean-Louis Tauran érsek, a vati­káni államközi kapcsolatok ve­zetője (külügyminiszter), hogy kipuhatolja, van-e lehetőség közvetítésre a koszovói válság­ban. A Vatikán felvette a kapcso­latot az illetékes NATO-szer- vekkel, hogy biztonsági garanci­ákat eszközöljön ki a delegáció repülőútja számára. A lehetősé­gek sorában megemlítették a Budapest érintésével való repü^ lést vagy a szárazföldi utat - je­lenti az ANS A. Hírek a háborúról A 9. OLDALON Fotó; MTI - Külföldi Képszerkesztöség r Április vége a háború vége? A NATO fotitára úgy ítéli meg, hogy az észak-atlanti szö­vetség április 24-25-i washing­toni csúcstalálkozójáig befejező­dik a NATO Belgrád elleni légi- csapás-sorozata. „Biztos vagyok abban, hogy addigra megoldódik a helyzet” - válaszolta a NATO főtitkára újságíróknak arra a kér­désére, hogy véget émek-e a bombázások a szervezet csúcsta­lálkozójáig. Solana nem bocsát­kozott találgatásokba a bombá­zások várható időtartamát illető­en, de jelezte, hogy „24 órán be­lül nem várható eredmény”. Öt vezető világlapnak, köz­tük az olasz Corriere della Serának adott interjújában a NATO főtitkára azt mondta, hogy addig folytatódik a szerb célpontok támadása, amíg Milo­sevics meg nem hátrál - írta az MTI. Arra a kérdésre, hogy szerin­te a légi beavatkozás elég lesz-e az etnikai tisztogatás leállításá­hoz, Solana azt válaszolta, hogy a NATO legalábbis megpróbálja pusztán légitámadásokkal meg­állítani az erőszakot. „Felhasz­nálunk minden légi kapacitást, ami csak a rendelkezésünkre áll.” Közölte, hogy (a Belgrád elleni csapáshoz) egyelőre nin­csenek szárazföldi csapatok, egyetlen tagállam sem hajlandó szárazföldi egységeket küldeni a térségbe, amíg nem lesz tűzszü­net. Európa nem lépheti át a XXL század küszöbét anélkül, hogy kifejezésre ne juttassa: bizonyos dolgok ma már elfogadhatatla­nok. „Nagyon nehéz továbbra is megengedni egy olyan helyzetet Európában, mint a jelenlegi, amelyben Milosevics felrúgia civilizációnk minden értékét” - indokolta a NATO katonai be­avatkozásának szükségességét Javier Solana. Az ISM üzemelteti a Vasas létesítményeit Wootsch: Hangulatkeltő Katona Béla kijelentése Az Ifjúsági és Sportminisztérium (ISM) március 29-i hatállyal felmondta a Vasas Sportklub létesítményeinek üzemeltetésére vonatkozó szerződést, amelyet az ISM jogelődje, az OTSH kö­tött 1998 januárjában. Az angyalföldi egyesület vezetői szerint a felmondólevél azt is tartalmazza, hogy az egy hónapos felmon­dási idő lejártával ki kell üríteniük a sportlétesítményeket. Wootsch Péter, az ISM politikai államtitkára azonban elmond­ta: csupán egy jogi formuláról van szó, a sportolók továbbra is változatlan körülmények között végezhetik tevékenységüket. A felszólítás nem felel meg a Club elnöke tegnap azon a sajtó­sportszerűség elvének, ezért az FTC, az UTE és a Kispest Hon­véd szolidaritást vállal a Vasassal, és elfogadhatatlannak tartja az ISM lépését - jelentette ki Tárgyán József földművelésügyi miniszter, a Ferencvárosi Torna tájékoztatón, amelyen a négy fő­városi klub vezetőivel vett részt. Torgyán hangsúlyozta; csak sportszolidaritásról, nem politikai együttműködésről van szó. Az FTC elnöke szerint először fel kell mérni az egyesületek valós gazdasági és jogi helyzetét, illet­ve a létesítmények használatának körülményeit, s csak azután lehet átalakítani a tulajdonszerkezetet. Ehhez legalább négy évre van szükség, ennyi idő alatt lehet megteremteni a professzionális bajnokság összes feltételét. Nem alkalmazható egységes megoldás minden klubnál, ugyanis külön­böző az egyesületek anyagi hely­zete és a létesítmények állapota. A felmondólevéllel kapcsolatban Torgyán elmondta: beszélt Deutsch Tamás miniszterrel, aki közölte vele, hogy a felszólítás nem a kiürítésről szólt, csupán egy jogi formulát jelent. Katona Béla, a Vasas társa­dalmi elnöke úgy fogalmazott: ha komolyan vesszük a levél tar­talmát, akkor a Vasas ellehetet­lenül, a sportolók az utcára ke­rülnek. Hozzátette; jövő hétre összehívják a rendkívüli kül­döttgyűlést, ahol megvitatják a lehetséges válaszlépést. Az ISM államtitkára, Wootsch Péter megerősítette azt, amit Deutsch Tamás Torgyán Jó­zsefnek elmondott: a levélben csupán egy jogi formuláról van szó, amely nem jelent semmi­lyen változást a Vasas sportolói­nak tevékenységében. A felmon­dás utolsó bekezdése egyértel­műen megfogalmazza, hogy biz­tosítani kell a létesítmények fo­lyamatos sportcélú használatát. Ez a lépés része annak a koncep­ciónak, amelyet a sportminiszté­rium kidolgozott az állami tulaj­donú sportlétesítmények egysé­ges kezelésére. Az államtitkár hangulatkeltésként értékelte Ka­tona Béla kijelentését, amely a klub ellehetetlenülésére utalt. Deutsch Tamás többször tárgyalt az egyesület vezetőivel, és meg­beszélték az üzemeltetési szerző­dés felbontását. Ezért is érthetet­len a Vasas társadalmi elnökének nyilatkozata. Wootsch Péter ar­ról is szólt, az ISM ebben az év­ben már 15 millió forintot utalt át a Vasasnak működési, illetve felújítási célokra. K. F. Törvényi kötelezettség lesz a tévéműsorok feliratozása Törvény kötelezhetné az országos tévétársaságokat napi egy hír­műsor feliratozására - javasolták az országos fogyatékosügyi program megalkotói. A kultuszminiszter ezzel egy időben körle­vélben kérte a társaságok vezetőit, hogy lehetőség szerint növel­jék a siketek és nagyothallók számára is érthető formában köz­readott műsorok arányát. Egyes médiumok úgy válaszoltak: az elképzelés megvalósításához anyagi hozzájárulásra lenne szük­ség. Információink szerint azonban egyetlen tárca sem tervez ilyen támogatást. Hámori József kultuszmi­niszter arra kérte a tévétársasá­gok vezetőit, hogy sugározzanak több feliratozott vagy jelnyelvi tolmáccsal ellátott műsort, hi­szen a sérült embereknek is jo­guk van hozzájutni a közérdekű információkhoz. Említést tett ar­ról is, hogy a jelenlegi törvény a médiumok egyikét sem kötelez­heti a műsorok feliratozására. A hazánkban élő 60 ezer siket és 400 ezer súlyosan nagyothal­ló leginkább a hírek, a szórakoz­tató, az ismeretterjesztő és a ma­gazinműsorok feliratozását igé­nyelné - tájékoztatta lapunkat Habán Zsuzsa, a Siketek és Na­gyothallók Országos Szövetsé­gének illetékese. Súlyos gondot okoz az ifjúsági és gyermekmű­sorok feliratozásának teljes hiá­nya. Hozzátette: a siketek és nagyothallók helyzetét nehezíti, hogy a műsorújságokban nem jelzik, melyik műsort sugároz­zák jelnyelvi tolmáccsal vagy feliratozva. Törvényi... Folytatás a 2. oldalon

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék