Napi Magyarország, 1999. június (3. évfolyam, 125-150. szám)

1999-06-01 / 125. szám

Jelentés készül a szabálytalanságokróK<^[^^ Kövér-Keleti megbeszpé|f a Parlamentben JH^taeső a szerb csapatokra Ártalmatlan eszközök hullottak le Zalában és Baranyában Várhatóan a nemzetbizton­sági bizottság jövő heti ülésén kerül sor annak a jelentésnek az ismertetésére, amely a szol­gálatoknál az elmúlt négy év­ben elkövetett szabálytalansá­gokat tartalmazza - értesült a Napi Magyarország Kövér László és Keleti György talál­kozóját követően. Több mint egyórás megbe­szélést folytatott tegnap a Par­lamentben Kövér László, a pol­gári titkosszolgálatokat fel­ügyelő tárca nélküli miniszter és Keleti György, az Ország- gyűlés nemzetbiztonsági bi­zottságának szocialista elnöke. Az eszmecserét követően Kövér László nem kívánt nyi­latkozni. Keleti György la­punknak elmondta: „A minisz­ter úr a jövő héten egy beszá­molóval Jön majd a testület ülé­sére.” Lapunk más forrásból Úgy értesült, hogy a bizottság következő ülésén sor kerülhet azon jelentés ismertetésére, amelyet a tárca új vezetése az előző ciklusban elkövetett sza­bálytalanságokról, hiányossá­gokról készített. Ezek között szerepel többek között a Nádor-ügy, valamint számos korábbi pénzügyi visszaélés, amelyben már a szolgálatok vezetői büntetőfeljelentést is tettek. Keleti György a Napi Ma­gyarország azon kérdésére, amely azt firtatta, hogy a meg­figyelési ügyről szó esett-e a találkozón, így fogalmazott: „azt gondolom, hogy ha a tárca nélküli miniszter és a nemzet- biztonsági bizottság elnöke - aki egyben a megfigyelési bi­zottság alelnöke is - találkozik, feltehetően erről a témakörről is beszél.” ViLL. Főpolgármesteri kancellária Tanácsadók, főtanácsadók a Városházán „Saját kancelláriát hozott létre a főpolgármester a legutóbbi közgyűlésen, amikor huszonhárom köztisztviselő státusát meg­változtatta” - nyilatkozta lapunknak Kovács Attila közgyűlési képviselő. A közgyűlésben a napirend tárgyalásakor az ellenzéki képviselők azt állították: a főpolgármester közpénzből akarja fi­zetni a saját kampánystábját. hogy a polgármester és a bizott­ságok munkájának segítésére olyan tanácsadókat alkalmazza­nak, akiknek fizetését nem a köztisztviselői bértábla alapján állapítják meg, munkáltatójuk nem a jegyző, hanem a polgár- mester. Státusuk nem összefér­hetetlen más politikai tisztsé­gekkel, megbízatásuk azonban a polgármester megbízatásának idejére, tehát legfeljebb négy évre szól, és nem jár nekik vég- kielégítés. Főpolgármesteri... Folytatás a 2. oldalon-A sajtóiroda több munkatár­sából tanácsadót, míg vezetőjé­ből főtanácsadót csináltak, egy­értelművé téve ezzel, hogy csak Demszky Gábornak lehet sajtója Budapesten - közölte Kovács Attila. Az új tanácsadókról és főta­nácsadókról szóló határozatot csak az MSZP és az SZDSZ szavazta meg. A most létreho­zott posztokat - egy tavalyi mó­dosítás óta - engedélyezi a köz- tisztviselők jogállásáról szóló törvény. Az önkormányzatok ezzel lehetőséget kaptak arra. Holland katona amerikai ruhába bújtatott koszovói albán gyereket emel a teherautóra Fotó: MTI - Külföldi Képszerkesztőség Verseny előtt a magyar és a lengyel beszállítók Kisebb riadalmat keltett teg­nap Zalaújlakon és Beremenden az az amerikai repülőgépek által elhagyott két tárgy, amelyre a délelőtti órákban leltek helyi la­kosok. Mint a tűzszerészi vizs­gálat alapján kiderült, mindkét szerkezet ártalmatlan, a jugo­szláv légvédelem megtéveszté­sét szolgáló eszköz volt, és rob­banóanyagot egyik sem tartal­mazott. Noha ez utóbbi tényt nyilvánosságra hozták a Honvé­delmi Minisztérium illetékesei, a berendezések pontos azonosí­tásával - az áprilisban fellelt eszközökhöz hasonlóan - most is adósok maradtak. Lapunk fel­kutatta a „talált tárgyak” lehet­séges származási helyeit. Tegnap sem enyhült a NATO légierejének tevékenysége Jugo­szlávia ellen. A gépek támadták Belgrád környékét és egész Szerbia területén a stratégiai cé­lokat. A Koszovóban harcoló szerb csapatokra a beszámolók szerint valóságos rakétaeső hul­lott, számos harckocsit, páncélo­zott szállítójármüvet, tüzérségi eszközt semmisítettek meg a NATO vadászbombázói. A balkáni válság rendezésének lehetőségeiről folytatott eszmecse­rét tegnap telefonon SzergeJ Sztyepasin orosz kormányfő és Bili Clinton amerikai elnök - kö­zölte az orosz kormány sajtószol­gálata. A moszkvai bejelentés szerint e konzultációra az orosz és az ameri­kai államfő megállapodása nyo­mán került sor, s most először be­szélgetett telefonon Sztyepasin Clinton elnökkel. Az orosz kormányfő és az ame­rikai elnök érintette a keddi bonni háromoldalú megbeszéléseket, Viktor Csernomirgyin orosz balká­ni megbízott, Strobe Talbott ameri­kai külügyminiszter-helyettes és Martti Ahtisaari finn államfő újabb találkozójának témáit is. A jugoszláv legfelső vezetés, Szlobodan Milosevics államfővel az élen ugyanakkor megerősítette, hogy elfogadja a G8 által a koszo­vói válság rendezésére’ összeállí­tott elveket. Belgrád az ENSZ Biz­tonsági Tanácsát felszólította olyan határozat elfogadására, amely le­hetővé tenné a válság megoldását - jelentette az AFP a Tanjugra hi­vatkozva. A jugoszláv hírügynökség sze­rint erről Milosevics elnök és a ju­goszláv vezetők találkozóján esett szó, amelyen megvitattác Milo­sevics és Viktor Csernomirgyin orosz balkáni különmegbízott pén­teki belgrádi megbeszéléseinek eredményét. A pénteki belgrádi be­jelentést megerősítve hangsúlyoz­ták, hogy Jugoszlávia elfogadja a hét legfejlettebb ipari állam és Oroszország rendezési alapelveit. A G8 rendezési alapelvei töb­bek között a koszovói erőszak azonnali és ellenőrizhető leállítá­sát, a menekültek biztonságos ha­zatérését, e célból pedig egy nemzetközi biztonsági erő jelen­létét, valamint egy átmeneti ko­szovói igazgatás bevezetését irá­nyozzák elő. A NATO meglehetősen óvato­san reagált a rendezési alapelvek jugoszláv elfogadásáról szóló pén­teki belgrádi bejelentésre. További információk A 4. És A 8. OLDALON Gyárat fejleszt a Suzuki A zsebszerződések világa Az utolsó órában járunk újabb 16 milliárd forintos beruházásról állapodott meg tegnap a Suzuki Motor Corporation elnöke és a ma­gyar gazdasági miniszter - je­lentette be tegnap Osamu Suzu­ki és Chikán Attila abból az al­kalomból, hogy a Gazdasági Minisztérium, a Magyar Suzu­ki Rt. és a Magyar Vállalkozás- fejlesztési Alapítvány együtt­működési megállapodást írt alá, amelyben a japán cég vál­lalja, hogy részt vesz a kor­mány beszállítói célprogramjá­ban, a tárca pedig a cég beszál­lítói mintaprogramjának sike­res megvalósításában. Az aláírási aktussal egy idő­ben jelent meg tegnap a Be­szállítók oktatási kézikönyve digitális változata, amely min­den, a beszállítói tevékenység­hez kötődő témakört felölel, és a legfrissebb információkkal ismerteti meg az érdeklődőket. A Magyar Suzuki Rt. új be­ruházásként az esztergomi gyár bővítését tervezi, ahol a General Motorsszal közösen kifejlesztett gépjárművek je­lentős részét állítják elő. Osamu Suzuki szavai szerint 2001-től indul meg a közös fej­lesztésű kisautó gyártása Esz­tergomban, amelyből évente mintegy 30-50 ezret terveznek kulcsra kész állapotban legör­díteni a futószalagról, további 120 ezret pedig a társvállalat gyárt majd lengyelországi gyá­rában. Gyárat... Folytatás az 5. oldalon Évek óta folyik a nagy alkusz a magyar termőföldre. Főleg osztrákok, németek tartják ko­moly becsben az ottani árakhoz képest szinte fillérekért ~ tör­vénytelenül - megszerezhető föl­det, amelyet egyesek az éjszaka leple alatt nem átallanak akár a terméketlen agyagig „leko- paszítani” és a humuszt teherau­tóval elfúrikázni. A zsebszerző­dések világát éljük, ami igencsak elszomorító. Győr-Moson-Sopron megye 400 ezer hektárnyi területéből mintegy 70 ezer hektárnyi föld került eddig különféle módon külföldiek tulajdonába. Ennek körülbelül 10 százaléka, azaz durván hétezer hektár jutott az alanyi kárpótoltaknak, olyan ma­gyar származású külföldi állam­polgároknak a kezébe, akiket a kommunista rendszer űzött el a szülőföldjükről. Földhöz jutásu­kat igazságosnak érzik az embe­rek, s ezért nem kérdőjelezik meg annak jogosságát. Az esetek dön­tő többségében azonban a föld­spekuláció áll a dolgok hátteré­ben, amely erősen bántja a gaz­dálkodók igazságérzetét. Roszik Péter, a Győr-Moson-Sopron Megyei Agrárkamara elnöke sze­rint az utolsó órában járunk, hogy megakadályozzuk földjeink el­vesztését, sőt visszaszerezzük jo­gos tulajdonunkat. Ha nem így teszünk, az hazaárulással ér fel. Bővebben a 6. oldalon Csapody Tamás: Clinton háborús bűnös, Csapody Tamás, a Balkán Békéjéért mozgalom szóvivője úgy véli, Koszovóban nem fo­lyik népirtás, bár „a népirtás egyes elemei megvalósulnak”. Milosevics mellett Clinton is háborús bűnös - fogalmazott lapunknak adott nyilatkozatá­ban az önmagát civil békemoz­galomként definiáló szervezet egyik szóvivője, melynek ala­pítói között olyan ismert balol­dali politikusok és liberális ér­telmiségiek találhatók, mint Krausz Tamás, Konrád György, Szvák Gyula, Vadász János vagy Szalai Erzsébet. Csapody, aki a hadkötelezett­ség eltörléséért küzdő Álba Kör elnöke is egyben, végcél­jának a hadsereg mint intéz­mény megszüntetését tekinti. A pacifista közéleti személyi­ség szerint a NATO semmiféle erkölcsi fölénnyel nem bír, mi­vel a humanitárius katasztrófa megakadályozása nem szere­pel fő céljai között. Interjú a 4. oldalon 99125 771418 043026 y^®s)© 0as3fiiooo ilooo \axilooo “SlOOOOOO ^loooooo tOKilooo QSBÖIOOP iiooo .T

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék