Napi Magyarország, 1999. augusztus (3. évfolyam, 178-202. szám)

1999-08-02 / 178. szám

Szerb templomban robbantottak Pristinában Nem szűnik az ellenségeskedés^ a KFOR ellenőrizte Koszovóban Éles hangú elítélő nyilatkozat­ban bélyegezte meg a pristinai KFOR-parancsnokság a ko­szovói főváros egyik épülő szerb temploma ellen tegnap hajnalban elkövetett robban­tásos merényletet - tudósított az MTI. Az atlanti szövetség tegnap kiadott nyilatkozata gyáva támadásnak minősítette az akciót, amely károkat oko­zott a szerb templomban. A robbantás alig néhány órával azután történt, hogy Tony Blair brit kormányfő a koszovói tarto­mányi fővárosban szeipiélyesen szólította fel megbékélésre a szemben álló nemzetiségeket. Elfogadhatatlannak nevezte a templomrobbantást Bemard Kouchner, a koszovói ENSZ- misszió vezetője is - mondta szóvivője. A KFOR tegnapi köz­leményéből kiderült az is, hogy a külföldi békefenntartók szom­baton 41 személyt vettek őrizet­be a tartományban, különféle in­cidensek miatt. A fogya tartottak között van 21 szerb, akiket az amerikai katonai rendőrség vett őrizetbe, miután két járőröző amerikai Apache helikopter ész­revette őket, amint illegális út­akadályt emeltek Gnjilane köze­lében. Hetente mintegy harminc em­bert gyilkolnak meg Koszovó­ban, ahol a rendőrség és az igaz­ságszolgáltatási rendszer hiánya „törvényességi űrt” teremtett - közölte tegnap a KFÖR szóvivő­je. Jamie Shea a BBC brit tévé­nek nyilatkozva mindazonáltal azt mondta, hogy a koszovói biz­tonsági helyzet „súlyos ugyan, de nem katasztrofális”. A szóvi­vő szerint a heti 30 gyilkosság nem jelenti azt, hogy a helyzet ellenőrizhetetlen lenne. További hírek a 7. oldalon Brit KFOR-katonák vizsgálják a Pristinában épülő templomot, amelyben tegnap gránát robbant FOTÓ: MTI - KÜLFÖLDI KF.PSZERKESZTÖSÉG Petőfire emlékeztek Erdélyben Budapesti támogatás romániai magyaroknak Erdélyből és Magyarországról érkezett több ezer ember a ma­gyar és román kormány több minisztere jelenlétében emlékezett meg szombaton a Segesvár melletti Fehéregyházán Petőfi Sán­dor halálának ISO. évfordulójáról. A szombati megemlékezés a helyi iskola udvarán kezdődött ökumenikus istentisztelettel, majd a hagyományoknak meg­felelően a résztvevők felvonul­tak a település szélén lévő domboldalon kialakított emlék­helyre. Hámori József kulturá­lis miniszter a költő utolsó hó­napjait, a fehéregyházi ütközet­tel véget ért élet utolsó óráit idézte fel. Martonyi János, a magyar diplomácia vezetője azt emelte ki, hogy Petőfi a ma­gyarság összetartozásának jel­képe, s a nemzetek szabadságát hirdető öröksége a XXL szá­zadnak is szóló üzenet. A román kormány nevében Eckstein-Kovács Péter, Ion Caramitru román művelődési miniszter nevében Kelemen Hunor, a román kulturális mi­nisztérium államtitkára kö­szöntötte a megemlékezőket. Az ünnepi beszédek után meg­koszorúzták a fehéregyházi ütközet honvéd hősi halottai­nak emlékművét, majd Ficsór József kiskunfélegyházi pol­gármester átadta az új Petőfi- szobrqt.- Óriási erő rejlik abban, hogy a Romániai Magyar De­mokrata Szövetség egységes és jelenlegi politikáját követi - je­lentette ki Martonyi János ma­gyar külügyminiszter rövid er­délyi látogatásának tapasztala­tait összegezve az MTI tudósí­tójának. A magyar külügymi­niszter a hét második felében Bukarestben Andrei Plesu kül­ügyminiszterrel tárgyalt. A két külügyminiszter társelnökleté­vel tartották meg a magyar­román kormányközi vegyes bi­zottság harmadik ülését. A bi­zottsági ülés után a magyar külügyminiszter Markó Bélá­nak, az RMDSZ szövetségi el­nökének meghívására rövid er­délyi látogatást tett. Fölkereste Sepsiszentgyörgyöt, Csíkszere­dát, Székelyderzset, Székely- keresztúrt. Farkaslakát és Korondot. Tudósítások a 7. oldalon Torgyán is szobrot avatott A földművelésügyi és vidékfej­lesztési miniszter tegnap Olcsván leleplezte gróf Károlyi Sándornak, a Rákóczi-szabad- ságharc tábornokának mell­szobrát. Torgyán József avató beszédében hangoztatta; gróf Károlyi Sándor a népét követte, amikor a szabadságért harcoló csapatok élére állt. A hadvezér egész vagyonát feláldozta a nemzetért, s nem a nemzet kasz- szájára volt szüksége ahhoz, hogy az országért tegyen. Torgyán József párhuzamot vont a Rákóczi-szabadságharc, illetve az 1848-as és az 1956- os szabadságharc között. Kifej­tette: nem volt hiábavaló a vér­áldozat, hiszen ha később is, de a nép 1990-ben elérte célját. A miniszter úgy fogalmazott. Károlyi Sándor példáján okul­va jó kapcsolatra törekedni a néppel, hiszen Magyarország csak akkor lesz képes többlet­értékekkel megjelenni az Euró­pai Unióban, ha nemzeti érté­keit viszi be a közösségbe. MTI n Ősszel tárgyalják a „lex Döchert” Szigorúbban adják a kedvezményeket Az igazságügyi tárca elkészitette a büntetések végrehajtásáról szó­ló jogszabály módosítását. Az előterjesztés lényege, hogy a jö­vőben körültekintőbben kell el­járni az elítéltek büntetésének enyhítésénél. Szigorítanák a bör­tönből való eltávozás lehetősé­gét, illetve a munkavállalást. Többek között az enyhítést csak a fogház vagy a börtön parancs­noka javasolhatja, kizárólag azoknak az elítélteknek az eseté­ben, akik legalább már a bünteté­sük időtartamának a felét leülték. Nem enyhíthetök a szabályok a többszörös visszaesők és a bűn- szervezetek tagjainak esetében. A törvény módosítását az úgynevezett Döcher-ügy tette indokolttá. Mint ismeretes, ez év februárjában Döcher Györgyöt és egy társát a főváros XV. kerü­letében fényes nappal egy presz- szóban géppisztollyal fejbe lőt­ték. Döcher a merénylet idején éppen börtönbüntetését töltötte, ahonnan eltávozáson volt. Bővebben a 3. oldalon 99178 771418 043019 Felügyelt nyomozás Boros Tamás FIK-részvényei Lapunk úgy értesült, hogy a Fő­városi Ingatlanközvetitő Rt. igazgatótanácsának korábbi el­nöke, Körösi Imre és Lakinger Jenő, a cég előző kereskedelmi igazgatója állítólagos FIK- részvényeiket Boros Tamásra, az Aranykéz utcai merényletben életét vesztett vállalkozóra el­lenérték nélkül ruházták át. A szerkesztőségünk birtoká­ba jutott dokumentumok is ezt támasztják alá. Körösi és Lakin­ger egy szóbeli megállapodást követően tartottak igényt az 56 millió forint értékű részvénycso­magra. Mivel az rt. tulajdonosai hónapokkal később sem bocsá­tották rendelkezésükre a papíro­kat, a követelést ellenszolgálta­tás nélkül átadták Boros Tamás­nak, aki a közjegyző előtt aláírt szerződésben ideiglenes szemé­lyi igazolvánnyal igazolta ma­gát. A dokumentumból kiderül, hogy Boros tisztában volt a kö­vetelés bizonytalanságával, ám Körösi és Lakinger megbízta a kétes hírű vállalkozót, hogy a vélt tartozás ügyében a FIK Rt.- nél eljárjon. A FIK Rt. tulajdonosai és a köréjük szerveződött vállalkozá­sokban érdekeltek csatározása újabb fejezetébe lépett, miután a Legfőbb Ügyészség nyomozás­felügyeleti főosztálya vizsgála­tot rendelt el. Részletek az 5. oldalon Balatoni anzix ’99 - Angusztnsí csúcs Telt ház várható a napfogyatkozáskor Csúcsforgalmat bonyolítanak a Tihany és Szántód között ingázó komphajók Jelentős mértékben megnőtt a hét végén a Balaton idegenfor­galma. Turisztikai szempont­ból - a korábbi gyakorlattól el­térően - az idén az augusztus lesz a kiemelkedő hónap. A vi­szonylag rossz szezonkezdet után úgy tűnik, minden eddigi­nél nagyobb forgalomra lehet számítani a jövő héten a ma­gyar tenger partján, ahol az év­század eseményére kíváncsi emberek igyekeznek jó helyet szerezni maguknak. A kilenc nap múlva bekö­vetkező csillagászati különle­gesség várhatóan csökkenti majd a koszovói háború miatti idegenforgalmi veszteségeket. Mint ismert, az augusztus 11-i teljes napfogyatkozás az or­FOTÓ: MTI-H, SZABÓ SÁNDOR szág déli régióiból figyelhető majd meg legtovább. Örvendetes, hogy hazai tu­risták is mind többen választ­ják nyaranta a Balatont utazási célul. Bővebben a 8. oldalon

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék