Napi Magyarország, 1999. szeptember (3. évfolyam, 203-228. szám)

1999-09-01 / 203. szám

Lemondott az APEH elnöke Végkielégítésre nem tart igényt Simicska Lajos, az Adó- és Pénz­ügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) elnöke tegnap lemondott tisztségé­ről. Simicska Lajos a családi életé­ben bekövetkezett tragikus esemé­nyekkel és a folyamatos politikai támadásokkal indokolta távozását. Simicska Lajos tegnap találkozott Orbán Viktor miniszterelnökkel és Járai Zsigmond pénzügyminisz­terrel, akik elfogadták az APEH- elnök lemondását. Az APEH elnöki funkciójára - szeptember elsejei hatállyal - Vida Ildikót, az állami adóhatóság eddi­gi általános elnökhelyettesét ne­vezték ki. BurillákAttila, az APEH szóvi­vője, a hivatal rögtönzött sajtótájé­koztatóján bejelentette, hogy Simicska Lajos szakitva az eddigi gyakorlattal, nem kér és ennek megfelelően nem is kap végkielé- gitést. Járai Zsigmond elégedett mindazzal, amit Simicska Lajos végzett az Adó- és Pénzügyi El­lenőrzési Hivatal elnökeként, és reméli, hogy folytatódik az általa végzett munka az APEH-nél - mondta el tegnap Pichler Ferenc, a Pénzügyminisztérium sajtófőnö­ke. Szavai szerint a pénzügymi­niszter fontosnak tartja az adóhi­vatal szeref)ét a feketegazdaság felszámolásában, abban, hogy a társadalombiztosításnál a behajtási tevékenység lényegesen hatéko­nyabbá váljon. - Ezek olyan fel­adatok, amelyek egy-egy vezetőt meglehetősen igénybe vesznek, és ha az adott ember úgy érzi, hogy már nem tudja tovább vinni ezt a munkát, akkor a pénzügyminiszter nem tehet mást, mint hogy elfo­gadja a lemondását - mondta a sajtófőnök. A pénzügyminiszter azért döntött a volt vezető közvet­len munkatársa, Vida Ildikó kine­vezése mellett, hogy ne következ­zen be törés az APEH tevékenysé­gében. Simicska Lajos távozása után nincs értelme a volt APEH-elnök cégügyeit vizsgáló parlamenti bi­zottság felállitásának - nyilatkozta Eörsi Mátyás szabad demokrata országgyűlési képviselő, a vizsgá­lóbizottság felállításának kezde­ményezője.- Soha nem Simicska Lajos személyével - neki sok sikert kí­vánok a jövőben -, hanem APEH- elnöki funkciójával volt problé­mánk, amiért elsősorban az őt ki­nevező kormányt terhelte felelős­ség - fogalmazott a politikus. Ki­fejtette: a lemondást jó döntésnek tartja, akár Orbán Viktor minisz­terelnöktől, akár magától az érin­tettől származik. 30 milliárd a fogyatékosoknak A kormány elfogadta az Országos Fogyatékosügyi Program közép­távú tervét, valamint a fogyatékosügyi támogatás alapelveit. Továb­bi átdolgozásra azonban visszaadta a foglalkoztatási törvény módo­sításáról szóló javaslatokat - mondta a kabinet tegnapi ülését köve­tő sajtótájékoztatón Harrach Péter szociális és családügyi minisz­ter. A szaks/ervezetek tegnap egyhangúlag üdvözölték a döntést. A jövőre életbe lépő fogyatékos­ügyi program az érintett tárcák büdzséjét mintegy 30,7 milliárd forinttal terhelné, amelyet a jövő évi költségvetési keretösszegek kijelölésekor figyelembe vett a Pénzügyminisztérium. Harrach Péter szerint ezzel a kabinet telje­sítette az esélyegyenlőségi tör­vényből fakadó kötelezettségeit, amelyet legkésőbb 2010-ig kell végrehajtani. A kormánydöntés értelmében 2001 július 1-jétőI megkezdődik a fogyatékossági tá­mogatás folyósitása. A nyugdíj­minimum 80 százalékára azok jo­gosultak, akik önmagukat más se­gítsége nélkül nem képesek ellát­ni. Jövőre erre a célra kétmilliárd forintot költ a kormány. Visszaadták... Folytatás a 3. oldalon Részben nyilvános a KEHI Postabank-jelentése A VIP-listán az SZDSZ siófoki jelöltje A Világgazdaság által közölt VIP-listán szerepel az a dr. Kovács Miklós, aki az SZDSZ támogatásával indul a szeptember végi időközi országgyűlési választáson. Siófokon. Pető Iván, az SZDSZ ügyvivője hétfőn még úgy nyilatkozott: SZDSZ-es politikus nem érintett az ügyben. Eközben a titokgazda feloldot­ta a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) Postabankkal kapcsolatos jelentése azon részének titkosítását, amelynek nyil­vánosságra hozatala nem sért állam- vagy banktitkot. Horn Gábor szabad demokrata képviselő egyelőre nem kívánt nyilatkozni az ügyről, mivel nem ismeri pontosan a körülményeket. Elmondta, a jelölt nem tagja az SZDSZ-nek, csupán a párt támo­gatását élvezi a választáson. Ko­vács Miklós lapunknak tegnap nem kívánt nyilatkozni, de ígéretet tett arra, hogy ma válaszol a VIP- hitellel kapcsolatos kérdéseinkre. Mint ismeretes, Pető Iván, az SZDSZ ügyvivője hétfon, a VIP- lista közlését követően újságírók­nak úgy nyilatkozott, hogy egyet­len szabad demokrata politikus sem található a Világgazdaságban közzétett névsorban. Balázs Árpád, a Fidesz siófoki jelöltje nem kívánt reagálni a hírre. Pusztán annyit mondott: természe­tesen van véleménye az ügyről, de azt nem neki kell kimondania. Nem vagyok hivatott értékelni a hírt - mondta Házas József, az MSZP országgyűlési képviselője­löltje. Am alapállásom, hogy az ember csak olyat tegyen, amit ké­sőbb is tud vállalni - tette hozzá. A helyi közvéleménykutatás szerint egyébként Kovács esélyei meglehetősen csekélyek voltak az időközi választások megnyerésé­re. A Fidesz-FKGP 51 százalé­kos, az MSZP 45, a többi hat párt pedig összesen 4 százalékos támo­gatottságú. Továbbra is kétséges azonban, hogy hiteles-e a Világgazdaság hétfői számában közölt postaban­kos VlP-lista. A rendőrség azt az embert keresi, aki illetéktelen sze­mély számára hozzáférhetővé tette a tiücos adatokat. Az adatvédelmi biztos szerint a törvények nem rendelkeznek egyértelműen arról, hogy a közszereplők személyi adatainak védelme vagy a közér­dekű információk nyilvánossága élvez-e elsőbbséget. Banktitok megsértésének ala­pos gyanúja miatt nyomozást ren­delt el ismeretlen tettes ellen az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK), mivel a Postabanktól ka­pott közvetlen információk alap­ján úgy látszik: a megjelent VIP- lista banktitkot képez - közölte tegnap az ORFK szóvivője. Az adatvédelmi biztoshoz egyelőre nem érkezett indítvány a Posta­bank VIP-hiteleinek nyilvános­ságra kerülésével kajjcsolatosan, és maga sem tervezi, hogy hivatal­ból vizsgálatot indít az ügyben - mondta el tegnap Majtényi László. Amennyiben az eset kapcsán egy­szerre több intézmény, hatóság is vizsgálódni kezd, hatásköri prob­lémák vetődhetnek fel. Emlékez­tetett arra, hogy a VIP-hitelek pub­likálásának lehetőségéről már júli­usban kialakította álláspontját. Eszerint személyes adatnak tekint­hetők az egyes személyek vagyoni helyzetére vonatkozó adatok, így a kedvezményes hitelekkel kapcso­latos információk is. A rendőrség... Folytatás a 3. oldalon A nyilvánosságra került úgynevezett VIP-Iista kapcsán a Posta­bank vezetése úgy döntött, hogy telefonvonalat létesít a pontos és gyors tájékoztatás, illetve - ha szükséges - ügyintézés érdekében - tájékoztatta a hitelintézet sajtófőnöke tegnap az MTI-t. Mától a Postabank lehetőséget biztosít a 209-2605-ös számon mindazok részére, akik összefüggést feltételeznek a Világgazda­ságban megjelent lista és személyük között, hogy telefonon azono­sításra jelentkezzenek. A folyamat elvégzéséhez a banknak szük­sége van - írásos formában - a jelentkező személyes adataira. Az igényelt adatok típusairól telefonon ad tájékoztatást a bank a hoz­zá fordulóknak, hétfőtől péntekig 8.00 és 16.00 óra között. Esély a közel-keleti békének Az amerikai külügyminiszter ma érkezik a térségbe Ma a Közel-Keletre érkezik az amerikai külügyminiszter, aki­től az évek óta elakadt békefo­lyamat újraindítását várják. Madeleine Albright nemcsak a palesztin és az izraeli képvise­lőkkel tárgyal, hanem az összes, a békés rendezésben érintett féllel folytat megbeszéléseket. Ehud Barak izraeli kormányfő kész arra, hogy elismeije a pa­lesztin államot, de olyan feltéte­lekkel, amelyek igen fájdalma­sak, noha megfontolásra méltóak Jasszer Arafat palesztin elnök számára - értesült az MTI által idézett Financial Times napilap az izraeli-palesztin tárgyalások­hoz közel álló forrásokból. A brit üzleti körök lapja sze­rint a palesztin állam Izrael részé­ről való elfogadásának feltételeit a palesztin táigyalóküldöttség elé terjesztették, még ‘ mielőtt Madeleine Albright amerikai kül­ügyminiszter ma este a térségbe érkezik, hogy a felekkel a Wye Plantation-i egyezmény megvaló­sításáról és a palesztin területek végső helyzetéről kidolgozandó megállapodásról tárgyaljon. Ehud Barak a wye-i egyez­mény maradéktalan megvalósítá­sa után, jövő év januárjában kész elismerni a palesztin államot. Cse­rébe azt kéri, hogy a halasszák el a tárgyalásokat Jeruzsálem hely­zetéről és 3,6 millió palesztin me­nekült sorsának rendezéséről, amelyek elvileg részét képeznék a palesztin területek végső státusát rendező megállapodásnak. „Barak először bizalomépítő intézkedéseket akar a paleszti­nokkal, mielőtt hozzálámának Je­ruzsálem és a menekültek problé­májának rendezéséhez. Tudatá­ban van annak, hogy ez a két kér­dés a legbonyolultabb a végső helyzetről kezdődő tárgyaláso­kon” - mondta egy izraeli illeté­kes a lapnak. Barak ajánlata fájdalmas, de megfontolásra méltó a 70 éves Jasszer Arafat palesztin vezető számára, aki egész életét arra tet­te fel, hogy eléljen egy ilyen elis­merést Izraeltől. Számos palesz­tin szemében azonban árulással érne fel Barak feltételeinek elfo­gadása, azaz Jeruzsálem és a me­nekültek helyzete kérdésének ki­zárása a palesztin területek végső helyzetéről folyó tárgyalásokból, amelyek jövő év januárjában kez­dődnek meg. További részletek a 6. oldalon Auth Henrik: Nem adjuk fel! A Postabank forgalma növekszik Tudjuk, hogy a VIP-Iista leközése a közvéleményben negativ érzel­meket fog kelteni a Postabankkal kapcsolatban. A bank megtette a feljelentést banktitok megsértése címen - erősítette meg lapunknak Auth Henrik, a bank vezérigazga­tója. Ugyanakkor úgy gondoljuk, ez a negatív megítélés csak átme­neti jellegű lesz. Az új menedzs­ment elkötelezettsége a Posta­bank megújításában hosszú távon sem változik meg. Nem adjuk fel!- hangsúlyozta Auth Henrik. A Postabank 152 milliárd forintos konszolidációja reális volt. Ez az összeg fedezte a tőkeemelési kí­vánalmakat és a veszteségeket is- mondta a vezérigazgató. Az elmúlt nyolc hónap bebi­zonyította, hogy a konszolidáció helyes lépés volt. A bankot nye­reségessé lehet tenni, amit az el­ső fél év tiszta, 1,3 milliárd fo­rintos eredménye is alátámaszt. Az ügyfelek és a kibocsátott kár­tyák száma és a számlái forga­lom növekedése támasztja alá - emelte ki Auth Henrik. Interjú a 8. oldalon 9 771418 043033 99203 Peter Tufo: Az alvilág intelligens szervezet Új kereskedelmi irodák épülhetnek Az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége miskolci, debrece­ni és nyíregyházi kereskedelmi irodája után minden bizonnyal újabb kettőt nyit még Szegeden és Salgótaijánban - jelentette ki teg­nap az Egyesült Államok buda­pesti nagykövete a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsé­gének elnökségi ülésén. Peter Tufo, az Egyesült Álla­mok Magyarország számára nyúj­tott támogatásairól szólva elsőként az újra aktuálissá vált, orosz szer­vezett bűnözés elleni küzdelemről szólt, amely jelentősen lehűtheti egy-egy ország „gazdasági közér­zetét”. Mint fogalmazott: erősza­kos, de intelligens szervezetekről van szó, amelyek rendkívül fejlett pénzügyi technikával és kommu­nikációs képességekkel rendelkez­nek, s a gazdasági bűncselekmé­nyek elkövetéséhez nem egy eset­ben legitim pénzintézeteket is fel­használnak.- Az Egyesült Államokat ag­gasztja ez a körülmény, amely éppúgy jelen van New Yorkban, Philadelphiában, mint Magyaror­szágon - mondta Peter Tufo. Meg­említette, hogy tavaly a két ország között létrejött, szervezett bűnözés elleni megállapodás nyomán 900 gyanúsítottat sikerült hazánk hatá­rai környékén őrizetbe venni. Kü­lönjelezte: örül annak, hogy a mai nappal életbe lépnek Magyaror­szágon a szervezett bűnözés elleni törvénycsomag egyes elemei. Az amerikai nagykövet bízik hazánkban fotó: burger Zsolt A nagykövet szerint a vállalko­zókat illeti leginkább az elismerés azért, hogy mára virágzó gazdaság jöhetett létre Magyarországon. Az amerikai üzletemberek nemcsak azért szeretik Magyarországot, mert hátsó kapuja Európára nyílik, hanem azért is, mert első portája a Balkán felé néz, és nem kétséges, hogy Magyarország képes a tér­ségben a legmagasabb szintű szol­gáltatásokat, szakembereket bizto­sítani ahhoz, hogy innen a külföldi befektetők betörjenek a ,anég meg nem csapoh” délkelet-európai ré­gióba. Háttér a 9. oldalon Romániai tudósítónk, Botos László jelenti: Tanévkezdés Romániában Jó vagy rossz az új tanügyi törvény? A járványsújtotta megyék kivéte­lével szeptember 1-je a tanévkez­dés időpontja az 1-12. osztályo­sok számára Romániában. Már érvényben van az a tanügyi tör­vény, amelyet először egy kor­mányrendelet rögzített 1997 nya­rán, majd idén kisebb-nagyobb módosításokkal a parlament két háza is elfogadott. Bár a megvita­tott és megszavazott paragrafu­soknak csak kis töredéke vonat­kozik a nemzeti kisebbségek anyanyelvi oktatására, mégis a korábbi megszorításokból, hátrá­nyos megkülönböztetésekből ere­dően a romániai, erdélyi magyar­ság ennek a kisebbségi fejezetnek a tükrében értékeli az új tanügyi törvényt. A vélemények megosz­lanak. Sokan bírálják, diszkrimi­natívnak ítélik a törvényt, másik szerint a jelenlegi romániai hely­zetben nem lehetett kedvezőbb kisebbségi vonatkozású előíráso­kat kiharcolni. A Romániai Magyar Demokra­ta Szövetség (RMDSZ) képviselői és szenátorai közül csak Csapó Jó­zsef nagyvárnál, Bihar megyei sze­nátor szavazott a törvény ellen, szerintük az nagyon hézagos. Pél­dául megfosztja a magyar történel­mi egyházakat azon joguktól, hogy az állami oktatási rendszer­ben a teológiai és a szociális-misz- szionárius képzés mellett világi oktatási struktúrával rendelkez­hessenek. Vagy éppenséggel álla­mi tulajdonként telekkönyvezteti a magyar történelmi egyházak és az erdélyi magyar közösség állam ál­tal 1945 után elvett több mint 1300 iskoláját. A tcinügyi... A tanügyi... Folytatás a 7. oldalon ■Jl-1 ■■'.■-.-„■ír;''- . .■ .■ ■’■-Ti ■■■ ■• ■.. .* J-.: * ..a x's . < ^ elléklei

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék