Napi Magyarország, 1999. december (3. évfolyam, 280-305. szám)

1999-12-01 / 280. szám

KVKOI.VAM, 280. SZÁM. Bl DAI'KSTi KIADÁS IVI A IVl u O R U J '\k\: 47 FORIM l')i.őKi/;FTŐk\i-;K: 38 foki\t 1999. DKCKMBEK 1., SZERDA Napi Ma OLGA E: l_ F* O l_ D Li L !=■ O L D Gaz da te U l_ T Ci R A Orbán Péter országos rendőr- főkapitány: „Miközben a ma­gyar rendőrséget egyesek bírá­latokkal illetik, az eredményes­ségi mutatók arról tanúskod­nak, hogy a testület tagjai em­lítésre méltó teljesítményeket érnek el”. 4> Oldal Nahathlr Nehamad jelenlegi kormányfő és tizenkét pártot tömörítő koalíciója, a Nemzeti Front szerezte meg az abszo­lút többséget a malajziai par­lamenti és helyhatósági válasz­tásokon. 0. oldal A Vodafone« Magyarország új mobiltelefon-szolgáltatója teg­nap kezdte meg működését az 1800 -as frekvenciasávon. A cég három előfizetéses és egy kár­tyás felhasználói csomaggal lép a hazai piacra. 0. oldal Takáts Tamás: Az a hiteles mű­vész vagy énekes, aki megélte, amiről énekel. Én például éne­kelhetek a szegénységről ak­kor is, ha milliomos vagyok, de csak ha már megéltem ezt az állapotot. II. Oldal Ghikán szerény eredményt vár Bizonytalan a WTO-forduló sorsa Az Egyesült Államok kormánydelegációja megsemmisítheti a világkereskedelmi tárgyalásokat, amiért Japán bírálja az amerikai dömpingellenes törvénykezést. A magyar gazda­sági miniszter lát némi esélyt arra, hogy a nézetkülönbsé­gek ellenére is lesz újabb WO-forduló. Fidel Castro nem utazott el Seattle-be, attól tart, hogy tőrbe csalják és le­tartóztatják. Hommer Tibor Chikán Attila, a magyar tár­gyalódelegációt vezető minisz­ter ma tartja előadását a Keres­kedelmi Világszervezet (WTO) harmadik miniszteri értekezle­tén. A gazdasági tárca vezetője azt szorgalmazza, hogy legyen Újabb tárgyalási forduló, és a legszélesebb témakört ölelje fel. A Napi Magyarország kér­désére a miniszter tegnap kifej­tette: a tárgyalások nem is any- nyira a kereskedelem, mint a világgazdaság fejlődésének perspektíváiról szólnak, ami a magyar gazdaság számára rendkívül fontos.- Nagyon erős nézetkülönb­ségek ütköznek a WTO-ban - erősítette meg Chikán Attila a törésvonalak ott húzódnak az USA és EU, Japán és az Egyesült Államok között, de a fejlődő és a fejlett országok kö­zött is. A miniszter nem kívánta külön kommentálni az USA de­legációjának a tárgyalások megsemmisítésére tett - már említett - ígéretét. A miniszter lapunknak el­mondta: a számos nézeteltérés ellenére is esélyét látja egy Újabb fordulónak, bár szerinte az a szükségesnél szűkebb té­makört ölel majd fel. Magyaror­szág ebben ellenérdekelt, egy­maga 18 tárgyalási javaslatot tárt a WTO seattle-i fóruma elé (közöttük az agrárkereskede­lem és a beruházások ösztönzé­sének ügyét), és a lehető legát­fogóbb tárgyalási fordulót kez­deményezi. Chikán Attila Fidet Castro távollétét politikai shoAv-mű- somak nyilvánította, s elmond­ta, hogy a diktátor távolléte egyáltalán nem befolyásolja az eseményeket Seattle-ben. Hírösszefoglaló a 8. oldalon Párttársáról kért adatot Vancsík?- Az elmúlt évben hivatalomban megkeresett egy szocia­lista képviselő, és arra kért, a titkosszolgálatok szolgál­tassanak kompromittáló adatokat párttársáról, hogy ne ő nyerje el az MSZP valamelyik pozícióját - jelentette ki Demeter Ervin politikai államtitkár a Házban napirend előtt, amikor Vancsik Zoltán (MSZP) megfigyelési üggyel foglalkozó felszólalására reagált. Információink szerint maga Vancsik volt az államtitkár által említett személy, ám ezt ő tagadja. ■ VILL.-K. F.-P. Z. Vancsik Zoltán napirend előtti felszólalásában polgári bohó­zatnak nevezte a megfigyelési bizottság munkáját, amelynek „rendezője” szerinte Kosztolá­nyi Dénes, a testület fideszes elnöke volt. Elmondta: a bi­zottság jelentése a „MIÉP se­gítségével létrejött többség szégyenteljes hazugságait” tar­talmazza. - A jelentés nem szól a 27 fideszes személy és csa­ládtagjai megfigyeléséről, a Hom-kormány szerepéről, az elrendelő személyéről, nem bi­zonyított a törvénytelenség és a közpénz felhasználása sem - állította a képviselő. Kifogásol­ta továbbá Kosztolányi Dénes közlését, amely szerint a testü­let ugyan nem vizsgálta a mi­niszterelnök bejelentését, ám Orbán Viktor szavai egytől egyig igazak. Demeter Ervin, a Minisz­terelnöki Hivatal nemzetbiz­tonsági ügyekkel foglalkozó politikai államtitkára válaszá­ban közölte: a parlamentben a tényekről kellene beszélni. - A vizsgálatból ugyanis kiderült. Fotó: Burger Zsolt hogy a Fidesz akkori frakció- vezetőjét, Pokomi Zoltánt tör­vénytelen, titkos eszközökkel figyelték meg - fogalmazott. Adatkérő... Folytatás a 3. oldalon Putyin szerint Jelcin állapota „kielégítő” Újabb kémügy Moszkvában Hírösszefoglaló Vlagyimir Putyin szerint a tü­dőgyulladás gyanújával kórház­ba került orosz elnök állapota „kielégítő”, és Borisz Jelcin ke­zelése kapcsán „nincs tervbe véve semmiféle változtatás a belpolitikai helyzetben”. Az orosz kormányfő erről tegnap nyilatkozott Moszkvában, mi­előtt Kjjevbe repült volna Leonyid Kucsma ukrán elnök beiktatási ünnepségére. Putyin szerint Jelcin - akinél már csü­törtökön vírusfertőzést, heveny hörghurutot állapítottak meg - nem akart kórházba vonulni, de „végül orvosai meggyőzték”. Az orosz Szövetségi Biztonsá­gi Szolgálat (FSZB) átadta az Egyesült Államok moszkvai kon- ziújának az amerikai nagykövet­ség azon másodtitkárát, akit még hétfőn este „kémtevékenység mi­att” őrizetbe vett. Az FTAR- TASZSZ jelentése szerint a diplo­matanőt, aM az amerikm képvise­let katonai-póTItíkai részlegének másodtitkáia, először az FSZB központjába vitték, ahová behív­ták az orosz külügyminisztérium képviselőjét, valamint az ameri­kai konzult Miután az orosz fél Jiaíározott tiltakozást” jelentett be amiatt, hogy a diplomaia „a CIA munkatársaként kémtevé­kenységet folytatott”, átadták őt az amerikai konzulnak. Csecsenföldön Moszkvához hű „csecsen gárda” alakult. Az egység első 135 harcosának Viktor Kazancev, az észak-kau­kázusi orosz hadseregcsoport parancsnoka adta át ünnepé­lyesen a szolgálati géppiszto­lyokat Az alternatív „csecsen gárda” Biszlan Gantamirov, Grozny volt polgármesterének parancsnoksága alatt működik msyd, s első feladatait már e hét végén megkapja Kazancev sze­rint. Alakul a kormány lakáspolitikai koncepciója Nem hagyták jóvá az Erzsébet téri megállapodást A kormány tegnapi ülésén döntött a 2000. január 1-jétől életbe lépő új lakáspolitikai támogatás legfontosabb részle­teiről, módosította a földhasználati szerződés bejelentési rendjét, valamint újragondolta az Erzsébet téri beruházás sorsát - jelentette be Borókai Gábor kormányszóvivő. A jö­vő évtől kedvezményes lakásépítési kölcsönökre számíthat­nak a sokgyermekes családok. I Jezsó Ákos A miniszterek tegnap a lakás- politikai koncepció legfonto­sabb részleteiről határoztak, a terv végső formája várhatóan a jövő heti tanácskozás során születik meg. Annyi azonban máris bizonyosnak látszik, hogy az új lakásvásárlási rend­szer révén 2000. január 1-jétől a 35 évnél fiatalabb, illetve a legalább három gyermeket ne­velő házaspárok összesen 10,6 millió forintos kedvezményes kölcsönre számíthatnak. Válto­zatlan marad a jelenlegi szoci­álpolitikai támogatás, amely­nek a felhasználását jövőre szi­gorúbban kell az önkormány­zatoknak ellenőrizniük. Uj elemként megjelenik az úgyne­vezett fél-szociálpolitikai tá­mogatás, amelyet a meglévő la­kások bővítésére, illetve a komfortfokozat javítására le­het felhasználni. Új lakáskoncepció. .. Folytatás a 3. oldalon Kialakultak a büdzsé fő számai Új javaslat munkanélküli-ellátásra A parlament tegnap lapzártánk után szavazott a jövő évi központi és társadalombiztosítási költségvetési javaslatok fő számait érintő módosító indítványokról. A Fidesz és az FKGP napokban született megállapodása értelmében a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium nem kap­ja meg az eredetileg kért 413 milliárd forintos támogatást, de a kormány által javasolt 260 milliárdos támogatás kiegé­szülhet egy 65 milliárdos állami garanciakerettel. A szava­zás előtt az MDF is visszavonta az önkormányzatok támoga­tását 15 milliárd forinttal növelő indítványát. Kis Ferenc Szintén lapzártánk után született döntés a PaUag László (FKGP) által kezdeményezett, a korrup­ciós ol^ügyekkel foglalkozó parlamenti vizsgálóbizottság lét­rehozásáról, amely így rövide­sen megkezdheti munkúját. A képviselők késő éjszaka döntöt­tek a csődbűntettel gyanúsított Atyánszky György (FKGP) men­telmi jogának felfüggesztéséről. Simicskó István (Fidesz) na­pirend előtt arra hívta fel a figyel­met, hogy a v^dasági magyarok­kal szemben pszichikai megfé­lemlítést alkalmaznak, és eköz­ben szerb menekültek betelepíté­sével változtatják meg az etnikai arányokat A Fidesz mélységesen elítéli azt a politikát, amely teret ad a brutális erőszaknak, és elné­zi a nemzeti kisebbségek elleni at­rocitásokat - hangsúlyozta a poli­tikus. Ezért felszólítják a jugo­szláv vezetést, vessen véget a ma­gyar kisebbséget ért nyomásgya­korlásnak. Simicskó azt is el­mondta; felkérik a magyar kor­mányt, tegyen meg mindent a vaj­dasági magyarok elleni erőszakos cselekmények megszüntetéséért Kialakultak. .. Folytatás a 3. oldalon A ’89-es szinten MTI A Gazdaságkutató Rt adatai sze­rint a magyar gazdaság az idén elérte 1989-es teljesítményének szintjét, ám a lakosság fogyasztá­sa csak 2001-ben fogja megha­ladni a tíz évvel ezelőtti mértéket - közölte Papanek Gábor, az in­tézmény ügyvezető igazgatója tegn^ Egerben. A szakember a Heves megyei Közgazdasági Na­pokon ismertette jövő évre vo­natkozó előrejelzésüket Flszerint a GDP - bruttó nem­zeti tennék - növekedési üteme 2(KX)-ben eléri a 4,2 százalékot, miközben az ipari termelés és az építőipar teljesítménye egyaránt nyolc százalékkal növekszik. Mindezek az értékek meghalad­ják az 1999 végére jelzett adato­kat Felgyorsul az exportnöveke­dés üteme is: jövőre 14 százalé­kos növekedést prognosztizál­nak 13 százalékos importbővülés mellett. Ugyanakkor a mezőgazdaság és a szolgáltatások fejlődése to­vábbra sem megfelelő. Az agrár- szektor például 3 százalékkal rosszabb teljesítményt nyújt az idén, mint egy évvel korábban, és előrejelzésük szerint jövőre is csupán egy százalékkal nő az agrárium által előállított érték. Az infláció csökkenésének 1996 óta tartó folyamata a követ­kező években sem szakad meg: az általuk idén tízszázalékosra tehető pénzromlás után jövőre 9 százalékot várnak. 9 9 2 8 0 9 771418 043033 Csecsen menekültek várakoznak elszállításukra az íngusföldi határnál Fotó: MTI/AP-Musza Szaduliev

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék