Napi Magyarország, 2000. április (4. évfolyam, 77-88. szám)

2000-04-06 / 81. szám

Napi Magyarország OLD 2000. ÁPRIUS 6., GSiÍTÖRTOK Tocsik-per: ítélet április 12-én Boldvai és Budai ártatlanságát hangoztatta Felmentését kérte az utolsó szó jogán a Tocsik-per összes meg­jelent vádlottja a Legfelsőbb Bíróságon (LB) folyó másodfokú büntetőeljárásban. A bíróság egy hét múlva hirdeti ki döntését, amely lehet jogerős ítélet, de megtörténhet az is, hogy az LB pj eljárás lefolytatására kötelezi az első fokon eljáró bíróságot. I VK Tocsik Márta, a csalással vádolt jogásznő háromnegyed órás elő­adásában konkrét példákon ke­resztül igyekezett bemutatni, hogy mindenfcúte ellenszolgálta­tás nélkül is milliárdos hasznot ért el az ÁPV Rt. számára. Több száz mUliós sikerdya pedig valós megtakarításokon, vagyis az ön- kormányzatok jogos követelései­nek csökkentésén alapul. A vád­beszédre reagálva kiemelte: tá­vol áll tőle a csalárd gondolko­dás. A jogásznő szerint nemcsak a követelések késedelmi kama­tából, de az ügyvédi, szakértői dí­jakból, illetve a részvények után járó osztalékból is engedtek az önkormányzatok a peren kívüli alkufolyamat során. Tocsik Már­ta különböző táblázatos formába rendezett adatsorokkal - ame­lyeket ügyvédje átnyiütott a ta­nács tagjainak - igyekezett alátá­masztani állításait. Liszkai Péter, az ÁPV Rt. csa­lással vádolt, egykori vezető jo­gásza, illetve a hanyag kezeléssel vádolt Szakai Imre korábbi igaz­gatótanácsi elnök és Lascsik At­tila volt vezérigazgató egyebek mellett arról beszélt az utolsó szó jogán, hogy továbbra is jó döntésnek tartja Tocsik Márta al­kalmazását, a Legfőbb Ügyész­ség vádjait nem is érti, és méltat­lannak nevezték a négy éve hú­zódó büntetőeljárást. Ártatlanságát hangoztatta a befolyással üzérkedés vádjával bíróság előtt álló Boldvai László szocialista országgyűlési képvi­selő, a párt egykori főpénztámo- ka, illetve a szabad demokraták­hoz közel álló vállalkozó. Budai György. A jogásznő felmentését kérte Fotó: Végei Dániel Közszféragondok Bákonyi Tegnap nyűt napot tartott az Orszá^mlés költségvetési és pénzügyi bizottsága A közszféra bérhelyzetéről tárgyaltak az érin­tettek. Szabó Endre, a közalkal­mazottakat tömörítő Szakszerve­zetek Együttműködési Fórumá­nak (SZÉF) elnöke hangsúlyoz­ta a közszféra nem improduktív fogyasztója a megtermelt javak­nak, hanem fontos megal^ozója és motiválója a gazdaság teljesí­tőképességének. Hozzátette: a közszférában dolgozók anyagi és morális állata jelentősen befo­lyásolja a szolgáltatás színvona­lát, ezáltal az állampolgárok élet­minőségét. - A líemzetgazdasági átlaghoz képest 16 százalékos, a versenyszférához képest 24 szá­zalékos lemaradást mutat a köz­szférában dolgozók bére, akik­nek a következő három évben legalább a szellenú foglalkozá­súak átlagbérét el kellene érniük -jelentette ki Szabó. Leszögezte: a kormány által a béremelés ér­dekében előirányzott létszám- csökkentés elfogadhatatlan a SZÉF számára Imtai András, a Világgazda­sági Kutatóintézet igazgatója rá­mutatott: a közszféra egy ország hosszú távú versenyképességé­nek a biztosítéka ezért ha az alulértékelt, az hosszabb távon versenyhátrányt jelent Inotai szerint azonban a modernizáció érdekében a verseny és a köz­szféra között kezdetben szükség- szerű megbontani a támogatás egyensúlyát, hogy az később, egy magasabb színvonalon kiegyenlí­tődhessen. Orbán István, az Or­szágos Munkaügyi Tanács (OMT) munkáltatói oldalának elnöke szerint a téma vizsgálatakor nem kerülhető meg az általa „hármas összefüggésnek” nevezett - kere­set, munkaminőség, felelősség - kérdéskör. - Nem mindegy, hogy a közszféra dolgozói núlyen munkaminőséggel szolgálják «a már említett versenyképesség ja­vítását - mondta Orbán. Szabó Endre egyébként ma találkozik Stumpf István kan­celláriaminiszterrel, hogy a köz­szféra felzárkóztatására vonat­kozó hároméves megállapodás­tervezetről szóló tárgyalásokat értékeljék. Kormányfői árvizit Folytatás az 1. oldalról Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Rádió számára tegnap adott interjújában kijelentette: a teljes árvízvédelirü rendszer ki­építését fokozatosan lehet meg­valósítani. A kormányfő szerint ha a beruházások egyszerre tör­ténnének, akkor az országnak le kellene mondania a bér- és nyug­díjemelésről, a családtámogatá­sokról, az autópálya-építésről és a Széchenyi-tervről. Kitért arra is, hogy a jövőben nem kapnak támogatást, akik ismét ártéren építik újjá megsérült házukat. A kelet-magyarországi folyók közül legsúlyosabb helyzet a Bodrog mentén alakult ki, amely­nek teljes hazai szakaszára har- madfolűi a készültség. A folyó partján fekvő Sárazsadányban ki- ienc házat döntött romba a víz, a főutcán a falu lakói csónakokkal közlekednek. Az épületekben ál­ló 30-40 centiméteres víz ellenére a tulEydonosok egyelőre nem ha­landók kiköltözni, csupán a jó­szágokat helyezték biztonságba. Paksó Mihály, a község polgár- mestere szerint mindez azért ala­kulhatott ki, mert a Bodrog jobb partját soha nem védte gát Ezért az utóbbi negyven évben huszon- hatszor öntötte el a falut a víz. A Sárospatakot, Bodrogolaszit és Sárazsadányt védő gát egyébként mintegy 360 mUlió forintba kerül­ne, tanulmánytervét már elkészí­tették. A legnagyobb veszély a Bodrog jobb parti árterének tele­püléseinél, Mönösen Sárospa­tak alsó, valamint Bodrogolaszi mélyebben fekvő részem alakult ki. Több utcát elöntött a víz, ezért Bodrogolasziban négy, Sárospa­takon két családot azonnal ki kel­lett telepíteni. Valkodon a Miskol­ci Speciális Mentők segítségével mentettek ki három családot Víz borítja a 37-es főutat Sárospatak és Sátoraljaújhely között. To­vábbra sem járható Ároktőnél a tiszai komphoz vezető úf vala­mint Sajóörös felől sem lehet megközelíteni Kesznyétent Víz­ben áll a vasúti töltés Sárospatak és Sátoraljaújhely térségében, ezért a vonatok e szakaszon húsz küométeres óránkénti sebesség­gel haladhatnak. Arad a Tisza is, amely Tisza- bercelnél nyolcvan centiméterre megközelítette az 1888-ban mért eddigi legmagasabb vízállást. A folyó mentén Záhony és Toktu között másod-, Szatmárcseke és Záhony között első fokú árvízvé­delmi készültséget tartanak. A Tiszába Tiszabercelnél torkolló Lónyay-főcsatoma Kótiu-Keme- cse közötti részén viszont a leg­erősebb, harmadfokú készenlé­tet rendeltek el. A vízszint itt 57 centiméterrel marad él az eddig észlelt legnagyobb tetőzésnél. A rendkívüli időjárásnak már egy halálos áldozata is van. Vancsik Zoltán újabb ügyei Szerencsejáték a háttérben? Folytatás az 1. oldalról Több jelenlévő állítása szerint a február 20-i kaszinó megnyitó­ján jelen volt Vancsik Zoltán, il­letve hírhedtté vált fia, akit nemrégiben az osztrák rendőr­ség tartóztatott le kábítószer birtoklásáért Ausztriában. A százezer schillinges óvadék le­tétele után ifjabb Vancsik Zol­tán első útja Pécsre vezetett. Solti Dezső, a Pécs Plazát üzemeltető cég vezetője a Napi Magyarország megkeresésére közölte: a jelenlévőket a meg­nyitón meglepte az a tény, hogy együtt látják Vancsik Zoltánt a fiával, akit az előző nap még Ausztriában tartottak fogva. Ál­lítása szerint Toller László csak az „öreg Vancsikkal” beszélge­tett. - Vancsik Zoltán többnyire a ruletten szerzett élményeit új­ságolta a polgármesternek, aki­vel köztudottan jó viszonyban van. A képviselő egyébként ve­szített, mint általában a kaszi­nókban játszó emberek - közöl­te végül Solti Dezső. Információink szerint a kaszi­nó megnyitását megelőzően Vancsik Zoltán több alkalommal utazott Pécsre, ahol megbeszélé­seket folytatott frakciótársával. Toller Lászlóval. A pécsi polgár- mester kérdéseinkre - a tőle már megszokott stílusban - mindösz- sze annyit felelt: hagyjanak már békén a hülyeségeikkel! Vancsik Zoltán megkeresésünkre közöl­te, hogy lapunk felvetései nyü- vánvalóan hazugságokon alapul­nak, de még nem nyilatkozik, mert mint fogalmazott: megvár­ja, amíg a Napi Magyarország fel- turbósítja az ügyet. A kávézó személyzete szolgál­ja ki a vendégeket a kaszinóban is. Az általuk kiállított számlákon a Union Centrum Kft. pecsétje látható. A cégben két székesfe­hérvári székhelyű kft., a Bakony Green és az Europlay szerepel tultydonosként. Ez utóbbi gazda­sági társaság ügyvezető igazgató­ja Csalik József, míg tagja fia, Csalik Péter is. Csulik József, U- letve fiai neve gyakran előfordul egy, az egész országra kiterjedő szerencsejáték-ipari. Patriot el­nevezésű hálózat cégeiben. Egy­behangzó álh'tások szerint Csulik József meglehetősen jó baráti és üzleti viszonyban van Vancsik Zoltánnal. Ifjabb Vancsik Zoltán pedig hasonló kapcsolatot tart fenn a Csulik fiúkkal. A Patriot Long Szórakoztatóipari Kft. ügy­vezetője egyébként iflabb Van­csik Zoltán. Az említett pécsi szórakozó­helyek reklámozásában aktívan kiveszi a részét a száz százalék­ban önkormányzati tulíydon- ban lévő városi televízió is. Két­hetente egy félórás kereskedel­mi műsor jelentkezik a Brando Kávéházból, amelyet - a két adás között - négyszer ismétel­nek meg. ,A Nemzetbiztonsági Hivatal (NBH) a pénzmosás szempont­jából veszélyeztetett terület­ként tartja számon a szerencse­játékok szervezésében, illetve lebonyolításában részt vevő cé­geket, különösen a játékkaszi­nókat. Széles körű nemzetközi tapasztalatok igazolják, hogy szervezett bűnözői csoportok egyre gyakrabban használják ezt az üzietágat pénzmosásra” - olvasható az NBH hetekben közzétett évkönyvében. Meg­tudhatjuk azt is, hogy a hivatal 1999-ben részt vett a Pénzügy­minisztérium által a budapesti játékkaszinók üzemeltetésére kiírt pályázat elbírálásában. A vizsgálatok célja a pályázaton induló cégek nemzetbiztonsági ellenőrzése volt. Ennek során nemcsak a vállalkozások jogi és pénzügyi hátterét, hanem veze­tőik és alkalmazottaik feddhe­tetlenségét is ellenőrizték. Az Országgyűlés nemzetbiz­tonsági bizottságának koalíciós tagjai korábban már felszólítot­ták Vancsik Zoltánt arra, hogy mondjon le a testületi tagságá­ról, mivel személyével kapcso­latban megnövekedett a nem­zetbiztonsági kockázat. A kor­mánypárti politikusok azt kö­vetően jutottak erre az állás­pontra, hogy Vancsik Zoltán fia letartóztatását követően olyan nyilatkozatokat tett, amely el­lentmondásban volt a sajtó­ban megjelent információk­kal. Mint ismeretes, Vancsik Zoltán az osztrák rendőrség akcióját követően elmondta: nem tudott arról, hogy fia ko­rábban is kétes ügyletekbe kerveredett volna. Közölte, hogy fiával már húsz éve nem él egy háztartásban és nem tartják a kapcsolatot. A Napi Magyarország ugyan­akkor egy korábbi bírósági vég­zésre hivatkozva - amelyben if­jabb Vancsik Zoltánt 11 hóna­pos felfüggesztett börtönbünte­tésre ítélték - hírül adta, hogy 1993-ban Vancsik Zoltán még a fiával egy háztartásban élt. Kö­zöltük továbbá azt is, hogy Fotó: Napi Magyarország 1993-ban ifiabb Vancsik Zoltán még a NOTEX Kft. alkalmazásá­ban dolgozott, amely édesapja érdekeltségébe tartozott. Érte­sülésünk szerint Vancsik Zoltán esetében - Nikolits István (MSZP) titokminisztersége alatt - kétszer végeztek „C” típusú átvilágítást. Figyelemre méltó körülmény az is, hogy Vancsik Zoltán fia apja első átvilágítása­kor, 1996-ban jelentkezett ki közös lakcímükről. A Fidesz cáfolja a provokációt Egy botrány utóélete Vancsik Zoltán felmentését javasolta tegnap Szájer József, a Fidesz frakcióvezetője az MSZP elnök-frakcióvezetőjéhez intézett levelében. Kovács László sajnálatosnak nevezte a nemzetbiztonsági bizottságban kedden történteket, de a Fi­desz képviselőit is felelősnek tartja. Mint ismert, Vancsik Zoltán a bizottság ülésén fenyegetően lépett fel Kovács Zol­tánnal (Fidesz) szemben. B. L.-K. F.-MTI Szájer József, a Fidesz frakció- vezetője levélben kérte Kovács László MSZP-s elnök-frakcióve­zetőt, hogy mentse fel Vancsik Zoltánt mindazon feladatok el­látása alól, amelyekre idegileg nem képes, és amelyek ellátása során a parlament tekintélyét rombolhatja. A Fidesz politiku­sa megdöbbenve értesült arról, hogy a nemzetbiztonsági bizott­ság ülése után Vancsik Zoltán MSZP-s képviselő „emberi mi­voltából Idvetkőzve támadt” Kovács Zoltánra, a testület fideszes alelnökére. Szerinte a tettlegességet csak Nikolits Ist­ván szocialista honatya és Fe­hér József bizottsági főmunka­társ közbelépése akadályozta meg, akik „lefogták az önkont- rollját vesztett” MSZP-s képvi­selőt, aki trágár kifejezések kö­zepette életveszélyesen megfe­nyegette Kovács Zoltánt.- Úgy vélem, hogy a kor­mány és az ellenzék közötti éles politikai szembenállás sem indokolhatja ezt az útszéli viselkedést - fogalmazott Szújer József. A politikus arra kéri Kovács Lászlót, hogy hívja fel a szocialista frakció tagjai­nak figyelmét az Országgyűlés­ben elvárható normák betartá­sára: „Kövessék azt a példát. amit ön is mutat nekik a kultu­rált ellenzéki magatartásból.” A Fidesz székesfehérvári el­nöksége tegnap felszólította Vancsik Zoltánt, hogy haladék­talanul moncfion le parlamenti képviselői mandátumáról és va­lamennyi közéleti tisztségéről.- A szocialista frakció elnök­sége nem tartja indokoltnak Vancsik Zoltán visszahívását - közölte tegnap Kovács László MSZP-elnök, nüután a frakció vezetése tújékozódott a nemzet- biztonsági bizottság elnökétől a testület ülése után történtekről. Keleti György beszámolójából kiderült: Vancsik Zoltánt az ülés során a Fidesz több képvi­selője is folyamatosan provo­kálta, de a szocialista képviselő nem reagált. A s^nálatos szó­váltás az ülés után történt - idézte Kovács László a bizott­ság MSZP-s elnökének tújékoz- tatását. Kovács felhívta a frak­ció tagjainak figyelmét a parla­menthez méltó, kulturált visel­kedés szabályainak betartására, s ezt a többi frakciótól is elvár­ja Kovács László nem tartja he­lyesnek a kialakult helyzet olyan egyoldalú beállítását, mintha kizárólag Vancsik Zoltán leime felelős az eseményekért.- A keddi botrány némiképp „kódolva” volt, mivel a nemzet- biztonsági bizottságban - mind­két oldalon - ülnek olyan képvi­selők, akik nem mindig tudnak uralkodni az érzelmeiken - mondta lapunknak Világosi Gá­bor, a testület SZDSZ-es tagja Hozzátette: az incidens előtt már elhagyta az üléstermet. Szerinte valószínű, hogy Vancsik Zoltán nagyon „elragadtatta magát”, hi­szen a fideszes Kovács Zoltánt nyugodt embernek ismeri.- Az MDF-frakció felkéri az Országgyűlés elnökét a parla­ment nemzetbiztonsági bizott­ságában kialakult helyzet meg­vizsgálására és megfelelő mtéz­kedések megtételére - derül ki Balsai István frakcióvezető la­punkhoz eljuttatott közlemé­nyéből. Az MDF egyúttal felkéri az MSZP és a Fidesz frakcióve­zetőjét is a történtek kivizsgálá­sára és a bizottságban működő képviselőik tevékenységének alapos felülvizsgálatára, szük­ség esetén viszszahívásukra.- Nem provokáltuk előre megírt forgatókönyv szerint Vancsik Zoltánt - nyilatkozta lapunknak Kovács Zoltán. A bizottság fideszes alelnöke úgy fogalmazott: nem kíván­nak a szocialista képviselő családi életében vájkálni, de azt tisztázni szeretnék, hogy fia ügye miatt Vancsik bizott­sági tagsága jelent-e nemzet- biztonsági kockázatot. Kovács Zoltán reméli, hogy Vancsik Zoltán maga is belátja mgjd: ilyen idegállapotban nem tud részt venni a bizottság munká­jában.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék