Napi Magyarország, 2000. április (4. évfolyam, 77-88. szám)

2000-04-06 / 81. szám

Q IV. ÉVFOLYAM, 81. SZÁM. BUDAl’KSTl KiADÁS PORTF'OGADAS Aka: 47 KOKi\T KulFI/F.TÖklVKK; 38 FORINT 2000. ÁPRILIS 6., CSÜTÖRTÖK A LesfeisiíU Bíróság hatályon kívül helyezte a Kövér László és társai által az Elet és Iroda­lom ellen indított perben ko­rábban hozott jogerős ítéletet, így a hetilapnak újabb helyre­igazítást kell közölnie. I. Oldal Helmut Kohl exkancellár bele­egyezését adta a titkos forrá­sokból származó pénzek kül­földi elhelyezéséhez. Ügyvédei minden jogi lehetőséget kihasz­nálnak a Stasi-feljegyzések fel- használásának megakadályozá­sára. 6. Oldal Eddig 1,991 millió bevallás ér­kezett az APEH igazgatóságai­hoz, ami a múlt év hasonló idő­szakának 99 százaléka. Az eddig feldolgozott bevallásokból 748 ezer fő kért visszaigénylést, ed­dig 14,2 milliárd forintot utal­tak ki. 8f Oldal A Magyar Ahadémia Vonósné­gyes ma Dunaszerdahelyen kö­zös koncertet ad Jandó Jenő zon­goraművésszel. A két esztendeje azonos felállásban muzsikáló kvartett több egyéni és kamara­zenei díjjal rendelkezik. 13. Oldal A kormányfő az árvíz helyszínén A Kárpátokban bekövetke­zett nagyarányú hóolvadás miatt jelentős árhullám vo­nul le a kelet-magyarországi folyókon. Orbán Viktor mi­niszterelnök tegnap Pintér Sándor belügyminiszter és Stumpf István kancelláriami­niszter társaságban megte­kintette a legsúlyosabb hely­zetben lévő Bodrogközt és Taktaközt. Az árvíznek már egy halálos áldozata is van. ■ J. Á.-P. L.-MTI- Ez a második magyar tenger - kommentálta tapasztalatait Or­bán Viktor tegnapi, Tokiban tartott s£ytótájékoztatóján, miu­tán felkereste a Bodrogköz és a Taktaköz vízzel borított területe­it A miniszterelnököt elkísérte Pintér Sándor belügyminiszter és Stumpf István kancelláriami­niszter is. A kormányfő szerint a vízügyi szakma a legutóbbi ma­gas vízállás után a megfelelő he­lyeken erősítette meg a gátakat. Mint mondta; eddig kevesebb A tartós áradás próbára teheti a gátakat ház dőlt össze vagy rongálódott meg, mint erre a vízállásból kö­vetkeztetni lehetne. A Bodrog jobb partján hiány-zó védművek miatt szükséges gátépítés kap­csán hangsúlyozta a költségve­tés tavaly minden addigi mérté­ket meghaladó összeget fordí­tott gátépítésre. Nagyon sok pénzt használnak fel erre a célra Fotó: Koncz György az idén is, és Jövőre szintén foly­tatódik a program - mondta a miniszterelnök. Kormányfői... Folytatás a 2. oldalon Vancsik ügyei Szerencsejáték a háttérben? Vancsik Zoltán szocialista politikus csalása összefüggésbe hozható szerencsejátékkal foglalkozó vállalkozásokkal - erő­sítették meg több forrásból lapunknak. Azt is megtudtuk, hogy a kábítószerügybe keveredett íQú Vancsik Zoltán szinte azonnal a Pécs Plazában üzemelő kaszinó megnyitójára uta­zott édesapja társaságában, miután százezer schillinges óva­dék ellenében az osztrák hatóságok szabadon bocsátották. Az MSZP-s honatya nem reagált érdemben információinkra. t Villányi Vancsik Zoltán barátja, Csulik József kaszinót nyitott a Pécs Plazában - állítják a helyiek. Ezt erősítette meg több, lapunk által megkérdezett üzletember, valamint az a tény, hogy a vál­lalkozásban szereplő cégekkel kapcsolatba lehet hozni a Vancsik családot. A képviselő a rendszerváltozást követően gazdasági társaságok sorában tűnt fel. A székesfehérvári poli­tikus - aki 1994-ben került be a parlamentbe - hamar rátette kezét a helyi textilipari egysé­gekre, amelyekről pletykaszin­ten több ellenőrizhetetlen, ké­tes információ kering. Vancsik Zoltántól nem áll messze a sze­rencsejáték sem, a környezeté­hez tartozó személyek is azt ál­lítják, hogy rendszeresen jár kaszinókba, és viszonylag na­gyobb összegekkel játszik. Csakúgy, mint fia, aki szintén jártas az éjszakai életben. A Pécs Plazában idén nyílt meg a Mini Monaco Casinó, va­lamint a Brando kávézó. A szó­rakozóhelyek ünnepélyes meg­nyitásán Toller László szocia­lista országgyűlési képviselő, Pécs polgármestere volt a fő­vendég. Vancsik... Folytatás a 2. oldalon A Napi Magyarorszag KÖZÉLETI MAGAZINJA FÓKUSZ A globalizáció mellékhatásai- Miközben soha nem látott gazdasági eredményekkel büsz­kélkedhetünk, a bioszféra ezért igen borsos árat fizet. (2-ó.) ■ POLITIKA Izraeli fegyverstop: - Amerika nem szeretne közel-keleti fegyve­reket látni Kínában. (7-8.) ■ RIPORT Két nap, egy éjjel - A táncház­találkozó most más volt, mint eddig; nagyobb, füstösebb, őszintébb. (12-13.) ■ ELEMZÉS Greenspan, a királycsináló ­A Microsoft-per miatt megbi- csaldó Nasdaq árnyékában az amerikai jegybank vezérétől függ, hogy ki lesz az USA új el­nöke? (7-8.) 771418 043040 0 0 0 8 Magyarországon akar termeltetni a BMW-elnök MTI A BMW német autógyár elnöke,- Joachim Milberg azt szeretné, ha a cég ifj kisautó-típusát Ma­gyarországon szerelnék össze - írta a Wirtschaftswoche német gazdasági hetilap. A cikk - amelyből még a lap­szám megjelenése előtt, tegnap idézett a Dow Jones gazdasági hírszolgálat - azt írta: a Tatabá­nyára tervezett gyárnak vannak ugyan alternatívái, de a német luxusautógyámak már két éve fel^ánlott adókedvezmények és támogatások a magyarorszá­gi helyszín mellett szólnak. A lap szerint a BMW 2004-re már évi kétszázezer autót ter­vez gyártarű az új tatabányai üzemben. A bajor vállalat 1998­ban is fontolóra vette, hogy a nagy-britanniai Longbridge (Rover) üzeméből Tatabányára telepíti a gyártást - írta a Dow Jones. A BMW azonban nemré­giben bejelentette, hogy meg­szabadul a tartósan vesztesé­ges Rovertől. A Dow Jones szerint Orbán Viktor miniszterelnök ma a ma­gyarországi gyártás lehetőségé­ről fog tárgyrdni a BMW szék­helyén. A Wirtschaftswoche ér­tesülését a hírügynökség kér­désére egyelőre nem kommen­tálták a BMW-nél. A közeli egyezség valószínű­ségét növeli az a körülmény, hogy Orbán Viktor kormányfő ma igen népes küldöttség élén tesz háromnapos hivatalos lá­togatást Bígorországban. Kísé­retében lesz többek között a gazdasági és a pénzügyminisz­ter, valamint a Mügyi államtit­kár. A látogatás egyik súlyponti eseménye a BMW főrészvé­nyesének számító Quandt csa­lád által létrehozott alapítvány rendezvénye, amelyen Orbán Viktor kormányfő a b^or gaz­dasági élet mintegy 250 vezető képviselője előtt tart előadást. Délkelet-Európára nyit a WTO I Hommer Tibor Magyarország függ külkeres­kedelmi kapcsolataitól, mert az exportnak köszönhető min­den második munkahely, s a GDP 40 százaléka. Ezért szá­munkra alapvetően fontos a stabil nemzetközi kereskedel­mi háttér - hangzott el tegnap a WTO és Délkelet- Európa cí­mű konferencián. Mindezt Martonyi János külügymi­niszter hangoztatta, miként azt is, hogy Délkelet-Európá- ban az országok közötti keres­kedelmi háttér és a gazdasági integráció erősítése az orszá­gok közötti kölcsönös megér­tést is szolgálja. A magyar és amerikai kezdeményezésre létrejött konferenciának célja, hogy a Világkereskedelmi Szervezet (WTO) és a délke­let-európai országok közötti kereskedelmi akadályok le­bontását elősegítse. Susan Esserman, az USA helyettes ál­lamtitkára a térség külkereske­delemért felelős kormánytagjai előtt bejelentette: az amerikai adminisztráció olyan törvény- tervezetet készített elő, amely a régió támogatását segíti, külö­nösen ami a kereskedelmi kap­csolatok fejlesztését illeti. A világban eluralkodott WTO-ellenes hangulat egyál­talán nem csorbítja a szerve­zet rendkívüli fontosságát - nyilatkozta a lapunknak adott interjúban Major Ist­ván, hazánk WTO-nagy- követe. Interjúnk a 9. oldalon Robertson: Még sok a tennivaló Összetűzés Koszovóban Hírösszefoglaló Több mint kéttucatnyi nemzet­közi békefenntartó katona és szerb lakos sebesült meg Koszo­vó déli részén a közöttük kipat­tant tegnapi összetűzésben. A békefenntartókra támadó szer- bek dühét az váltotta ki, hogy a jogtalanul rejtegetett fegyverek után kutató nemzetközi béke­erő (KFOR) tagjai illegális fegy­vertartásért őrizetbe vettek egy szerb férfit a macedón határhoz közeli Sevce faluban. Az erősza­kos összetűzés nyolc órán át tartott, az erősítést kapott KFOR-alakulatok csak ennyi idő alatt tudták szétoszlatni a feldühödött tömeget. Amerikai katonai források szerint tizen­egy amerikai és egy lengyel bé­kekatona szenvedett nem élet­veszélyes sérülést az összeütkö­zésben, a Beta független jugo­szláviai hírügynökség tizennégy szerb megsebesüléséről számolt be. Tíz szerbet a KFOR-katonák gumilövedékei találtak el. George Robertson NATO-fő- titkár kedden Washingtonban arra figyelmeztetett, hogy a NA­TO Koszovóban „a borotva élén táncol, siker és kudarc között”. Robertson elmondta: a NATO- küldetés során eddig óriási munkát végeztek annak érde­kében; hogy Koszovóban az élet visszatérjen a normális ke­rékvágásba, hogy béke és tisz­tesség uralkodjon, de még na- gyon-nagyon sok tennivaló van. Robertson a NATO alapításá­nak 51. évfordulója alkalmából beszélt az amerikai fővárosban arról, hogy a NATO 78 napos légi hadjárata óta - amely véget ve­tett Szlobodan Milosevics jugo­szláv elnök albánellenes elnyo­mó politikájának - a lázadókat lefegyverezték, a lerombolt háza­kat újjáépítik, a gyerekek újra is­kolába járnak, és rendőrség vi­gyáz a közrendre az utcákon. Koszovóban „nincsenek meg a feltételek a szerbek visszatéré­séhez” - fogalmazott Klaus Reinhard ezredes, a helyszínen tartózkodó nemzetközi erők fő- parancsnoka a spanyol El País tegnapi számának adott inteqú- jában. Az ezredes ugyanakkor hangsúlyozta: nem fogadja el, hogy egyesek a nemzetközi erők vereségéről beszélnek. „Nem le­het pimiszi győzelemről, illetve vereségről beszélni, nem fogad­hatom el ezeket a kifejezéseket” - mondta az ezredes. Welt Olvasónk! A Xapí Magyarország és a Magyar Nemzet 2000. április 17-én egyesül, és ettől az időponttól kezdve a szerencsenapilappá átalakuló Sportfogadással együtt kerül terjesztésre. Április 17-től keresse és vásárolja a megújult Magyar IVemzetet, és benne a Sportfogadást! A Kiadó

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék