Nefelejts, 1861. április - 1862. március (3. évfolyam, 1-52. szám)

1861-04-07 / 1. szám

HETI NAPTÁR 1861. Április. Katholikus és protestáns naptár Görög-orosz naptár Zsidó-naptár Nap kelte nyugta ó. p. ó. p. Hold­változások ii Csütörtök Leo pápa Izsák 30 Kliinaeh 1 l|jar 5 20 6 42 12 Péntek J. sz. dzs. s. sz. Gyula 31 Hippat 2 Nabach 5 18 6 44 13 Szombat Justin vért. Hermeneg 1 Április 3 30. Sabb 5 16 6 45 Első negyed 14 Vasárnap F. 3 Misericord F. Miseric. 3 A 4 Bőjd 4 Nikonor 5 14 6 47 18-án 8 óra 15 Hétfő Anastasia Neste 3 Nicetas 5 Böjt. 5 12 6 48 2 perczkor regg. 16 Kedd Ralist vért. Lambert 4 József 6 Böjt 11. a. elk. b. 5 10 6 49 17 Szerda Rudolf Incze Rezső 5 Theodor 7 (miatt) 5 8 6 50 Hány hét a világ? Sárosmeyyéhöl írják a „M. 0.“-nak: Eperjesen, márcz. 23-án igen érdekes gyűlés volt, a Szinyey-Jekelfalusy Valeria urassz. indítványára létesült megyei jótékony nőegylet ekkor tartván alakitó közgyűlését, Sáros legtávolabbi részeiből összesereglett díszes hölgykoszoru részvétele mellett a megye­ház termében. Az indítványozó lelkes alispánná, a zöld asztal körül ülő tagoknak az egylet magasztos czélját ékes szónoklattal tolmácsolván, utána az alapszabályok tervezetét olvasták fel, s elsőbben is az egylet pár tfogónőjeül gr. Andrássy Gryörgyné asz- szonyt választották meg. Az elnök megválasztása előtt Hodossy- Semsey Éva virágos és gyakorlott nyelven tett indítványa foly­tán, a karzat harsány éljenzése közt a bájos gyülekezet elnök­nek Sz.-Jekelfalusy Valériát egyhangúlag kikiáltotta. Másodel­nök Honner-Matheidesz Sarolta lett. A titkári hivatal szerencsé­jében Kubinyi Aurél részesült. Végül 12 tagú központi bizott­mányt — a tizennyolcz járás számára pedig 3—3 alválasztmányi tagot neveztek ki. Minden tag fizet évenkint f> forintot a pénz­tárba. Ennek harmadát tőkésitik, két harmadát pedig tüstént ki­osztják. Van már 148 tag, három évi kötelezettséggel. Az 1844 óta fönálló városi jótékony nőegylet szintén csatlakozott e na­gyobb társulathoz. — Estve a ,,Sas“ban a honvédggyámolitó egylet javára fényes hangverseny volt 417 frt bevétellel. Nóyrádmeyye ecsegi választókerülete, szörnyű vé­rengzéssel fertőztette be , az alkotmányos szabadság választási szent jogát. Ugyanis, mint egy szemtanú Írja: kit csak mint ma gyárt érdekel a dolog, a törvény értelmében fegyvertelenül megjelent Bozóféle választókat, a verekedés minden egyéb eszközein kívül még kardokkal sőt puskákkal is fölfegyverkezett Fráter-pártiak még a szavazás elkezdése előtt megtámadták , s azt a választási helyről valódi vandalismussal verték el. Eddigi tudósítások szerint magában a Bozó Pál pártján evő D engeleg helységben, 5, mondd öten haltak meg, kik a vá­lasztáskor még mind ép és egészséges emberek voltak; azonkí­vül az erdőben több halottat találtak, s többen vannak, kiknek hollétök még mostanáig sem tudatik. A nagyobb sebesültek szá­ma 40—50-re megy. A kiküldött megyei vizsgáló bíróság már kezdette működését. Euküllöböl jelentik a „K. K.‘c-nek, hogy ott az egész évnegyedi adó befizetésére márcz. 23-tól ápr. 3-ig határidő volt kitűzve. Ezen túl minden faluba egy század katonaságot külde­nek, (van honnan) melyet a hátrálékosak nemcsak élelmezni, de mindaddig fizetni is tartoznak , inig adójukat megadják. Temesvárról Írják a „P. Lloyd“-nak : Mint tudva van, innen Belgrádba tetemes lisztszállitás történik. Múlt héten ily szállítmánynak a baziási állomásról a gőzhajóhoz vitele alkal­mával történt, hogy egy zsák kiszakadván, benne liszttel körül­véve salétrommal megtöltött más zsákot találtak. Ez eset folytán ! aztán az egész szállítmányt megvizsgálták s — mintegy 4000 font salétromot leltek hasonló módon elrakva. A feladó és elfo- | gadó ismeretlen személyek; s a szállítás indokát egyátalában nem lehet tudni, mert hisz salétromot inkább ide belehetne hoz­ni, mint Belgrádba vinni tőlünk ! /áyrá/j A husvét alkalmával történt zágrábi tünteté­sekről a béosi „Presse“ után a „M. 0.“ következő részleteket közöl: A kezdet a Weiss-kávéházban történt, hol márcz. 30-án este egy magastetejü-kalapot köpládának tettek. Később a szélső párt emberei a bécsi estilapok lefoglalását nyugtalanító hirek terjesztésére használták , úgy hogy 8 óra felé nagy tömeg gyűlt a Jelacic-téren székelő rendőrigazgatóság elé s ennek mind a negyvenhat ablakát beverte. Néhány ittasnak állított katona beleelegyedett a dologba ; verekedés támadt; a nép közöl kettőt megsebesítettek és elfogtak, de megint szabadon bocsájtoítak. Ezalatt a tömeg lajtorjákkal hosszába fogta az Illicát és felső vá­rost és a sasokat mindenütt leszedte. Legtöbbet a patakba hánytak, egyet a Weiss-kávéházban sárral bekentek és pellengérre állí­tottak, a zután megcsaptak, — mig egy nyolcz emberből álló őr­járat a megcsufolt állatot jelentéktelen ellenállás után kivette a profánus kezek alól. Este több katona, visszatolásul, egy jegyző házáról levette az ország czimerét, de baj nem lett, hanem a vizs­gálat megindult ellenök. Erdélyben a főispánok kineveztettek; és pedig Tordamegyében Tisza László, KüküllŐben gr. Bethlen Farkas, Hunyadban b. Nopcsa Ferencz, Kolozsban gr. Béldy Ferencz, A.-Fejérben Pogány György , F.-Fejérben Láday Ágoston , B. Szolnokban Veér Farkas, Dobokában b. Bánfíy Dániel, Fogaras vidéke főkapitányává Brán János, Udvarhelyszéken főkirálybi- róvá Dániel Gábor, Marosszéken gr. Toldalagi Mihály, Három­széken gr. Kálnoky Dénes, Csikgyergyó és Kászonban Mikó Antal, Aranyosszéken Béldy György. A Dunai fejedelemséyckböl kiutasított magya­rok, számra 200-an, a „Taurus“ franczia gőzösön márcz. 19-én Konstantinápolyba érkeztek. Ok—jegyzi meg a Wand, levele­zője — daczára azon sok nélkülözés és hányattatásnak, melyek­nek Galacban s más oláh városokban kitéve valának , csak úgy égnek a vágytól, hogy mielőbb magyar légionárius egyenruhát s fegyvert viselhessenek. Gróf Karacsay , Kanstantinápolyban lakó s általánosan tisztelt derék honfitársuk, a hajó födélzetén meglátogatta őket, mely alkalommal a kitünőleg lovagias kiné­zésű fiatalok (mert ilyenek, és pedig több mint fele volt tanuló) a látogató grófot, sorfalat képezve fogadták s dörgő éljennek- kel üdvözölték. Különben — teszi hozzá az említett levelező — az öreg Bosporus előtt nem ismeretlenek e hangok, mert 11 év előtt ezeket két3zerte harsányabban hallotta , jóllehet az akkor éljenzők lelke egészen más hangulattal volt eltelve. Aolából Írják, hogy ott a magyar légió ünnepélyesen megülte mart. 14-ét és 15-ét; az előbbi napot, mint Victor Em-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék