Nefelejts, 1861. április - 1862. március (3. évfolyam, 1-52. szám)

1861-04-07 / 1. szám

manuel születésnapját, az utóbbit, mint az 1848-diki magyar for­radalom évnapját, 14-én este a légió parancsnoka, Vetter altá­bornagy tánczvigalmat adott, melyre a légió tisztjein kivűl, a tá- borkar, nemzetőrség és minden polgári hivatalnok meg volt hí­va, 15-én az egész légió kört alakitván, egy lelkes beszédet hall­gatott meg, mely Magyarországnak 1848 ótai történetéről állí­tott össze egy érdekes képet. Berlinben egy asszonyság válópert indított férje ellen. Keresetét ekképen indokolta: „0 (a nő) a mátkasági idő alatt, mig vőlegény és menyasszony voltak , folyton, fekete hajú, sza- kállu, bajuszu és szemöldökű férfinak ismerte mostani férjét; a menyegző után azonban nemsokára egyszerre el kezdett férje haja szürkülni, s mindegyre fehérebb lett. Hozzá intézett kér­déseire azt felelte ugyan, hogy a házassági gondok okozták mindezt, hanem neki (a nőnek) tanúi vannak kik állítják, hogy férje már évek óta ősz, ismeretségük óta azonban mesterséges iiton-módon fényes feketére varázsolta' haját! — E szerint ő (a nő) megcsalatott férje „testi körülményeire nézve“, minél­fogva most elválásért folyamodik, mert az egyátalábau lehetet­lenség, hogy egy fehérhaju embert ajándékozzon meg hajla­mával. A bonni újság hirdetései közt olvashatni : „Kedves nőm, szül. Borckmann Mária asszony, ma szerencsésen egy egész­séges fiúgyermeket szült. Szabadvallási keresztségben fog része- sittetni. Én ezen nevet adtam neki. „Viktor Emmanuel Garibaldi József.“ Iparkodni fogok úgy nevelni őt, hogy e díszes névhez mindenkor méltó legyen. Adom ezt tudtára barátaimnak és elv­rokonaimnak. Plittersdorf, mart. 21. 1861. Schlesinger W. L.“ Amerikában egy meghalt aggszüz 60,000 ftnyi ösz- szeget hagyott oly rendelettel, hogy abból Bostonban „menhely“ épitessék Amerikában született, s férj nélkül maradt aggszüzek számára, „hova magukat a világ gúnyja elől megvonhassák.“ London. A „Daily News“ egyik számában ismét Magyar- ország mellett s az osztrák kormány ellen vezérczikkez. Stylmu- tatványul: a czikk igy végződik : „Az osztrák kormány hivei azt mondják, hogy a magyarok kivánatai méltánytalanok. Epen nem! A magyaroknak nem csak joguk van alkotmányuk helyreállítá­sát követelni, de ezt a legfontosabb politikai és közjogi indokok­nál fogva is kötelesek tenni. Ausztria merőben desorganisálva van. Nincs semmi alkotmánya, mindössze is kabinetje s nagy álló kato­nasága van. Minden egyéb tekintetben a császári birodalom csak — név. Vannak ugyan benne különféle államok és nemzetek, de azokat semmi közös kapocs nem köti össze. Ez összekötésre si­kertelenül kisérlenek meg mindenféle eszközöket, alkotmányokat stb. Magyarország ellenben valóságos királyság, élő nemzet, van­nak történelmi hagyományai, régi alkotmánya, forró hazaszere­tetben egyesült népe s lelkes nemzeti szelleme. Oktalanság azt kívánni vagy várni, hogy ily valódi ország egy merő geographiai fogalomnak, egy névleges állam fémjének, a mostani Ausztriának magát föláldozza. Lontlon A magyar bankjegypör ápril közepe táján ke­rül ismét tárgyalásra. Azon választmány, mely Kossuth szá­mára a perköltséghez netán szükséges pénzt gyűjti, már tetemes összeggel rendelkezik. Egy gentleman , ki egyelőre kikötötte, hogy ne nevezzék meg, 500 font sterlinget adott (5000 pengő­forintot) , s megígérte, hogy ha kell, még 500 fontot ad. Azon közben a magyar ügyek szorgalmasan képviseltetnek és világo- sittatnak fel a sajtó utján. így legújabban .az ápril 1-jén megje­lent reggeli lapok nagy része Ferdinánd lemondásának szö­vegét közli, annak bebizonyitására, hogy lemondása csak az osz­trák császári trónra vonatkozik. ' Zürichben érdekes munka jelent meg, Kolozsvárról pár év előtt Svájczba menekült kegyesrendi volt-honvéd hazánk­fiától, Batthányi Lajos egykori fogolytársától, az ott-künn refor­mált és megnősült Perlaky Mihálytól. Czime: A sajtószabadság lényege és szüksége. Irta Perlaky Mihály, szépm. és bölcsészeti tudor. Ara 80 kr. Országgyülési-kép viselő'választások. Liptómegye: rózsahegyi kerület.- Rakovszky Mór. Szepesmegye: lőcsei kerület: Csáky Tivadar gróf; iglóiMáriássy János; kézsmárki.- Sponer Tivadar; gölniczi: Jekelfalussy Emil; szepes-szombathi: Hunfalvy Pál; ó lubloi .- Tizedy Miklós. Veszprém megye: enyingi kerület: Cserki István szavaz attöbbséggel. Hontmegye: ipolysághi kerület: Boronkay Lajos egy­hangúlag ; szálkái: Okolicsányi Antal. Temes megye: rékási kerület; Fischer István ; uj-ara- di: Pesthy Frigyes, a „Delejtü“ szerkesztője; orczifalvi Ovody Mátyás; rittbergi: Papp Vincze ' moraviczai: Moosónyi Gyula; becskCreki: Mannassy. Zemplénmegye: s. a. újhelyi kerület: Andrássy Gyu­la gróf; hegyaljai : Sóhalmy János. Bácsmegye: omoroviczai kerület: Ballagi Mór egy­hangúlag . .Somogymegye: szili kerület: Fekete Lajos ; n. atádi: Somsich Imre gróf; tabi : Zichy Antal; szigetvári: Bittó István. Aradmegye: radnai kerület: Csernovics Arzén ; pécs- kai: Szőke Károly ; k. jenői : Simonyi Lajos báró egyhangúlag ; világosi: Popa György; butyini: Popovics Zsigmond ; sz. annai: Mülek Ferencz ; lippai: Missies. Bács-Bodrogmegye: ó-kanizsai kerület: Kiss Jakab, egyhangúlag ; ó-becsei : Beüde József. Zemplénmegye: sárospataki kerület: Lónyay Gábor. Selmecz városa: Pruejberger. Torontál megye: ó-be3senyői: Rónay Lajos, egy­hangúlag. Pest megye: dabasi kerület: Halász Boldizsár; keczeli: Zlinszky György. Bácsmegye: rigiczai kerület: Alaga Imre; kúlai : Jámbor Pál; apatini: Simics. Zemplénmegye: terebesi kerület: Pilisy Lajos ; ho- monnai: Bujanovics Frigyes; mádi: Pohalmy; megyaszói: Szepessy. Vesz prémmegye: sz. gáli kerület: Gaal P éter. Zala megye: tapolezai kerület: Botka Mihály. Torontálmegye: párdányi kerület: Nikolics Fédor (a szerb fejedelem Obrenovics Mihály unokaöcscse); szent- györgyi: Bogdanovics Vilibald; bilicsi: báró Lipthay Béla; nagyszentmildósi: Rónay János ; basahidi: Csernovits Péter ; nagykikindai: Raczkovics Kozma; zsombolyai: Bakalovics Szilárd. Temesmegye: csákovári kerület: Bogdán Vincze; ried- bergi b. Lopresti Árpád.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék