Nefelejts, 1866. január-december (8. évfolyam, 1-52. szám)

1866-01-07 / 1. szám

TA R TALG M. A *866. évi 8-dik évfolyamához. Első CZikkek. terelem Csefalvay Rezső: Levelek Micheje^' _ 545 könyvéből . j " j ’ j 2 V—i: Szépség és erény . gj a hölgy és virágé ;;;;;;;;; isi Noneveles esjzíanulá3..............................229 fj;1: 281 fájtra. / ..............................................401 K öltemények. les Ferencz: Csak egy az igaz Isten.............295 Á goston János: Neved napját ünnepelem .... 324 Aggodi: Az északi tengerből. (Heine.).............440 B alogh Zoltán: Doboziné................................ 2 B enedek Aladár: Csendes,világos nyári éjszaka 320 Ki hinné — pedig igaz! . . 461 Gyakran bánt az eszme . . . 581 Beöthy Zsigmond: Az első éj.........................474 C sáthy Géza: Ne bántsátok... (Geibel) .... 381 Csdvolszky Lajos: Beszélj, beszélj..................489 Csengéi Gusztáv: Voltam egykor......................124 Csepeli Sándor: Az oltárhoz..............................229 Van egy titka.................................353 Csermelyi Sándor: A megszokás.............................109 Dalmady Győző: Szerelem és szerencse .... 13 A templomuton......................... 97 S zeretni csak egyszer lehet . 169 Vörösmarty emlékezete . . . 206 Egy bírálónak. I. II. III. . . . 242 Oh ne higyj a mendemondának 293 Tégy egy kis jót vele .... 389 Könnyű neked, te férfi vagy . 425 Musset Alfréd „Derniéres poé- sies“-jeiből. I. II. III. IV. . . 485 Simonffy Kálmánnál.................509 E gy hófehér levélkére .... 593 Dékics József, Szegény leány (Rouget után) . . 64 Mit nekem.....................................356 D obó László: Karácsonkor..................................... 605 j D ombay Hugo: Miért késtek?............................. 235. D omonkos János: Nem ismert boldogság .... 88 j Önitélet..................................... 4761 F ogoly: Tudod-e?................................................... 560. Horváth Kálmán: Én nem tudom......................... 430 ! I mrefi: Nevess, nevess.........................................512 i K eleti Teréz: Dalok......................................................184 Kojazy Lajos: Mathildnak.....................................137 A templom kövéről..................... 284 j H igyiem, ne higyiem.................367 Szerb dalok. I. II. III...................521 , K cmiócsy József: Gondolj re ám !......................... 37 j V asárnapjaim . . ....................217 i Oh ti édes, csengő rímek . . 341 j Egy festő műtermében . . . . 545 j Kuthen: Az ifjú férj.................................................112 , N em az a megválás.....................................245 Lanka Gusztáv: Midőn már minden elhagyott . 181 Lithvay Viktória: Légyott..................................... 39 D alok. 1. II. III.............................272 É n úgy szeretem őt .... 607 Léna: A távolból.................................... 595 Losonczy László: A csalódott................................. 25 H onfi bordal............................. 85 A magyar gazdasszonyokhoz . 133 Dalmady Győzőnek.....................269 Nefelejts-koszorú.........................306 A szép leányokhoz.....................377 Egy barátom esküvője előtt . 569 Maczánek Amália: A szeretőhöz.............................332 Pászti József: Sors.....................................................402 P lathy Adorján: G. Gy. emlékezete........................344 P ichler Vilma: Mily nehéz az élet..................... 49 E mlékezem.....................................464 Ó h! ne kérdezd.............................525 B. Pongrácz Emil: A boldog órák.........................329 Egy szép asszonynak . . . 437 Rajka Teréz: Rokonaimnak emlékül....................220 R édiger Géza: A dalnok iskolája.............................451 Sándorfi Zoltán: Emlékezés szülőhelyemre . . 17 Kórágyamon.................................416 S zalóczi Berta: Emlékszel-e ?.................................392 S zántay Aladár: A zárda szüze.............................309 Nekem is voltak egykor vágyaim 5011 Szász Gerö: Az utczán......................................... 61 T udom, mondják.................................401 Mint a hajós..................................... 497 l S zász Béla: Életphilosophia.....................................193 j Szentmáriay Laura: Hova lesz a^......................... 586 j S zél Altos.- Vallomás............................................. 260 j T amásjfy Gyula: Ott vagy lányka..................... 2 ; Tihanyi Géza: Kérdés és felelet.............................249 Tolnai Lajos: A halott bátyja. (Ballada.) . . . 365 Torkos László: Emlékek.........................................121 H a szivemnek.................................195 Intés.................................................413 j A nyám halálakor......................... 533 | T Jdvardy Géza: Azt mondtad egykor ..... 172 Visszaemlékezés.............................281 j Dalt, dalt nevednek.....................449 Ünnep volt.....................................557 Z ilahy Imre: Hogy ha majd az idő..................... 73 M argit. (Elbeszélés.) .... 145. 157 Esős éjen . ......................................257 R obin-Hood. (Ó-angol ballada.) . 317 Az álom tündére......................................................619 Eredeti beszélyek, s rokon. Abonyi Lajos: Azóta. (Beszély.) . . 206. 218. 230 Balázs Sándor: 10,000 db. arany.................147. 159 B..........y I.........a Sírtól az oltárig .... 389. 402 C sepeli Sándor: Három rózsa egy bokorban 509. 521 533. 547. 557 Deák Farkas: A követjelölt. (Elbeszélés.) 85.97.109. 121. 134 Sennyey Pongrácz. (Korrajz.) 306. 318. 329. 341 Dominkovics Mária: Egy ólctczél 413. 425. 437. 449 Firtosi: Lepkei és Pilléi. (Humoreszk.) .... 17 Mikép menekültem meg váltóhitelezőm­től? .....................................................293 B arátság — szerelem.............................501 H ollós László: A gyémántos gyűrű élettörténete 569. 582. 593 Julián Ede: A szirén. (Történeti beszély.) 245. 257. 269. 282 Karancshegyi: Ötven kosár vége is csak — házasság 597 Kazár Emil: Fölforgatott bútorok.................3. 13 Limbek-Fekete Luiza: Az .idegen virág . . . 284. 296 Major Béla: Társadalmi kötelékek .... 353. 365 Ozoray Árpád: Egy vidéki levél csillaga . . . 461 Rajkai F. /. Ilyesmi akárkivel is megtörténhetik 274 Remellay Gusztáv: Vliobba herczegasszony. (Tör­téneti elbeszélés.) . . . 124. 137 Szabó Richard: Forradalmi emlékek. (Elbeszélés.) 169. 182. 193 Tóth Ferencz: Egy elveszett szivardarab . . . 377 Urváry Lajos: Adél gyöngyei. (Elbeszélés.) 26.37.49 Vértesi Arnold: Egy észszerű házasság. (Elbeszé­lés.) . . . .........................62. 73 A boldog Hixem . . . 474. 486. 497 Egy flanderni grófnő szive . . 605 Vörös-Gaál Karolina: Egy férfi, ki háromszor nősül..................... 607. 619 Z ilahy Imre: Az itáliai orvos. (Történeti rajz.) . 272 Fordított beszélyek. Puskin: A hófergeteg. (Orosz eredeti után Fin­cicki Mihály).............................r . 88. 100 W ilkie Collins: Házaséleti tragödia. (Ozoray Ár­pád.) 148. 161. 172. 184. 195.209.220 Pluvier: Az álgyémánt értéke. (Zábari.) .... 235 Ifj. Dumas Sándor: Offland. (Szabó Janka.) 249. 260 A kocsmaezimer. (Francziáiól b. Pongrácz Emil.) 298 Turgeneff Iván: Első szerelem. (Az orosz eredeti után Fincicky Mihály.) 309.321.332. 345.356.367.381.393.406. 416. 430 A falusi jós. (Francziából Lovászi Sándor.) . . . 440 A feketefátyolos hölgy..................................... 353. 465 C sak egy vad. (Vázlat az amerikai életből.) 477. 489 Audelrand Philibert: Az átkozott puska. (Szabó Janka.)................. 525. 536 P uskin: Pick dáma. (Oroszból Fincicky Mihály.) 549. 561. 573 About Edmund: A turkó................. 584. 596. 609. 619 S zép Erzsiké. (Lengyelből Sz. Gy.).....................586 É let- és jellemrajzok. Malibrán. (Zilahy Sándor.) ......................... 28. 40. 51 D omenico Cimarosa. (Idegen kútfők után b. Pon­grácz Emil.).......................................................... 74 Csónak-utazás a tengeren. (Bulyovszky Lilla.) . 113 Mária Amália királyné. (R. F. I.).....................164 A mormonok. (Ifj. Kun Pál.) ..................... 223. 237 A magyar koronás királynékról. (R. E. S.) 324. 334. 395. 443. 479. 527 Tolnay Lajos. (Képpel. Z.)....................................5^172 E gressy Gábor. (Bulyovszky Gyula.) .... J S72 £ Dalmady Győző. (Képpel. —yd.)......................... 408 ] E gressy Gábor. (Képpel.) . . v......................... 433 ( C zuczor Gergely. (Képpel. O. Árpád.) .... 480 j j Timurlenk, a tatár hóditó. (Zilahy Imre.) . . . 512 ( P. Szathmáry Károly. (Képpel. Zilahy Imre.) . . 541 'j Zilahy Imre. fKóppel. 100.)................................. 633 j V egyes. Gondolattöredékek. (Közli Konkoly Dezső.) . ■ • 339 ! ( Magyar költők kedvesei. (Mátray Ernő.) . . 357. 369 | ( Salon. í \ Csevegések, a divat és társadalmi szokások köréből: j IX. Illemviszályok. (Ozoray Árpád.).................7. 18 _ X. A legyező. . ............. 31. 42 I XI. A krinoline. (R.).................................................259 X II. A rózsaünnepek. (Sziklást Gyula.) .... 263 Műélvek a fővárosban. (Bulyovszky Gyula.) . . 8 Csevegés. (Bulyovszky Gyula.)............................. 19 F arsangi tárcza. (Milaisin Vilmos.) 22. 33. 45. 67. 81 Országgyűlési tárcza 20. 31. 45. 55. 70. 81. 90. 104. 1X6. 129. 140. 152. 177. 187. 200. 213. 225. 241. 288. 313. 565. 577. 589. 599. 612 Tárczalevelek Erdélyből. (F— i.)......................... 32 O rszággyűlési arczkópcsarnokunk : I. Deák Ferencz (képpel. — y—d.)........................ 33 I I. Tisza Kálmán (képpel. —y—d.)................... 80 I II. Andrássy Gyula gr. (képpel, —y—d.) . . . 129 IV. Zeyk Károly (képpel. — y—d.)........................213 V . Ghyczy Kálmán (képpel, —y—d.) .... 265 VI. Nyáry Pál (képpel, —y—d.)..........................301 T árcza. (B. Gyula.) 42. 116. 139. 153. 165. 188. 201 263. 289. 337. 349. 361. 433. 505. 552. 566 Egy házi vigalom. (A czimbalmos)........................ 46 F ővárosi levelek. (Lauka Gusztáv.) 54. 78.102.127.187 A királyi pár látogatása (jan. 29.)........................ 56 A z afrikai nő....................................................................... 65 Az első udvari bál a várpalotában........................ 66 „ Narrenabend.“ (B. Gyula.)...................................... 79 B öjti daguerreotyp. (B. Gyula.)............................. 92 V isszatérés a kálváriáról. (Történelmi vázlat, első félévi mülapunkhoz. —y—d.).................................103 N ápolyi levelek. (Óvdry Lipót.)...................114. 126 A petroleum. (Vértesi Arnold.)........................150. 163 O lvasó-asztal: „Norvégiából. Úti emlék.“ Irta Bu­lyovszky Lilla. (Milassin Vilmos.)........................151 A szemekről. (Konkoly Dezső.).....................................175 A z öltözék, széptanitekintetben. (ZilahySándor.) 176 Országgyűlési daguerreotypek......................................198 A virágokról. (Sziklási Géza.)......................................212 Nemzeti színház. (—y.)......................................214. 277 A Vörösmarty-ünnep Székesfehérvárit. (Lauka G.) 224 A párisi magyarokról. (Kövy Zsigmond.) .... 225 Olvmpr gyönyörök (Deák Farkas.)............................239 M ájusi tárcza. (Milassin Vilmos.).................................252 C sászárfürdői tárcza. (—s.) . . 265. 290. 301. 325 Viktor Emmánuel és tábornok-kara. (R.) . . . 276 A női clubbok Londonban. (R. F. I.)........................287 Elégia, a háború ellen. (B. Gyula.)........................300 Volt, nincs, van. (B. Gyula.)......................................312 A porosz hadsereg és vezérei. (R. F. /.)... 335 A königgrätzi csata.............................................................347 S zíni előadás a csatatéren. (R. F. I.) ... . 360 Báli figurák, (sss.) ............................................... 383. 396 E gressy Gábor végrendelete..........................................385 Ü nnepnap Pesten. (B. Gyula.)......................................397 P esti árnykép. (Bulyovszky Gyula.)....................421 S hakespeare régibb bírálói. (Szana Tamás.) . . 432 Garibaldi és táborkara. (K. Z.).........................444 A hét halottak (B. Gyula.)..................................445 T arka képek a japán életből. (Kun Pál.) . . . 456 Gmunden. (Aladár.)............................................... 457 . 515 E gy londoni ritkaságárus.......................................468 Az őszi falevelekről. (Milassin Vilmos.) .... 469 Az agglegényekről. (Milassin Vilmos.)...............480 S hakespeare fiatal korából. (R.).........................492 T árca. (Milassin Vilmos)...........................................516 A bibornok-prímás temetése. (X)....................517 M űtárlati szemle. (Benedek Aladár.) . . . 528. 540 Az ősz és vándormadarai. (B. Gyula) .... 529 Olvasó-asztal. (Sz.).....................................................564 A színek öszhangzatáról. (Sziklásy Gyula.) . . 588 Karácsoni tárcza. Az uj,év Parisban, s karácson estéje nálunk. (O. Árpád).............................612 A z álmákról. (Konkoly Dezső).............................576 F ővárosi programra. (B. Gyula.)........................576 A pró rovatok. Kép- és szótalányok, divattudósitások, galambposta sat. minden számban. Mellékletek. Színezett divatkép. 1. 4. 10. 14. 20. 23. 27. 32. 37. 41. 46. 49 Deák Ferencz arczképe.................................. 3 Mintaiv........................ 5. 7. 8. 13. 21. 26. 35. -47. 48 Tisza Kálmán arczképe......................................... 6 A magyar országgyűlés megnyitása (1865. decz. 14.) 9 Gr. Andrássy Gyula arczképe ........................... 11 S zabásrajz............................................... 12. 16. 28. 39. 51 M onaszterly és Kuzmik divattárának ismertetése 15 Kelmeminták ....................................................................... 17 Z eyk Károly arczképe .»......................................... 18 H orgolóminták.................................................... 19 29. 46 G hyczy Kálmán arczképe.................................... 22 N yáry Pál arczképe................................................... 24 Otthonka szabásrajza.............................................. 25 Tolnai Lajos arczképe.............................................. 31 Paletot szabásrajza.................................................. 33 D almady Győző arczképe....................... 34 E gressy Gábor arczképe •.................................... 36 C zuczor Gergely arczképe.................................... 40 , Otthonka és mellény szabásrajza...................... 44 | P. Szathmáry Károly arczképe........................... 45 Z ilahy Imre arczképe................................ 52 B oríték. i Eredeti bel- és külföldi levelezések, nagyvilági hi- rek, egyveleg, házi tanácsadó, sat. Műlapok. Visszatérés a kálváriáról. Menet a kálváriára. Zápolya János özvegye. Külön regény. A szellemkapitány, regény 6 kötetben.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék