Nefelejts, 1868. január-december (10. évfolyam, 1-52. szám)

1868-01-05 / 1. szám

TARTALOM a „Nefelejts“ 1868. évi 10-dik évfolyamához. Első czlkkek: Ifj. Ábrányi Kornél: A kerlingi hósmondaliörból 181 Benedek Aladár: Levél egy uj asszonynak 206. 217 Dobó László: A becsületességről..........................15í Az udvariasságról . .......................326 Kürnberger: A fői nem fedezett. Lélek-tanulmány 25. 37 Nagy Lajos: Moliére „Tartuffe“-je . . .61. 73. 85 Levelek a nőnevelés teréről 254. 267 505. 517 Prém József: A provencei troubadourok 397. 409 421 Szana Tamás: A dalról................................................1 Költemények: Ábrányi Emil: Az ősz (Lamartine) .........................205 D alok........................................• . 577 Ifi. Ábrányi Koméi: Annához (Byron) . ..... 5 A Dzinnek (Hugo)...................49 H árom lovag ..........................205 Bal ogh Zoltán : Nincs már hatalma a dalnak? . 26 Bartók Lajos: Dal....................... 112 R eggel.................................................541 Elhervadt már . . .... ... 582 Benedek Aladár: Kedvesem........................................85 Oly hús a lóg.............................145 H ajótörés a tengeren .... 253 Mint rendesen.............................349 A czimbalmos.............................409 A dal varázsa.............................449 K ét emléklapra.........................517 A boldogság álma.....................589 B eöthy Zsigmond: A tavasz búcsúja virágairól . 36 L A halál, mely nem öl .... 493 Csermelyi Sándor: Válás...........................................97 C sepely Sándor: Nőmhez.........................................50) D almady Győző: Vallomás..........................................1 Mi a szerelem?............................73 Isten trónja előtt......................157 Esküvőm napján ....... 229 Szép volt az én kis galambom 325 A szerelem nyelve.....................397 S irtál, mikor elbúcsúztam . . . 469 Öt hó múlva.................................541 D obó: Vágyaim.........................................................193 Gyönge volnék.............................................553 E ndrödi Sándor: Meglesn i, midőn már ... (Hugo) 133 Imrefi: Egy ifjú kőltőnőhoz.................... ... 196 A gyermek-gyilkos.....................................556 K ojazi: Az álomképekből (Heine).........................265 Komóc sy: Nyári reggel.............................................277 E. Kovács Gyula: Kandallónál.............................121 ü gy elnézem ezt a házat . . 24 l Lauka Gusztáv: Kétkedés.....................................433 L osonczy László : Egy szép leánykának .... 337 Révész Emma sirján.................601 L ukácsfi Aurel: A tavasz halála (Lenau) . . . .173 Majthényi Flóra : Vigasz.........................................181 M ért ne vágyjam élni? . . . .481 Margit: Minden csak álom................................... 233 Nyilas Samu: Tilalomfa.........................................421 O zoray Árpád: Elejtett szó.....................................521 P ásztói: Virágok közt...................................• . 66 E gy hosszú pillantás alatt......................147 Élőmbe jőnek.............................................211 Keressük az irt.........................................301 K értem én szint.........................................385 Oly jól esik, ha.........................................529 A mikor én sírtam...............................■ 565 P rém József: Elzengve............................ 162 Szász Béla: A nyalka Íródeák...............................37 S zász Károly: A hableányok (Heine)..................109 E zt megbecsüljük.........................312 S zél Farkas: Matildnak........................... 100 S zépfaludi: Miért örülsz ?.........................................124 S zendrey Júlia: Népdal ................................, . 457 Tó th Kálmán: Népdal...............................................61 Elmentem........................................-289 Udvardy Géza: Árnyak látogatnak........................14 Várady Gusztáv: Nem várok ón..........................133 Kijöttem a szabadba ..... 373 Tompa: Utolsó verseim.........................................169 Timkó József: Láttalak.............................................291 E redeti beszélyek: Abonyi Lajos: Egy nap csodája ... 3. 14. 28. 41 Abray Károly: A gyásznapokból 412. 423. 433. 449 Egy sir története . . . 519. 530. 541 Ifj. Ábrányi Kornél: Husztí Guszti .... 55.1. 565 Balázs Sándor: Az első amerikai varrógép 241. 256 Balázs Frigyes: Bergamier tábornok életéből . 148 Beöthy Zsolt: A vacsoravesztő....................601. 613 D eák Farkas: A czilinder ............................ 313. 327 Do minkovics Mária: Szeretet nélkül....................757 Bo tlás László: Vallomások .... 75. 87. 97. 119 Lauka Gusztáv: A szép szöszke................ 577. 590 M ajor Béla: A szép szomorú varróleány . . 56. 64 Otthon és a társaságban................301 E gy hónap a cséplőgép mellett 493. 507 II. Portgrácz Emil: A miniszteri fogalmazó 121. 135 P. Szathmáry Károly: Egy honvéd naplója 133. 145 153. 170. 183. 193 Szépfaludy Ferencz: Száz havanna . . 373. 385. 399 Tóth Ferencz: Egy udvaroncz a XII. században 207 229 Tóvölgyi Titusz: Az őrült szerelme . 267. 277. 289 Vértesy Arnold: Egyedül ............................ 469. 481 F ordított beszélyek: \ About Edmund: Az eladó földbirtok....................605 { Bemard Károly: A sárga rózsa (f. B. Egloffstein Amália).................................... 5. 16. 30 52. 66 \ Berthoud : Tabaiy (f. Varga Vilmos) 78. 89.100.112 Brehat Alfréd: A plouneali rablók (f. Varga V,) 447 461 I Cosman: Clifford Pál gyöngye ... -................593 | Epinay Mari: A 25,000 frankos kötelezvény (ford. Feleky)....................................... 557. 567. 582 M arlinszky: Csatározások (f. Fincziczky) 162. 173 185. 196. 209. 221 Mühlbach Luiza: Herczeg vagy lakatoslegény (ford. Milesz B.)................ 472. 483. 495. 509. 521 Sou lié Frigyes: A csók................................ 534. 545 Villars Emil: Párisi házasság.................... 270. 281 B erta jó szelleme.................... 315. 330 F rancziából: A talált levél ........................124. 138 A véletlen ........................................258 A szerelem morzsái................ 291. 304 F ontanges marquis (f. B. Egloffstein Amália) . . . 330. 340. 352. 363 Vilmos nagybátyja 402. 414. 4:6. 437 Angolból: A cselszövők (f. Tóth Kálmán) 234. 244 Salon: Bulyovszky Q-yula: Társalgás az olvasóval. (Minden számban.) B. A. A kőzépmüvészeti tárlatról....................-201 D eák Farkas: Egy uj regény.................................343 F eleky: Az ókori színészetről.................................201 H. E. Az első álhaj................................... 4,7 E egyesy Kálmán: Fürdői levél.........................314 H ollós László: Tárcza a debreczeni dalárünne­pólyról....................................................... . 464 I rmei: Dora D’Istria........................'......................165 Lord Byron ......................................... 820 K elemen Mór: A bécsi lövész-ünnepély .... 369 Liptay Pál: Az idei farsang első tánczvigalma . 32 Tárcza-levelek............................ 368. 390 A rapperstvyli ünnepély......................405 P árisi levelek . . ■...............................439 E gy est az opera comicque „clacque“­jában................................................513 Milassin Vilmos: Császárfürdői bálokról .... 273 Társalgás az olvasóval .... 297 A 3-ik császárfürdői bál . . . 221 A 4-dik császárfürdői bál . . . 346 B.-füredi tárcza.........................370 H eti tárcza..................................393 Egri tárcza..................................418 Bécsi tárcza..................................488 Milesz Béla: Lenormand kisasszony jóslatai . . 114 Költő és királynő .................... 284 Ö rdög Róbert: Az álarezos bálok............................46 A jogász-bál.....................................58 F arsangi tárcza.................................82 Bá li öltönyökről .............................92 Résö Emsei Sá ndor: A waldheimi fegyház lakó­női 357 A szász rszági és poroszor­szági nőkről ...................................................-518 S zana Tamás: Két költeményfüzérröl.............43 A Frithjof-monda...................151 E gy amerikai költőről...........236 Tóth Kálmán költem nyei .... 295 F a kenburg emlékiratai I. . . . 367 II. . . . 379 Turgenev ........................................ 451 Dobó költeményei...................596 S zilárda: Csevegés a divatról. (Csaknem minden számban.) Timkó József: Haydn ifjúkori éveiből................68 Apr ó rovatok. Kép-, szó- és sakktalányok, divattu­dósitások, galambposta minden számban. A borítékon: Bel- és külföldi levelezések, nagy világi hirek és egyveleg. Mellékletek: Szineze tt divatkép 2. 5. 7. 8. 10. 14. 20. 23. 28. 31 35. 4L 44. 50 Mintaív........................ 3. 6. 9. 15. 30. 33. 36. 45. 49 R uhaderék szabása.........................................................4 Szabás-minta..................................................12. 29. 39 Molnár György arczképe...........................................16 Zu bbonyka szabása . . •.............................18. 32. 51 S zalmakalap-minták....................................................19 Mátrai Laura arczképe...............................................21 H orgoló-minták............................................ 22. 40. 47 Ko csisovszky Borcsa arczképe .......... 27 Abonyi Lajos arczkére...............................................26 V ért sy Arnold arczképe...........................................37 B eöthy Zsigmond arczképe . . -.............................42 Téli felöltő szabása...................................................48 .VIíilsipolc : Hajótörés a tengeren A boldogság álma

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék