Nefelejts, 1871. január-december (13. évfolyam, 1-53. szám)

1871-01-01 / 1. szám

TARTALOM a „Nefelejts“ 1871. évi 13-dik évfolyamához.-----------­K öltemények: Ábrányi Emil: Bálban...............................37 St ancák Florencehez . . .217 Csokonai emlékezete . . . 493 Don Jüanból...................589 ifj. Ábrányi Kornél■ Egy uj „Don Juan“ F... hoz.....................................277 Egy évre esküvő után . . . 326 Hollókő gyásza .... 469­A szomorú szellem , . .577 Andrássy Béla: Eltagadnád......................457 B artók Lajos: Hiszen tudhat nem egy lányka 397 Benedek Aladár: Ha jő idő............................133 V isszaemlékezés .... 193 I. Legszebb szemek. II. Régi nóta.....................................229 Az első pillanat után . . . 337 Csendes órában .... 481 Biró Pál: II. Rákóczy György............................201 Népdal...................................349 Csepeli Sándor: Nem megyek én ... 409 Este, este........................409 D almady Győző: Az est..................................... 1 Dobó László: Emlékezés.................................109 En a faint dicsőítem . . . 265 Drága múlt.......................385 E ndrödy Sándor : Ha olykor látlak ... 50 Emlék...................................361 A „Tücsök-hangok“-ból . . 553 Hajnalka : Feltámadunk...................................121 Ko máromy Kálmán : Vig torna . . . .314 Komócsy József : Egy kiégett szív .... 253 Lauka Gusztáv: Az, idő.....................................25 C sendben.............................181 Bé csújhelyi vértanuk kétszáza- dos emlékéül .... 229 Kedves nekem.......................421 E rdőd...................................601 L ithvay Victoria: Hulló levelek 205. 361. 541 Losonczy László: Népdalok....................................73 Majthényi Flóra: Látogatás.............................97 T ávolban.....................................301 Marikovszky Gábor : Pásztortüzek . . 433 Pásztói: Meglátogatsz meg..................................145 Te sorsodat...........................457 P ortell Róza: Ülök merengve ablakomnál . 409 Prém József : Jeanie Morison. William Mothe­well után..............................62 Oh tudtam, érzóm . . .241 A marquisné...........................445 Kül földi költőkből .... 529 Egy borús délután története 613 Szabolcs: Ne szeressünk........................................517 S zász Károly: Téli virágok....................................13 A prágai zsidó-temetőben . 158 Éji gondolatok .... 565 P. Tóth Kálmán: Első virágok . . 85. 385 Udvardy Géza: Dal a boldog napokból . . 169 A szabadban............................349 M egnyugvás............................505 Dalaimból..................................625 Vulcanu József: Román népdal .... 289 Eredeti beszélyek: Ábrányi Károly : Napló.........................97. 110 Abonyi Lajos: Az ideálról thea mellett 1.13 Beöthy Zsolt: Egy falusi lakodalom . . .121 Boglái Emit: Házasodjatok . 421. 433. 445 Lauka Gusztáv : Alloinásonkint . . 62. 73. 83 A viasz-alakok műterme . .138 Szaniszlói pagony . . . .218 Nem várt fölfedezés . .614 625 Major Béla ■ Opium, hadzsis, absynt, alkohol és még valami . . . 193. 206 Nagy László: A ki nem akar regényhősnő lenni 326. 338.350.362. 374. 386. 397. 410 Prém József. Egy áprilisi nap. . . 517. 529. Szabó Richárd: Sári bácsi Szylvester-éji álma 25. 37. 50. Sajgó■ Ne vágyjatok álarczos bálba. 229. 241. Hortense kisasszony. 253. 265. 278 Tóth József: A rigó. 541. 553. 565. 577. 590. 601. Tóvölgyi Titusz: Egy hamar szerelmes isko­lája ........................ 159. 169. 181 F ordított beszélyek: About Edmond: A „Corneille“ szálloda ikrei (Ford. Teleki József) 5. 16. 27. Apinczér . . 109. 220 231. Cosman: Lala választása. (Fordította: Milesz Béla.).............................. 295. 309. F lovier: Az őszi rózsa (Fordította Prém J.) 315. 329. 342. Gozlan Leo : A szalmakoszoru. Fordította : Zerin.) 270. 281. 290. 302. Grabovszky : Kudeida rózsája. 507. 521.534.545 Gutzkov •' Az áldozat. (Ford. Sajgó.) 412. 424. Heyse Pál: Ifjúkori szenvedések. (Fordította Szilárda.) 39. 52. 64. 76. 89. Ifjúkori emlékek. (Fordította: Bergmann Ágost.) 438. 450. 461. Kuthy Emil: Orvosi tanács......................... 497. E gy gyógyszerész gyötrelmei. 390. 401 Laboulaye: Az élet kastélya. (Fo rditotta : Fe­leki József)...................... 160. 17 3. L ange Ciliste: Három levél. (Fordította: Lá­zár Mihály.) .... 473.4 85. Sacher-Masoch •' Egy uj Páris (Fordította: H. B. Szilárda) . . . 354. 366. 377. A nö őr. (Fordította: Lednicz- ky Péter) . . 257. 569. 581. Saint Cloudra : Visszapillantások. (Fordította: H. B. Szilárda.) . . 138. 145. Sollogub: A herozegnő. (Fordította: ifj. Ábrá­nyi Kornél.) 101. 114. 123. 135. 147. Tévutakon. „John Halifax“ szerzőjétől. 184. 196 Vacano: Késő őszi napok. (Fordította: H. B. Szilárda.) . .593.604.616.627 A franezia trónkövetelők...................................629 S alon: Ábrányi Emil: Hiador újabb költeményei . 319 A divat kinvallató kamrájából............................476 A Kisfaludy-társaság idei nagygyűlése . . 105 Báró Eötvös József................................................78 Benedek Aladár : Hajnalka költeményei . . 225 Bulyovszky Gyula :555.............................................8 Nyitány a farsanghoz . . 21 Czigánykerekek . . . . 31 Bírálat előadás előtt ... 44 Nő-emanczipáczió .... 56 Báliparagraphusok . .68.80.91. Társalgás az olvasóval. 128. 164. 176. 321. 333. Egy kis csokor . . . .141 Egy böjti predikáczió . .152 Ez is megvolt............................188 A hét.................................200 A sszonyok dija . . . .212 Május beköszöntése és a józsef­városi búcsú .... 224 Egykét szál nefelejts a Ba­zárból . .... . . 237 Rákosi gyep és budai muzsafö­vény.................................... 249 O lasz saláta....................261 Pü nkösdi photographia . .273 Egy est a szinkörbeu . . . 285 Vándorlunk....................297 Le vél Lilla-villából . . . 369 Egy vizbehaló története . . 393 Gmundeni levél . . 405. 453 Nem regény....................417 A hol a császárok járnak . 428 Bécsi élményeimből . . . 488 Két brazíliai.........................501 Kis tárcza.................................512 Harminczkrajczáros tárcza . 525 Confuziók .................................548 Dem okritosz a válságon . .561 Árny télen.................................573 H eti mindenféle .... 584 Vágyak Mekkája Pest . . 597 Kegyes szándékok . . . .621 Utolsó tárczám 1871-ben 631 Bourbon család . ....................................346 Háború-tárcza................................................. . 33 E nsei Szentmiklóssy Ilona : Takarékoskodjunk 632 Lipthay Pál. Amerikából...................................63 A merikai levél. 234.248.357.451 Milassin Vilmos'. Állatkerti figurák , . . 235 Nők az alkotmányban . . . 116 B.-fíiredi tárcza .... 381 Tárcza a nagy világból 404. 416. 439 Politikáról a nőknek . . . 463 Bikaviadalok Kádizban . . . 464 , Halottak estéjén .... 537 Nyáry Pál................................212 Ördög Róbert: A jogászbálból.....................45 Fa rsangi tárcza . . . . 57 . 94 Farsangi tarkaságok .... 70 Farsangi emlékek . . . .81 Hamvazó szerdán .... 104 Apró rovatok Kép-, szó- és sakktalányok, divfittudósitások, melléklet-magyarázatok, galambposta: csaknem minden számban. A borítékon: Bel- és külföldi levelezések, nagyvi- világi hírek és egyveleg. Mellékletek: Színezett divatkép: 2. 4. 7. 15. 20. 23. 68. 33. 37. 49. Szabás-minta: 5. 10. 14. 19. 24. 30. 31. 40. 43. 48. 53. Mintaiv: 3. 8'. 13. 16. 22. 26. 35.38.42.47. Regény-melléklet: „A boldogság titka“, regény 3 kötetben, irta Fey­deau Ernő. Fordította : Mártonffy Frigyes. Mülapok: „A legszebb szemek.“ „A figyelmeztetés.“

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék