Nefelejts, 1873. január-december (15. évfolyam, 1-52. szám)

1873-01-05 / 1. szám

TARTALOM a „1STefelejts“ löTc*. évi 15-dik évfolyamához. Költemények : Ábrányi Emil : „Végsohaj“ ..........................542 Ifj . Ábrányi Kornél: „A vallomás“ . . . 169 > „Kozák népdalok I.Boden­stedt után, II. Talaj után 301 S „A fekete rózsa“ . . . 589 Andrássy Béla: Az „arany almák“-ból . 97' „A megnyugvásról“ . . . 241 „Összevissza“ . . 617 ■ Balogh Zoltán: „Engesztelő sugár“ .... 73 í Bartók Lajos: „A szökés“ Heine után . . 469 Benedek Aladár: „Rejtett panasz“ . . . . 13 „Hazugság volna eltagadnom“ 85 „Az epedés óráiban“ . . . 145 „Csendes fohász“ . . 205 „Andrássy Béla emlékezeté­nek“...........................................241 ; „Lesújtva“......................... 373 j „Utazás közben“ . . . 421 j „Kimondtad az esküt“ . . 445 í „A mit ő már úgy is tud“ . 553 ; Büttner Lina: „Ima-dalok“.................... 529 j C sengey Gusztáv : „Midőn már nem szabad“ . 409 Csukássy József: „Skót népballada“ .... 37 : Dalmady Győző: „Gyermekek közt“ . . . 157 : „A szalraakunyhó“ . . . 565 ■ Darmay Viktor: „Borult a táj“ . . . . 61 í „Csapongás“......................... 289 ; „Múlandóság, múlandóság“ . 385 í „Dalok szeretetböl, gyűlölet­ből“ ..........................................613 Endrödy Sándor: „Hagyj el . . .“ . . . . 25 Az „uj Tannhäuser“-bői . 121) A „tüesökdalok“-ból . . 277 Erődi Béla: „Mera mi bini. . .“ Hafiz után . 181 > Farkas Albert: „Héber dalok“ I. „Istenhez“ Ó-héber. II. „A gyertya“ 5 Ezra után. III. „Sírjatok értük“ Byron után. . 349. 481 J Ferenczy A.: „Télen“.......................................133, Gáspár Imre: „Az árnyakból“ I. „ Jött-men­tek.“ II. „Messze napok.“ III. „Hangversenyben.“ IV. ; Bocsáss meg!“ .... 253; „Nem voltam én boldog soha“....................................361 K enedy Géza: „Borús perczek“....................109 > Kom ócsy József: „Az uj Endymion“ ... 49 „Az erdőben“ .... 313; „Mielőtt elválnánk'1 . . . 601 Kovács Laura : „A patakhoz“......................... 337 ; „Az ifjúságról“ .... 577j Lauka Gusztáv : „Románcz“...........................265 B . Pongrácz Emil: „Az én szenvedésem“ . 229 W. Rajka Teréz: „Panasz a távolban“ . . 433 ; Szász Károly: „Mind, mind hiába“ .... 1; „Gizella fóherozegnő pesti ’ nász-albumába“ . . . 193 Udvardy Géza: „Ne szánjatok“ . 505 ; Várady Antal: „Sötétség dalai“ .... 217 „A magány dalai“ . . . 397 Eredeti beszélyek: Abonyi Lajos: Halálos félelmek közt 157. 169. 181 Áb rai Károly : A kit senki nem szeret 254. 265. 267. 290 Bolgár Emil: Ember tervez, isten szervez 85. 97. 109. 121 Csengey Gusztáv: Járatlan utón 421. 433. 445. 457; Deák Farkas: A leveli béka . . 193. 205. 217 ; Dominkovics Mária : Voltaire a nók között 133. 145 < László Mihály: A fény árnyai 349. 361. 373. 385. 397. 410; Lauka Gusztáv: Dániel .... 1. 13. 25. 37) A vasúton Pesttől Monorig . 301 f Annunoiata 469. 481. 493. 505 j Tóth József: A fúria körme 529. 541. 553. 565. 577. 590. 601. 613' Vértesi Arnold: Első szerelem . . . 49. 51. 74 Az útszéli sirdomb . 313. 337 A négylevelű lóhere . . 517 Fordított beszélyek: About Edmund: Az ezred albuma . 160. 173. 185) Andersen : Az utitárs, fordította Milesz Béla 257. 268 A vén tölgy utolsó álma, ford. í Milesz Béla .... 603 Brét Harte: Tennesse társa, ford. Csukássy Jó­zsefné.......................... 605 j 2s . Z. A.: Egy költői alak a történelemben . 148 |> xolo Raimund: Spalding testvérek, ford. Ozo- ray Johanna 389. 401. 414 424. 436. 449. 459. 471 Tohn Barnard: Angolosan...............................136 : J ulius Rodenberg: A Napóleonok vége, ford. Csukássy József . . . 4. 16 j Levin SchUcking: Mephisto .... 196. 207 ; Lewis Hough: Költői igazság.........................616 í X lenk Frigyes: A carriokfergusi leány , ford. Gombos Endre 550. 569. 581.592 : Mühlbach Luiza: Egy séta a salonban, ford. Dominkovits Mária . 521. 535 i> °oupin Viktor : Huszonötezer frank hozomány, ford. Hentaller Mariska 483. 496. 5101 Jacher Masoch : Mária Terézia és a szabadkő- , művesek, ford. Ozoray Jo­hanna 5. 17. 25. 41. 51. 63. 76. 88. 100) Egy nő az előőrsön . 229. 241 ; Jagoskin: A kísértő, ford. Ember István 271. 281. 293. 304. 315 j Vacano Emil: Az ég diplomatái, ford. H. B. Szilárda . . . . 111. 124 > 1 608-ik szám, ford.--------o. 209. 219. 233. 243 í 3gy vén komorna visszaemlékezései . . . 545 j 1 rozsdás............................... 339.352.365.375; S alon: Andrássy Béla : A nőkérdés hazánkban e szá­zad elején.........................201 í Bor ostyám Nándor: Egy m. kir. szegény ördög 151; Dumas Sándor „bűnbánó Mag- 1 dolnái“.......................321; Vasárnap az állatkerthen . 441 ■ Bulyovszky Gyula : A tükör............................... 9 ; A tétfejü csoda . . . . 21 í Kezdődik...........................30 í Jea n qui rit et Jeanne qui pleure...........................45 \ B ulyovszky Gyula: Három papírdarab ... 57 A farsang közepén ... 68 Kritika.......................................§0 K i az érdekes névtelen? . 92 Carneval halála . . . . 104 Márcziusi tárcza........................117 Ha ngversenyek .... 128 A főváros veszedelemben . 140 Zik-Zak .... 152. 261 A svédnók quartettje . . 165 Ajtózárás előtt .... 177 Ünnepek után ... . 189 Caleidoscop, a múlt hét tü­kördarabjaival . . . 237 Megrendelt czikk . . . 247 Elnapolt piros pünkösd . . 273 Egy kis majáiig .... 285 Meleg napok ..... 309 Gmundenből 345.357.381. 393. 417. 429. 453. 465 Tárczabevezetés . . . . 531 Induljunk....................................511 Drága dolgok ... .525 Liszt-ünnepek .... 549 Ghyczytől Nevillig . . . 561 Politikus szépirodalmi táreza 585 Az irodalom bankettjei . . 597 Karácsonyi vásár . . . 608 Midőn ezt írom . . . . 620 Cs. J.: Nevelőintézetek a genfi tó partján . 225 Az olasz írónőkről . . . 297 Deák Farkas: A magyar fejedelemasszony le­vele a 17-ik századból . . 260 Ensel Sándor: A dán női fegyintézetekről . 489 H. Nagy Lajos: Eszthetikai füljegyzések a tra- goedia és komödia köréből, Erdélyi János után . . . 213 Ördög Róbert: Báli táreza.......................................46 Báli illusiók és illusionok . 68 A farsang vége felé ... 81 A szerelem szótárában.............................................31 A hol Sand George lakik ..........................................150 A kiállítási nemzetközi jury Budapesten . . 369 A női fogházak Párisban..........................................405 Belicz ay Gyula.............................................................573 Apró rovatok: Kép-, szó- és sakktalányok, divattudósitások, mel­léklet-magyarázatok, galambposta: csaknem min­den számban. A borítékon: bel- és külföldi levelezések, nagyvilági hirok és egyveleg. Mellékletek .­Színezett divatkép: 5. 8. 11. 15. 19. 23. 32.37.41, 47. 51. Szabásminta: 2. 6. 12. 17. 21. 25. 29. 33. 38. 43. 49. 52. Mintaiv : 4. 9. 13. 16. 20. 24. 27. 31. 36. 40. 44. 50. Regény-mellékletek: A marly-i vadászat III. köt. vége, irta: Fére Oktáv. Fordította Mártonffy Frigyes. Voirel József: 1. 2. 4. 6. 7. 8. 11. 17. 18. 20. 24. 26. 29. 30. 31. 38. 39. 42. 43. 44. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék