Nefelejts, 1874. január-december (16. évfolyam, 1-52. szám)

1874-04-12 / 15. szám

178 NEFELEJTS XVI. ÉVFOLYAM. lógók és ruganyosak, kitartott hang vagy ezer fénysziporkára tört, mint a prizma csillogása — egyenlően hatalmában van és mindig eszköz, énekének megadni a jellemző kifejezést. Patti hangjában és énekében minden megvan, ami az emberi szívben viszhangot ébreszthet, ő — ha osztályozni kell — drámai és lyrai énekesnő, könnyed, biztos, tökéletes, minő csakMalibrán lehetett; de miután mindent: szépséget, bájt, varázshangot, mű­vészi lángelmét kapott teremtőjétől, hogy úgy álljon itt, miut egy megtestesített harmónia, — valami mégis hiányzik a töké­letességből : az erély kifejezése s a daemoni! Norina, Adina, Amina Eosina, Adelina, Violetta — a viszontlátásra mielébb! __________ Bulyovszky Gyula. ú jság? — [A húsvéti két nap] valóban méltó ünnepe volt a feltámadásnak. Mintha az ünnepekre halasztotta volna a tavasz, hogy egész pompájával bevonul. Derült, azúrkék égen kelt föl a nap, tavaszi meleget árasztva mindenfelé s nem csak kisértetbe hozva, de valóban a szabadba is kicsalva azokat, kik nem szoktak bízni az áprilisi szép időben. A városliget, Orczykert hemzsegett az ezren- kint kivonuló tömegtől, s az omnibuszok és vasúti kocsik körül újra kezdetét vette a hagyományos polgárháború. A Margitszigetnek, habár még saisonja nem nyílott meg, szinte voltak látogatói, sőt a Gellérthegy szürke, kopasz fejét is megkoszorúzta a nép tarka tömege, pedig ez idén az uj ültetvények megkimélése végett el volt tiltva a szokásos húsvéti búcsú. A zugliget szinte megkapta a maga közön­ségét s a budai hegyek közé vasúti kocsikon, gyalogsorral, omni­buszon vagy bérkocsin egész karavánok vonultak ki, többnyire nyári lakást kereső családok. — [A bécsi bur g ban] király és királyné Ö Felségök az idén is elvégezték tizenkét aggastyán férfin és nőn a lábmosás hagyo­mányos szertartását. Hasonló szertartás színhelye volt az István-tem- plom és a skótok temploma is. Az elsőben Rauscher bibornok, az utóbbiban Helferstorfer apát szintén tizenkét aggastyánon végezték a lábmosás szokásos szertartását. Az illető szegényeket azután meg­vendégelték s gazdagon megajándékozták. A lábmosásra bocsátott nők közül legidősebb volt a 107 éves Suda Anna, legfiatalabb a 87 éves Paul Anna Mária. A férfiak nem dicsekedhettek ily magas élet­korral. A legidősb köztük a 91 éves Mantler József volt; a leg­fiatalabb Ratsch József 85 éves. — [Batthyány Lajos] síremlékére újabban b. Wodjaner Albert, Wodjaner Mór és Császka György szepesi püspök száz-száz forintot, gr. Karácsonyi Guido őtvenet, Ipolyi Arnold püspök szintén ötvenet, Blaskovics 12-őt adtak. Összesen 4l2 frt. Ez emlékre össze­sen már 36,302 frt 8 kr gyűlt be, s miután az építkezés folyamat­ban van,Sztupa György pénztárnok kéri a künnlévő ivek beküldését. — [Kossuth Lajos lakváltoztatás a. J Kossuth Lajos egy levélben márczius 29 - ki kelettel tudatja, hogy lakását megváltoztatta. A levél ide vonatkozó része igy szól: „Nem lakom többé Túrában. Lakásom: Baraccone di Collegno, Provincia di Torino, Italia. Ide kérem leveleimet utasítani. Mit is azon figyel­me ztetéssel hozok barátaim tudomására, hogy uj lakhelyemen sem távirdai állomás, sem helyben postahivatal nincs. Minden távsür­gönyt külön futár hoz lakomba; s ez, ha (mint ekkorig némely év­fordulók alkalmából tanúsított, s hálával fogadott szives megemlé­kezéseknél történni szokott) egy-egy napon húsz, harmincz távsür­göny is érkezik, nagyon súlyos rovatot képezne budgetemben, melyet nem szeretnék bizouyos kormányok példájára deficittel kezelni. Ké­rem annak okáért barátaimat, legyenek szívesek oly tárgyaknál, melyek néhány napi késedelem által sem érdekben, sem becsben nem veszítenek, inkább a postát, mint a távírdát használni. A bérmentett, de nem ajánlott levelek, mint szinte a hírlapok is, pusztai lakom daczára, rendesen s késedelem nélkül jutnak kezeimhez.“ — [Ö ss z e ég ett.] E napokban délután a pesti Józseftéren Grossinger Stenka kisasszony, Kehrerné asszony józseftéri háztu­lajdonosnő unokahuga összeégett. A szerencsétlen leány nagynénié­vel, két más nőrokonával s bátyjával, ki a pesti első honvédzászló­aljnál századparancsnok, s még néhány ismerőssel a Józseftéren sétált. — A társaság több tagja egyszerre égési szagott érzett, melyről azt hitték, hogy égő posztótól származik, s a férfiak önkénytelenül ru­hájukat vizsgálták meg. Még maga Grossinger Stenka figyelmeztető bátyját, hogy talán ruhája ég, midőn egy pillanat alatt ölnyi ma­gasra lobogott fel a láng a lány körül. Anélkül, hogy valaki észre­vette volna, a leány a szó szoros értelmében lángtengerbeu állott. Sem köpeny, sem nagy kendő nem volt kéznél, mivel a lángot el­nyomni lehetett volna. A férfiak kezükkel kezdték tépni rögtön az égő ruhát, mely nagy elégett foszlányokban maradt kezeik között. Az összecsődült nép közül többen port hintettek a szerencsétlenre; hasz­talanul. Az asszonyok rémületükben nem tudva mit csinálnak, zokogva borultak az égő leány nyakába. Csak nagy bajjal lehetett megaka­dályozni, hogy egy nő helyett három ne álljon lángban. Az ott álló rendőrbiztos rémületében nem tudta hamar köpenyét levetni, hogy azzal az égő leányt letakarhatta volna. A szerencsétlen leány fáj­dalmában s ijedtségében mindig tovább futott, úgy hogy a különben is keveset érő elfojtási kísérletek sikertelenek maradtak. A nagy lármára, melyet ez eset okozott, a korláton kívül álló kocsisok elősiettek, kik közül egy éppen itatni akarván lovait, a nála levő két kanna vizet a leányra öntötte, kiről eközben majd minden ruha leégett. Az egész égés különben mindössze egy perczig sem tartott. A szerencsétlen leány lábai teljesen össze voltak égve ; a felső test kevesebbet szen­vedett. Állapota legnagyobb részben aggasztó volt. Valószínűleg gyufa, vagy égő szivardarab okozta a szerencsétlenséget; úgy látszik, előbb az alsó szoknyák körül s a felsőn végig futott a láng s úgy kapta meg a zöld selyem ruhát, mert különben nem magyarázható meg, hogy az egész leány egy pillanat alatt lángban állott. A leányt a szerencsétlenség színhelyéről kocsin szállittoták haza, s nehány nap múlva meg is halt. — [A nyári lakás-kereslet] a budai hegyek között igen nagy s az árakon sem igen látszik meg a krach hatása. A zugliget- beu már igen sok villa ki van adva 600—700 írtjával. Egy szobá­ból és konyhából álló lakás 280—300 írtra tartatik. Sokkal olcsóbbak azonban a nyári lakások a kissé ugyan távolabb eső, de annál szebb kilátással bíró „szép juhásznőuél“, hol 200 írtért is lehet kapni egy két szobából s egy konyhából álló szállást. A sváb­hegyi nyári lakok árát, a vasút kiépülése reményében felrugtatták. Egy kisebb szabású magános villa egy család számára 350—500 frt. A meleg napok már kicsalták a fák rügyeit s az utóbbi esőzések hihetőleg zöldbe borítják az erdőt. — [Veszélyes légy ölő papír.] Dr. Fromm Pál IV. ke­rületi orvosnak egy lipóttemplomtéri kereskedésből került légyvesz- tőpapir mireny-(arsen) tartalma iránt gyanúja támadván, azt a fő­városi vegyész Baló Mátyás vegyvizsgálata alá bocsátotta. A vegyészi jelentésből kitűnt, hogy a légyvesztő papír rendkívül nagy mértékben tartalmaz mirenyt, s tekintettel e körülményre, a légyvesztő papír a legveszedelmesebb áruczikkek közé tartozik. Az esetről a kerületi orvos a tiszti főorvosi hivatalt értesítvén, dr. Pa- trubány t. főorvos a rendőrség közbenjöttével a kellő intézkedése­ket azonnal elrendelte. — [Dienes Lajos] miniszteri hivatalnok, ki az irodalom, különösen a gyermekirodalom terén szép nevet s elismerésre méltó érdemeket szerzett, f. hó 4-dikén délután 31/, órakor 58 éves korá­ban meghalt. Egy 7 éves fiú és egy 9 éves leánygyermeket hagyott

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék