Nefelejts, 1875. január-február (17. évfolyam, 1-9. szám) - Divat-Nefelejts, 1875. március-december (1. évfolyam, 1-43. szám)

1875-02-14 / 7. szám

XVII. ÉVFOLYAM. NEFELEJTS. 83 — [Fölhívás.] Az „Athletikai cluhh“ ívtartói tisztelet­tel fölkéretnek, hogy íveiket február 15-ig alólirottnál (Hatvani- utcza, nemzeti kaszinó-épület II. emelet) újakkal kicserélni szíves­kedjenek. Sárkány Ferencz. Karnevál. —’[A zenekedvelők termében] a fiatal tisztviselők rendeztek igen vidám mulatságot. A tánczokat Ladányi László, Máday Izidor és Szalay Péter rendezték igen ügyesen. A hölgyek közül kitűntek: Bujanovics Sándorné, Bicskey Kálmánná, Beke Ma­riska, Bakody Sarolta, Bérczy Margit, Bernáth Dezsőné, Fauser Irma, Oréger nővérek, Hanzély Mariska, Horváth Emilia és Gizella, Ko- máromy Blanka, Karácsonyi Sarolta, Korányi Adolfné, Leeb Irén, Molnár Gizella, Neuhoffer Károlyné, Návay Lenke, Nagy Linda, Nyiry Aladárné. Ordódy Gabriella, Perczel Erzsiké, Eózsa Paula, Szentiványi Ilona, Scitovsky Mariska, Stefani Lajosné, Szende nő­vérek, Sacellary Irén, Tömöry Paula, Török Erzsi, Vizsoly Mariska, Vojnits Kóza. — [A Budavárában] tartott kaszinóbál igen látogatott volt, s a szép hölgyek közül egy jelenvolt a következő névsort küldé be: Bolberitz Klementin, Belházy Etelka (vörösben), Csáky Aranka (kékben, gyöngyvirágokkal), Harsányi Teréz (egész fehérben), Kégly Joó Julia (sárga selyemben), Kapy Kóza (fehérben kékkel), Kis Kor­nélia (fehérben), Lenhossék Etelka, Leeb Irén, Lukács Béláné (fe­hérben sárgával), Mészáros Emilia, Madarassy Gizella, Odor kisasz- szonyok, Szarvasy Gilda, Sziklay Szeréna, Vörös Ilona, Vizkelety Fenena. Színház. — [Hauck Minnie] uj vendégszereplési cziklusát f. hó 4 én kezdé meg, s első föllépteiil „Kosina“ szerepét választá a „Szevillai borbélyban.8 Első föllépésére az egész színház megtelt, s a háromszéki magyar dallal nagy lelkesedésre ragadta a közönsé­get. A kedvelt művésznő a „Tévedt nő “-ben is nagy közönség előtt énekelt; de ezen szereppel nem érte el a kívánt sikert. — [J ó k a i n é] a jövő hóban négyszer fog föllépni a nem­zeti színpadon ; jelesül: Coriolanus, Macbeth, Bang és szerelem és valószínűleg VIII. Henrik-ben. Macbeth czimszerepét a jeles mű­vésznővel Szigeti Imre fogja játszani. hagyatékot Kodolányi Antal és dr. Schiller Gyula képviselték. Az iparegylet a böjtben a Hungária termében bált rendez, melyre a hölgyek részint a közvacsoránál, részint a tombolánál viselt ere ton- öltözékekben és jelmezekben Ígérték megjelenésüket, mely quodlibet igen érdekes látványt fog nyújtani, s a bál érdekességét emelni. A bálrendezőség élére Vadnay Károlyné az egylet alelnöke áll, s igy a siker kétségtelen. Hymen naplója. J egy váltások. JezovicsKornél mérnök, Sziklay Irma kisasszony­nyal Budapesten. H a ill Gyula hivatalnok, f. hó 5-én Striberny Anna kisasszonynyal Debreczenben. Morvay Béla nagyszőllősi ügyvéd, Bathmer Malvin bárókisasszonynyal Bereghben. Esküvők. Zene. — [Fellegi Viktor] „Apollo“ czimü zeneműfolyóirata negyedik kötete legújabban megjelent második számának tartalma : 1) Albumlap, zongorára szerző Beliczay Gyula. 2) Tündér álma, salondarab kiskomlósi Hölzl Lőrincztől. 3) Magyar ábránd Bauer Lajostól. 4) Andante, zongorára négy kézre Schmidt Pétertől. 5) Eózsa és pillangó Wachtel Auréltól. 6) Két népdal. I. Hova csikós olyan szaporán ? II. Édes anyám rózsafa . . . átírta Kapi Gyula. Előfizetési ár egész évre (mintegy 100 válogatott zeneműre) 6 frt, félévre 3 frt. A jelen szám 1 írtért külön is megszerezhető. Az elő­fizetés vidéken legczélszerűbben a postautalványozás utján eszközöl­hető, Budán az „Apollo“ kiadóhivatalában, iskola-utcza 681. sz. a. Minden eddig megjelent szám és kötet folyton kapható. Zgorszky Zsigmond huszárfőhadnagy január 30-án Ágoston Gabriella kisasszonynyal Tolnamegyében. Kelemen József Nagyvárad városi hivatalnok, Ist­ván f i Ágnes kisasszonynyal Török-Becsén. Papp Jenő birtokos, Krémé r Eegina kisasszonynyal Deésen. S. Kovács Mihály birtokos, f. hó 7-én Z s i g r a y Jolán kisasszonynyal Kecskeméten. Pápai Gál Ferencz távirdatiszt, Gr und Ilona kisasz- szonynyal Budapesten. Dr. Vécsey Tamás országgyűlési képviselő, Móricz Mar- g i t kisasszonynyal, Móricz Pál orsz. képviselő leányával. Erdélyi József ügyvéd, Gitye Linka kisasszonynyal Nagy­váradon. Álgya S ándor houvédfőhadnagy, Popovics Silvia kisasszonynyal Aradon. Stark Elek Sándor vasúti hivatalnok, í. hó 3-án K ri­zsán Mária Klementina urhölgygyel, Krizsán József veszprémi evang. lelkész leányával Veszprémben. Daláry Ede fiatal ügyvéd, Szabó P iros ka kisasz- szonynyal Nagy-Károlyban. Dr. Papp László kir. ügyész, f. hó 8-án Orbonás Amália kisasszonynyal. Egyletek. — [Az országos nőiparegylet] jelentékeny összeget örökölt Gubicz Andrásné, született Boldermann Julia hagyatékából. Az örökség 2489 frtot tesz. Az egyletet Kühnel Iguácz ügyvéd, a Halálhírek. Sigray Pál ügyvéd neje, szül. Hal ás z E ó z a, 28 éves korában. Ferenczy Elek ügyvéd, f. hó 6-án 54 éves korában Debreczenben. Matos Gézáué, szül. Kiss-Orbán Amália, f. hű 5-én 49 ' éves korában Nagyváradon. L e s t á r S á n d o r,n é, szül. Nagy Erzsébet, f. hó 4-én 90 éves korában Kecskeméten. Lipóczi Keczer Tamás földbirtokos, 65 éves korában c Kassán. Füzy Sámuel járásbiró, f. hó 3-án 63 éves korában Alsó­Járán. Csáthy Géza fiatal ügyvéd s Medgyaszai Ilka kedvelt művésznő férje, 29 éves korában Kolozsvártt. 7* i

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék