Nemzeti Jövőnk, 1932 (1. évfolyam, 1-6. szám)

1932-12-11 / 1. szám

Szolnok, 1932. december 11. Vasárnap. I. évfolyam 1. szám. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK VÁRMEGYE NEMZETP^LJTIKAI LAPJA. Megjelenik minden szerdán és szombaton este Előfizetési árak: Egész évre . . 10'— P Félévre . . 5'— P Negyedévre . 2‘50 P Postatakarékpénztári csekkszámla száma: 49.127. FŐSZERKESZTŐ: vitéz Szolnoki SCHEFTSIK GYÖRGY dr. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szolnok, Gorove-utca 7. sz. Telefon: 142. Nyomda: Roth Dezső könyvnyomdája, Szolnok. Gorove-utca 15. Telefon: 113. Bátorság! Becsület! BOlcseség! A magyarok Istene áldja meg : Főméltóságú vitéz Nagybányai Horthy Miklóst, Magyarország kormányzóját, a Magyar Nemzetet, annak vezérét; vitéz Jákfai Gömbös Gyulát és J.-N.-K.-Szolnok vármegye uj főispánját: Roffi Borbély Györgyöt. Az uj nemzeti korszak Irta : Sztranyavszky Sándor, a Nemzeti Egység Pártjának elnöke. A nemzeti munkaterv kidolgozásánál hazánk iránti szeretetünk mellett elsősorban még az a tudat vezetett, hogy célunkat csak akkor tudjuk elérni, ha a magyar társadalom minden gazdasági ágazatának egyformán biztosítjuk a boldog jövendőt. Ennek megvalósításához szükséges a nemzeti egység. Gömbös Gyula miniszterelnökké történt kinevezésével megteremtődött az a légkör, amely vissza adta a nemzetnek az önbizalmat és a hitet. Ebben az atmoszférában össze kell fogni az egész dolgozó társadalomnak, ki kell irtani a kishitűséget és rosszindulatú kritikát. — Egyik osztály sem kívánhat érvényesülni a másik rovására — hanem testvéri szeretettel kell felkarolni a gyöngébbet s ezáltal is megerősíteni az uj nemzeti korszakot. Uj reményre jogosít Vezérünk ereje és munkabírása — és én biztosan tudom és val­lom, hogy öt követve rövidesen elérjük minden igaz magyar leghőbb vágyát: legszentebb célun­kat: a boldog, gazdag, nagy magyar jövendőt. Nemzeti öntudatot Irta; Marton Béla országgyűlési képviselő. Beköszöntő Végre a sötétben botorkáló, remé­nyét vesztett magyar előtt ismét fel­virradt a Nap! A háború borzalmai és nélkülö­zései után az országra szakadt for­radalmak, román megszállás és igaz­ságtalan békeszerződések lejtőre jut­tatták a sokat szenvedett Nemzetet. A mind kétségbeejtöbb gazdasági helyzet folytán nemtörődömség, fá­sultság, lehangoltság vett erőt a kö­zönségen és mindenki mástól várta a segítséget, a munkát. A világgazdasági válság pedig — amely a mi szűkre szabott határain­kat sem kerülte el — megadta az országnak az utolsó döfést. Már-már úgy látszott, elkerülhetetlen a szo­morú vég — amikor az utolsó perc­ben, a legnagyobb veszélyben, mi­kor a reménykedés utolsó szikrája is kialudni készült, ragadta kezébe a kormányt vitéz Jákfai Gömbös Gyula. És most pontot kell tenni a múltra! Ne feszegessük a múlt hibáit, ha­nem forduljunk reménykedéssel a jövő korszak felé. Gömbös Gyula bátorsága, önbi­zalma és bőlcsesége megállította és helyes útra tereli az országnak a lejtön lefelé rohanó szekerét. Ö a legkeményebb magyar, aki mer, tud és akar. Vissza adja a két­ségbeeső magyar népnek a hitet, reményt és bizalmat. Erős ökle ajtót és ablakot tárt a Nemzet súlyos börtönében. Uj leve­gőt ád és uj életet teremt. A Vezér elhivatottságában bízva és a jövővel szemben vérmes re­ménykedéssel eltelve indítjuk meg lapunkat. Hirdetője kívánunk lenni a bá­torságnak, becsületnek és bölcse- ségnek. Szószólói akarunk lenni a haza- físágnak, az egyenjogúságnak és igazságnak — ostorozóí mindannak, ami ezzel szemben áll. Bátor harcosai leszünk az Eszmé­nek és védelmezői pártra, osztályra és felekezetre való tekintet nélkül minden magyar testvérünknek. Ezen nemzetregeneráló eszmék érdekében nemcsak Szolnok város közönségé­hez kívánunk szólni, de szolgálni akarjuk az egész megye közönségét, sőt a megye határain túl is meg akarjuk világítani az utat azoknak, akik velünk együtt rohamra indul­nak diadalra vinni azt a zászlót, melyet Gömbös Gyula tart a ke­zében. vitéz Szolnoki Scheftsik György dr. Régi nagy hibája a magyar tár­sadalomnak, hogy a legfontosabb nemzeti kérdéseket igen gyakran csak egy kézlegyintéssel próbálja el­intézni és nem szentel fáradságot ahhoz, hogy kellő betekintést nyer­jen a dolgok igazi lényegébe. Ha­gyományos Pató Pál felfogásán mind a mai napig alig változtatott és az egyetemes nemzeti kérdéseket koránt sem vitatja meg azzal a fon­tossággal amit a nemzeti érdek minden egyes polgárától első sor­ban megkövetel. Bizonyos alkalmi vitákban igen gyakran alul marad, mivel nem bir azzal a felkészültség­gel, amellyel egyes baloldali elemek bírnak, dacára elvűk igaztalanságá- nak és a nemzeti érdekekkel szem­behelyezkedő felfogásuknak. Lassan lassan azután talán észre sem veszi, hogy mind bizonytalanabbá válik a lába alatt az az erkölcsi talapzat, amit nemzeti öntudatnak nevezünk. A keserű orvosság helyett szíveseb­ben fogadja az édes mérget és in­kább tapsol azoknak, akik gyanús és bizonytalan Ígéretekkel állnak elő. Az állam, azaz a nemzet iránti kő- telességérzeteí meglazulnak és ezzel maga alatt vágja a fát. Pedig volt idő, amikor a magyar társadalom súlyosan megbünhődőtt azokért a hibákért, amelyeket mind a nemzeti öntudat hiánya miatt ál­lottak elő. Hiszen tudhatja minden­ki, hogy csak azok a népek bírnak átgázolni a jelenlegi idők gazdasági mocsarán, amely népek megingat­hatatlanul biznak nemzetük jövőjé­ben és amely ország egységes tábort tud létrehozni a nemzet testétől idegen gondolatok ellen. Csak azok a népek lesznek méltók egy jobb jövőre, melyeknek polgárai fegyel­mezett katonánként állanak Vezé­rük zászlaja mögött és sutba dobva a sírást és rimánkodást acélos aka­rattal, büszke nemzeti öntudattal vetik magukat abba a harcba, ame­lyet a nemzet feltámadásáért és boldogulásáért meg kell vívniuk. A győzelem záloga azonban a nemzet egységében rejlik, mert hi­ába minden egyéni próbálkozás és egyéni harc, ha az ország széthulló pártok otthona lesz, ahol apró párt- politikai és osztályharc termi a ma­ga mérges virágait. A belső széthúzás, a külső ellen­ség erejét növeli, amelynek könnyű feladata lesz akkor, ha az ország egységét egyéni ambíciótól fűtött lovagok egymáskőzöttí vetélkedése gyengíti. Éppen ezért be kell látnia a magyar társadalomnak, ipari mun­Ára 10 fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék