Nemzeti Sport, 1912. január-november (10. évfolyam, 1-45. szám)

1912-06-23 / 25. szám

6. oldal. X. évfolyam. Egynegyed angol mérföld (bajn. kiz.): 1. Bu- kovinszky János TAC 56 mp. 2. Sleinfeld Imre ATK. 3. Biró István AAC. Gerelyvetés, hendikep: 1. Gencsy Béla AAC 3195 +1500=4695 cm. 2. Jakobcsics J. AAC 3143+1500=4643 cm. 3. Zalay’ Sándor ATK 2760+1500=4260 cm. 120 yardos gát. junior: 1. Gencsy Béla AAC 19.6 mp. 2. Steinfeld Imre ATK. 3. Steinhiibel Laj'os AAC. Két angol mérföld: 1. Horváth Gyula ATK 11 perc. 2. Belu Jenő TAC. 3. Knizse Imre ATK. Távolugrás: 1. Nagy János TAC 606 cm. 2. Steinfeld Imre ATK 592 cm. 3. Lemberger Lajos ATK 559 cm. 4-szer 400 m. staféta (ba'n. kiz.): 1. ATK (Hoch, Knizse, Horváth, Steinfeld). 2. TAC (Czintos, Nagy, Belu, Bukovinszky). Az AAC csapatát, mely jogosulatlan versenyzővel in­dult s győzött, a MASz athletikai szakosztálya diszkvalifikálta. Diszkoszvetés, junior: 1. Gencsy Béla AAC 3065 cm. 2. Spolarits Imre ATK 3016 cm. 3. Bródi Jakab ATK 2730 cm. 3 angol mérföldes ötös junior csapatverseny: 1. ATK (Zágoni Tormássy. Veszprémi, Szi­lágyi, Knizse Jenő) w. o. 19 p. 29 mp. A Ferencvárosi Torna C’ub athletikai osztá­lyának vezetését Molnár Tibor vette át. Liesche. a kiváló német magasugró Hanno­verben 189 cm-es eredménnyel győzött. Az o'ympiai kiküldöttek névsorát a MOB athletikai szakosztálya a következőkben álla­pította meg: Bodor Ödön Postás. Déván Ist­ván MAC, Forgács Ferenc BFAC. Jankovich István MAC. Kóczán Mór FTC, Kárpáti Ödön BAK, Kobulszky Károly Postás. Lunczer Györgv Pozsonyi TE. Mudin Imre MAC. Me- zey Frigyes BFAC, Rácz Vilmos BFAC, Sav- niky Teofil Posts, Szathmáry Kálmán MTK, Szalai Pál MTK. Szerelemhegyi Ervin MAC, Solvmár Károly FTC. Váradi Mihály BFAC, báró Wardener Iván MAC. Újlaki Rezső TAC. Ondrus vagy Szobota. Ondrus és Szobota közt még döntömérközés lesz 100 méteren a ki­küldetésért. Olympiai próbaversenvt rendezett a MOB hétfőn este az üllöi-uti pályán 10 km-es gyalog­lásban. A versenyt Szablyár Péter FTC nyer­te meg 52 p. 32 mp. alatt ifi. Ripszám Henrik MTF 53 p. 23 mp. ellen, mig Fekete Mihály ESC feladta. Az eredmény gyenge lévén, Szablyár nem küldetett ki. A Nagyváradi Sportegy’et által 1912 junius hó 30-ikán délután 3 órakor a Rhédey-kerti snorttelepen rendezendő országos junior athle­tikai verseny sorrendje: 1. 100 yardos síkfutás; 2. Magasugrás; 3. Fél angol mérfö'des síkfu­tás: 4. Sulydobás; 5. 4-szer 100 méteres sta­fétafutás; 6. Rúdugrás: 7. Egynegyed angol mérföldes síkfutás: 8. Diszkoszvetés: 9. Távol­ugrás; 10. 220 yardos síkfutás; 11. Gerely- vetés középen fogva; 12. Kalapcsvetés; 13. Diszkoszvetés ötös csapatverseny Toronteban (Kanada) az Eaton A. C. által rendezett versenyen óriási közönség volt jelen. A newyorki athléták egy pár kivétellel mind rosszul szerepeltek. Kiváló 1 p. 57 mp. idővel nyerte Kiviat a 800 m.-t Cloughen a 100 m. előfutamot 10.8 mp. futotta. Rosenberger a 400 méteren. Sheridan pedig súly és diszkoszban szenvedtek vereséget. Lukeman helyből ma­gasugrásban 135 cm. ui canadai rekordot állí­tott fel. a verseny különben olympiai próba verseny is volt a canadaiak részére. Az Irish American A. C. által a Celtic Park­ban rendezett verseny, melynek tiszta bevétele az olympiai alapot gyarapította, kitűnő sport sikrrel folyt lé. Yim Duncan 44 m. 46.5 cm. ui világrekordot állított fel. Ugyanis múltkori 47.55 J méteres dobását nem a rendes 2 m. 13 cm-es körből, hanem annál 1 lábbal nagyohból. vagyis 2 m. 44 cm-es körből érte el. Ábel Kiviat saját világrekordját javította meg 1500 méteren 4 p. 56.8 mp-re. Szép versenyt nyújtott a 400 m-es hendikep, melyben Sheppard és Reiedpath ser ­ről indultak. A versenyt Reidpath nyerte mell­szélességgel Agger ellen, ugyanannyival 3-ik Sheppard. Az idő 49.8 mp., nem valami fényes, de a scratchmenek a nagy mezőnyből nem tudtak előre törni. A magasugrásban G. Horine világrekorder újból fényes eredményt ért el, 195.5 cm.-t ugorva. A versenyt e hatalmas ug­rásával sem nyerhette meg, mert ellenfelei túl­ságosan sok előnyt kaptak. Igaz, hogy 6 ver­senyző ugrott 185.5 cm-en felül. A 8000 méteres futást Kramer nyerte Scott ellen, ki a lécre lép­ve elesett. Kramer azalatt megugrott 50 yarddal amit Scott nem tudott behozni rajta. 100 m-en Rosenberger és Meyer előfutamaikat 11 mp. nyerték, de a döntőben helyezetleniil végeztek. Részletes eredmények: 120 yard gát hendicep: 1. High, Boston A. A. 16 mp. — 800 m-es hendi­kep: Miller. Mohawk AC (44 yard) 1 p. 53 mp. — 1500 m-es hendikep: 1. Ábel Kiviat JAAC 3 p. 56.8 mp. scratchről futva (világrekord!) — 400 m-es hendikep: 1. Reidpath NyAC. 2. Agger, Morris AA (16 y.) 3. Sheppard, 1AAC 49.8 mp. — 100 m-es hendikep: 1. Kirby, 1AAC (6 y.) 11 mp. — Diszkoszvetés hendikep: 1. Albers, Anchor AC (7 m.) 45 m. 75 cm. 2. .1. Duncan egyleten kiviil (ser.) 44 m. 46.5 cm. - Sulydobás hendikep két kézzel: 1. Mc. Donald, 1AAC (ser.) 27 m. 3 cm. — 8000 m-es hendikep: 1. Kramer, LAC (ser.) 2. Scott, SPAC (ser.) 3. Duff, Germantown (50 y.) Idő: 25 p. 44 mp. — Magasugrás hendikep: 1. Erickson, Mott Ha- ven AC 193+6.5=199.5 cm. 2. Andromedas, (egyleten kívül) 188+10=198 cm. 3. Mulligan, Grace AC 185.5+12.5=198 cm. 4. G. Horine, Stanford University (ser.) 195.5 cm. A phi'adelphiai Frank'in Fielden lefolyt 37-ik egyetemi verseny sikerrel végződött úgy sport, mint anyagi szempontból. A pont versenyt nagy meglepetésre Pennsylvania nyerte 26 ponttal. 2. Corne'l I7V2 p. 3. Michigan 15 p. Harvard és Columbia 13. Syracuse 12 p. Darthmouth lP/2. Jale 10 és Wesleyan 7 p. A meetingen 1 világ. 5 egyetemi rekord dőlt meg. R. A. Gard ner (Yaie) volt a napnak a hőse, ki a rúdug­rást 3 m. 99 cm. uj világrekorddal nyerte. Gyö­nyörű versenyt futott uj rekord alatt Welling­ton (Harvard) 2 mérföldre 9 p. 24.4 mp. alatt nyerve. Reidpath (Syracuse) fényes tehetségű negyed angolosa 48 mp.-el kitűnő rekordot ál­lított fel. Általános meglepetést keltett Jones holtversenye az első helyért és Berna 4-ik helye az egy angol mérföldön. A lebecsült el­lenfelek a célegyenesben lefinishelték a 2 crack futót. Jones e vereséget kijavította fél ango­lon. Ideje: 1 p. 53.8 mp. bámulatos formáról tesz bizonyságot. Nem szabad ugyanis feledni, hogy 4 p. 20 mp.-es 1 mfd. után ez hatalmas eredmény! A gátat D. Craig nyerte imponáló könnyedséggel. Ez a Craig nem azonos a sprinter R. Craiggel. Az egy angol mérföldön óriási küzdelem volt a célegyenesig. Withing- ton győzött 1 yarddal Mc Curdy felett; mind­két futó összeesett a célban. Withington fél óráig eszméletlenül feküdt. A 2 mérföldes klasszisát mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy Berna az erős iramot nem bírva, a ver­senyt feladta. A versenyt 10.000 embernél töb­ben nézték végig. Az előző napon lefolyt elö- mérkőzéseken a rúdugrásban 5-en kerültek döntőbe 3 m. 76 cm.-rel. Reidpath 440 yard előfutamát 49.8 mp. nyerte. Snyder 880 yard előfutamát 1 p. 57 mp. alatt futotta. Francia olympiai épéé csapatba véglegesen a következő vívók jelöltettek be: Gaudin (ka­pitány) Carrére, Cornereau, Oliviér, Pingaud és Edillon. Gaudin felhatalmaztatok arra. hogy a helyszínen a fentiekből válassza ki azon né­gyet, akik a csapatban versenyezni fognak. — Az egyéni versenyszámban részt fognak még venni: Ducret, Jean Lacroix, Perrodon és Trombert. A sabre csapatversenyben pedig a követ­kező vivők vétettek be: Ranst márki, kapi­tány, Perrodon hadnagy, Latrie hadnagy, Hu­bert százados, Jean Lacroix hadnagy. — A sabre csapatversenyeknél a francia biró Sée százados lesz. A francia olympiai fieuret méretei: 88—90 cm. (penge) és 20 cm. (markolat). A Budapesten, 1912 junius hó 29-én a Ma­gyar Evezős Egyletek Országos Szövetsége által rendezendő nemzetközi távevezős ver­senyre beérkezett és elfogadott nevezések a kö­vetkezők: 1. József kir herceg dija (nyolcas). 1. Mű­egyetemi Evezős Egylet: 1. Schuster Brandó 2. Bán Valér, 3. Schneider Róbert, 4. Becsey Oszkár, 5. Dávid József, 6. Csonka Ferenc, 7. Csonka László, vezérevezös Csonka Endre, kormányos Kazinczy Gábor. 2. Pannonja Evezős Club: 1. Jesze Károly, 2. Pirmann Gyula, 3. Szunyogh Gábor dr.. 4. Leiihner János, 5. Henszelmann Kamill. 6. Wick Laj'os, 7. Harsányi Lajos, vezérevezös Kirch- knopf Ferenc dr., kormányos Weszely Jakab. II. Rákospataki dij (négyes): 1. Sirály Buda- nesti Evezős Egylet: 1. Gerö Ottó. 2. Biró Károly, 3. Oppler Pál. vezérevezős Schwarcz Imre, kormányos Gellért La'os. 2. Pannónia Evezős Club: 1. Bányai Béla, 2. Jesze Kálmán, 3. Hautzinger Sándor, vezér­evezős Kirchknopf Ferenc dr., kormányos Koch Károly. III. A Duna evezős bajnoksága (egyes: 1. Nemzeti Hajós Egylet: Levitzky Károly dr. 2. Neptun Budapesti Evezős Egylet: Mészáros József dr. IV. Magyar főiskolai ifjúság dija (négyes): 1. Műegyetemi Evezős Egylet: 1. Benguerel Gaston, 2. Schwanfelder Ferenc, 3. Csonka László, vezérevezős Csonka Endre, kormányos Kazinczy Gábor. Henley regatta versenyeire eddig a követ­kező idegen nevezések érkeztek; a nagy Chal- lenge-ra: Argonaute (Kanada), Sidney Rowing Club de Paris, Everard B. Bictler (Kanada), Haradinski (Paris), Busik Szentpétervár), Villy (Tasmanic), Giuseppe Sinigaglia (olasz), Verri- nan (be'ga) és Wrobel (Páris). Az idei henley regatta versenyei, tekintettel arra, hogy a kül­földi evezősök legkiválóbb reprezentativjai vesznek részt, alkalmasak arra, hogy az ér­deklődést mindenütt a legmagasabb fokra he­lyezze. Különös érdeklődés kiséri Sinigaglia olasznak, Európa evezős bajnokának az indu­lását, akit eddigi bravúros sikereiben többen megállítani akarnak. Tornászok a stockholmi olympiászon. A Ma­gyar Olympiai Bizottság tornászati szakosz­tálya végleg megállapította azon tornászok névsorát, akik a stockholmi olympiászon a magyar testnevelési rendszert bemutatják és a tornászati versenyekben résztvesznek. A tornászok a MOB végrehajtó-bizottsága által meghatározott negyedik csoportban julius hó 1-én délután 2 órakor indulnak el a keleti pályaudvarról. Az olympiai tornászati verse­nyek julius 6-ika és 15-ike közt fognak Stock­holmban megtartatni. A tornászok csoport­vezetője Iszer Károly lesz. aki egyúttal a nemzetközi bíróság tagja. Bély Mihály és Po­gány Gyula mint versenybírák fognak szere-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék