Népsport, 1960. július (16. évfolyam, 132-152. szám)

1960-07-11 / 138. szám

Falusi sportkörök nyári teendői Rétjén, ha beköszöntött a jóidő, falun minden épkézláb ember kapát, kaszát fogott és neki­látott a harmados kukorica kapálásának, a ré­szesaratásnak. Ezt követte a behordás, a csép­ié®, majd ismét a kapálás. Őszig alig volt léleg­zetvételnyi megállás. Ilyenformán a sportra, első­sorban a népszerű sportjátékokra, csak a kora­tavaszi és az őszi idő maradt. Ennek a gyakor­latnak részbeni örökségét ma is fellelhetjük. A megyei szövetségek készítik e| a megyei és részben a járási bajnokságok műsorát. Nekik kell a helyi adottságok figyelembevételével a járási bajnokságok időpontját, a lebonyolítás rendjét, az esetleges területi módosításokat elvégezni. A me­gyék többségénél a szövetségek csak saját, tehát megyei rendezvényeiket tartják számon. Megle­hetősen tájékozatlanok a helyi, a kis sportkörök, a járási bajno»<ságban szereplő csapatok szerep­lése, tevékenysége felől. Ennélfogva nem is tud­nak számukra segítséget adni. Amig a járási TSTnk nem támasz kod ha tna>< önálló munkára ké­pes járási szövetségekre, addig hasznos lenne, ha a megyei szövetség vezetősége egy-egy taggal „Instruálna’’ a járásokat. Az illető készítené el — a helyiekkel közösen — a bajnoki programot, te­hetne javaslatot a bajnokságon kívüli sportese­mények — nyári kupák, éremmérkőzések stb. — rendezésére. Ezzel segíteni lehetne a jelenlegi helyzeten, ami kőris elég szegényes a nyári mű­sor. Nagy segítséget tudina adni a megyei szövet­ség, karöltve a játékvezető testülettel, a mérkőzé­sek levezetése terén is. Egyelőre számos helyen rendkívül „nagyvonalúan’* oldják meg a játék­vezető kérdést. Nemrég pl. az egyik falusi mér­kőzésen három „semleges” bíró működött közre. A sportkör bíródíj címén 272 forintott fizetett ki. Nem lenne előnytelen megoldás, ha a megyei szinten működő játékvezetők időnkint saját fa­lujukban, vagy közeleső helyeken vezetnének akár alsóbb osztályú mérkőzéseKet Is. Helyes lenne, ha a nyári idény barátságos mérkőzésein, helyi, gyakorló játékvezetőket képeznének ki, vezetnének be a bíráskodás rejtelmeibe. Nagyon sok ugyanis az olyan lelkes sportember, aki visszavonult ugyan az aktív sporttevékenységtől, de nagyon szívesen működne közre szakszerűen és pártatlanul, mint játékvezető. Karoljuk fel őket, adjunk lehetőséget fejlődésükhöz. Ne higy- gyük azt, hogy ezzel a képzett játékvezető „kon­kurenciát” nevel saját magának. A nyári idényben a sportpályák igénybevétele rendkívül nagy. Ezért gondoljunk annak karban­tartására, egyúttal azon is gondolkozzunk, ho­gyan tudnák a kis sportkörök létesítményeiket bővíteni. Télen ugyanis —- bármennyire is több az erre fordítható idő — nehezen fognak hozzá pályaépítéshez. A hibákat azonnal ki kell javí­tani, különben nagy munkát igényel a pálya rend­behozatala. Egy-egy kiadós eső, zivatar után pl. a vízmosásokat temjük be, sáros talajon görön­gyösé tesszük a felszínt, éppen ezért a követ­kező száraz napon hengereljük le a pályát. Ha­csak egy szál dróttal is, de kerítsük be a pályát. Sok helyen nincs még öltöző. Ha nem ál| elegendő anyagi eszköz rendelkezésre, legyünk szemfüle­sek. A közeli házak, középületek valamelyikében bizonyára lesz alkalmas nagyobb helység, ame­lyet közös munkával át (ehet alakítani öltözővé. Ez is megoldható, minimális feltételek közé tar­tozik. Egy kajak- és egy kenuszámot nyertünk Prágában •- Távbeszélő-jelentésünk. —* (Prága# július 10.) Vasárnap élénk érdeklődés mellett kerültek ©orra Prágában a Moldva-folyón az olimpiai kajak ken*u számok­ban megrendezett nemzetköz! viadal küzdelmei. A délután folyamán rendezték meg a dön­tőket. Napos volt az idő, de vál­takozó erősségű oldal toló szél uralta a pályát. Mint ismeretes, a küzdelmeken a telje® csehszlovák olimpiai csa­pat mellett nyolc magyar, öt olasz, négy belga és öt lengyel versenyző indult el. A magyar színeket az utánpótlás tagjai kép­viselték. Ürögj igen szép győzel­met szerzett a kajak egyesek 1000 méteres versenyében, a Simárl —Bodnár kenupáros pedig ugyancsak biztosan nyert a neve® csehszlovák párosok előtt. A leg­színvonalasabb küzdelem a kenu e.gyesek döntőjében volt, ahol az első három helyet csehszlovák versenyzők szerezték meg. A pozsonyi Polakovics nyerte ezt a számot. Igen szépen evezett, s teljesen jogos a csehszlovákok derűlátása a fiatal kenus olim­piai szereplését illetően. A magyar Gábriel ebben a mezőny-, ben csak 6. tudott lenni. A női egyesek futamában Tolnai csak a 4. helyet szerezte meg, kettesben az olasz Zanardi volt a párja, s másodikak lettek. A férfi kettesek versenyében a fiatal diósgyőri Márton—Hovanyecz páros a har­madik helyre szorult a jó képes­ségű lengyel páros ée-egy cseh szí o vak kettős mögött. Alkalmi össze­tételű váltónk igen szép küzde­lemben végzett a 2. helyen a csehszlovákok olimpiai váltója mögött. Férfi kajak egyes (1000 m): 1 Ürögi (magyar) 3:54.6, 2. Ziglioli (olasz) 3:56.2, 3. Cepciansky (csehszlovák) 3:56.8 4. Halmos (magyar) 3:57.1. Kenu kettes (1000 m): 1. Simári—Bodnár (magyar) 4:10.2,2. Kodes—Vokal (csehszlovák) 4:12, 3. Koúbek— Purchart (csehszlovák) 4:17.1. Női kajak egyes (500 m): 1. Walkowiak (lengyel) 2:07.2, 2. Zanardi (olasz) 2:08.2, 3. Kutová (csehszlovák) 2:09.9, 4. Tolnai (magyar) 2:11.5. Kenu egyes (1000 m): 1. Polakovics (cseh­szlovák) 4:23.8, 2. Hradil (cseh­szlovák) 4:25.6, 3. Vokner (cseh­szlovák 4:28.2 ... 6. Gábriel (magyar) 4.39. Női kajak kettes (500 m): 1. Walkowiak—Men­delska (lengyel) 1:53.7, 2. Zanar­di—Tolnai (olasz—magyar' 1:57.8, 3. Kutová—Kolinská (csehszlovák) 1:57.9. 4x500 m-es váltó: 1. Csehszovákia I 8:15.4. 2. Magyarország (Márton. Hovs- nyecz, Halmos. Ürögi) 8:20.8, 3. Csehszlovákia II 8:23.8. Férfi ka­jak kettes (1000 m): 1. Kaplania : —Zielinsky (lengyel) 3:31.9 2. Vrsovski—Ryha (csehszlovák' 3:23.7, 3: Márton — Hovanyecz (magyar) 3:33.8, 4. Van dér Mc- ere—Werbrugghe (belga) 3:33.r. M. A meglepetések bajnoksága Az országos kötöttfogású bir­kózó-bajnokság selejtezőit és kö­zépdöntőit a Sportcsarnok edző- épületében rendezték meg. de szombaton ée vasárnap délelőtt Csak a vegyespárosban sikerült se Távbeszélő-jelentésünk, m (Bukarest, július '10.) Vasárnap nem sok babér termett a fiatal magyar teniszezők számára a bu­karesti tornán. A román—ma­gyar nemzetek közötti találkozó második napján csak a vegyes- párost sikerült megnyernünk. A férfipárosban a jól játszó magyar kettős igen szoros küzdelmet ví­vott ellenfelével. A nem&etok kö- ssötti mérkőzéssel párhuzamosan folyó egyéni verseny találkozói alaposam elárasztják fiatal játé­kosainkat. Túlságosan nagy az Igénybevétel. A pihent Madai pél­dául feltétlenül győzhetett volna Serester ellen, de 4:3, illetve StO- ról vesztett 6:8, Illetve 4:6 arány­ban. Az egyéni verseny Borán egye­dül Mcmorinak sikerült győznie a ntagyiarok közül az első helyért --------­ví vott négyes körmérkőzés során. A csapattalálkozó utolsó mérkő­zésén az NDK együttesével talál- kozunk, s győzelmünk esetén a második helyre kerülünk. Románia I — Magyarország 6:1, Tirjak. Serester—Madal, Káli 6:3, 7:5, 7:9, 7:5. Tirjiak — Káli 6:3, 6:2. Serester—Madai 8:6, 6:4. Horváth Ilina—Káli. Monori 4:6, 1:6. Romána II—NDK 4:3. Egyéni verseny férfiegyes negyed-döntők: Serester (r)— Schmidt (NDK 6:0, 6:2, Madai — Burciu (r) 8:6, 6:3, Viziru III. (r) —Trettln (NDK) 6:3, 6:4, Tirjak (r) — Káli 6:3, 6:2, elődöntő: Se­rester (r) — Madai 8:6,6:4. Női egyes, négyes körmérkőzés: Ili- na (r)—Kreutzger (NDK) 7:5, 4:6, 6:3, Monori—Vahley (NDK) 7:3, 6:4. F. T. Egy 2., egy 3., és egy 7. helyet szereztek evezőseink Luzernban e- Távbeszélő-jelentésünk, —t (Luzern, július 10.) Csak annyi panaszunk lehetett a vasárnapi döntő idejére, hogy e$£.U az- ehű. Ném “vailötták szégyent ezen ö napon sem férfi evezőseink, egy második és egy harmadik helyei sikerült kiharcolniok. Sa.inos egy hetedik hely is becsúszott, kor­mányosnélküli négyesünk közel sem tudta kifejteni tudását. Számunkra a nap a kormányos kettősök előfutamával kezdődött. Aggódtunk egy kissé, amikor ar­ról értesültünk, hogv az NSZK egyik hajójának eltűrése miatt később kerül lebonyolításra az előfutam, mert ezzel csökkent a későbbiekben Is versenyző Wág- nerék pihenőideje. Amikor végül is sor került az előfutamra, a magyar páros csak a döntöbe- jutásért viaskodott. Sikerült is továbbjutnia. A délutáni döntőiben azután már teljes eröbedobással küzdött kormányos kettősünk Az NSZK I hajója háromnegyed hosszal kiugrott a ra.it után. s a többiek egy bolyban üldözték 1500-ig. Az NSZK I győzelme itt már nem lehetett vitás, és csak a második hely megszerzéséért folyt késhegyig menő küzdelem Ebből a küzdelemből végered­ményben a magyar kettős került ki győztesen, mert még az utol­só métereken is lói tudott erű­Kormányos nélküli négyesünk Jól rajtolt, de jóval alacsonyabb csapáisezáirumal evezett, mint ellenfelei Ráadásul kormányzásá­ba is hibák csúsztak, így jóval lassabban futott a ha,jó, mint más­kor. s csak hetedikként érhetett a célba. Kormányos négyesünk szépen kitett magáért. Rossz rajtja elle­nére 1500 méterig a második helyen* feküdt az NSZK legjobb négyese mögött, s biztosan veze tett az ugyancsak NSZK-beii Je'Z'ftíyi Európa-bajnok előtt. Jól küzdöttek álluk'. 1950 méternél még mindig a második helyen feküdtek, ekkor azonban egy pil­lanatra megtorpantak, s így visszaestek a harmadik helyre. Kormányos kettős. Előfutam: 1. Románia 7:49.36, 2. Hollandia 7:50.50. 3. NSZK 7:59.06, 4. Ma- gyaronsizág 8:07.20, 3. Svájc 8:09.83. Döntő: 1. NSZK I 7:36.94, 2. Magyarország (Wagner, Műn­teán, korm.: Lengyel) 7:44.92, 3. NSZK II 7:47.15, 4. Románia 7:47.64, 5. Olaszország 7:47.66, 6. Hollandia 7:49.90, 7. NSZK III 7:56.31, 8. Svédország 8:27.07. Kormányosnélküli négyes dön­tő: 1. Olaszország 6:24.33, 2. NSZK válogatott 6:25.83, 3. NSZK II 6:26.64, 4. Svájc 1 6:34.36, 5. Csehszlovákia 6:35.85. 6. Svájc II 6:35.90. 7. Magyarorszáq (Kiss, Sarlós, Holló, Kécza) 6:40. Kormányos négyes döntő: 1. NSZK I 6:41.40. 2. NSZK II 6:47.29, 3. Magyarország (Wág- ner, Kovács, Bedekovics. Mun- teán, korm.: Lengyel) 6:48.18, 4, NSZK III 6:49.10. 5. Hollandia 6:52.12, 6. Franciaország 6:52.33, 7. NDK 6:53.70. 8. Svájc 6:58.73. Az egyest az ausztrál MoKenzle nyerte a lengyel Kocerka előtt, a kétpárevezőst pedig a csehszlo­vák Kozák, Schmldt-páros. A nyolcasban hengereltek a nyugat­németek, ők foglalták el az első két helyet Csehszlovákia, Len­gyelország és Olaszország nyol­casa előtt. Hétfőn indulunk haza és a me­netrend szerint 18.50 órakor ér­kezünk a Ferihegyi-repülőtérre. Götz Gusztáv dr. Labdarúgó Nyári Kupa NB II, PESTI CSOPORT 1. Vác 2 2----3:1 4 2. EVTK 2 2----4:2 4 3. Szállítók 2 1 — 1 6:5 2 4. Bp. Spartacus 2 1 — 1 4:4 2 5. Székesfehérvár 2------2 2:4 — 6. K. Lombik 2------2 2:5­EV TK—Székesfehérvári Vasas 2:1 (0:1). Székesfehérvár, 500 néző. V: Emdee dr. EVTK: Hor­váth — Nagy. Tácsik. Pálínkó — Angyal. Rehák — Csöbör. Roller, Grubicéka, Kalmár. Rá lkai. Sa. Vasas: Varga — Szűcs. Bognár, Horváth II — Dérfalvi. Németh — Kies. Balogh. Szőke. Fis:tér. Horváth I. A kapu előtti nagyobb határozottság és a helyzetek jobb kihasználása döntött. 0: Roller. Ráttaai, III. Szőke. Jó: Horváth, Tácsik. Rátkai, Ül. Fieter, Bog­nár. Váci Petőfi —Bp. Spartacus 1:0 (0:0). Vác, 1200 néző. V: Binóczky. Vác: Molnár — Katona. Pindés, Varga II — Konccsmi, Madár — Mézes, Balogh. Jeneí, Steitll. Nell. Bp. Spartacus: Hentes — Kónya II, Kcczó, Bekő — Pálvölgyi, Ró­nai II — Kovács, Széles. Csontos, Tóbiás, Paczi. A nagy lelkesedés­ed küzdő Petőfi fiataljai meg­érdemelten győztek. Tóbiást, Ko- ezót és Rónai II-t (Bp. Spartacus) kiállították. G: Jenek * *•----------------------------= *• Hétfő, 1960. július 11. NB III, PILISI CSOPORT Az ohtopiai $p(>zt{dvÍHtyíd Fiatalok és idó'sebbek sikeres versenye Ezen a délutánon csend honolt a Szombathelyi Haladás sporttele­pén. Amint azonban az óra mu­tatója fél öt felé közeledett, pos­tás és vasutas egyenruhás, no mag „civilruhás” férfiak érkez­tek gyalog vagy kerékpáron. Giilly Andor, az. Sz. Postás el­nökhelyettese o. sárga színű ered­ményi apókat forgatta. Éppen egy izmos, morkánsarcú, jó erőben lévő férfi adatait írta fel. Takács János született 1915. december 1. foglalkozása posta- vonalfelvigyázó. S máris a követ­kező adatait kérik. Most eg,y ' nyúlánk, szőke hajú fiú következett: Takács Zoltán, született 1945. április 21-én, foglalkozása, tej­ipari tanuló. Apa és fia együtt versenyez tehát, hogy megszerezze az olimpiai sportjel­vényt. öt óra után néhány perccel mint­egy 120-fönyt-páros, zöld és kék mezes sportember sorakozott fel az edzőpúlya középén, hogy ez olimpiai jelvényszerző verseny szabadgyakorlatával melegítsen be a versenyre. Azután benépesedett a sport­telep. A vasutas dolgozók a lab­darúgó-pályát az építők, a pos­tás és tanácsi dolgozók az atlé­tikai és röplabda-pályát vették birtokukba. A járműjavító vállalat dolgozói üzemi labdarúgó-mérkőzést vív­tak. A közel száz főnyi szurkoló- sereg tenyer© sokszor verődött tapsra a zöld-fehér mezes csapat kapusának nagyszerű védései nyomán. Az izgalmas mérkőzés végül is a kitűnően védő Bau- mann (Körmendi) Gyula teljesít­ménye következtében 1:1 arány­ban döntetlenül végződött. A mérkőzés után elbeszélget­tünk az Sz. Haladás volt kitűnő kapusával. — Az idén töltöm be a 45. életévemet — mondta. — A jár­műjavító vállalat munkaügyi osz­tályának vezetője vagyok. Válla­latunknál szép eredményeket ért tünk el az elmúlt évek során a tömegsport fejlesztése terén. Pár nappal ezelőtt háromhetes szak­szervezeti iskolán voltam és ott már megszereztem' az olimpiai sportjelvényt. A magam részéről nagyon helyes kezdeményezésnek tarfom, hogy az idén először valamely labdajátékban is részt kell ven­niük az olimpiai jelvényszerző versenyben indulóknak, mert e dolgozókat legjobban a labda­játékokon keresztül lehet a sportpályákra kivinni. És hogy ez mennyire igaz. azt bizonyította az. hogy bár a Pos­tás-Tanács férfi üzemi röp­labda-mérkőzés már hat óra előtt véget ért, de a pálya még­sem maradt üresen egészen sö­tétedésig pattogott ott a labda. Az atlétikai pályán a eúlylökő- kör és a távolugróhely volt a leg­népesebb. Az Idősebbek először a púlylöké'Stsel próbálkoztak és ha az " nem sikerült, csak akkor mentek távoli ugrani vagy futni. Takács János — bár már a súlylökéeben, túlszárnyalta az elő írt szintet — a távolugrásban és a 100 méteres futásban is elin­dult. S mindhárom számban sike­resen szerepelt. A fia gém maradt el mögötte — ö is megszerezte a jelvényt. Negyvenötén szerezték meg ezen a napon a jelvényt és a következő napokban majd azok versenyeznek, akik most szolgálati beosztásúit miatt nem indulhattak. Szép hagyományai vannak a Szombathelyi Postásoknál a jel­vényszerző versenyeknek. Az MHK jelvényszerző versenyben 1949-bén például a szombathelyi üzemek versenyében az első helyen végeztek, de más években le az elsők között szerepeltek. Az eredményes szervező munka azt mutatja, hogy az idén sem lesz­nek az utolsók között. K. A. Nemzetközi labdarugó-mérkőzések Zawiza (Lengyelország) —Nagy- kanizsai Bányász 2:0 (0:0). Nagy­kanizsa 1500 néző. V: Oparnicaa. A jóképesöégű lengyel együttes­nek a hazai csapat végig egyen­rangú ellenfele volt. A vendég­csapat iskolázottabb labdarúgást játszott, a bányászcsapat több fiatalt próbált ki a II. félidőben. G: Waligura, Pudl-oweki. Jó: Roszinski, Kwlatkowski, Froncz- kiewics, ill. Dénes, Kerkai. Szombathelyi SE— Burqenland- válogatott 3:2 (2:2). Szombathely, 2000 néző. V: Pillér. SZSE: Ba­logh — Tímár (Kovács), Eckler, Vörös (Németh) — Marton, Ma­13 ÉV dár — Gerencsér (Btber), Mol­nár II, Janzeó. Varga III. Peirics. Burgenhand-vál.: Krutzler — Pfeifer, A. Koeh, Sotntner — M. ICoch (Wenczel), Grund — Mar­tinék. Knopf, 6zalai, Safrlan (Lencz), Hűek. Az. SZSE 70 éves jubileuma alkalmával rendezett mérkőzésen a hazai csapat az I. félidőben egyenlő ellenfele volt az osztrákoknak. Fordulás után az SZSE többet támadott és hely­zetei alapján megérdemelten győ­zött. G: Madár (11-esböl), Ge­rencsér. Biber, 111. Safrlan, Knopf. Jó: Balogh, Eckler. Ma­dár, Molnár IT. ill. Krltzler, A. Koch, Grund, Knopf.- * ennek ellenére zsúfolásig megtel­tek a szűk termek. Mintha csak megérezte volna a közönség, hogy ez a bajnokság különb lesz az eddigieknél. Hogy mikor és pontosabban melyik súlycsoportban kezdő­dött a meglepetések sorozata, azt nehéz lenne utólag meg­mondani. hiszen a két edzőteremben meg­osztva versenyeztek a különböző súlycsoportba tartozók. Az azon­ban biztos, hogy már az első félóra után átforrósodott a le­vegő a ..nézőtéren' ’. Megtelt a folyosó az érdekesebb mérkőzé­sekre igyekvő, ide-oda vándorló szurkolókkal és jöttek a hírek „maszek''-listák készültek, ame­lyeken a meglepetéseket jegyezve igyekeztek kikutatni .a különböző klubokba tartozó birkózók győ­zelmi lehetőségeit. Lepkesúlyban nem' indult a még lábadozó Kerekes, s így a bajnok! cím aránylag könnyen jutott Páger birtokába. Mind­össze egyetlen komolyabb erő­próbája volt, a Módossal szem­beni találkozó, ezen azonban sé­rült bordával is döntetlent tu­dott elérni, s ez neki már elég volt. Hódos a légsúlyban végig magabiztosan dolgozott. vala­mennyi mérkőzésén nem is any- nyira a győzelemért hanem in­kább a kétvállas győzelemért küzdött. Pehelysúlyban azonban már felborult a papírforma. A diósgyőri Guvtmann két kétvállas győzelme után döntetlent ért el a válogatót* Kcllermannal, alti­nak azonban ekkor már volt két pontozásos győzelemből eredő két pontja. Gúitmanm továbbra is kitűnő formában versenyzett, előnyét Keiierir.tnn már nem tudta behozni. A köhnyüsűlyban induló Pólyák Imre első helye­zése egy pillanatig sem volt vi­tás. Kétszeres világbajnokunk, úgy látszik, már kiheverte a ju­goszláviai túrán szerzett köny- hyebb bordasérülését és vala­mennyi mérkőzését magabiztosan nyerte. Rendkívül erős mezőny gyűlt össze a váltőeúlyban. A három válogatott kerettag, Tóth Gyula, Deli és Rizmayer mellett elindult Tarr is és nem kis meg­lepetésre már szombaton dél­után nagy lépést tett a bajnoki címhez vezető úton. Pontozással legyőzte Tóth Gyulát, akit aztán a bírók megsértése miatt ki Is zártak a további küzdelemből. Ezután Tarr pontozással legyőzte Rizmayert, aki így nem jutott döntőbe és Tarr végeredmény­ben 0 hibaponttal jutott a dön­tőbe. A középsűlyban Székely szombat este megsérült, Vattai Kiár ellen öntuet vétett, a sze­gedi Kovács viszont nagy meg­lepetésre biztosan harcolta ki magának a döntőbejutást. A sze­gedi birkózó tavaly még ifjúsági volt és dicséretére legyen mond­va, egyáltalán nem ijedt meg felnőtt ellenfeleitől, a döntőben döntetlenül végzett Zsibritáva.1, és két vátlal legyőzte Kiárt. Még szombaton, este eldőlt a küz­delem a félnehézsúlyban és a nehézsúlyban is. A fél- nehőzsúlyban nagy meglepetésre a középsúlyba felruccant Hollósi legyőzte az ebben a súlycsoport­ban válogatott Pitit és ezzel baj­nok lett. A nehézsúlyban pedig Kozmának nem volt jelentős erőt képviselő ellenfele. Lepkesúlyban magyar bajnok (6 induló): Páger Antal (Bp. Hon­véd), 2. Módos (Szigetvár), 3. Rá- dl (Kiskunfélegyházi Vasas). Légsúlyban magyar bajnok (4 induló): Hódos Imre (Debreceni VSC), 2. Bemkő (Szegedi VSE), 3. Czellér (Bp. Honvéd). Pehelysúlyban magyar bajnok (6 induló): Guttmann József (Diósgyőri VTK), 2. Kellermann (Bp. Honvéd), 3. Pólyák László (Tatabányai Bányász). Könnyűsúlyban magyar bajnok (9 induló): Pólyák Imre (U. Dózsa). 2. Vitzek (DVTK), 3. Hoffmann (Bp. Honvéd). Váltósúlyban magyar bajnok (7 induló): Tarr Gyula (BVSC), 2. Deli (Vasas), 3. R.adics (FTC), Középsúlyban magyar bajnok (10 induló): Kovács Sándor (Sze- qedi VSE), 2. Zsibrita (Bp. Hon­véd), 3. Kiár (Bp. Honvéd). Felnehézsúlyban magyar baj­nok (7 induló): Hollósi Géza (Bp. Honvéd), 2. Piti (Vasas). 3. Len­gyel (Vasas). Nehézsúlyban magyar bajnok (3 induló): Kozma István (Va­sas). 2. Vászin (Debr. VSC), 3. HcTtn (Szegedi VSE). Pontversenyben: 1. Bp. Hon­véd 18 pont, 2. Vasas 12 p., 3. Szegedi VSE 9 p, >, «« «« »» »» »» NB III, PILISI CSOPORT 1. Sárisáp 3 2 1—8:25 2. III. kér. 3 2 1 — 12: 5 5 3. Bp. Petőfi 3 12—6:24 í. Autótaxi 3 2 — 1 5: 6 4 5. Annavölgy 3 1 1 1 6: 2 3 S. Kerámia 3 1—2 3:10 2 7. Pilisi B. 3—123:71 B. Testvériség 3------3 3:12 — II I. kér. TTVE—Testvériséq 4:2 (2:2), Pestújhely. 100 néző. V: Ja­kab. A III. kér. TTVE irányította a játékot. Halászt (Testvériség) a 76. percben durva játékért kiállí­tották. G: Sebestyén (2),' Szabó Gy. Horváh, ill. Székely, Metykó. Jó: Kozma, Szabó Gy, Csabai, ill. Dudás, Metykó, Székely. Sárisápi Bányász—Bp. Petőfi 2:2 (1:0). Előd u., 2000 néző. V: Szalontai. Autótaxi —Pilisi Bányász 2:1 (0:1). Pestújhely, 300 néző. G: Sárkány (2). ill. Marjai. Jó: Jan- kovszki Ferencz, Kelemen, ill. Ilimmel, Marjai, Peller. Kerámia —Anna völgyi Bányász 2:1 (0:0). Annavölgy, 500 néző. V: Blank. A megfiatalított helyi csapat jó küzdelemben maradt alul. G: Sovcsik (2). ill. Juhász. Jó: Nyögéri, Sovcsik, ill. Révész, Szolnoki. A 13-as szám a 40-es évek végén alakult Salgótarjáni Tűzhelygyár röplabda-szak­osztályára szerencsét hozott. A csapat a röplabda NB 11 utolsó fordulójában a Martfű ellen elért 3:l-es győzelmével megnyerte a bajnokságot, s az NB I-be lépett. Ml van « mögött a 13 év mögött? Rö­viden Nógrád megye egész röplabdasportjának fejlődése. Kezdetben áttörés, maid mindvégig az élen, sok fá­radságos, példamutató, nehéz munka. A sikersorozat már 48-ban a megyebajnokságot helyettesítő „népi bajnoksá­gok" megnyerésével kezdő­dött, majd sok megyebajnoki cím, jó NB Il-s helyezéssel folytatódott. A múlt évben, amikor a tűzhely gyáriak meg­nyerték a bajnokságot, még a legvérmesebb szurkolók sem merték remélni, hogy a me­gyei bajnok veretlenül nyeri az osztályozót. Majd a téli te­rembajnokságokon Budapes­ten elért nem éppen szégyen­létes második helyezés után egy év alatt, mint az NB 11 bajnoka, az SBTC labdarúgói­val együtt képviselheti Salgó­tarjánt — az NB i-ben — az ország legjobbjai között. — Reméljük, nem lesz iga­zuk a borúlátóknak, akik a jövöévl négy kiesőre célozva csak rövid NB I-es szereplést jósolnak a tüzhegygyáriak- nak — mondotta Bodor Jó­zsef, a csapat alapitó népsze­rű veteránja. A tizenegy ma kiharcolta a sikert. Ha kellett, pályát épí­tett (ma is ez Salgótarján egyetlen korszerű szabadiért röplabda-pályája), vagy vil­lanyt szerelt társadalmi mun­kában, önzetlenül, csak azért, hogy kedvenc sportjának hó­dolhasson. A rajtig még so­kat akar fejlődni, jó szerep­léssel, sok-sok új sportolót és szurkolót akar szerezni a Salgótarjánban is egyre nép­szerűbbé váló röplabda-sport számára. t Világcsúcsok atlétikában Az amerikai Eug-ene-ben vasár­nap befejeződött az amerikai tíz- próbázók olimpiai váilogató-ver- senye. A 24 esztendős néger Rá­fér Johnson ragyogó teljesítményt nyújtott és 336 ponttal túlszár­nyalta VasziliJ Kuznyecov 1959- i>en felállított 8357 p°nt°s világ- csúcseredmémyét. A tajvani Jang Csuan-kuang is túlszárnyalta Kuznyecov eredményét. Ráfér Johnson versenyzésén látszott, hogy már teljesen kiheverte el­múlt évi balesetét, különösen diszkoszban és gerelyben ért el kitűnő eredményt. Johnson hét számban szárnyalta túl Kuznye­cov teljesítményét. Johnson rész- eredményei. 100 m — 10.6, tá­vol: — 755, súly — 15.85, ma­gas — 178. 400 m — 48.6, 110 m gát — 14.5, diszkosz — 51.97. rúd — 397, gerely — 71.10, 1500 m — 5:09.9. Végeredmény: 1. Ráfér Johnson 8693. világcsúcs (régi: 8357, Kuz- nyecbv, 1959), 2. Jang Csuan­kuang (tajvani) 8426, 3. Mulhey 7652, 4. Edström 7530. A válo­gató viadal eredményeként a2 Egyesült Államokat Ráfér John­son és Mulhey képviseli Rómá­ban. A Texasbeli Corpus Christiben Wilma Rudolph 19 éves amerikai néger atlétanő a 200 m-es futás­ban 22.9 mp-cel megdöntötte a világcsúcsot. A régit az ausztrál Cutberth tartotta 23.2-vel. Gordon Pirié kiszámította: sportpályafutása alatt eddig any- nyit futott, hogy kétszer megike- rüihette volna a földet. Maastrichtben a holland Van Velzen a 100 méteres női hát­úszásban 1:10.9-et úszott és ez­zel megjavította az amerikai Cone 1:11.4-es és saját, még nem hitelesített 1:11 mp-es világcsú­csát. A római új olimpiai kerékpáros stadionban az olasz Gaiardomi az 1 kilométeres állórajtos amatőr világ-csúcsot 1:07.5 mp-re javí­totta. Az AFP jelentése alapján, közli a Magyar Távirati Iroda, hogy lan Black a britek Európa-baj- noka kéréssel fordult az angol úszószövetséghez: tekintsenek el szereplésétől a budapesti magyar —angol úszóviadalon. Black kí­vánságát azzal indokolta, hogy a római olimpia miatt rendkívül erős edzésekbe kezdett s az uta­zás erősen megzavarná előkészü­leteit. A br i t űözóv álogató t a bu da- pestj viadalra egyébként Black- pool-ban rendezték. Steward a 110 yardos női hátú&záisban meg­javította Grinham l:11.9-es világ­csúcsát. Általában az eredmények a brit úszók jó formájáról tettek tanúságot. Női számok: 110 y hát: Steward 1:11.1. világcsúcs 110 y gyors: Steward 1:05^3. ?tQ y mell: Lonsbrough 2:53.5. lló.y pillangó: Watt 1:12.8. 440 y gyors: Rae 5:04.3. Férfi számok: 110 y gyors: Clarké 58.3. 110 y hát: Sykes 1:04, angol csúcs. 440 y gyors: Black 4:31.8. 230 y pillangó: Black 2:23. Október—november hónapban rendezik meg Lipcsében a XIV. sakkolimpiát. Eddig a rendező NDK-n kívül a kővetkező 18 or­szág jelentette be részvételét: Bulgária. Ceehsizloválkia, Dánia, Finnország, Görögország. Izrael, Jugoszlávia, Libanon. Monaco, Ausztria, Fülopszigetek. Portu­gália, Románia, Svédország, Spanyolország. Tunisz, a Szov­jetunió és India. Az Angol Labdarúgó Szövetség eddig szigorúan tiltotta a vasár­napi labdarúgó-mérkőzéseket. A Sunday League „illegális” vasár­napi mérkőzéseinek növekvő nép­szerűsége azonban merev állás­pontjának felülvizsgálatára kész­tette a szövetséget, amely a vasár­napi találkozókat engedélyező új szabályokat dolgozott ki. A Tottenham Hotspur egészen különleges csúcsot mondhat ma­gáénak: 1928 óta egyetlen játé­kosát sem küldtók le a pályáról — szabálytalanikodás miatt.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék