Népsport, 1961. január (17. évfolyam, 1-22. szám)

1961-01-29 / 20. szám

mm M \éy IvájéíBtoff' X MAGYAR TESTNEVELÉSI ÉS SPORT TANÁCS LAPJA vasárnap, 1961. januAr 29. Ára : ®0 fillér xvii. évfolyam, 20. szAm HOL TART MA AZ ÚSZÓSPORT? így látják ők Rózsavölgyi Amerikában Lilienthal jelenti Moszkvából Portisch győzött a negyedik fordulóban A ejaanyolországl nemzetközi eakk verseny harmadik fordulója egy f üggöj átezma mellett négy döntetlent hozott. Portisch a spanyol Tarámnál került szembe ee két veresége után ezúttal döntetlenül mérkőzött. Döntetlen lett a Najdorf—Gltgorice, a Lo- pez—Eliskases, továbbá az O'Kel- •y—Perez játszma Is. A Saba- rido—Heidenfeld találkozó füg­gőben maradt. A negyedik fordulóban Por tlsch legyőzte a spanyol Lopezt Eredmények: Torán (spanyol)— Farre (spanyol) döntetlen, Elis- kaees (argentin)—Gllgorlcs (ju­goszláv) döntetlen. Najdorf (ar­gentin)—O’Kelly (belga) döntet len. Heindenfeld (dél-afrikai)— Pomar (spanyol) döntetlen. Por­tisch (magyar)—Lopez (spanyol) 1:0. Perez (spanyol)—Saboino (spanyol) függőben. Függöjátszmák: O’Kelly (bel ga)—Perez (spanyol) döntetlen, Saboino (spanyol)—Heidenfeld (dél-afrikai) 1:0. A verseny állása: Pomar és Najdorf 3—3 pont, Eliskases 2.5 pont. . . . Portisch 1.5 pont. (MTI) A Kosárlabda Szövetség Országos Tanácsa Momoaton délután t&bb mint 4 Órás ülést tartott. Megtárgyal­ták a sportág 1960. évi munká­járól készített jelentést, vala­mint a kosárlabda-sport 1961. évi programját és orz. első fél­évi1 munkatervet. Az ülésen szá­mos hozzászólás hangzott el a sportág időszerű kérdéseiről, élénk vita alakult ki a bajnoki rendszer átszervezéséről. a sportág tömegesítését célzó leg­fontosabb tennivalókról. Sajnála­tos, hogy főleg a meghívott fővá­rosi szakemberek közül sokan tá­volmaradtak. többek között az Edző Tanács és az agit-prop. bi­zottság vezetője is. Az ülés kere­tében ugyanis sok felszólaló fog­lalkozott e bizottságok hatáskö­rébe tartozó kérdésekkel. Az Országos Tanácsülés a vita után elfogadta az elnökség jelentését mind a végzett munkára, mind az 1961. évi programra vonat­kozóan. Jól kezdtek asztaliteniszezőink Prágában Kétcsoportos nyári KK — magyarok és olaszok nélkül — Távbeszélő-jelentésünk. (Becs, január 28.) Szombaton regigei kilenc órakor, az oszt­rák labdarúgó szövetség székha­zában. a Középeurópai Kupa ki­bővített ülése előtt összeültek a KK t alapító országok megbízót tál: az olasz, az osztrák, a ju­goszláv, a csehszlovák és a ma­gyar vezetők, hogy egymás kö­zött eldöntsék az idei KK-küz­delmek sorsát. Min<t az már elő­relátható volt, az öt résztvevő négyféle ja­vaslatot terjesztett elő a KK időpontját illetően. Ezen az a lépőin nem jöhetett létre megegyezés, hiszen ama gyár megbízottak dr. Terpitikó András, a KK-bizottság magyar tagja ée Hont! György, az MLSZ főtitkára azzal utazott Becsbe, hogy a magyar baj­nokságok lebon yol í tását, vala • mint a VB-re való felkészülést semmi más szempontnak nem rendelik alá. így az idei KK a régi formájában nem kerül majd megrendezésre, a«z új rendszerű nyári tornán pedig sem a magyar, sem az olasz csapatok nem vesz­nek részt. E megbeszélés után tíz óra kor került sor arra az ér­tekezletre, amelyen Ausztria. Csehszlovákia, Jugoszlávia, a» NDK, az NSZK. Hollandia, Svájci és Svédország labdarúgásának megbízottal elhatározták, hogy a KK keretein belül egy nyári labdarúgó-tornát bonyolítanak le. amelynek időpontjai: június 18, 25. július 2, 9. augusztus 6 és 13. A tornán résztvevő orszá­gokat két csoportba osztották be. A-csöpört: Jugoszlávia, Cseh­szlovákia, Ausztria, NDK. B-cso- port: Svájc, NSZK. Svédország, Hollandia. Minden ország négy­négy csapattal szerepel majd ezen a tornán. Végső soron a döntőbe került két együt­tes oda-vissza alapon küzd meg egymással a torna győz­tese címért. A délutáni megbeszélésen szervezési dolgok tárgyalására került sor, valamint az új köz­gyűlés kitűzésére és a»z új KK- vezetőség megválasztására. Felmerült áz a kérdés te: -a hagyományos KK-küzde írnek életben t artásának érdekében még ebben az. évben döntést hozzanak, hogy jóval a a 1962. évben lebonyolításra kerülő KK előtt, idejében tudják az orszá­gok megbízottai egyeztetni a kü­lönböző szempontokat. Dr. Terpitkó András A jégkorong-bajnokságért — Távbeszélő-jelentésünk. — (Prága, január 28.) A magyar válogatott asztali teniszezők Prá gába utaztak, hogy részt vegye nek a csehszlovák nemzetközi asztalitenisz-bajnokságon. Meg­érkezésük után a verseny szín­helyére a Szpartak Sportcsar­nokba mentek és mintegy két­órás edzést tartottak. A ragyogó vllágltású, hajópadlóé csarnok­ban nagyszerű körülmények kö­zött lehet versenyezni, a vendég latók mindent megtettek annak érdekében is. hogy a résztvevők jól érezzék magukat Prágában. A versenyre érkeztek a miein­ken kívül a román, a francia, az osztrák, a lengyel, az NDK és a belga asztalitenisz-sport legjobb­jai Is. így hát — nyolc ország versenyzői ve­télkednek két napon keresz­tül a csehszlovák bajnoki címekért. Pénteken elkészülteik a ki­emelések Is. Férfi egyes, 64 in­duló: Bérezik, Negulescu, Sídó, Földy. N6I egyes, 32 induló: Föl- dyné, Máthé, Kerekesné, Ale­xandra Férfi páros, 32 induló: Bérezik—Sidó, Negulescu—Ré- thy. Callnsky—Oarczínslky. Föl­dy— Rózsás. Női páros, 16 in­duló: Földy—Máthé, Alexandru — Pitica, Kerekesné—Seharfeg- ger. Hollmann — Kalveit. Vegyes­páros, 32 .induló: Negulescu— Pitica. Sldó—Földyné, Bérezik— Kerekesné, Földy—Máthé. Szomibaton reggel 8 asztalon a páros küzdelmeikkel kez­dődött el a verseny. Férfi páros: Sldó. Bérezik. I. forduló: Opralka, B’latnl (cseh­szlovák) 3:0 (9. 13, 16). II. for­duló: Turnovsky, Lhotka <cs) 3:0 (16. 20. 16). III. forduló: Ku- belka, Oetraviczky (cs) 3:0 (18. 19. 13). Földy, Rózsás. I. forduló: Sváb, Sta.pa.nek (cs) 3:0 (16, 16, 14). II. forduló: Kobza. Glek (cs) 3:0 (19. 17. 21). A III. fordulóban vereséget szenvedtek a Posej- pal. Takar csehszlovák p.áro6 ellen 3:0 (10. 10. 24) arányban. Döntőbe Jutásért: Bérezik. Sidó— Ml'kó Polakovtc (cs) 3:0 (16, 18, 17). Negulescu. Réthy—Posejpal, Tokár 3:0 (12. 19. 20). Női páros. Földyné, Máthé. I. forduló: Senková, Hretková (cs) 3:0 (16. 18. 12), II. ford.: Smit­kova, Nevenytova (lengyel) 3:1 (19. —12. 18. 13). Kerekesné, Scharfegger. í. ford.: Thomesová. Zemecnlková (esi 3:0 (11. 13. 9). 11. ford.- Kroupová. Uzová (cs) 3:2 (—14, 16, 14. —9. 12). A négy közé a Földyné. Máthé. a Kerekesné. Scharfegger, a Holl­mann. Kalveit és az Alexandru, Pitica-pároeok jutottak. Vegyespáros. Sidó, Földyné: i. ford.: Kodlec, Hóié (cs) 3:0 (12, 12, 14), Láng. Hollmann (NDK) 3:0 (14, 15. 19). III. ford.: Sta­neck. Uzova (cs) 3:0 (16, 18. 20). Bérezik, Kerekesné: I. ford.: Mikvy, Kroupová (cs) 3:0 (11. 16. 15), II. ford.: Troli, Zsamecml ková (cs) 3:1 (17. 13. -21. 18), III. ford.: Kovács, Alexandru (román) 3:2 (—19, —14. 13, 19, 15). Földy. Máthé: 1. ford.: Von ká, Kretzerová (cs) 3:2 (12. 15. — 17. —18, 9). II. ford.: Pola- kovic, Posá (cs) 3:0 (15. 18. 14). A III. fordulóban a Vyhnanovsky, Kroupová csehszlovák párostól 3:1 (— 16. 19, 17. 18) arányban vereséget szenvedtek. Rózsás a csehszlovák Luzovával indult ve gyespál osban és az 1. fordulóban kikaptak a Reinmann. Kalweit NDK párostól 3:2 arányban. Dön­tőbejutásért: Negulescu. Pitica — Vyhnanovsky, Kroupová 3:2 (—19. —11, 14. 15. 19) .Bérezik Kerekesné —Sidó, Földyné 3:1 (18. 17. —15. 20). A páros számok döntőire és az egyéni küzdelmekre vasárnap kerül sor. Bihari Tibor Tömörül az élmezőny Budapest sakkbajnokságán Budapest egyént sakk bajnok­sága pénteken este a VI. fordu­lóhoz érkezett. A küzdelem vál­tozatlanul éles. s ezúttal három játszma maradt függőben. Az éten píllianatnyUag Gasztonyl áll, dé csak a függőjétsZmák lebo­nyolítása tisztázza majd a hely­zetet. A VI. fordulóban, Gaeztonyl gyöző-tt Ozsváth ellen. Dózsa He­rendivel szemben nyert, míg a Sándor—Varmusz és a Csőm— Négyesy dr. játszma döntetlennel zárult. Három Játszma — a Szl- lágyi—Honfi, a Tipary—Cuibus és a Bakos—Sebestyén közötti — függőben maradt — egyfor­ma esélyekkel. Az élcsoport állása a VI. for­duló után: 1. Gasztonyl 4. 2—4. Honfi, Sándor, Tipary 3.5—3.5 (1—1), 5—6. Csőm. Négyesy dr. 3.5—3.5. 7. Szilágyi 3 (2) pont. Színvonalas teniszdöntők Pénteken délután már valóban befejezéshez közeledett az idény első teniszversenye a Bp. Hon­véd fedettpályás viadala. A férfi egyesben Gulyás minden különö­sebb nehézség nélkül két játsz­mában biztosította döntőbe jutá­sát — új páros partnere, Szikszai ellenében. A páros elődöntői során azonban meglepetés született: a hosszú idő utón próbakép­pen ismét együtt szereplő Ádám, Katonr-kettcs várat­lanul két sima játszmában kikapott a Komáromi, Pálin­kás-párostól. Szombaton délután a férfi egyes döntőjével folytatódott a verseny. Az U. Dózsa két tenl­Kedden már együtt dolgozik a labdarúgó VB kerete Akik kíváncsiak válogatott lab­darúgóinkra, kedden délelőtt ke­ressék fel a népligeti pályát, ott találják majd legjobbjaink színe- javát. E nap délelőttjén kezdődik ugyanis a VB-re készülő váloga­tottjaink közős előkészülete. A játékosok már a formábahozó időszak edzésmunkáját végzik majd. — A fiúk sportkörükben alapoz­tak — mondta Baróti Lajos. — Figyelemmel kísértük felkészülé­süket.. s elégedettek vagyunk szorgalmukkal. A sportkörökben erőteljes volt az alapozás, idejé­ben labdát is kaptak a játékosok, talán csak az volt helytelen, hogy nem mindegyik csapatunk tartott tornatermi edzéseket. Erre pedig mindenütt szükség lett vol­na, hiszen a tornatermi segédesz- . közök nem nélkülözhetők például az erőfejlesztésben. Megemlítette a szövetségi ka­pitány, hogy a közös edzések al­kalmasak lesznek arra is, hogy tamériék: ki hol tart a felkészülésben. A válogatott felkészülési tervét az MLSZ el­nöksége ée az ET szakbizottsága elfogadta, e kisebb kiegészítések­kel jónak találta. Ez a terv négy Időszakot jelöl meg. Most az első időszak edzésmunkáját kezdik meg válogatottjaink. Ez január 31-töl Június 28-ig tart. Célja: a VB selejtező mérkőzésekre való formaidőzítés, egységes csapat kialakítása, valamint az, hogy a Jugoszlávok, a walesiek és az osztrákok ellen ütőképes együt­tes lépjen pályára A terv részletességére jellem­ző, hogy már az edzömérkőzéseU Időpontja, s színhelye is vég­leges. Érdekes, hogy márciusban, valószínűleg 15-én ée 22-én kül­földi edzőtársai Is lesznek a válogatottnak. Az eleö nyilvános edzömérkőzését február 11-én a K. Lombik csapata ellen vívja az együttes, aztán az EAK-ha utazik Később így alakulnak az edzö- mérközések: március 2-án Hat­vanban. 9-én Esztergomiban, 29-én Székesfehérvárott, április 12-én Sztálinvárosban’ 19-én Vácott, 26-án Gödöllőn, május 3-án Pásztón vagy Nagybátony bán, 17-én Erzsébeten Játszik fl válogatott. e- Eredetileg úgy volt, hogy ked­den és szerdán tartjuk a közös edzéseket, de végül úgy határoz­tunk: szerdát meghagyjuk a sport­körök kétkapus edzéseinek, s he­lyette csütörtökön edzünk — mondta a szövetségi kapitány. — Az egyik edzés mindig erőnléti, a másik pedig taktikai jellegű lesz. A vidéki játékosok hetenként csak egyszer utaznak jel. egyik héten 1 kedden, a másik héten csütörtö­kön. Sportköri edzéseiket pedig I központi Irányítás szerint végzik. Elkészült már a keddi nap foglalkozási terve is. A kétórás edzés első részében technikai gyakorlatokat, a másodikban erőnléti gyakorlatokat végeznek majd a játékosok. Baróti Lajos felsorolta azokat, akik az edzésre hivatalosak, tehát: a VB-keretet alkotják. Kapusok: Grosics, Szentmihályl Török, hátvédek: Mátrai. Nagy Károly, Sípos, Mészöly, Sóvári. Novák, Sárosi. Kovács III. fede­zetek: Solymösd. Nagy István, Palotai, Bundzsák, Kotász. Bor- sányi, csatárok: Sándor, Göröcs. Albert. Tichy, Fenyvesi dr. Taliga, Rákosi. 'Ruharszki, Bödör Vasas, Machos, Monostori, Pataki. Az UEFA-toma után tagja lesz a keretnek Farkas, a Vasas cső tára is A Újításnak számít az. hogy a válogatott edzéemun kájának irányításába a szövetségi kapitány sportköri edzőket is be­vont, akik ezt a munkát kész ségesen vállalták és megtisztel­tetésnek tartják. Ezek szerint Baróti Lajos irányítása mellet: Illovszky Rudolf, a Vasas. Tátrai Sándor a Ferencváros edzője, valamint Volentik Béla és Zalka András tevékenykedik oktató­ként az edzéseken. szezöje. Gulyás és Katona küz­dött a győzelemért. Gulyás bi­zonytalanul kezdett, kétszer is elvesztette adogatását és Katona 4:1-re elhúzott. Gulyás csak szé­píteni tudott az eredményen és az első játszmát 6:4-re Katona nyerte. A másodikban Gulyás kezdett jobban: 4:l-es vezetést szerzett és a játszma Is az ö birtokába jutott. A harmadikban fej-fej melletti küzdelem alakult ki. Gulyás 3:1 arányú vezetése után Katona 3 játékot nyert egy­más után. 4:3-na vezetett, majd Gulyás egyenlített, és 4:4 után következett a mérkőzés leghosz- szabb, és legérdekesebb gémje. Katona adogatott. 0:40-röl egyen­lített. majd többszöri előny' után mégis elvesztette a játékot. S az utolsóban, ie Gulyás csak a ne­gyedik mérkőzés-labdáját tudta megnyerni. Férfj egyes elődöntő: Gulyás (U. Dózsa)—Szikszai (egyleten kívül) 6:2. 6:3. Férfi egyes döntő: Gulyás (U. Dózsa)—Katona (U. Dózsa) 4:6. 6:3. 6:4. Férfi páros elődöntő: Gulyás, Szikszai —Zentai. Jágfalvi (Vasai Bp. V. Meteor) 7:5. 6:3 Komáro­mi. Pálinkás (Vasa®)'—Katona, Adám (U. Dózsa) 6:3, 6:1. A férfi egyes után a férfi pá­ros döntőre került sor. Ez a ta­lálkozó jóval rövtdebb idő alatt véget ért. Még egy óráig sem tar­tott. Gulyásék keményebben, hatá­rozottabban játszottak, már az első játszmában 5:2-s vezetést szereztek, s Pállnkásék- nak csak az egyenlítésre tellett az erejükből. A második játszmá­ban alig egy játékot nyertek. Ez zel véget is ért az év első tenlsz- eseiménye. Férfi páros döntő; Gulyás, Szikszai (U. Dózsa. egyleten kívül)—Komáromi, Pálinkás (Va­sas) 7:5, 6:1. Csütörtökön lapunk zárta után még egy jégkorong bajnoki mér­kőzést játszottak. BVSC —Bp Postás 18:4 (2:3, 5:1, 11:0) Vezette: Dombóvári. Müncz. BVSC: Bessenyei — Koutny, Ba­bán — Bánkuti. Molnár, Zsitva Cs: Suhajda, Kertész, Gubó, Mik­lós. Siraki, Rigó. Edző: Háray Béla. Bp. Postás: Nagy — Tamási. Wohl — Klemm, Édelmayer. Gazda. Cs: Gáspár, Vetró, Szikra, Orosz. Berta. Edző: Tipold György: Gólütő: Zsitva (6). Si­raki (3), Babán (2). Bánkuti (2), Gubó (2). Kertész. Koutny, Mol­nár, 111. Gazda, Klemm. Orosz. Édelmayer. Szombaton a Kisstadionban közel 3000 néző előtt került sor a jégkorong-bajnokság rangadó­jára az FTC és a Bp. Vörös Meteor között. A találkozó előtt az FTC műkorcsolyázói tartottak bemutatót. FTC —Bp. Vörös Meteor 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) Vezette; Müncz, Richter: FTC: Pozsonyi — Raffa, Erdős — Simon, Grimm Kárász Gy. Cs: Schneck, Kárász I., Balogh, Szende Schwaiin. Edző: Rajkai László.' Bp. V. Meteor: Lossonez. Gy. — Havas. Ziegler — Tóth, Rozgonyí, Madarassy. Cs: Marti- nuzzl. Lossonczi I., Miks, Kun. Varga. Edző: Czerva László. Gól­ütő: Grimm (26. p.) Madarassy (36. p.), Balogh (37. p.), Miks (42. p.), Simon (43. p.) Idegesen kezdett mindkét csa­pat. s emiatt az első tíz percben alig volt játék, alig ment lövés kapura. A harmad második felében némileg javult az összjáték, többet foglalkoztatták a kapuso­kat, helyzetek is adódtak. A 12. percben Raffa került a büntető- padra, a Bp. V. Meteor azonban nem tudta kihasználni emberelő­nyét. A eold-fehérek ügyesen védekeztél?. Feltűnt a fiatal Rcz- gonyl néhány ügyes megmozdu­lásával. korongvezetésével. A második harmadban némileg élénkült a játék, de az iram igy sem volt kielégítő. Egyik csapat sem tudott huzamo­sabb Időn keresztül folyamato­san felépített támadásokat ve­zetni. Sok volt a hiba az átadá­sokban és a lövések Is pontatla­nok voltak. A 24. percben Raffa buktatta a pálya közepén a ki­törni készülő Rozgonyit, de olyan szerencsétlenül, hogy a játékos közben súlyosan megsérült és a mentők a kórházba szállították. Az első két gól Kárász, Illetve Rozgonyí ügyes és pontos át­adása után született. A várt nagy iram csak az utolsó tíz percben követke­zett be, s az is meglepetésre a Bp. Vörös Meteor révén. Ebben a harmad­ban nagy volt a küzdelem, ek­kor becsúsztak szabálytalansá­gok is, s ezért sokan kerültek a büntetőpadra, A kiállítottak idő­aránya 12:12 perc, ez még akkor is sok. ha figyelembe vesszük a mérkőzés rangadó jellegét. Nagy érdeklődés előzte meg a találkozót. Sokan szép játé­kot is vártak, ez azonban el­maradt, inkább a játék küzdő- jellege domborodott ki. A Bp. Vörös Meteor az eltiltott Ken­derest és a sérült Siba nélkül állt ki és ezért a zöld-fehérek voltak az esélyesek. Ez a tudat nagy teherként nehezedett rá a játékosokra. Idegesen küz­döttek. és adódó helyzeteiket sem használták, ki. A mérkőzé­sen mindkét csapat ismét csak két sorral játszott, a harmadik sorok szóhoz sem jutottak. Ezzel az eredménnyel nyílt lett a bajnokság. A bajnokság állása: t. Bp. V. Meteor 8 6 1 1 48 : 23 13 2. FTC 8 5 2 J 48: 30 12 3. BVSC 7 4 — 3 62 : 27 8 4. U. Dózsa 7 3 2 2 49: 24 8 5. Bp. Építők 7 — 2 5 18: 41 2 6. Bp. Postás 7—1 6 21:191 1 ►-»*­Harmincas keretből jelölik ki tavasszal az NB l-es mérkőzések játékvezetőit A JT elnöksége a napokban állította össze azt a játékvezető­keretet, amelyből a tavaszi idény NB I-es és NB II-s mérkőzések játékvezetőit kijelölik. A keretek­ben lényeges változások nem tör­téntek. Az NB I-es keretben új nevek: Radó János, ifj. Schopp Károly. Vadas György budapesti és Budán Ferenc pécsi játékveze­tők. akik az NB II-ben sikeresen szerepeltek: NB I; Aranyost Lajos, Bállá Béla. Bihari Sándor. Bokor István, Dorogi Andor, Farkas István. Fór György, Gere Gyula, Hernádi Vilmos, Kapóéi Sándor, Katona József. Pósa János. Petr) Sándor. Radó János, ifj. Schopp Károly. Szigeti László, Vadas János, Va­das György. Zsolt István. Páldl Ede (Pécs), Budán Ferenc (Pécs), Borassy László dr. (Miskolc), Sípos Szilárd (Miskolc). Kösztner Vilmos (Debrecen) Sehramkó Jenő (Debrecen). Soó? Gábor (Pest megye), Virág Ferenc (Cegléd), Bállá Gyula (Szolnok), Horváth Lajos (Szolnok), Fülöp István (Szombathely). NB II: Angyal Károly, ifj. Ba­logh Pál. Bánkuti Andor, Benkö László, Birőczky János, Borzási Imre, Fáth Rezső Fekete II Alajos Fehérvári József, Hyross Zoltán, Ihász Kálmán, Illés József. Kallós Sándor, Kovács Bálint. Lenkefy Lőrinc, Magyar Lajrts, Miké István, Major II László, Müncz György, Nagy Emil, Pásztor György, Pósfai József, Pusztai Jenő, Soós Béla. Szabó Sándor, Siklósi György. Szabó II Sándor. Tausz Károly. Temesvári János, Ternóczky Béla, Váll Kálmán, Vízhányó László. Vottava Tibor. Rozsnyal József (Kecskemét), Gerób István (Békés­csaba), Géczi Lajos (Szentes), Kasza Ferenc (Szőreg), Lovas: József (Székesfehérvár). Fülep Kornél (Debrecen), Szegedi Barna (Gyöngyös), Fenyvesi István, Emsberger Gyula (Tatabánya), Lengvárj József, Völgyesi Mátyás iDombóvár). Nyeste István (Fűz­fő). Széki Sándor (Szolnok), Pillér József (Szombathely). A Kilius, Báumler-páros megvédte Earópa-bajnokságát A nyugat berlini Sportpalotá bán csütörtökön reggel meg kezdődött az 1961. . évi műkor csolyázó és jégtánc Európa bal nokság. A páros műkorcsolyázás 1961. évi Európa-bajnoka Marika Ki­lius, Hans Jürgen Báumler (NSZK) 13 helyezési számmal, 11.57 pont­tal, 2 Göbel, Ningel (NSZK) 14 h sz., 11.52. Téli sportutazasok Az IBUSZ Sportutazási Irodája gondoskodott róla, hogy a téli hónapokban is kellő számú utazási lehetőség álljon a havat kedvelők rendelkezésére. Ilyen­formán idehaza ée külföldön is különféle utazások várják az ér­deklődőkéit. Az első hazai eportu-tazás feb­ruár 12-én kerül sorra. Ekkor kerül sor Mátraházán az orszá­gos ugróbajnokeágra, amely egy­ben nemzetközi verseny le lesz. Egy héttel később, február 19-én ugyancsak ütnek Imduliíok az IBUSZ Járatai a fővárosból, s ezek utasai az országos bajnok­ság óriáaműlesilkló-versenyét néz­hetik végig Gályán. Égy-egy utazás ára ebéddel együtt 88 fo­rint. e bármelyik IBUSZ-irodá- ban lehet rájuk jelentkezni. Márciusban két utazás kereté­ben is el tehet majd jutni e sportutazások keretében a len­gyel Tátrába. Az első csoport március 20 ás 28 között, a má­sodik pedig március 27 és ápri­lis 4 között tartózkodik majd a lengyelek szép hegyi városában. Zakopanéban. Ezekre az IBUSZ Sportutazáei Irodáiéban (Bp.. Vörösmarty tér 5.) lehet jelent­kezni. A részvételi költség 1300 forint. /

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék