Népsport, 1963. október (19. évfolyam, 195-216. szám)

1963-10-07 / 199. szám

Jugoszlávia—Magyarország 2:0 (2:0) (Folytatás az 1. oldalról.) Naqy volt a jobbik fedezet, bár a szokásosnál gyengébben kezdett, de a II. félidőre feljavult, s ek­kor a tőle megszokott jó játé­kot nyújtotta. A mezőnyben sok labdát megszerzett. átadásai azonban nem mindig sikerültek. Nógrádi nehezen találta meg a helyét. Szemmel láthatóan za­varta az. hogy a jugoszláv csa­tárok sokat változtatták helyü­ket. Nőm fogott embert és sok­szor légüres térben mozgott. Göröcstől jobb szélen alig lát­tunk valamit, úgyszólván telje­sen passzív volt, bár az Is igaz, hogy kevés labdát kapott. Ami­kor összekötő lett, jobban igye­kezett. helyzete is volt, de a sorsdöntő pillanatban ő is kés­lekedett. Machos nem értette meg ma­gát Alberttal. A kapott taktikai utasítást, hogy felváltva menje­nek előre, egyikük sem tartotta be. De még így sem ö volt a legrosszabb csatár. Volt né­hány jó húzása és átadása. Albert a mezőnyben néha jól cselezett, a lövő-körzetben azon­ban a jugoszláv védők egészen könnyedén választották el a lab­dától. Kihagyott helyzete igen nagy hiba volt. Tichy keveset volt játékban, úgyszólván semmi veszélyt sem jelentett a jugoszláv kapura, rendkívül laesú és körülményes volt. A mérkőzés után arról pa­naszkodott. hogy dereka meg­rándult. Fenyvesi dr sokat változtatta a helyét, sokszor feltűnt hátul Is, a jugoszláv kapura azonban ő sem, jelentett semmi veszélyt. Ügy látszott, hogy túlságosan nagy feladat volt számára a Fazilagioceal való küzdelem. Aa I. félidőben rúgást is kapott, s utána már tartózkodóbb volt. Rákosi szokott szorgalmas já- ’tékát mutatta, igyekezett össze­szedni a mezőnyben a labdát és ! igyekezett Sekularacra is figyel­ni. Többet nem várhattunk tőle. Sándor játékáról körülbelül ugyanazt lehet elmondani, amit Rákosiéról. Kevés idő állt ren­delkezésére hogy játékba len­düljön, de azért így is volt egy olyan alakítása, amely az igazi Sándorra emlékeztetett. Sok jó egrcni teljesítmeny a jugoszláv csapatban Soskicsnak nem sok dolga akadt. A közvetlen védelemben Vaszovics és Juszufi játszott ki­tünően. Biztosan álltak lábukon. A jobbhátvéd Fazlaqics is jó játékos. Radakovics az I. félidő­ben kitünően segítette a jugo­szláv támadásokat. Perusics szinte mindvégig ellenőrzése alatt tartotta a 16-os előtti terü­letet. Szünet után mindketten hathatósan, segítették a védelmet. A csatársornak a két szélső volt aa erőssége. Szamardzsics sokat változtatta helyét, gólja szép csatárteljeeltmény. Skoblar- tól kitűnő elfutásokat láttunk. Sokszor nem tudták öt szeretni védőink. Zambata jól osztogatott, fejjátéka is kitűnő volt. Sekula- rac. amíg bírta erővel, főleg az 1. félidőben, a csatársor karmes­tere volt. Később visszaesett. Ko- vacsevics és a később beállt Me­lles is ügyes játékos. Haberfelner osztrák játékve­zető megengedte a kemény játé­kot. de többször a szabálytalan szereléseket sem torolta meg. és ezzel általában a jugoszlávoknak kedvezett.. Nyilatkozatok Terpitkó András dr. az MLSZ elnökhelyettese: Jobbak voltak a jugoszlávok. Csatáraink gyen­gén játszottak. Egy két játékos­ból még az akarat is hiányzott. Baróti Lajos, szövetségi kapi­tány: A jugoszlávok lelkesebben, frissebben. jobban játszottak. Mindkét összetételű csatárso­runk gyenge teljesítményt nyújtott. A hazaiak megérde­melten nyertek. Illovsziky Rudolf, szövetségi edző: Olyan nagv helyzetet, amilyet Albert elügyetlemkiedetL nem lehet büntetlenül kihagyni. A mezőnyben egyenrangú ellen­felek voltunk A sorsdöntő pil­lanatokban a lelkesebben játszó­hazaiak jobbak voltak. Nagy István: Ha Albert belövi azt a nagy helyzetet, akkor más lett volna a játék képe. Sár ősi László: Lövés nélkül nem lehet győzni. A jugoszlá­vok nagyobb akarással, na­f yobb lelkesedéssel játszottak, óbbak voltak. L. Lovrics, a jugoszláv válo­gató bizottság elnöke: A játéko­sok minden dicséretet megérde­melnek jó teljesítményükért. A II. félidőben feladtuk a pálya közepét, viszont gyors ellentá­madásainkból akár több gólt is lőhettünk volna. M. Csirics, a válogatott edző­je: A magyar csapat gyengén játszott. Ez viszont nem von le eemmit győzelmünk értékéből. Ellenfelünk nem tudta kihasznál­ni a II. félidőben megmutatkozó erőnléti gyengeségünket. Sz. Csorics, a labda rúgó-szö­vetség főtitkára: Nagy mérkőzés — szép győzelem. Azt hiszem, a a magyarok örülhetnek a 0:2- nek ... A magyar válogatott hétfőn repülőgéppel érkezik haza. Borbély Pál Jugoszlávia ifjúsági váfegatott- Magyarország ifjúsági válogatott 2:0 (1:0) Belgrád, Hadsereg stadion, 55 000 néző. Vezette: A. Kirja- •kov (Csanak, Gugics), mindhá­rom bolgár. Jugoszlávia: Durovics — Zem- !ko, Docskov, Grujics — Pultyán, Mitics — Pavics, Sztojanovics, Andrics, Milics, Dzsajics. Magyarország: Vlaszák — Vel- lai, Heidrioh, Simon — Paulik, Liebhaber — Ősi, Kalocsai, Ju­hász, Link®. Rartalos. Góllövő: Dzsajics, Pavics. Szögletarány: 4:3 (3:2) a jugo- sziávok javára. Jugoszláv támadásokkal kez­dődött a játék, <s már az első percben veszélyes helyzet kelet­kezett a magyar kapu előtt. A 15. percben Vlaszák csak nagy bravúrral tudott hárítani: And­rics naqyerejű lövését kiütötte, Pavics befutott, de Vlaszák vil­lámgyorsan felpattant a földről és szép vetődéssel mentett a 23. percben Kalocsai lövését fogta Durovics. Továbbra is a hazaiak támadtak, s a 28. perc­ben Sztojanovics a felső lécet találta el. A 41. percet mutatta már a villanyóra, amikor Sztojanovics műesése miatt a 16-osról sza­badrúgást ítélt a játékvezető. Dzsajics a kapu jobboldala felé ívelt Vlaszák elnézte a gyenqén hulló labdát, amely az ellenke­ző sarokban kötött ki. 1:0. SZÜNET UTÁN Linka helyett Kerekes jött ki. A 48. percben Andrice lövése ke­rülte el «a sarkot. Az 50. percben Bartalos helyére Lakics jött be. Ezután alkalom kínálkozott az egyenlítéssne, ö*si elfutott. Kalo­csai elé játszóit, de a csatár ki­várt, és a védőkről lepattant a lövés. A 60. percben Mitics ha­za adott, Kalocsai majdnem el­csípte a labdát, A 67. percben szögietrligás után Lakics az üres kapu mellé lőtt. A 77. percben újabb gólt lőttek a hazaiak. Milics —Andrics — Pa­vics volt a labda útja, a magyar védők nem tudtak közbeavatkoz­ni, és a szélső 11 m-ről a jobb alsó sarokba lőtt. 2:0. A jugoszláv ifjúsági Játéko­sok erősebb testi felépítésűek és lelkesebbek is voltak, mint a magyarok. Kitünően véde­keztek, s csatáraik 20 — 25 m- ről is bátran lőttek kapura. Csapatunk elsősorban a II. fél­idő egyes időszakaiban lendü­letesen játszott. A mezőnyben i jól adogattak a fiúk, de a kapu előtt határozatlanoknak bizo­nyultak. Csatáraink sajnos, a közelharcokban nem tudták felvenni a .versenyt a jó fizi­kumú jugoszláv védőkkel. A jugoszláv ifjúságiak megérde­melten győztek. A jugoszláv együttesben Docskov játszott a legjobban. Kitűnően fejelt s lábbal is biz­tosan rombolt. A két fedezet igen nagy területén játszott, összeszedték <a labdákat é<& jó támadásokat kezdeményeztek. A csatársorban a két szélső és a jobbösszekötő Sztojanovics hív­ta fel magára a figyelmet. A magyar csapat kápoiját Vlaszák váltakozó siker­rel védte. Az első gólnál hibá­zott. utána viszont többször is bravúrosan hárított. A jbbbhát- : véd Veliai játszott legjobban ! csapatunkban. Kitűnően kérész- i tezett, s kisegítette társait is. ' Dicséretet érdemel Simon is. A •; két fedezet el-eltűnt a mezőny­ben. A csatárok közül csak Ju­hász és Lakics érdemel dicsére­tet. Kirjakoy játékvezető nem vé­tett döntő hibát. B. P. Jó küzdelmek a Simon György asztalitenisz-emlékversenyen A Simon György emlékére ren d eze 11 asz t a 1 i ten Isz-versen yen az első komolyabb meglepetést a Bérezik—Kovács II mérkőzés hozta. Többszörös Európa-baj­nokunk keveset kezdeményezett, <s a sokat támadó Postás-verseny­ző ezt alaposan kihasználta. Harcsár a váratlanul feljavult Hollótól szenvedett vereséget több mint egyórás küzdelemben. A döntő együk részvevője. Ró­zsás, a vártnál könnyebben győzött Földy ellen, míg Holló úgy került a fináléba, hogy Ko­vács II vállsérülése miatt vis­szalépett. Jó küzdelmet hozott a női döntő. Földyné és Lukácsné egyaránt bátran játszott, sokat ütött, nem volt hiány látványos labdamenetekben. Különösen * a negyedik játszma volt igen szo­ros, ahol Főldynének pontosabb ütéseivel sikerült megnyernie a mérkőzést. Egyik érdekessége a verseny­nek. hogy hosszabb szünet után üjra elindult Bánhegyi József- né (Mossóczy Lívia). Férfi egyes a nyolc közé Ju­tásért: Rózsás — Lipovits 3:0, Földy—Szamos 3:0, Pignitzky— Papp 3:0, Jancsó—Volentics 3:1, Harcsár—Machán 3:0. Holló— Börzsei 3:1, Kovács II — Bencze 3:1, Bérezik —Kocsis 3:1. A négy közé jutásért: Rózsás — Földy 3:0. Pügnitz-ky—Jancsó 3:1. Holló— Harcsár 3:2, Kovács II — Bérezik 3:1 (!). Elődöntő. Holló — Kovács 3:0 (játék nélkül). Rózsás—Pig­nitzky 3:2. Férfi páros a négy közé ju. tásért: Kovács, Harcsár — Pong- rácz, Guttmayer 2:0, Jancsó, Pig­nitzky— Börzsei, Lipovits 2:0, Földy, Váradi —Papp. Volentics 2:0, Bérezik, Rózsás — Sporeth, Fehérkuti 2:0. A négy közé ju­tásért: Elődöntő: Jancsó. Pignitz­ky—Kovács II, Harcsár 2:1, Ber- Izik. Rózsás- Földv. Váradi 2:0. Női egyes a négy közé jutá­iért: Heirlts—Faludi 3:0. Lukács hé — '■’sőke 3:0. Poór— Kérékéiné 3*0, Földyné—Saarvasné 3:1. Elő­^ Hétfő, 1963. október 7. I döntő: Lukácsné—Hetirit© 3:0. Földyné—Poór 3:0. Női páros a négy közé Jutá­sért: Heirits. Faludi—Csőké. Far- kasné 3:0, Kesrekesné, dr. Megé­ri üsné— B ánh egy iné, Lemdvai 2:1. Szarvasaié, Marosvölgy i — Pénzesőié, Bőigámé 2:0. Földyné, Lukácsaié—Ko-n esik, Harkányi 2:0 Elődöntő: Heirits, Faludv— Hegiedüené, Kerekesné 2:1, Földy­né, Lukácsné—Szarvasaié, Ma- rosrvölgyi 2:0. j Vegyespáros a ncgy közé ju­tásért; Rózisé®, Lukácsaié—Papp, Sóra 2:0, Piignitziky, Heirits— Jancsó, Papp 2:0, Horcsár, Fa- ludii—Kovácsi II, Poór 2:0, Bér­ezik, Földyné—Börzsei, Kisházi 2:0. Elődöntő: Rózsás. Lukácsné — Pignitzky, Heirit® 2:0. Bérezik, Földyné— Harceár, Faludi 2:0. Női egyes döntő: Földyné — Lukácsné 3:1. I. Földyné (Bp. V. 1 Meteor), 2. Lukácsné (Földgép), I 3. Heirits (FTC). Poór (FTO). NEMZETKÖZI LABDA RÚGÓ-MÉRKŐZÉS Meghalt Pozsonyi Imre Szállítók—Jednota Slovan Sahy 6:1 (3:0) — Távbeszélő-Jelentésünk. — I (Ipolyság, október 6.) 1500 néző, V; Orth. Így állt fel csapatunk: Várhidi — Nárai, jerabek, Gajdács — Bajzák, Federics — Bakai, Se­bők, Csicsonan, Mezei, Kalász. Együttesünk biztosan nyert a ha­zai csapat ellen. A gólok a követ­kező sorrendben estek: Kalász (12. perc), Mezei (29.), Csicsman (41.), Tetnovszki (55.), Tetnovszki (56.), Tetnovszki (76.), ill. Miskolci (75.). Csapatunkban négy csere is tör­tént, a II. félidőben Szűcs, Tet­novszki, Polgár és Cserháti is ját­szott. Várhidi, Csicsman, Mezei és Federics helyett. Ezzel befejeződött | csehszlovákiai portyánk. Hétfőn az j esti órákban érkezünk Butía- 1 pestre. GröschI Sándor A Totó 40. heti eredménye 1. Jugoszlávia—Magyaro. 1 2:0 2. Pápa—PVSK 1 1:0 3. Esztergom—III. kér. 1 3:0 4. Veszprém—ZTE 2 0:1 5. Kap. Honv.—Budai Sp. 1 3:0 6. Kisterenye—Eger 1 3:2 7. Baglyasalja—Nagybát. 1 1:0 8. Juventus—Fiorentina x 1:1 9. Mantova—Torino x 0:0 10. Modena—Bologna 2 1:4 [ 11. Roma—Lazio x 0:0 i 12. Spal—Inter. 2 0:1 Pozsonyi Imre, aa egykori válogatott labdarúgó aa Újpest és a Phöbue hajdani edzője el­hunyt. Temetése október 9-én, szerdán 14 óraikor lesz a Far­kasréti temetőben. Az asztalitenisz NB II állása Nők Schmidl-csoport 1. Bp. Postás 21 21 ------ 301: 77 42 2. Szeg. Spart. 22 16 1 5 257:139 33 3. Szóin. MÁV 22 15 1 6 242:154 31 4. Bp. MEDOSZ 21 12 1 8 200:178 25 5. Sz. Kender 22 11 1 10 201:195 23 6. Ny. Petőfi 22 9 1 12 186:210 19 7. M. Előre 22 8 2 12 182:214 18 8. Könnyűip. Min. 22 6 1 15 137:259 13 9. Debr. MTE 21 5 — 16 146:232 10 10. Siketek SK 21 1 — 20 92:286 2 Ben kő-csoport 1. BEAC 18 14 2 2 226 : 98 30 2. Kap. MTE 17 13 3 1 213: 93 29 3. Pécsi BTC 18 14 — 4 224:100 28 4. VM Egyet. 18 11 2 5 193:131 24 5. Nagykanizs. MEDOSZ 19 10 2 7 189:153 22 6. Szh. Cipő 19 6 1 12 150:192 13 7. SZŐ VOSZ 9 5 — 14 107:235 10 8. Pénzügy. 19 4 — 15 136:206 8 9. Dombov. Vasas 19 1 — 18 56:286 2 10. Göd. Ganz visszalépett öt új játékvezető a labdarúgó NB I-ben Nemigen fordult elő eddig, hogy néhány hét leforgása alatt öt új játékvezető mutatkozzék be a labdarúgó NB I-ben, Már­pedig az egyidényes labdarúgó- bajnokságban ez történt meg. Almási János. Bircsák Gusztáv. Kasza Ferenc. Váll Kálmán és Wottava Tibor az egyidényes bajnokságban vezetett életében először NB I-e9 labdarúgó-mér­kőzést. Erről beszélgettünk Pa­taki Sándorral, a JT ügyvezető­jével. — Ml Indította a JT-t arra, hogy ilyen gyors ütemben sze­repeltet új játékvezetőket az NB l-ben? — kérdeztük. — Az NB I B létrehozásával megnőtt az NB mezőnye. Több játékvezetőre van szükség, hi­szen egész sereg tapasztalt já­tékvezető öregedett ki. Ezért határozta el a JT vezetősége, hogy a szokottnál nagyobb mér­tékben és gyorsabb ütemben frissíti fel az NB I játékvezetői­nek táborát. — A megfigyelőd szerint Hogyan sikerült az öt újonc bemutatkozása? — Komoly kifogás egyikük el­len sem merült fel, éppen ezért továbbra is foglalkoztatni fog­juk őket. Ez természetesen nem 1 azt jelenti, hogy már a közeljö- j vőben több mérkőzést fognak vezetni, de hogy isméi sorra kerülnek, az bizonyos. — Számításba jönnek-e az j idén még mások is? — Természetesen nem állunk meg a kezdeményezéssel. Úgy tervezzük, hogy az egyidényes bajnokságban még legalább két­három új játékvezető bemutat­kozik az NB I-ben. Az öt új játékvezető: Almási János AvÍS 13 évvel ezelőtt tette le. Az újonc NB I-es játékvezetők kö­zül a legfiatalabbakhoz tartozik. Ha nem emelik a korhatárt,. még akkor is vart ideje meg­mutatni rátermettségét. Bircsá Gusrtáv a f™fas:abb!eg’ ugyancsak 38 éves. Ö tette le legkésőbb a játékvezetői vizs­gát, 1958-ban. Kevés játékvezető mondhatja el, hogy alig öt év alatt került az élvonalba. Ííironr 42 éves- Az ú-i NB (ídd/d n!&nC I-es játékvezetők közül ő vizsgázott a legrégeb­ben. 1948 óta működő bíró. Ö rendelkezik tehát a legnagyobb tapasztalattal. Véli Kálmán éves. *A "játékveze­tői vizsgát 1951-ben tette le. Az NB I l-ben igen sok mérkőzést vezetett, amíg átléphette az NB I küszöbét. Wottava Tibor ^ működik mint játékvezető. Szá­mos NB Ií-s mérkőzést vezetett eddig. Az NB I-es légkört is megszokhatta, mert sok mérkő­zésen működött .közre mint partjelző. Ez különben a többi újoncra is vonatkozik. * | A JT kezdeményezése azt bí- zonyítja. hogy nem kell félni a frissítéstől. Nem állítjuk, hogy az NB I újonc játékvezetői nem követtek el kisebb hibákat be­mutatkozásuk alkalmával. Ez el­sősorban a lámpaláz rovására írható mind az öt játékvezető­nél. Sorsdöntő hibát azonban | egyikük sem vétett. Ez arra I enged következtetni, hogy meg I fogják állni a helyüket az NB I I-ben, ha újabb megbizás-t kap­nak. Érdeklődéssel várjuk a kö­vetkezők bemutatkozását. Aísatá' viaszov: „Tokióban 580 kg-mal szereinek győzni" Egyszóval most már nem gon­dol a visszavon u Iáéra. mint ahogy azt nemrégiben bejelen­tette. Sőt — nagyozabúsai tervei vannak a, közeljövőre, főként a tokiói olimpiára. — Most a VB után még na­gyobb kedvvel látok hozzá az olimpiai felkéezüléshez — mond­ta Jurij Viaszov. — Az edzés­tervet már összeállítottam és ennek alapján szeretném elérni legalább az 580 kg-ot. Vagyis 192.5—195 kgi-t nyomná, 170— 182.5 kg-t szakítani és 217.5— 220 kg körül lökni. Ehhez azon­ban változtatnom kell a techni­kámon. Elsősorban a szakításra gondolok, amely a leggyengébb számom. Eddig ollózva, úgyne­vezett francia technikával sza­kítottam. itt azonban a nagy súlyoknál már igen nagy annak a veszélye, hogy a térd érint­kezik a talajjal. Éppen ezért a j jövőben áttérek a német mód- 1 szerre, a beüléses szakításra, mert ezzel egy eröis versenyző maximálisan tudja kihasználni hatalmas lábizomzatát a súllyal való felállásnál. A. mi kor arról érdeklődtek ki­váncsi újságírók, hogy kit tart Tokióban legnagyobb ellenfelé­nek. a szovjet világbajnok így válaszolt: — Az amerikai Sohemansky | Tokióban sem lesz képes többre 530—540 kg-nál. Az évek szá­ma már visszahúzó tényező nála,, nem képes tovább fejlődni, i Nem így Zsalxxtyinszkij, aki j mindössze 23 éves. Ö egyébként j egy olyan klub tagja, ahol nagyra értékelik a súlyemelést és naponta kemény edzéseket folytat. Véleményem szerint .,Zsabo”-b<an benne van az 550 —580 kg. És lehet, hogy egy napon éppen ö lesz az. aki át­lépi a 600 kgros határt. Bár. ami azt illeti én is szívesen vállal­koznék erre a feladatra. Vélemé­nyem szerint azonban annak, aki 600 kg-ot akar teljesíteni, legalább 150—160 kg-ot kell nyomnia a mérlegen. Nos én 130 kg-os vagyok, Zsabotyinsz- kij pediig 150 k,g-os.. A 600 kg felemeléséhez valóságos kolosz- ezus kell, aki nem veszti el egyensúlyát a roppant teher alatt. Mellre venni, majd ki­nyomni vagy kilökni egy nagy súlyt, az még csak hagyján, de kitartani a súlyzót és közben megtartani az egyensúlyt, ami- i kor az ember úgy érzi, hogy a I súly nyomban rázuhan és poz- ; dórjává tzúzza, bizony nem gye­rekjáték. Én egyelőre ott tar­tok, hogy Tokióban 580 kg-ma] szeretnék győzni ...” É© ha úgy vesszük, hogy a súlyemelésben 1© a rohamos fejlődé© korát éljük, mindez cseppet sem látszik valószínűt­lennek. 3 forint 30 fillérért sokat nyerhet a Totón? Német SZK. További eredmé­nyek: Eirntraohit Birtinswidk— Sch«aíke 04 4:3, Borussla Dort- mumd—Eintracht Frankfurt 3:0, 6V Hamburg—Hertha Berlin 5:1. Olaszország. Atalanta—Messi- na 3:0. Juventus—Fiorentina 1:1, Lanerossi—Bari 2:1, Mantova — ! Torino 0:0. Milán —Genoa 3:1, Modena —Bologna 1:4, Roma — | Lazio 0:0, Sampdoria —Catania 4:1, Spal — Internazionale 0:1. 1. Bologna 5 3 2 — 9:2 8 2. Milán 5 3 2 — 11: 3 8 3. Juventus 5 3 1 1 10: 3 7 4. Lazio 5 2 3 — 4:2 7 5. Lanerossi 5 3 115:47 6. Inter. 4 3—15:26 7. Fiorentina 5 2 2 1 9:4 6 8. Atalanta 5 3 — 2 7: 6 6 9. Róma 5 2 1 2 9: 6 5 10. Torino 4 — 4 — 1:1 4 11. Mantova 5 1 2 2 4: 6 4 12. Sampdoria 5 2 — 3 8:13 4 13. Genoa 5 1 1 3 5: 7 3 14. Catania 5 1 1 3 3: 8 3 15-16. Modena 5 1 1 3 3: 9 3 15-16. Mess ina 5 113 3:93 17. Bari 5 — 2 3 2: 9 2 18. Spal 5 — 2 3 1: 5 2 A korábbi fordulókban a La­z i o — G e noa m érk őzs ered mén y e nem 1:1, hanem 1 -*0, a Torino — Bologna mérkőzése pedig nem 0:1. hanem 0:0 volt. Az elma­radt Internazionale—Torino mér­kőzést még nem játszották le. EREDMÉNYEK EGY MESTERI BECSÚSZÓ SZERELÉS LABDARÚGÓ-BAJNOKSÁGOK Ausztria. Schwechat—Admira Energ'ia 2:3 (1:0). Rapid — Dom­bira 4:0 (2:0). SVS Linz—Vienna 0:0, Wiener-Neustadt — WAC 4:3 (1:2), Austria-Wien—Wiener Sport­club elhalasztva, Kapfenberg — LASK 3:1 (2:1). GAK — Sim.me­rlng 5:1 (2:0). A bajnoki táblá­zat élén a Rapid áll 11 ponttal a Schwechai (10 pont) és a Wie­ner Sportclub (9 pont) előtt. Az angol védőjátékosok valóságos mesterei a becsúszó szere­lésnek, az ő gyakorlatuk nyomán terjedt el a szerelésnek e mód­szere az egész világon. Az angol bajnoki idény nyitányán, az Arsenal — Wolverhampton találkozón készült ez a pompás felvétel, amely azt a pillanatot örökítette meq, amikor lan Ure. az Arsenal középhátvédje kitű­nően sikerült becsúszással tolja el a labdát a Wolverhampton kö­zépcsatára, Farmer lába elől. Érdemes a felvételt alaposan megnézni, mert ez az igazi sza­bályos becsúszás! Jól látható, hogy a becsúszó láb kifejezetten a labdára irányult, azt sikerült is eltalpalnia az ellenfél elől. A pil­lanatfelvétel uqyanakkor azt is érzékelteti, hogy Farmer lábfeje beléakadt Ure becsúszott lábába, s a következő pillanatban a jól megtermett középcsatár bizonyára el is vágódott, hiszen — amint a felvétel mutatja — jobb lába az akció pillanatában a levegőben volt, s ilyenkor elkerülhetetlen a bukás! Ennek ellenére mégis sza­bályos az akció, mert a becsúszó láb a labdát találta el először. NSZK-Lengyelország 131.5:117.5 A várnai nemzetköz! atlétikai versenyen a női 100 m ss futár bán Raepke (NDK) 11.4 mp-es né­met csúccsal győzött. A Szovjetunió női röplabda- válogatottja Kiotóban barátságos mérkőzésen 3:0 (12, 13, 13) arány­ban győzött a világbajnok japán válogatott eUeru nemzetközi MÉRKŐZÉSEK NDK— Szíria 18:2. Berlin. | vívás. VÁLOGATOTT LABDA RÚG ‘.'-MÉRKŐZÉSEK Svédország — Dánia 2:2 (2:2L Koppenhága. 50 000 néző. Svéd­ország B —Dánia B 6:2 (2:0). Az NSZK atlétanői 131.5:117.5 arányban nyerték a lengyelek ellen Kasselben rendezett atléti­kai viadalt. Országonként há­rom-három atlétanő indult min­den számban. Győztesek. 100 m: Górecka (I) 11.9. 200 m: Górec- ka 24.2. 400 m: Buscher (ny) 56.2. 800 m: Gleichfeld (ny) 2:08.6. 80 m gát: Piatkowska (I) 10.8. 4x100 m: Lengyelország 46.2 (2. NSZK 46.2). Magas: Bie- da (I) 163. Távol: Hoffmann (ny) 617. Súly: Kofink (ny) 15.23. Diszkosz: Rykowska (I) 50.93. LEGÚJABB! A DVSC labdarúgó-csapata va­sárnap a Volov Kolarovgrád el­len 4:2 (1:1) arányban győzött.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék